Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Deventer houdende regels omtrent Beleidsregels sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Deventer

Geldend van 15-02-2018 t/m 15-01-2019

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Deventer houdende regels omtrent Beleidsregels sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Deventer

De burgemeester van Deventer,

Gelezen de evaluatie pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2016,

Gelet op het bepaalde in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Deventer,

Stelt de volgende beleidsregel vast:

Beleidsregels sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Deventer

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene plaatselijke verordening Deventer;

 • b.

  carnaval: vijf nachten tijdens het carnavalsfeest (van vrijdag op zaterdag tot en met de nacht van dinsdag op woensdag);

 • c.

  categorie 1: openbare inrichtingen waar grootschaliger vormen van horeca-activiteiten (met een oppervlakte van 200 m² en meer) plaatsvinden, waar in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie in het algemeen meer aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt en meer druk op de openbare orde met zich meebrengt:

  • 1a:

   discotheken, dancings, nachtclubs;

  • 1b:

   gecombineerd eten/drinken/dansen (met kleine dansvloer van maximaal 50 m²)

 • d.

  categorie 2a: openbare inrichtingen waar vormen van horeca plaatsvinden die zich qua exploitatie richten op drankenverstrekking (café, bars, besloten feestzaal) welke doorgaans minder druk op de omgeving veroorzaken;

 • e.

  categorie 2b: openbare inrichtingen waar vormen van horeca-activiteiten plaatsvinden waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt en waarvan de exploitatie doorgaans geen aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt: restaurants, hotels, pensions, vergadercentrum, bodega’s;

 • f.

  categorie 3: openbare inrichtingen waar vormen van horeca-activiteiten plaatsvinden waarvan de exploitatie normaliter géén aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en geen druk op de openbare orde met zich mee kan brengen:

  • 3a:

   vormen van zelfstandige horeca die zich qua exploitatie en qua openingstijden richten op de winkelactiviteiten;

  • 3b:

   overige facilitaire/ondersteunende horeca als ondersteuning aan de andere hoofdfunctie;

 • g.

  feestdag(en):

  • I.

   nieuwjaarsnacht (nacht van 31 december op 1 januari);

  • II.

   (nacht voor) Goede Vrijdag;

  • III.

   Eerste Paasdag (nacht van zondag op maandag);

  • IV.

   Koningsnacht (nacht voor Koningsdag);

  • V.

   (nacht voor) bevrijdingsdag (wanneer nationale feestdag);

  • VI.

   (nacht voor) Hemelvaartsdag;

  • VII.

   Eerste Pinksterdag (nacht van zondag op maandag);

  • VIII.

   kerstavond (nacht van 24 op 25 december);

  • IX.

   Eerste en Tweede Kerstdag (nacht van 25 op 26 en 26 op 27 december);

  • X.

   suikerfeest (nacht na laatste dag van de ramadan);

  • XI.

   carnavalsmaandag (nacht van zondag op maandag);

 • h.

  horecagebied: het horecagebied met volgnummer zoals opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad;

 • i.

  ontheffing onbepaalde tijd: een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de APV gedurende alle nachten of gedurende de vrijdag op zaterdagnacht en zaterdag op zondagnacht;

 • j.

  openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar discotheek, coffeeshop, afhaalcentra, buurthuis of clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;

 • k.

  tijdelijke ontheffing: een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de APV tot een nader te bepalen tijdstip in een nacht;

 • l.

  vrije openingstijd: een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de APV gedurende de gehele vrijdagnacht, zaterdagnacht en voor de feestdagen.

Artikel 1.2 Vastgesteld aanvraagformulier

 • 1. Een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend door middel van een door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag kan digitaal ingediend worden via de website van de gemeente Deventer.

HOOFDSTUK 2 BEVOEGHEID ONTHEFFINGVERLENING

Artikel 2.1 Geen ontheffing

Geen ontheffing wordt verleend indien de openbare inrichting:

 • a.

  valt onder categorie 3, tenzij sprake is van een openbare inrichting die is gelegen in een van de horecagebieden en zich in hoofdzaak richt op de verkoop van etenswaren aan het uitgaanspubliek;

 • b.

  is gelegen in een woonwijk of wijkwinkelcentrum;

 • c.

  is gelegen in het buitengebied;

 • d.

  is aan te merken als een coffeeshop, waarvoor een gedoogverklaring is verleend voor de verkoop van softdrugs; of

 • e.

  geëxploiteerd wordt door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2.2 Tijdelijke (incidentele) ontheffing

 • 1. Een openbare inrichting kan voor de volgende gelegenheden tot uiterlijk 04.00 uur een tijdelijke ontheffing worden verleend:

  • a.

   carnaval;

  • b.

   koningsnacht;

  • c.

   twee nachten voor een bijzondere gelegenheid.

 • 2. Een openbare inrichting kan voor nieuwjaarsnacht tot 07.00 uur een tijdelijke ontheffing worden verleend, waarbij het voorschrift wordt verbonden dat gebruik moet worden gemaakt van gekwalificeerde portiers aan de deur.

 • 3. Een openbare inrichting met een capaciteit kleiner dan 100 bezoekers of een vloeroppervlak kleiner dan 50m² kan dispensatie worden verleend van de portiersverplichting als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2.3 Ontheffing onbepaalde tijd

 • 1. Een openbare inrichting gelegen in een van de volgende horecagebieden kan een ontheffing worden verleend tot uiterlijk 04.00 uur:

  • a.

   horecagebied 1 (Brink);

  • b.

   horecagebied 2 (Kop van de Brink);

  • c.

   sportzone Holterweg;

  • d.

   snelweglocatie.

 • 2. Een openbare inrichting gelegen in een van de volgende horecagebieden kan een ontheffing worden verleend tot uiterlijk 03.00 uur:

  • a.

   horecagebied 3 (Grote Kerkhof);

  • b.

   horecagebied 4 (Nieuwe Markt);

  • c.

   horecagebied 5 (Zandpoort);

  • d.

   horecagebied 6 (Stromarkt);

 • 3. Het tweede lid is ook van toepassing op openbare inrichtingen gelegen aan het Boreelplein.

 • 4. Een openbare inrichting gelegen in een van de volgende horecagebieden kan een ontheffing worden verleend tot uiterlijk 04.00 uur voor vrijdag op zaterdagnacht, zaterdag op zondagnacht en voor de feestdagen:

  • a.

   horecagebied 3 Grote Kerkhof);

  • b.

   horecagebied 4 (Nieuwe Markt);

  • c.

   horecagebied 5 (Zandpoort en Welle);

  • d.

   horecagebied 6 (Stromarkt);

  • e.

   horecagebied 7 (Grote en Kleine Poot);

  • f.

   horecagebied 8 (Grote en Kleine Overstraat).

Artikel 2.4 Ontheffing vrije openingstijd

 • 1. Een openbare inrichting gelegen in een de volgende horecagebieden kan een ontheffing vrije openingstijd worden verleend voor vrijdag op zaterdagnacht, zaterdag op zondagnacht en voor de feestdagen:

  • a.

   horecagebied 1 (Brink);

  • b.

   horecagebied 2 (Kop van de Brink);

  • c.

   horecagebied 3 Grote Kerkhof);

  • d.

   horecagebied 4 (Nieuwe Markt);

  • e.

   horecagebied 5 (Zandpoort en Welle);

  • f.

   horecagebied 6 (Stromarkt);

  • g.

   horecagebied 7 (Grote en Kleine Poot);

  • h.

   horecagebied 8 (Grote en Kleine Overstraat).

 • 2. Het eerste lid is ook van toepassing op het Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9 te Deventer.

 • 3. De volgende openbare inrichtingen kan maximaal 12 keer per kalenderjaar een ontheffing van de sluitingstijd (vrije openingstijd) worden verleend:

  • a.

   Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2 te Deventer;

  • b.

   openbare inrichtingen gelegen in het Havenkwartier.

 • 4. Een ontheffing van de openingstijd als bedoeld in dit artikel wordt alleen verleend als de openbare inrichting:

  • a.

   huis- en gedragsregels hanteert die aan de hand van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn opgesteld en voor iedere bezoeker kenbaar zijn;

  • b.

   deelneemt aan het systeem van collectieve horeca-ontzeggingen;

  • c.

   vanaf 01.00 uur gebruikmaakt van gekwalificeerde portiers aan de deur.

 • 5. Een openbare inrichting met een capaciteit kleiner dan 100 bezoekers of een vloeroppervlak kleiner dan 50m² kan dispensatie worden verleend van het bepaalde in het vierde lid onder c.

Artikel 2.5 Voorschriften

 • 1. Aan een ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   toezichthouders en politieambtenaren moet ongehinderd toegang tot de openbare inrichting worden gegeven;

  • b.

   overlast voor omwonenden en gebruikers van naburige panden als gevolg van komende of vertrekkende bezoekers moet worden voorkomen;

  • c.

   het deurbeleid en de huis- en gedragsregels zijn transparant en eenduidig, niet discriminerend en voor iedere bezoeker kenbaar;

  • d.

   deze ontheffing of een afschrift hiervan moet in de openbare inrichting aanwezig zijn;

  • e.

   het overtreden van één of meer van voornoemde voorschriften kan leiden tot intrekking van de ontheffing dan wel het niet verlenen van een volgende ontheffing van de sluitingstijd.

 • 2. Aan een ontheffing als bedoeld in artikel 2.4 worden in aanvulling op het eerste lid in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   deelname aan het systeem van collectieve horeca-ontzeggingen is verplicht;

  • b.

   vanaf 01.00 uur wordt gebruikgemaakt van gekwalificeerde portiers aan de deur.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 3.1 Toepasbaarheid beleidsregel

In die situaties en locaties waarin deze beleidsregels niet voorzien of niet geheel toepasbaar zijn neemt de burgemeester een besluit na afweging van alle belangen waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij deze beleidsregels.

Artikel 3.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Deventer’.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

TOELICHTING

Algemeen

Openbare inrichtingen (hierna: horecabedrijven) mogen in de gemeente Deventer tussen 07.00 en 01.00 uur voor publiek geopend zijn, tenzij er een eerdere sluitingstijd in de vergunning is opgenomen of er ontheffing van de sluitingstijd is verleend op grond waarvan het horecabedrijf langer geopend mag zijn. Deze mogelijkheid vindt zijn oorsprong in de APV. Vanaf het vastgestelde sluitingstijdstip is het verboden het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben.

 

Horecabedrijven binnen bepaalde gebieden kunnen een ontheffing van de sluitingstijd aanvragen tot uiterlijk 03.00 uur (binnenstad Deventer en Boreel) of tot uiterlijk 04.00 uur (horecagebieden binnenstad Deventer, sportzone Holterweg en snelweglocatie). Deze ontheffing wordt voor onbepaalde tijd verleend. Horecabedrijven binnen de horecagebieden in de binnenstad kunnen voor de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag eveneens in aanmerking komen voor een ontheffing vrije openingstijd.

 

Voor andere horecabedrijven bestaat de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing aan te vragen. Deze aanvraag wordt per kalenderjaar verleend.

 

De aanvraag voor een ontheffing wordt onder meer beoordeeld op de mogelijke nadelige beïnvloeding van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving van het horecabedrijf. Om tot een goede beoordeling van de aanvraag te komen wordt advies gevraagd aan de politie.

 

Indien voor de eerste maal ontheffing van de sluitingstijd gevraagd wordt of bij uitbreiding van eerder vergunde openingstijden zullen omwonenden en andere belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen hierover kenbaar te maken via een openbare voorbereidingsprocedure.

Dit houdt in dat de aanvraag wordt gepubliceerd en gedurende drie weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Nachten

Met zondag t/m donderdag wordt in deze beleidsregels bedoeld de nacht van zondag op maandag tot en met de nacht van woensdag op donderdag. Met vrijdag en zaterdag wordt bedoeld de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. Dit geldt voor zowel een tijdelijke ontheffing als voor een ontheffing voor onbepaalde tijd.

In het geval een horecabedrijf ook in een verzoek doet om ontheffing vrije openingstijden, dan worden hiervoor geen extra legeskosten in rekening gebracht. De legestarieven worden jaarlijks door de raad vastgesteld en opgenomen in de Tarieventabel bij de Legesverordening.

Terrassen

De uiterlijke sluitingstijd voor terrassen is voor alle horecabedrijven vastgesteld op 01.00 uur. Ontheffing van de sluitingstijd voor een terras wordt niet verleend. In 2018 begint mogelijk een pilot met latere sluitingstijden.

Nieuwjaarsnacht

In het verleden is de sluitingstijd voor alle horecabedrijven tijdens nieuwjaarsnacht vastgesteld op 24.00 uur. De nieuwe regeling geeft meer vrijheid aan horecabedrijven omdat de standaard sluitingstijd is vastgesteld op 01.00 uur. Verder is nieuw dat een verleende ontheffing voor onbepaalde tijd ook van toepassing is tijdens nieuwjaarsnacht. Dit betekent wel dat de maximale sluitingstijd op grond van deze ontheffing ook voor nieuwjaarsnacht geldt. Indien een horecabedrijf langer voor publiek open wenst te zijn, dan moet alsnog een tijdelijke ontheffing worden gevraagd. Horecabedrijven die beschikken over een ontheffing vrije openingstijd hebben ook ontheffing voor nieuwjaarsnacht en hoeven dus niet afzonderlijk een tijdelijke ontheffing aan te vragen.

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 1.2 Vastgesteld aanvraagformulier

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2.1 Geen ontheffing

Op grond van dit artikel wordt aan categorie 3 horecabedrijven geen ontheffing verleend. Dit zijn bedrijven die zich in de regel richten op winkelend publiek en niet na 22.00 uur voor publiek geopend mogen zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor die horecabedrijven die zich juist op het uitgaanspubliek richten. Dit zijn de shoarma- en kebabzaken en cafetaria’s.

Coffeeshops vormen door de verkoop van softdrugs een bijzondere categorie van openbare inrichting. De druk op het woon- en leefklimaat is door het grote aantal bezoekers dat vaak voor korte tijd de openbare inrichting bezoekt van een andere aard en omvang dan de meeste andere type openbare inrichtingen. Om de druk op het woon- en leefklimaat niet verder te doen toenemen wordt voor een coffeeshop geen ontheffing van de sluitingstijd verleend. Paracommerciële rechtspersonen kunnen eveneens niet in aanmerking komen voor een ontheffing. Het karakter van dit type openbare inrichtingen (sportverenigingen, buurthuizen, etc) verzet zich tegen ontheffingverlening.  

Artikel 2.2 Tijdelijke ontheffing

Eerste lid

Openbare inrichtingen hebben de mogelijkheid om incidenteel ontheffing te vragen van de reguliere sluitingstijd. Sinds 1995 wordt het beleid gevoerd dat tijdens de ramadanperiode, enkele dagen tijdens carnaval en kermis en voor de Nieuwjaarsnacht een tijdelijke ontheffing gevraagd kan worden van de sluitingstijd. Voor de kermisperiode en tijdens de ramadan werd hier niet of nauwelijks gebruik van gemaakt, zodat deze mogelijkheden in overleg met KHN Deventer zijn komen te vervallen. Daarentegen kan ieder horecabedrijf twee keer per kalenderjaar ontheffing van de sluitingstijd vragen voor een bijzondere gelegenheid. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een jubileum (x-jarig bestaan). Nieuw is dat ook voor koningsnacht een tijdelijke ontheffing kan worden gevraagd. De uiterlijke sluitingstijd is niet bij voorbaat bepaald, maar is maatwerk en hangt af van de wensen van de ondernemer, de activiteit en het gebied waarin het horecabedrijf is gevestigd (zie bijlage 1, Overzicht gebieden en locaties sluitingstijden gemeente Deventer).

 

Tweede lid

Een portier is gekwalificeerd als deze in het bezit is van een diploma SVH Horecaportier of een daaraan gelijkgesteld diploma. Voor een lijst met gelijkgestelde diploma’s wordt verwezen naar de website van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (http://www.svh.nl/examens/horecaportier/over-de-examens-horecaportier.html).De burgemeester kan voor kleine horecabedrijven dispensatie verlenen voor de portiersverplichting (zie het derde lid).

 

Derde lid

Voor kleine horecabedrijven is het niet rendabel en vanuit veiligheidsoogpunt ook niet altijd noodzakelijk om een portier bij de deur te zetten. In gevallen dat de burgemeester van oordeel is dat de openbare orde en veiligheid niet in het geding is, kan dispensatie van deze eis worden verleend.

Artikel 2.3 Ontheffing onbepaalde tijd

Dit artikel heeft betrekking op de ontheffing sluitingstijd die voor onbepaalde tijd en voor alle dagen verleend kan worden.

 

Eerste lid

Horecabedrijven binnen de genoemde horecagebieden kan een ontheffing worden verleend met een uiterlijke sluitingstijd van 04.00 uur op alle dagen.

 

Tweede lid

Horecabedrijven binnen de genoemde horecagebieden kan een ontheffing worden verleend met een uiterlijke sluitingstijd van 03.00 uur op alle dagen.

 

Derde lid

De regeling in het tweede lid is ook van toepassing op horecabedrijven gelegen aan het Boreelplein.

 

Vierde lid 

Horecabedrijven binnen de genoemde horecagebieden kan een ontheffing worden verleend met een uiterlijke sluitingstijd van 04.00 uur op vrijdag op zaterdagnacht en zaterdag op zondagnacht en de feestdagen.

Artikel 2.4 Vrije openingstijd

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 heeft een pilot gedraaid waarbij aan horecabedrijven in de binnenstad van Deventer en het Havenkwartier onder voorwaarden ontheffing wordt verleend om in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag en op de vastgestelde feestdagen vrije openingstijden te hanteren. Voor de nacht van zondag op maandag t/m de nacht van donderdag op vrijdag geldt een uiterlijke sluitingstijd van 04.00 uur. Voor deze pilot zijn tijdelijke ontheffingen met voorschriften verleend. In mei en juni 2017 heeft de evaluatie van deze pilot plaatsgevonden. Bij de start van de pilot is als gewenst effect van de pilot aangegeven dat als deze leidt tot meer flexibiliteit voor horecaondernemers en een goed functionerend uitgaansgebied de pilot geslaagd is. Uit de evaluatie blijkt dat dit effect inderdaad gerealiseerd is.

 

De regeling tijdens de pilot is daarom opgenomen in deze beleidsregel, waarbij de kaders voor ontheffingverlening zijn gesteld en het beleid ten aanzien van de vrije openingstijden in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag voor horeca in de binnenstad van Deventer en het Havenkwartier is vormgegeven.

 

Eerste lid

Horecabedrijven binnen de genoemde horecagebieden kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing vrije openingstijd. De ontheffing geldt alleen voor vrijdag op zaterdagnacht, zaterdag op zondagnacht en voor de feestdagen.

 

Tweede lid

Het Burgerweeshuis te Deventer valt niet binnen een horecagebied, zodat de bepaling uit het eerste lid van toepassing wordt verklaard.

 

Derde lid

Een aantal horecabedrijven valt eveneens niet binnen een horecagebied, maar zij komen wel in aanmerking voor een ontheffing vrije openingstijd voor maximaal 12 nachten per kalenderjaar.

Het gaat om de Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2 te Deventer en de openbare inrichtingen gelegen in het Havenkwartier.

 

Vierde lid

Een horecabedrijf moet aan de drie gestelde voorwaarden voldoen om voor een ontheffing vrije openingstijd in aanmerking te komen. Een portier is gekwalificeerd als deze in het bezit is van een diploma SVH Horecaportier of een daaraan gelijkgesteld diploma. Voor een lijst met gelijkgestelde diploma’s wordt verwezen naar de website van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (http://www.svh.nl/examens/horecaportier/over-de-examens-horecaportier.html).De burgemeester kan voor kleine horecabedrijven dispensatie verlenen voor de portiersverplichting (zie het vijfde lid).

 

Vijfde lid

Voor kleine horecabedrijven is het niet rendabel en vanuit veiligheidsoogpunt ook niet altijd noodzakelijk om een portier bij de deur te zetten. In gevallen dat de burgemeester van oordeel is dat de openbare orde en veiligheid niet in het geding is, kan dispensatie van deze eis worden verleend.

Artikel 2.5 Voorschriften

In principe kan worden volstaan met het opnemen van de in dit artikel beschreven voorschriften. In geval maatwerk noodzakelijk is, kunnen er altijd aanvullende voorschriften aan de ontheffing verbonden worden.

Artikel 3.1 Toepasbaarheid beleidsregel

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 3.2 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

BIJLAGE I Overzicht gebieden en locaties sluitingstijden gemeente Deventer

Gebied Deventer Stad

Uiterlijke sluitingstijd

hele week

(ontheffing

onbepaalde tijd) (*)

Uiterlijke sluitingstijd

zondag t/m donderdag

(ontheffing vrije openingstijd)

 

Uiterlijke sluitingstijd

vrijdag en zaterdag

(ontheffing vrije openingstijd)

horecagebied 1

(Brink)

04.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 2

(Kop van de Brink)

04.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 3

(Grote Kerkhof);

03.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 4

(Nieuwe Markt)

03.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 5

(Zandpoort en Welle)

03.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 6 (Stromarkt)

03.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 7

(Grote en Kleine Poot)

01.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

horecagebied 8

(Grote en Kleine Overstraat)

01.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

station/Stationsplein

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

dwaalmilieu Nieuwstraat

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

winkelstraten

(kernwinkelgebied)

22.00 uur (Winkeltijdenwet)

22.00 uur

(Winkeltijdenwet)

22.00 uur

(Winkeltijdenwet)

aanloopstraten

(kernwinkelgebied)

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

Boreelplein

03.00 uur

03.00 uur

03.00 uur

Sluiskwartier

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

Havenkwartier

01.00 uur

01.00 uur

max. 12 keer vrije openingstijd

Woonwijken en

wijkwinkelcentrum

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

Overige locaties en bijzondere inrichtingen

Uiterlijke sluitingstijd

hele week

 (ontheffing onbepaalde tijd)

Uiterlijke sluitingstijd zondag t/m donderdag

(ontheffing vrije openingstijd)

Uiterlijke sluitingstijd

vrijdag en zaterdag

(ontheffing vrije openingstijd)

Sportzone Holterweg

04.00 uur

04.00 uur

04.00 uur

Snelweglocatie

04.00 uur

04.00 uur

04.00 uur

Buitengebied

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

Dorpen en kernen

01.00 uur

01.00 uur

01.00 uur

Boode Bathmen

02.00 uur

02.00 uur

02.00 uur

Burgerweeshuis

04.00 uur

04.00 uur

vrije openingstijd

Deventer Schouwburg

01.00 uur

01.00 uur

max. 12 keer vrije openingstijd

 

(*)  Daarnaast kan op grond van artikel 2.2 een tijdelijke (incidentele) ontheffing van de sluitingstijd worden verleend tot uiterlijk 04.00 uur.

 

BIJLAGE II Handhavingsmatrix overtreding sluitingstijd

 Artikel APV

Omschrijving overtreding

Eerste

overtreding

Tweede overtreding

Derde

overtreding

 

 

 

 

 

artikel 2:29,

tweede lid

overtreding sluitingstijd

waarschuwing

last onder dwangsom

intrekking exploitatievergunning

artikel 1:4,

tweede lid

overtreding voorschrift ontheffing

waarschuwing

(*)

last onder dwangsom

intrekking ontheffing

 

 (*) Voor openbare inrichtingen met een dispensatie van de portiersverplichting wordt naast de waarschuwing alsnog de portiersverplichting opgelegd. Dit laatste is een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Toelichting

 

Termijn

Er is sprake van een tweede of derde overtreding indien binnen een jaar na de datum van de eerdere overtreding wederom een overtreding is begaan.

 

Maatwerk

Bij gelijktijdige constatering van meerdere overtredingen of bij meerdere overtredingen in korte tijd kan worden afgezien van een waarschuwing of last onder dwangsom en kan direct tot intrekking van de vergunning of ontheffing worden overgegaan. Ook de ernst van de overtreding(en) kan aanleiding zijn om af te zien van een waarschuwing of last onder dwangsom. Dergelijke besluiten worden zorgvuldig gemotiveerd (artikel 3:2 van de Awb), waarbij de overtreder altijd voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze in te dienen (artikel 4:8 van de Awb).

 

Hoogte dwangsom

Het opleggen van een last onder dwangsom heeft tot doel het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtredingen (artikel 5:32, vijfde lid, van de Awb). De hoogte van de dwangsom is niet in de tabel opgenomen. Het vastgestelde bedrag dient namelijk in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging (artikel 5:32, vierde lid Awb). Dit betekent dat per geval beoordeeld moet worden wat een effectieve dwangsom is. Een maatstaf bij het bepalen van het bedrag kan (onder meer) zijn het (geschatte) financiële voordeel dat de overtreding oplevert. De omvang van het horecabedrijf speelt hierbij een rol. De hoogte van de dwangsom voor een discotheek kan daarom anders zijn dan die voor een lunchroom. Anderzijds kan ook de vermogende positie van de exploitant reden zijn om de dwangsom daarop aan te passen.