Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2018

Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop,

gelet op het bepaalde in:

- Maatschappelijke Structuurvisie 2040 ‘Nieuwkoop in perspectief’,

- Subsidiebeleid Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2017,

- Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017.

overwegende dat:

de voorwaarden voor verstrekking van subsidies in het Sociaal Domein nader dienen te zijn bepaald;

B E S L U I T :

vast te stellen:

de Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2018

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • innovatie: vernieuwing in het aanbod aan activiteiten en/of vernieuwende samenwerking;

 • lichte ondersteuning: professionele ondersteuning, die vrij toegankelijk is;

 • meerjarige subsidie: subsidie waarbij voor meerdere jaren zekerheid wordt gegeven over financiële ondersteuning;

 • sociaal domein: alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid zoals zorg, welzijn, sport, cultuur, onderwijs, gezondheid, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Artikel 1.2 Subsidietypen

In deze regeling worden drie typen subsidies onderscheiden:

 • a.

  Budgetsubsidies voor de wettelijke taken: de regels voor deze subsidies zijn in hoofdstuk 1 en 2 opgenomen;

 • b.

  Activiteitensubsidies voor terugkerende of incidentele activiteiten: de regels voor deze subsidies zijn in hoofdstuk 1 en 3 opgenomen;

 • c.

  Innovatiesubsidies voor innovatieve/vernieuwende activiteiten: de regels voor deze subsidies zijn in hoofdstuk 1 en 4 opgenomen.

Artikel 1.3 Subsidies op basis van begrotingspost

Op subsidies op basis van een begrotingspost als bedoeld in artikel 4:23, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de artikelen 4, 6 (lid 1), 7, 9 en 10 tot en met 16 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 van toepassing.

Artikel 1.4 Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders maken jaarlijks de (sub)subsidieplafonds bekend voor de subsidies.

Artikel 1.5 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de ASV gemeente Nieuwkoop 2017 weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:

 • a.

  subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of

 • b.

  de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

Artikel 1.6 Betaling van subsidies

Burgemeester en wethouders nemen in de subsidieverleningsbeschikking op hoe de subsidie wordt uitbetaald.

Artikel 1.7 Verplichtingen, verantwoording en vaststelling
 • a.

  Subsidieontvangers van bedragen hoger dan €5.000,-- dienen een verzoek tot vaststelling en een eindverantwoording in volgens de bepalingen in artikel 14 van de ASV.

 • b.

  Op subsidies van bedragen tot en met €5.000,-- is artikel 13 van de ASV van toepassing, met dien verstande dat de ontvangers binnen drie maanden nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht schriftelijk bij de gemeente melden of en hoe de activiteiten hebben plaatsgevonden. In de schriftelijke melding worden in ieder geval gegevens opgenomen over:

  • i.

   succes van de activiteiten;

  • ii.

   effecten van de activiteiten;

  • iii.

   leerervaringen.

 • c.

  De gemeente controleert bij subsidies tot en met € 5.000,- steekproefsgewijs de financiële gegevens tot 3 jaar na het betreffende subsidiejaar. Subsidieontvangers van bedragen tot en met €5.000,-- dienen, indien zij binnen deze steekproef van de gemeente vallen, desgevraagd de financiële gegevens tot 3 jaar na het betreffende subsidiejaar aan de gemeente over te dragen voor controle.

Artikel 1.8 Verantwoordelijkheid

De activiteiten die op basis van deze subsidieregeling worden gesubsidieerd vinden plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager(s).

HOOFDSTUK 2 BUDGETSUBSIDIES

Artikel 2.1 Wettelijke taken die voor subsidie in aanmerking komen

Te subsidiëren wettelijke taken zijn:

 • a.

  anti-discriminatievoorziening (Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen);

 • b.

  begeleiding statushouders (Wet Inburgering);

 • c.

  cliëntondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning);

 • d.

  dierenopvang (Wet op de dierenbescherming);

 • e.

  jeugdcriminaliteitspreventie (Wetboek van strafrecht);

 • f.

  jeugd- en jongerenwerk; (Jeugdwet)

 • g.

  lichte ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning);

 • h.

  lokale omroep (Mediawet);

 • i.

  mantelzorgondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning);

 • j.

  preventieve jeugdzorg (Wet Publieke Gezondheid en Jeugdwet);

 • k.

  voor- en vroegschoolse educatie (VVE)(Wet OKE en Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen);

 • l.

  activiteiten op het gebied van collectieve preventie GGZ;

in de gemeente Nieuwkoop.

Artikel 2.2 Instellingen die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidies als bedoeld in artikel 2.1 komen uitsluitend in aanmerking rechtspersonen die zich blijkens hun statuten ten doel stellen de betreffende wettelijke taken uit te voeren. Voor subsidies als bedoeld in artikel 2.1 onderdeel l. (activiteiten op het gebied van collectieve preventie GGZ) komen uitsluitend in aanmerking aanvragers die voldoen aan de criteria gesteld in het Afwegingskader eenmalige subsidies preventie GGZ 2019 ‘Preventie in de Buurt’

Artikel 2.3 Subsidiebedrag en subsidieverlening
 • a.

  Budgetsubsidie voor de wettelijke taken kan als meerjarige subsidie worden verleend.

 • b.

  Voor wettelijke taken worden de bedragen waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeld in de begroting van de gemeente.

 • c.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten tien procent van het bedrag pas uit te betalen bij aantoonbaar voldoende samenwerking met vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Nieuwkoop.

 • d.

  Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening voor een wettelijke taak wordt een overeenkomst gesloten.

Artikel 2.4 Verplichtingen, verantwoording en vaststelling

In aanvulling op artikel 1.6 doet de ontvanger verslag van de wijze van samenwerking met andere organisaties. Afhankelijk van de in het verslag aangegeven mate van samenwerking zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 lid c tot maximaal tien procent worden uitbetaald.

HOOFDSTUK 3 ACTIVITEITENSUBSIDIES

Artikel 3.1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
 • a.

  Te subsidiëren activiteiten zijn:

  • i.

   gericht op het stimuleren om te gaan bewegen;

  • ii.

   gericht op het in stand houden van een gevarieerd laagdrempelig aanbod van sportactiviteiten in de gemeente Nieuwkoop;

  • iii.

   gericht op het organiseren van activiteiten om door sport een gezonde leefstijl te ontwikkelen;

  • iv.

   gericht op sociale cohesie in de kernen, bijvoorbeeld de dorps- en volksfeesten;

  • v.

   gericht op het in stand houden van een gevarieerd laagdrempelig aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten op het gebied van zang, dans, muziek, theater, toneelamateurkunst en cultuurhistorie in de gemeente Nieuwkoop;

  • vi.

   gericht op kennismaking van kinderen en jongeren met uitvoerende en beeldende kunst en cultuurhistorie;

  • vii.

   gericht op persoonlijke ontwikkeling en verwerving van kennis of vaardigheden;

  • viii.

   gericht op verbreding en verdieping van het schoolse aanbod;

  • ix.

   gericht op opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 - 23 jaar;

  • x.

   gericht op het aanleren van een gezonde leefstijl en het aanleren van sociale vaardigheden;

  • xi.

   gericht op de zelfredzaamheid van ouderen;

  • xii.

   gericht op de mobiliteit van mensen met een beperking;

  • xiii.

   gericht op lotgenotencontact;

  • xiv.

   gericht op het naar vermogen onderlinge hulp verlenen aan medemensen;

  • xv.

   gericht op deskundigheidsbevordering;

  • xvi.

   gericht op de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk

 • b.

  Instellingen komen tevens in aanmerking voor subsidie in de volgende gevallen:

  • 1.

   jubilea van 25 jaar en elke daaropvolgende 25 jaar, voor een bedrag van € 250,--;

  • 2.

   oprichting van een nieuwe vereniging of stichting die zich blijkens de statuten ten doel stelt in de gemeente Nieuwkoop activiteiten te organiseren als onder artikel 3.1 lid a, voor een bedrag ter hoogte van de notariskosten tot een maximum van € 500,--.

Artikel 3.2 Instellingen die voor subsidie in aanmerking komen
 • a.

  Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.1 komen uitsluitend in aanmerking rechtspersonen die zich blijkens hun statuten richten op de in artikel 3.1 genoemde activiteiten in de gemeente Nieuwkoop.

 • b.

  Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.1, onder h(viii) komen in aanmerking de besturen van basisscholen in de gemeente Nieuwkoop.

Artikel 3.3 Subsidiebedrag en subsidieverlening
 • a.

  Activiteitensubsidie kan als meerjarige subsidie worden verleend.

 • b.

  Voor nader door burgemeester en wethouders te bepalen activiteiten worden de bedragen waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeld in de begroting van de gemeente. Op deze subsidies is artikel 2.3 van toepassing, met dien verstande dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3.3 lid a een overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van de beschikking.

 • c.

  Voor de overige activiteitensubsidies geldt het volgende:

  • i.

   Indien de aangevraagde subsidies voor activiteiten die per kalenderjaar worden verstrekt de bekendgemaakte subsidieplafonds overschrijden, vindt de verdeling van subsidiemiddelen over de ingediende aanvragen plaats op grond van een kwalitatieve toets. Daarbij worden per aanvraag de volgende aspecten, op volgorde van belangrijkheid, meegewogen:

   • 1)

    maatschappelijk effect – de activiteiten zijn gericht op het realiseren van blijvende resultaten;

   • 2)

    betrokkenheid doelgroepen – de doelgroepen zijn betrokken bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van de activiteiten;

   • 3)

    maatschappelijke bijdrage – de activiteiten dragen bij aan meerdere maatschappelijke doelen in de gemeente Nieuwkoop zoals genoemd in de Maatschappelijke Structuurvisie gemeente Nieuwkoop;

   • 4)

    samenwerking – de activiteiten zijn gericht op samenwerking met andere instellingen en verenigingen;

   • 5)

    toekomstbestendigheid – de aanvrager is een toekomstbestendige organisatie.

  • ii

   De aangevraagde incidentele activiteitensubsidies worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst.

Artikel 3.4 Verplichtingen, verantwoording en vaststelling
 • a.

  Op activiteitensubsidies zoals bedoeld in artikel 3.3 lid b zijn de artikelen 1.6, 2.3 lid c en 2.4 van toepassing;

 • b.

  Op activiteitensubsidies zoals bedoeld in artikel 3.3 lid c is artikel 1.6 van toepassing;

 • c.

  Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening voor een activiteitensubsidie boven de € 5.000,-- wordt een overeenkomst gesloten.

HOOFDSTUK 4 INNOVATIESUBSIDIE

Artikel 4.1 Projecten die voor subsidie in aanmerking komen
 • a.

  De volgende projecten komen voor subsidie in aanmerking:

  • i.

   het ontwikkelen van openbaar toegankelijke activiteiten voor (nieuwe) doelgroepen;

  • ii.

   het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en hulp door samenwerking tussen meerdere organisaties;

  • iii.

   het opzetten van nieuwe evenementen door samenwerking tussen meerdere organisaties.

 • b.

  Een project komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • i.

   het project heeft een duidelijke doelstelling tot vernieuwing binnen de gemeente Nieuwkoop;

  • ii.

   het project is praktijkgericht: inwoners zijn direct betrokken en hebben er ook meteen iets aan;

  • iii.

   het project is vraaggericht: in samenwerking met de doelgroep is vastgesteld dat behoefte is aan het project;

  • iv.

   het project kent een beperkte, vooraf afgebakende looptijd van ten hoogste 3 jaar;

  • v.

   het project is gericht op samenwerking tussen organisaties;

  • vi.

   c. Niet in aanmerking komen:

  • vii.

   wetenschappelijke onderzoeksprojecten;

  • viii.

   ruimtelijke projecten;

  • ix.

   projecten die al eerder innovatiesubsidie hebben ontvangen.

Artikel 4.2 Vooraf gestelde doelen
 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen per jaar bepalen dat het beschikbare budget voor de innovatiesubsidies uitsluitend bestemd wordt voor vooraf gestelde doelen;

 • b.

  Vooraf gestelde doelen worden uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het subsidiejaar bekendgemaakt.

Artikel 4.3 Instellingen die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidies als bedoeld in artikel 4.1 komen uitsluitend in aanmerking rechtspersonen die zich blijkens hun statuten richten op activiteiten in de gemeente Nieuwkoop.

Artikel 4.4 Termijnen
 • a.

  Aanvragen voor innovatiesubsidie kunnen worden ingediend vóór 1 oktober of vóór 1 april.

 • b.

  Burgemeester en wethouders besluiten over aanvragen voor innovatiesubsidie voor 31 december respectievelijk voor 30 juni.

Artikel 4.5 Subsidiebedrag en subsidieverlening
 • a.

  Innovatiesubsidie kan als meerjarige subsidie worden verleend.

 • b.

  Indien de aangevraagde subsidies de bekendgemaakte subsidieplafonds overschrijden, beoordelen burgemeester en wethouders welke aanvragen voor verlening in aanmerking komen op grond van een kwalitatieve toets. Daarbij worden per aanvraag de volgende aspecten, op volgorde van belangrijkheid, meegewogen:

  • i.

   maatschappelijke bijdrage – het project draagt bij aan meerdere maatschappelijke doelen in de gemeente Nieuwkoop zoals bedoeld in de Maatschappelijke Structuurvisie gemeente Nieuwkoop;

  • ii.

   samenwerking – het project is gericht op samenwerking met andere instellingen en verenigingen;

  • iii.

   betrokkenheid doelgroepen – de doelgroepen zijn betrokken bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van het project;

  • iv.

   maatschappelijk effect – het project is gericht op het realiseren van blijvende resultaten;

  • v.

   onafhankelijkheid – de activiteiten zijn na afloop van de innovatiesubsidie niet meer afhankelijk van gemeentelijke ondersteuning.

Artikel 4.6 Verplichtingen, verantwoording en vaststelling

Op innovatiesubsidies is artikel 1.6 van toepassing.

HOOFDSTUK 5 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5.1 Hardheidsclausule
 • a.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze nadere regels in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken als de toepassing van die bepalingen naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor de subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 • b.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 5.2 Overgangs- en slotbepalingen
 • a.

  De Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2017 wordt ingetrokken de dag na de bekendmaking van de nieuwe regeling, behoudens het bepaalde in het tweede lid.

 • b.

  Ten aanzien van subsidies waarvoor vóór de inwerkingtreding van deze subsidieregeling een beschikking tot subsidieverlening is gegeven en subsidies aangevraagd voor het jaar 2018, blijft de Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2017 van kracht.

 • c.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • d.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2018.

Ondertekening

Nieuwkoop, 23 januari 2018

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters secretaris,

F. Buijserd, burgemeester