Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent reclame Reclamebeleid gemeente Echt-Susteren 2016

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent reclame Reclamebeleid gemeente Echt-Susteren 2016

Inleiding

In de APV zijn bepalingen opgenomen die regels bevatten over het plaatsen van reclame-uitingen. Zo regelt artikel 2:10 APV het plaatsen van (reclame)voorwerpen op of aan de weg en bevat artikel 4:15 APV regels voor het maken van handelsreclame.

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan.

Juridische grondslag

Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening

In artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) is geregeld dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 • a.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Artikel 4:15 APV

Op basis van artikel 4:15 van de APV is het verboden om op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging, afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op grond van de Wabo is voor de activiteit ‘bouwen’ een omgevingsvergunning vereist. Het plaatsen van permanente reclame kan daaronder vallen. In dat geval zijn met name het bestemmingsplan en de welstandnota de toetsingskaders. Deze beleidsregels zijn daarop niet van toepassing.

Begripsbepalingen

Artikel 1 Definities

 • a.

  Weg:

  Weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994. De berm maakt onderdeel uit van de weg;

 • b.

  Bebouwde kom:

  De bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;

 • c.

  Bouwwerk:

  Bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening;

 • d.

  Handelsreclame:

  Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

 • e.

  Reclameborden:

  Tijdelijke sandwichborden, driehoeksborden of enkelvoudige borden t.b.v. reclame uitingen voor tijdelijke activiteiten binnen de gemeente niet vallende onder de activiteit bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een driehoeksbord of sandwichbord wordt aangemerkt als een reclamebord.

 • f.

  Verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Waterschap en referenda.

 • g.

  Aanplakborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden (ca. 2,5 x 5 meter) die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches.

 • h.

  Verkiezingsaffiches: een affiche/poster van een politieke partij (maximale afmeting A1 formaat 60 cm x 84 cm).

Artikel 2 Tijdelijke reclameborden toegestaan als bedoeld in artikel 2:10 APV.

 • I. Op grond artikel 2:10 APV is de plaatsing van driehoeks- en sandwichborden toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • 1.

   Het betreft reclameborden van bedrijven, verenigingen, stichtingen ed. ten behoeve evenementen en activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Echt-Susteren.

  • 2.

   Uitsluitend binnen de bebouwde kom.

  • 3.

   Alleen aan lantaarnpalen waaraan geen verkeersborden of andere borden zijn aangebracht en niet aan lantaarnpalen op, voor of direct na een kruispunt of rotonde (zijnde de eerste lantaarnpaal voor of na een rotonde of kruispunt).

  • 4.

   De maximale afmeting van het driehoeks- of sandwichbord bedraagt 125 x 85 centimeter.

  • 5.

   De reclameborden maximaal voor een periode van 4 weken worden geplaatst en de borden uiterlijk één week na het plaatsvinden van de activiteit worden verwijderd.

  • 6.

   Twee weken voorafgaand aan de plaatsing van de borden dient dit te worden gemeld via reclameborden@echt-susteren.nl.

  • 7.

   Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp) materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden.

  • 8.

   Het materiaal waarvan het reclamebord is gemaakt dient weersbestendig te zijn.

  • 9.

   Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd.

  • 10.

   Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden zijn geplaatst.

  • 11

   De gemeente zal de borden verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken.

 • II. Op grond van artikel 2:10 is de plaatsing van tijdelijke aanplakborden ten behoeve van verkiezingen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • 1.

   Het is aan alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen toegestaan verkiezingsaffiches aan te plakken op de door of in opdracht van de gemeente Echt-Susteren geplaatste aanplakborden.

  • 2.

   De precieze locaties van de aanplakborden worden door het college voor de daadwerkelijke plaatsing kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Echt-Susteren.

  • 3.

   De aanplakborden worden twee weken na de kandidaatstelling geplaatst.

  • 4.

   Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.

  • 5.

   Er dient zodanig te worden aangeplakt dat er zo veel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt.

  • 6.

   De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.

  • 7.

   Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

  • 8.

   Het verwijderen van de aanplakborden vindt plaats gedurende de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden wederom verkiezingen plaatsvinden dan worden de aanplakborden verwijderd gedurende de tweede week na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen.

  • 9.

   Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • III. Op grond van artikel 2:10 APV is de plaatsing van tijdelijke verkiezingsborden toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • 1.

   De plaatsing van verkiezingsborden is uitsluitend toegestaan binnen de bebouwde kommen van de gemeente Echt-Susteren.

  • 2.

   De verkiezingsborden moeten zodanig worden aangebracht dat ze geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.

  • 3.

   De verkiezingsborden mogen alleen geplaatst worden aan lantaarnpalen. Daaraan mogen geen verkeersborden of andere borden zijn aangebracht.

  • 4.

   De reclameborden mogen niet worden geplaatst aan lantaarnpalen op voor of direct na een kruispunt of rotonde (zijnde de eerste lantaarnpaal voor of na een rotonde of kruispunt).

  • 5.

   Per lantaarnpaal mag slechts één verkiezingsbord worden geplaatst.

  • 6.

   De maximale afmeting van het verkiezingsbord bedraagt 125 x 85 centimeter.

  • 7.

   De verkiezingsborden mogen twee weken na de kandidaatstelling worden geplaatst.

  • 8.

   De verkiezingsborden dienen uiterlijk één week na de verkiezingsdag te worden verwijderd.

  • 9.

   Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp) materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden.

  • 10.

   Het materiaal waarvan het verkiezingsbord is gemaakt dient weersbestendig te zijn.

  • 11.

   Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd.

  • 12.

   Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de verkiezingsborden zijn geplaatst.

  • 13

   De gemeente zal de borden verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken.

 • IV. Zonder ontheffing op grond van artikel 2:10 lid 3 APV is het niet toegestaan om:

  • 1.

   Spandoeken te plaatsen;

  • 2.

   Af te wijken van de voorwaarden uit artikel 2, lid I, II en III;

  • 3.

   Reclame te maken op verrijdbare (aanhang)wagens;

  • 4.

   Reclame-banieren en reclamevlaggen aan lichtmasten te bevestigen;

  • 5.

   Reclame-uitingen te plaatsen die niet vallen onder artikel 2 lid I van dit beleid ten behoeve van lokale evenementen en activiteiten van verenigingen en stichtingen. Het plaatsen van dergelijke reclame-uitingen is slechts toegestaan op de door het college aangewezen locaties, bijlage 1.

 • V. Overige vormen van tijdelijke reclame

  Overige vormen van reclame zijn niet toegestaan op grond van artikel 2:10 APV.

Artikel 3 Handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Het maken van handelsreclame op grond van artikel 4:14 APV is toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  De handelsreclame betrekking heeft op de bedrijfsactiviteiten op het perceel waar de reclame is aangebracht.

 • 2.

  De architectonische en/of historische kenmerken van een bouwwerk of de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving niet worden aangetast door:

  • Aantal;

  • Vorm;

  • Maat;

  • Locatie;

  • Positionering;

  • Materialen (armoedig of niet weersbestendig);

  • Kleurgebruik;

  • Opdringerigheid of uitbundigheid van de reclame.

 • 3.

  Alvorens tot handhaving wordt overgegaan zal advies worden ingewonnen van de Omgevingscommissie.

Artikel 4 Uitstallingen en reclame (bij winkels, horecapanden, commerciële panden of openbare inrichtingen)

Het plaatsen van uitstallingen bij winkels, horecapanden, commerciële panden of openbare inrichtingen is toegestaan mits wordt voldaan aan het bepaalde in het uitstallingen en terrassenbeleid gemeente Echt-Susteren d.d. 31 juli 2014.

Artikel 5 Bijzondere (uitzonderings)bepalingen

 • 1. Verlichte reclame aan een lichtmast, mits aangebracht door een reclamebureau dat hiervoor een contract met de gemeente heeft gesloten, is toegestaan.

 • 2. Reclame op rotondes op grond van de richtlijnen ‘reclame op gemeentelijke rotondes’ is toegestaan.

 • 3. Reclame die onderdeel uitmaakt van, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunningvrij geplaatst straatmeubilair is toegestaan.

 • 4. Uitingen van beperkte omvang in het kader van de feestdagen (zoals ‘komborden’ van carnavalsverenigingen en traditionele uitingen in het kader van de feestdagen) zijn toegestaan voor een periode van 6 weken voorafgaand tot 1 week na afloop daarvan. Dergelijke voorwerpen mogen niet storend of hinderlijk worden geplaatst en dienen te worden verwijderd of verplaatst op eerste aanwijzing van de gemeente.

Artikel 6 Omgevingsvergunning

Dit beleid is niet van toepassing op reclame waarvoor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 30 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom drs. J.W.M.M.J. Hessels,

secretaris burgemeester

Bijlage 1 bij reclamebeleid 2016

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto