Beleidsregels Oplaadpunten elektrische vervoer Asten

Geldend van 16-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Oplaadpunten elektrische vervoer Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Gemeentewet art. 160, lid 1 onder a en e, de Algemene wet bestuursrecht art. 4:8 en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 art. 2:11

overwegende dat zij behoefte hebben aan een afwegingskader ter beoordeling van het toenemend aantal verzoeken om (privaatrechtelijke) medewerking te verlenen aan het inrichten van oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte op het grondgebied van de gemeente Asten;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregel Oplaadpunten elektrische vervoer Asten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  APV:

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Asten.

 • b.

  College:

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten.

 • c.

  Elektrische voertuigen:

Alle personenauto’s die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden.

 • d.

  Gebruiker:

  • 1.

   Een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Asten en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of één of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig;

  • 2.

   Een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig.

  • 3.

   E-rijders.

 • e.

  Gemeente:

De gemeente Asten.

 • f.

  Beleidsregels:

Deze Beleidsregels.

 • g.

  Overeenkomst:

De Overeenkomst zoals bijgevoegd bij deze Beleidsregels.

 • h.

  Laadkabel:

Een kabel, in eigendom van de Gebruiker, benodigd om het elektrische voertuig op te laden door deze aan te sluiten op een oplaadpaal.

 • i.

  Exploitant:

Een bedrijf dat ingeschreven is in het handelsregister en zich bedrijfsmatig bezighoudt met het aanbieden van publieke oplaadlocaties. De Exploitant sluit een overeenkomst met de Gemeente voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van één of meerdere publieke oplaadpalen op gronden van de Gemeente of een verzoek daartoe heeft ingediend.

 • j.

  (publieke) oplaadlocatie:

Gronden van de Gemeente in de openbare ruimte met een publieke oplaadpaal en één of meerdere parkeergelegenheden, uitsluitend ten behoeve van elektrische voertuigen.

 • k.

  (publieke) oplaadpaal:

Een voor het publiek toegankelijk oplaadobject in de vorm van een paal/zuil of een hiermee gelijk te stellen voorziening voor het gelijktijdig opladen van één of meerdere elektrische voertuigen in de openbare ruimte op of aan de weg. Inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, exclusief de laadkabel.

Artikel 2 Juridisch kader – APV en Wegenverkeerswet

Voor het plaatsen van een publieke oplaadpaal is een vergunning op grond van artikel 2:11 APV benodigd. Dit artikel gaat over het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg.

 • 1.

  Om te voorkomen dat niet elektrische voertuigen parkeren op parkeerplaatsen bestemd voor elektrische voertuigen, dienen deze parkeerplaatsen met een verkeersbesluit aangewezen te worden voor uitsluitend elektrische voertuigen. Het te nemen verkeersbesluit wordt ambtshalve door het College genomen. Het aantal bij verkeersbesluit aan te wijzen parkeerplaatsen exclusief voor elektrische voertuigen, bedraagt in beginsel één parkeerplaats. Gelet op toekomstig gebruik wordt een oplaadpaal standaard uitgevoerd met minimaal twee aansluitingen zodat er naar de toekomst toe ook minimaal twee parkeerplaatsen aangewezen kunnen worden voor elektrische voertuigen. Bij uitzondering worden bij een oplaadpaal direct twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aangewezen.

 • 2.

  Een Exploitant vraagt de benodigde publiekrechtelijke besluiten aan bij het College.

Artikel 3 Verzoek en aangaan Overeenkomst

 • 1.

  Het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van één of meerdere publieke oplaadlocatie(s) op of in de gronden van de Gemeente, is pas mogelijk nadat de desbetreffende Exploitant met de Gemeente een Overeenkomst heeft gesloten hierover. Het College besluit over het aangaan van die Overeenkomst.

 • 2.

  Een Exploitant van een laadpaal kan een verzoek indienen bij het College tot het aangaan van een Overeenkomst. Het College kan alleen een Overeenkomst met een Exploitant sluiten die:

  • 1.

   Is ingeschreven in het handelsregister en

  • 2.

   Zich bedrijfsmatig bezighoudt met het aanbieden van publieke oplaadlocaties.

 • 3.

  Als het College bereid is om een Overeenkomst met een Exploitant aan te gaan, biedt het College de Exploitant een Overeenkomst aan, zoals opgenomen in bijlage I. In deze Overeenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over:

  • 1.

   De realisatie, de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de publieke oplaadlocatie;

  • 2.

   De veiligheid, de bruikbaarheid en de aansprakelijkheid.

 • 4.

  Het uitgangspunt is dat de Overeenkomst ongewijzigd en integraal door de Exploitant wordt aanvaard. Indien partijen het noodzakelijk achten, kan van de Overeenkomst worden afgeweken, echter dit geldt alleen voor ondergeschikte delen van de Overeenkomst.

 • 5.

  Het sluiten van een Overeenkomst laat de publieksrechtelijke bevoegdheden van de bestuursorganen onverlet. Onder meer kan dit betekenen dat de publiekrechtelijke besluiten voor het realiseren van de aangevraagde publieke oplaadlocatie(s) niet tot stand komen, herroepen, vernietigd of ingetrokken worden.

Artikel 4 Inhoud verzoek voor publieke oplaadlocatie

 • 1.

  De Exploitant vraagt per Oplaadlocatie, middels een verzoek, toestemming aan het College om de gemeentegronden te gebruiken voor het realiseren en exploiteren van de desbetreffende Oplaadlocatie. Het verzoek kan zijn op basis van een aanvraag van een Gebruiker, op eigen initiatief van Exploitant of op initiatief van de gemeente (strategische oplaadlocaties).

 • 2.

  Een verzoek bestaat in ieder geval uit:

  • a.

   Een foto en plattegrond van de betreffende publieke Oplaadlocatie(s) waarop de exacte plek van de gewenste publieke Oplaadpaal is aangegeven met tevens de aan te wijzen parkeerplaatsen voor Elektrische voertuigen;

  • b.

   Een foto of tekening van het type, uiterlijk en maten van de Oplaadpaal;

  • c.

   Een onderbouwing van de behoefte bij gebruikers aan een publieke Oplaadlocatie op of aan de openbare weg binnen een straal van 200 m van de beoogde locatie.

 • 3.

  Het College kan bij de Exploitant nadere gegevens opvragen die nodig zijn voor de beoordeling van het verzoek.

 • 4.

  Wanneer een Exploitant reeds toestemming heeft voor een Oplaadlocatie en deze vanwege een gezonde business case wil verplaatsen, dan dient de Exploitant hiervoor een verzoek in. Daarbij wordt het verplaatsen in behandeling genomen als zijnde een verzoek voor een nieuwe Oplaadlocatie. Daarbij dient de Exploitant aan te geven dat de bestaande Oplaadlocatie wordt opgezegd.

Artikel 5 Beoordeling verzoek voor publieke Oplaadlocatie

 • 1.

  Het College beoordeelt het verzoek voor plaatsing van een openbare Oplaadpaal op publieke Oplaadlocatie(s). Voor de plaatsing van de Oplaadpaal gelden de volgende criteria:

  • a.

   de aangevraagde oplaadlocatie:

   • i.

    staat niet direct voor een woning;

    • ii.

     is voldoende zichtbaar en vindbaar;

    • iii.

     staat op ondergrond dat in eigendom is van de gemeente;

    • iv.

     bevindt zich op een bestaande openbare parkeerplaats;

    • v.

     hiervan is aannemelijk dat de oplaadlocatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er ‘privéparkeergelegenheid’ gecreëerd word).

  • b.

   de publieke oplaadpaal dient aangesloten te worden op het hoofdstroomnetwerk;

  • c.

   fundering bevestiging van de oplaadpaal is niet zichtbaar boven het straatwerk;

  • d.

   het grondvlak van de oplaadpaal is maximaal 40 cm x 40 cm (lxb). De hoogte van een oplaadpaal, inclusief eventueel toebehoren, is maximaal 150 cm en heeft bij voorkeur de afmeting van een stoeptegel 30 cm x 30 cm (lxb);

  • e.

   de oplaadpaal heeft een ingetogen kleurgebruik.

  • f.

   de oplaadpaal is sober vorm gegeven, geen uitgesproken holtes, welvingen of scherpe punten;

  • g.

   de oplaadpaalpaal mag niet worden gebruikt voor reclamedoeleinden;

  • h.

   bij plaatsing van de oplaadpaal op/in een trottoir blijft minimaal 90 cm over aan breedte van het trottoir, bij voorkeur wordt 120 cm aangehouden;

  • i.

   bij plaatsing oplaadpaal zijn er geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of(openbaar) groen. De oplaadpaal dient minimaal 3 meter uit het hart van de stam van een boom te staan vanwege de stabiliteit van de boom.

  • j.

   de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) dient gewaarborgd te blijven.

De onder a sub i t/m v, en b t/m j gestelde criteria zijn cumulatief van aard, met dien verstande dat aan alle criteria moeten worden voldaan wil het verzoek positief worden beoordeeld.

De criteria k t/m r gelden als richtinggevende voorwaarden.

 • k.

  in beginsel worden de te markeren parkeerplaatsen exclusief voor elektrische voertuigen voor de oplaadlocatie geplaatst op hoeken van parkeerclusters;

 • l.

  het aantal te markeren parkeerplaatsen exclusief voor elektrische voertuigen bedraagt in beginsel één parkeerplaats;

 • m.

  de oplaadpaal heeft standaard een of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

 • n.

  de oplaadpaal wordt op de grens van parkeerplaatsen geplaatst zodat eenvoudig een (of meer) elektrische auto’s tegelijk kunnen opladen;

 • o.

  er moet rekening gehouden worden met de toekomstige ontwikkelingen, zoals geplande reconstructies of andere (infrastructurele en ruimtelijke) ontwikkelingen;

 • p.

  geen extra objecten aan de oplaadpaal ten behoeve van aanrijbeveiliging;

 • q.

  wanneer mogelijk, verkeersbord E4 en onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ monteren op de oplaadpaal. Hiermee voorkomen dat er twee objecten in de openbare ruimte komen. Als dit verkeersbord wordt geplaatst op de oplaadpaal, dan mag worden afgeweken van de maximale hoogte van 150 cm zoals opgenomen onder lid 1 sub d;

 • r.

  in beginsel wordt een oplaadpaal niet in een blauwe zone toegestaan of op een locatie waar een andere vorm van parkeerregime geldt.

 • 2.

  Het College kan afwijken van de beoordelingscriteria bedoeld onder lid 1 k t/m r, indien publieke of gemeentelijke belangen een rol spelen. Afwijken van de criteria als bedoeld onder lid 1 a t/m j, is enkel mogelijk indien sprake is van zwaarwegende publieke of gemeentelijke belangen.

Artikel 6 Verlenen toestemming voor publieke oplaadlocatie

 • 1.

  Bij een positieve beoordeling van het verzoek, wordt toestemming verleend door de Gemeente voor de oplaadlocatie. De toestemming wordt dan onderdeel van de tussen de Gemeente en Exploitant gesloten Overeenkomst. Indien van toepassing wordt ook melding gemaakt van eventuele omstandigheden die de plaatsing van een oplaadpaal in de weg staan, bijvoorbeeld voorgenomen wegreconstructies ter plaatse.

 • 2.

  Een oplaadpaal mag pas worden gerealiseerd en aangesloten als het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden en de benodigde APV vergunningen zijn verleend.

 • 3.

  Het markeren van een parkeerplaats exclusief voor elektrische voertuigen gebeurt pas als het verkeersbesluit onherroepelijk is en de oplaadpaal gerealiseerd is. De gemeente voorziet dan het parkeervak van een verkeersbord RVV 1990 E08o.

Artikel 7 Handhaving

 • 1.

  Het College ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen

parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is op de oplaadpaal.

 • 2.

  Conform artikel 6 lid r wordt een oplaadpaal in beginsel niet in een blauwe zone geplaatst of op een locatie waar een andere vorm van parkeerregime is. Wanneer een oplaadpaal toch in een gebied wordt geplaatst waar enige restrictie geldt voor parkeren, dan gelden deze restricties onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels indien toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9 Onvoorziene situaties

In het geval waarin de bepalingen van deze beleidsregels niet voorzien, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij vergelijkbare situaties met in achtneming van de individuele omstandigheden van de belanghebbende.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 16 januari 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: de Beleidsregel Oplaadpunten elektrische vervoer Asten

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 16 januari 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester

Bijlage 1 Modelovereenkomst oplaadpunten elektrisch vervoer Asten

De ondergetekenden:

Gemeente Asten, gevestigd aan het Koningsplein 3 te Asten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. H.G. Vos, burgemeester, hierna te noemen “Gemeente”

en

Bedrijf ……. , statutair gevestigd te ….., en kantoorhoudende aan de …… te ……, KvK ……., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………, in de hoedanigheid van ……….., hierna te noemen: “Exploitant”

Hierna gezamenlijk dan wel afzonderlijk te noemen: “Partijen”, “Partij”;

In aanmerking nemende dat:

 • Exploitant een Oplaadpaal met bijbehorende Oplaadinfrastructuur wenst te plaatsen en door Gebruikers in gebruik te laten nemen in de openbare ruimte op gronden in eigendom van de Gemeente;

 • De Gemeente wenst mee te werken aan de realisatie van een Oplaadpaal met bijbehorende oplaadinfrastructuur door Exploitant;

 • De Oplaadpaal dient door alle Gebruikers die beschikken over een laadpas gebruikt te kunnen worden voor het opladen van hun Elektrische auto;

 • De Gemeente slechts een faciliterende rol heeft wat betekent dat de Gemeente op verzoek van een Aanbieder, openbare grond ter beschikking stelt ten behoeve van het plaatsen en gebruiken van een Oplaadpaal met bijbehorende oplaadinfrastructuur door een Exploitant;

 • Partijen middels deze overeenkomst de afspraken wensen vast te leggen die zijn gemaakt met betrekking tot plaatsing en instandhouding van de Oplaadpaal.

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • a.

  Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig.

 • b.

  Oplaadpaal: een openbare voorziening in de vorm van een paal, inclusief alle bijbehorende en achterliggende installaties, met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het al dan niet gelijktijdig opladen van een Elektrische auto.

 • c.

  Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte van de Gemeente waar een Oplaadpaal en één of meerdere parkeerplaatsen aanwezig zijn.

 • d.

  Gebruiker:

  • 1.

   Een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Asten en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere Elektrische auto’s of één of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een Elektrische auto.

  • 2.

   Een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een Elektrische auto en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Asten.

  • 3.

   E-rijders.

 • e.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten.

 • f.

  Exploitant: professionele aanbieder van oplaadpalen, dat wil zeggen een bedrijf of organisatie die op bedrijfsmatige basis oplaadpalen exploiteert in de openbare ruimte.

 • g.

  Gemeente: gemeente Asten.

 • h.

  Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 is aangewezen als beheerder van één of meer elektriciteitsnetten in de gemeente Asten.

 • i.

  Verkeersbesluit: een besluit van de Gemeente tot plaatsing, wijziging of intrekking van een verkeersbord E08o.

Artikel 2. Oplaadpaal, Oplaadlocatie en Beleidsregels

Deze overeenkomst heeft betrekking op de realisatie, beheer en onderhoud door Exploitant en het gebruik door een Gebruiker van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen).

Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op een Oplaadlocatie(s). De exacte locatie(s) van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) wordt vastgelegd middels een toestemming van de Gemeente welke wordt aangehecht op deze overeenkomst (bijlage 1). Het toevoegen, verplaatsen of verwijderen van een (nieuwe) Oplaadpaal op een Oplaadlocatie nadat deze overeenkomst door Partijen is ondertekend, is alleen mogelijk nadat Partijen hiertoe gezamenlijk hebben ingestemd. Een nieuwe Oplaadpaal op een Oplaadlocatie wordt geacht onder deze overeenkomst te vallen en de exacte locatie zal worden vastgelegd op de aan deze overeenkomst te hechten nieuwe toestemming(en).

Van deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit de Beleidsregels Oplaadpunten elektrisch vervoer Asten.

Artikel 3. Duur, Verlenging, Opzegging en Ontbinding

Deze overeenkomst gaat in op de dag dat Partijen deze overeenkomst hebben ondertekend en eindigt op het moment dat de laatste Oplaadpaal conform het daaromtrent bepaalde in deze overeenkomst is verwijderd.

Van deze overeenkomst kan pas gebruik worden gemaakt nadat en zolang de benodigde vergunning(en) en het Verkeersbesluit onherroepelijk van kracht zijn.

Verwijdering van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) in geval van beëindiging van deze overeenkomst door opzegging, betekent in ieder geval dat de Gemeente het Verkeersbesluit intrekt. Exploitant is gehouden een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) te verwijderen conform het bepaalde in artikel 4.5 van deze overeenkomst.

Indien een Partij in gebreke blijft in de nakoming van één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitenrechtelijk te ontbinden. De ontbinding vindt plaats nadat de in gebreke zijnde Partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en een redelijke termijn is geboden om het verzuim te zuiveren. Alle kosten voorvloeiende uit de ontbinding van deze overeenkomst komen voor rekening van de in verzuim zijnde Partij.

Artikel 4. Tussentijdse wijzigingen en/of opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds wijzigen of opzeggen. Ingeval van opzegging van de overeenkomst moet een opzegtermijn van ten minste één maand in acht worden genomen. Opzegging van de overeenkomst dient per aangetekend schrijven te geschieden.

Indien op grond van veranderende beleidsinzichten en/of gewijzigde of onvoorziene omstandigheden deze overeenkomst aanvulling of wijziging behoeft, treden Partijen met elkaar in overleg om hier invulling aan te geven en, indien nodig, de overeenkomst hierop aan te passen of op te zeggen conform het bepaalde in artikel 3.3 van deze overeenkomst en daarmee dient een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) door Exploitant te worden verwijderd.

Partijen zijn in overleg gerechtigd de plaats waar een Laadpaal is geplaatst te wijzigen of de plaatsing te beëindigen. De kosten van verplaatsing of verwijdering van de Oplaadpaal of Laadpalen, zijn voor rekening van de Partij die de verplaatsing of verwijdering verzoekt, tenzij er sprake is van omstandigheden waarin Partijen hierover tot andere afspraken komen. In geval van verwijdering geldt ook een vergoeding van de reeds gemaakte kosten door de andere Partij in verband met de realisatie van de betreffende Oplaadpaal of Laadpalen.

Tussentijds is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk met opgave van redenen op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien een van de Partijen tussentijds opzegt zijn de kosten voor verwijdering en herstel van de ondergrond alsmede de reeds gemaakte kosten door de andere Partij in verband met de realisatie van de Oplaadpaal of Laadpalen voor de Partij die opzegt. Partijen spreken af dat zij in overleg treden om afspraken te maken over de verdeling van andere kosten dan de hierboven genoemde kosten.

Indien de omstandigheden waaronder deze Overeenkomst is afgesloten zich zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet van één of van beide Partijen gevergd kan worden dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden Partijen met elkaar in overleg om in de geest van de bestaande Overeenkomst nadere afspraken te maken.

Artikel 5. Uitbreiding aantal laadpalen

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kunnen nieuwe Laadpalen op locaties worden toegevoegd, mits hiervoor voorafgaande toestemming door gemeente Asten is verleend. De door de gemeente Asten ten behoeve van deze Laadpalen verstrekte toestemmingen aan Exploitant voor deze nieuwe locaties, zullen aan deze Overeenkomst worden aangehecht en steeds integraal onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst.

Artikel 6. Verplichtingen Exploitant

Exploitant is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor:

6.1.1 De realisatie en installatie van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) inclusief de aansluitingen op het elektriciteitsnet van de Netbeheerder, waarbij aan alle door de Netbeheerder gestelde eisen dienen te worden voldaan, inclusief het aanvragen en naleven van de benodigde meldingen, ontheffingen en/of vergunningen voor het plaatsen, aansluiten en in gebruik hebben van een Oplaadpaal/(Oplaadpalen).

Het beheren en onderhouden van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) conform de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde normen en richtlijnen zodat de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) gedurende de duur van deze overeenkomst voldoet en blijft voldoen aan de eisen die daaraan gesteld zijn in deze overeenkomst.

Het verhelpen van storingen van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s). Storingen dienen binnen 48 uur verholpen te worden. Calamiteiten dienen binnen twee uur verholpen te worden.

De exploitatie en dienstverlening met betrekking tot een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s).

De Oplaadlocatie(s) voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

Plaatsing van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) geeft Exploitant en zijn Gebruikers uitdrukkelijk niet het recht tot exclusief gebruik van de Oplaadlocatie(s). Exploitant dient ervoor zorg te dragen dat iedere Gebruiker die beschikt over een laadpas, gebruik kan maken van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) voor het opladen van zijn Elektrische auto. De Oplaadlocatie(s) is/(zijn) interoperabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.

Exploitant of een door Exploitant aangewezen partij is 24 uur per dag en 7 dagen per week voor eenieder bereikbaar in ieder geval ten behoeve van vragen, storingen of calamiteiten. De Oplaadpaal/(Oplaadpalen) is hiertoe voorzien van een duidelijk storingsnummer.

Exploitant is verantwoordelijk voor de verwijdering van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) en het terugbrengen van de openbare ruimte in de originele staat, verwijdering van de bekabeling daaronder inbegrepen. Indien Exploitant deze verplichting niet nakomt is de Gemeente gerechtigd de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) op kosten van Exploitant te laten verwijderen.

Exploitant stelt op eerste verzoek van de Gemeente alle informatie beschikbaar omtrent het gebruik van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen), daaronder begrepen informatie met betrekking tot veiligheid, gebruik, verbruik, beheer en onderhoud.

Parkeerplaatsen dienen conform geldende wet- en regelgeving beschikbaar te zijn. Indien betaalt parkeren of een andere vorm van parkeerregulering (blauwe zone) van toepassing is op de Oplaadlocatie(s), blijft die regeling gelden.

Plaatsing, installatie en gebruik van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) dient te geschieden conform de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken en zodanig dat er geen schade wordt veroorzaakt aan eigendommen van de Gemeente, Netbeheerder of derden met uitzondering van de voor de plaatsing van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen noodzakelijke aanpassingen aan het openbare gebied.

Artikel 7. Verplichtingen Gemeente

De Gemeente stelt de aan deze overeenkomst vastgehechte locaties waar de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) wordt gerealiseerd, om niet ter beschikking aan Exploitant.

De Gemeente heeft een inspanningsverplichting om met inachtneming van de publiekrechtelijke kaders een besluit te nemen over het verlenen van ontheffingen en/of vergunningen en het Verkeersbesluit die nodig zijn voor het plaatsen van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s).

De Gemeente zal zich inspannen om te communiceren op welke wijze een potentiële Gebruiker een verzoek tot het plaatsen dan wel gebruiken van een Oplaadpaal op een Oplaadlocatie kan indienen bij een Exploitant.

Indien de Gemeente één of meerdere parkeerplaatsen voor Elektrische auto’s heeft gereserveerd, dan draagt de Gemeente zorg voor het plaatsen van een verkeersbord en het parkeerbeheer, bestaande uit onder meer handhaving in het geval een niet Elektrische auto zich bevindt op de Oplaadlocatie(s), zulks conform het beleid van de Gemeente. Kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit, de plaatsing van een verkeersbord en inrichting van het parkeervak zijn voor rekening van Gemeente.

De Gemeente is te allen tijde bevoegd om in acute en/of gevaarlijke situaties direct in te grijpen op kosten en risico van de Exploitant.

De Gemeente is te allen tijde bevoegd om de Oplaadlocatie(s) voor haar moverende reden, waaronder in ieder geval begrepen in geval van een voorgenomen wegreconstructie, beleidswijzigingen of een afgenomen behoefte aan Oplaadlocatie(s), door Exploitant binnen één maand te laten verwijderen dan wel tijdelijk niet te laten gebruiken. Kosten van verwijdering van de Oplaadlocatie(s) zijn dan voor rekening van de Gemeente. Partijen komen overeen dat gederfde inkomsten nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

De Gemeente brengt legeskosten in rekening voor de benodigde vergunningen die nodig zijn voor het verrichten van graafwerkzaamheden en het plaatsen van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s).

De Gemeente brengt geen (leges)kosten in rekening voor de benodigde ontheffingen en verkeersbesluiten die nodig zijn voor het plaatsen van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s).

De Gemeente brengt geen precariokosten in rekening voor het plaatsen van een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) op grond van de precarioverordening van de gemeente Asten. Indien de precarioverordening verandert op dit punt, kan mogelijk voor nieuw te plaatsen Oplaadpalen, precario worden geheven. Er zal echter geen precario worden geheven over de reeds gerealiseerde Oplaadpalen.

Artikel 8. Eigendom, Vrijwaring en Aansprakelijkheid

Door natrekking wordt de Gemeente mogelijk formeel juridisch eigenaar van de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s). Het juridisch eigendom ligt hierdoor bij de Gemeente. Partijen zullen in hun onderlinge rechtsverhouding de Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) echter beschouwen en behandelen als ware deze volledig eigendom van Aanbieder, bij wie het economische eigendom berust.

Exploitant vrijwaart de Gemeente indien de Gemeente door een derde partij wordt aangesproken voor vergoeding van schade die door een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s) is veroorzaakt.

Exploitant zal de Gemeente nimmer aansprakelijk stellen voor schade veroorzaakt door of vanwege een/(de) Oplaadpaal/(Oplaadpalen) op de Oplaadlocatie(s).

Exploitant draagt er zorg voor dat zij per aanspraak verzekerd is tegen aansprakelijkheden en risico’s die verband houden met de overeenkomst en zal, desgewenst, hiervan aan de Gemeente genoegzaam bewijs leveren door het overleggen van een certificaat als bewijs van dekking.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Slotbepalingen

De rechten en plichten uit deze overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

De Gemeente behoudt bij al hetgeen in deze overeenkomst is bepaald te allen tijde volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden, plichten en rechten. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van wanprestatie, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheden eist dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de aard en strekking van deze overeenkomst.

Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het onderwerp van deze overeenkomst.

De volgende bijlage maakt onderdeel uit van deze Overeenkomst:

Bijlage 1 - Toestemming voor het plaatsen van een Oplaadpunt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te:

Plaats: Asten Plaats:

Datum: Datum:

Gemeente Asten Bedrijf

mr. H.G. Vos Naam

burgemeester Functie

Handtekening: Handtekening:

Bijlage 1 – Toestemming voor het plaatsen van een Oplaadpunt

Gemeente Asten geeft hierbij toestemming aan EXPLOITANT voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal aan de ………………………….. (straatnaam) ter hoogte van ………. (huisnummer of ander referentiepunt) en zal hiervoor .. (aantal) parkeerplaats(en) aanwijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Tussen EXPLOITANT en de gemeente Asten gelden de afspraken zoals verwoord in de overeenkomst d.d. …. met het kenmerk Overeenkomst Oplaadpunten elektrisch vervoer Asten en indien van toepassing addenda hierop.

Namens gemeente Asten …………… (datum),

……………….. (naam functionaris)

………………… (functie)

………………… (handtekening)

Toelichting op de beleidsregels

Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1 Begripsbepaling

Verduidelijking van enkele begrippen:

Elektrische voertuigen: het gaat hierbij om personenauto’s die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden. Het gaat dan om volledig elektrische auto’s of plug-in hybride elektrische auto’s. Onder het begrip elektrisch voertuigen vallen geen andere vormen van elektrische voertuigen, zoals elektrische fietsen, snor/bromfietsen, scootmobielen, gehandicaptenvoertuigen, vrachtauto’s, etc.

Aangezien het uitgangspunt van het parkeerbeleid is dat bedrijfsvoertuigen op eigen terrein parkeren en vrachtauto’s doorgaans bedrijfsvoertuigen zijn, dient het opladen van elektrische vrachtauto’s plaats te vinden op eigen terrein en niet in de openbare publieke ruimte.

Exploitant: Een Exploitant is een professioneel bedrijf dat een Overeenkomst heeft gesloten met de Gemeente om publieke oplaadlocaties te mogen plaatsen op gronden van de Gemeente. De Overeenkomst dient gezien te worden als een parapluovereenkomst waarmee het bedrijf een aanvraag kan indienen voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van één of meerdere publieke oplaadlocaties. De Gemeente verleent per oplaadlocatie toestemming indien wordt voldaan aan de voorwaarden die in deze Beleidsregels zijn gesteld.

Wanneer toestemming wordt verleend dan wordt de verkregen toestemming per oplaadlocatie gehangen aan de (paraplu)overeenkomst. De toestemming wordt dan onderdeel van die overeenkomst.

Artikel 2 Juridisch kader – APV en Wegenverkeerswet

lid 1

In het kader van artikel 2:11 APV geldt dat bij een publieke oplaadlocatie doorgaans een vergunning nodig is omdat bij het plaatsen van een oplaadpaal in de weg wordt gespit, gegraven etc. Dan is er sprake van een vergunningplicht, tenzij de oplaadpaal door of in opdracht van de gemeente wordt geplaatst (een overheid die handelt in het kader van de uitvoering van een publieke taak, zie artikel 2:11 lid 3 APV).

De publieke oplaadpaal wordt in casu niet in opdracht van de gemeente, maar in opdracht van Exploitant aangelegd. De gemeente stelt daartoe haar grond ter beschikking. Daarom zal doorgaans een vergunning nodig zijn.

lid 2

Om te voorkomen dat niet elektrische voertuigen parkeren bij oplaadlocaties dienen de parkeerplaatsen bij oplaadlocaties met een verkeersbesluit toegewezen te worden voor uitsluitend elektrische voertuigen. Hiervoor geldt reguliere wetgeving, op grond van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In het verkeersbesluit wijst het College de betreffende parkeerplaatsen exclusief aan voor elektrische voertuigen. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van het verkeersbord RVV 1990 E08o.

Lid 3

Tegen beide besluiten staan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) open.

Artikel 3 Verzoek en aangaan Overeenkomst

lid 1

Omdat de Gemeente eigenaar is van de grond, is het sluiten van een Overeenkomst nodig. Het College kan besluiten tot het aangaan van die Overeenkomst.

lid 2

Bij het College kan door een professionele partij een verzoek worden ingediend tot het sluiten van deze overeenkomst. In bijlage I is een Modelovereenkomst opgenomen die het College aan de Exploitant zal voorleggen.

lid 3 en 5

Spreken voor zich.

Artikel 4 Inhoud verzoek voor publieke oplaadlocatie

lid 1 en 2

Een verzoek voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van een oplaadlocatie kan alleen worden ingediend door een Exploitant, waarmee het College een Overeenkomst heeft gesloten. Particulieren, organisaties en/of bedrijven kunnen niet zelf een verzoek indienen tot het plaatsen van een publieke oplaadlocatie op gronden van de Gemeente. Dit ter voorkoming dat particulieren, organisaties en/of bedrijven denken exclusief recht te krijgen op het gebruik van de betreffende oplaadlocatie en de bijbehorende parkeerplaats(en).

Wanneer een particulier, organisatie en/of bedrijf bij de Gemeente aanklopt voor het plaatsen van een oplaadlocatie op of aan de openbare weg, zal de Gemeente hen doorverwijzen naar de Exploitanten waarmee de Gemeente een Overeenkomst heeft voor publieke oplaadlocaties.

In lid 1 en 2 wordt tevens geregeld welke informatie de Exploitant bij een verzoek voor een oplaadlocatie moet indienen. Het gaat onder andere om een plattegrond van de locatie, een tekening of foto van de publieke oplaadpaal en de afmetingen.

lid 2 c

De Exploitant dient aan te tonen dat er behoefte bestaat aan een oplaadlocatie op de verzochte locatie. Dit kan door middel van een afschrift van één of meerdere aanvragen van potentiële gebruikers (naam en adresgegevens van de gebruiker en kenteken van elektrische voertuig(en)).

De Exploitant kan ook op eigen initiatief een verzoek indienen zonder dat daar een aanvraag van een Gebruiker aan ten grondslag ligt. De Exploitant dient de behoefte aan de oplaadlocatie dan op een andere manier te onderbouwen.

Bij het bepalen van de behoefte van potentiële gebruikers, kan het College meewegen of zij de beschikking hebben of kunnen hebben over een eigen parkeergelegenheid bij de woning of het bedrijf.

Artikel5 Beoordeling van verzoek voor publieke oplaadlocatie

lid 1

Dit artikel bepaalt hoe het College beoordeelt of ingestemd wordt met de publieke oplaadlocatie. Enkele voorwaarden worden hieronder toegelicht:

lid 1 a

Bij beoordeling van het verzoek toetst het College aan de overwegingen zoals opgenomen in lid 1 die ten grondslag liggen aan de opgenomen potentiële locaties. De aangevraagde oplaadlocatie voldoet in het bijzonder aan de eisen als neergelegd onder i t/m v. Toelichting hiervan:

 • i.

  staat niet direct voor een woning;

 • ii.

  is voldoende zichtbaar en vindbaar;

 • iii.

  staat op ondergrond dat in eigendom is van de gemeente;

 • iv.

  bevindt zich op een bestaande openbare parkeerplaats;

 • v.

  het is aannemelijk dat de oplaadlocatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er ‘privéparkeergelegenheid’ gecreëerd word).

i.

staat niet direct voor een woning: oplaadpalen worden gerealiseerd op parkeerterreinen, pleintjes en bij koppen van woonstraten en niet gerealiseerd direct voor een woning. Wanneer aan een woonstraat slechts aan één zijde woningen staan is het mogelijk om aan de andere zijde van de woonstraat (de zijde waar geen woningen staan) een oplaadpaal te plaatsen. Op deze manier wordt ook voldoende afstand aangehouden tot de woning zodat de oplaadpaal niet als privébezit wordt gezien.

ii.

is voldoende zichtbaar en vindbaar: de oplaadpalen worden bij voorkeur geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van functies (woningen, bedrijven, sportverenigingen, etc.) van potentiële gebruikers. Hemelsbreed wordt een maximale afstand van 200 m aangehouden. Openbare publieke oplaadpalen hebben dus een verzorgingsgebied van een hemelsbrede afstand van maximaal 200 m. Er wordt uitgegaan van maximaal, omdat bij hoge concentraties van functies, waarbij tevens geschikte parkeerplaatsen aanwezig zijn in de publieke ruimte voor het plaatsen van openbare oplaadpalen, een dichter netwerk van openbare oplaadpalen wenselijk is. Dit is wenselijk aangezien er op deze locaties meer potentiële bezitters van elektrische voertuigen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij appartement complexen. Verdichting van het oplaadpalen netwerk is daarom mogelijk.

iii.

staat op ondergrond dat in eigendom is van de Gemeente: Het uitgangspunt is dat het opladen van elektrische voertuigen plaatsvindt op eigen terrein. Wanneer een particulier geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein op te laden, dan kan deze een aanvraag indienen bij een Exploitant voor het plaatsen van een openbare publieke oplaadpaal. Dit heeft tot gevolg dat in gebieden waar op eigen terrein opgeladen kan worden er geen publieke oplaadpalen in de openbare publieke ruimte nodig zijn of dat geaccepteerd wordt dat verder gelopen dient te worden naar een openbare oplaadpaal. Een openbare publieke oplaadpaal staat op een parkeerplaats op het grondgebied van de Gemeente op de openbare weg, zodat een ieder van de oplaadpaal gebruik kan maken. Oplaadpalen op openbaar eigen terrein (zoals bij supermarkten of woonboulevards) hoeven niet publiekelijk toegankelijk te zijn. Wanneer op deze locaties een oplaadpaal gewenst is dan richt de eigenaar van het terrein zich tot een aanbieder van oplaadpalen. De Beleidsregels zijn dan niet van toepassing.

iv.

bevindt zich op een bestaande openbare parkeerplaats: De oplaadpaal wordt alleen geplaatst bij parkeervakken en niet langs de kant van de openbare weg waar geen parkeervakken zijn aangeduid.

v.

het is aannemelijk dat de oplaadpaal door meerdere gebruikers gedeeld kan worden: De Exploitant toont aan dat de oplaadpaal door meerdere gebruikers gedeeld kan worden en niet als privé-oplaadpaal gebruikt zal worden.

Het College is tot deze eisen gekomen omdat ze wil voorkomen dat een particulier een oplaadpaal aanvraagt direct voor zijn eigen woning en vervolgens deze gaat zien als persoonlijk bezit met privéparkeerplaats. Daarnaast dient voorkomen te worden dat een oplaadpaal wordt gerealiseerd op een voorkeurslocatie van de 1e gebruiker die niet de voorkeur heeft voor andere (toekomstige) gebruikers.

lid 1 b

De oplaadpaal dient aangesloten te worden op het hoofdstroomnetwerk en niet op een stoppenkast van een particulier. Voor het aansluiten van de oplaadpaal op het hoofdstroomnetwerk richt de Exploitant zich tot de netwerkbeheerder (in Asten is dit Enexis). De netbeheerder volgt voor een aansluiting de geldende procedures. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de Exploitant.

lid 1 l

Het aantal te markeren parkeerplaatsen exclusief voor elektrische voertuigen bedraagt in beginsel één aansluiting op de oplaadpaal. Vanuit toekomstperspectief heeft een oplaadpaal standaard minimaal 2 aansluitingen.

lid 1 r

In beginsel wordt een oplaadlocatie niet in een blauwe zone toegestaan of op een locatie waar een andere vorm van parkeerregime geldt. Wanneer parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen toch zijn gelegen in gebieden voor betaald parkeren, vergunninghouders, blauwe zone of een andere parkeer restrictie, dan moeten de bestuurders van deze voertuigen zich aan de betreffende regels houden.

lid 2

Het College heeft het recht om af te wijken van de beoordelingscriteria als publieke of gemeentelijke belangen een rol spelen. Op deze wijze kan het College inspelen op onder andere ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden.