Regeling spandoeken Wassenaar 2018

Geldend van 07-02-2018 t/m heden

Intitulé

Regeling spandoeken Wassenaar 2018

Burgemeester en wethouders van Wassenaar;

overwegende, dat het in het belang van de welstand en de openbare orde en veiligheid van met name (hulpverlenings-)verkeer geboden is het ophangen van spandoeken aan nadere regels te binden en daarover duidelijkheid te geven;

gelet op artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014;

Besluiten:

De navolgende Regeling spandoeken 2018 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. College: het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

 • 2. Openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Artikel 2 Aanduiding stoffen of voorwerpen

Deze regeling heeft betrekking op spandoeken en vervangt de “Regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar 2014” voor zover deze betrekking heeft op spandoeken.

Artikel 3 Doeleinden stoffen en voorwerpen

 • 1. Spandoeken mogen alleen worden opgehangen, indien daarmee reclame wordt gemaakt voor een activiteit die in Wassenaar plaatsvindt of voor ideële doeleinden.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is het ophangen van spandoeken ook toegestaan voor culturele, educatieve, maatschappelijke en regionale activiteiten buiten Wassenaar mits er geen (tijdige) melding is gedaan voor een Wassenaarse activiteit of voor ideële doeleinden.

Artikel 4 Plaatsing en duur

 • 1. Spandoeken mogen niet boven de rijbaan of over het voetpad opgehangen worden en dienen stevig vastgemaakt te zijn.

 • 2. Spandoeken mogen niet aan een lantaarnpaal bevestigd worden.

 • 3. Spandoeken mogen alleen op de volgende locaties worden aangebracht:

  • a.

   Lange Kerkdam

  • b.

   Anemonenweg, nabij Rozenweg

  • c.

   Backershagenlaan, hoek Papegaaienlaan

 • 4. Spandoeken mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig gebruik daar dan wel een belemmering vormen voor het veilig onderhoud van de weg.

 • 5. De spandoeken mogen worden aangebracht en gehouden gedurende maximaal één week, die loopt van zondag tot en met zaterdag.

 • 6. Spandoeken voor activiteiten voor de duur van meer dan één dag mogen worden aangebracht en gehouden gedurende 2 weken, die lopen van zondag tot en met zaterdag.

Artikel 5 Melding

 • 1. Een melding kan niet eerder gedaan worden dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van het ophangen en niet later dan twee weken voorafgaand aan het ophangen van de spandoeken.

 • 2. Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt”.

 • 3. De melding wordt, indien voldaan wordt aan de gestelde vereisten, binnen één week na ontvangst bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 6 Aantal

Per locatie mag 1 spandoek worden gehangen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Op in het eerste lid genoemde tijdstip wordt de Regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar, zoals vastgesteld 17 december 2014, ingetrokken voor zover deze betrekking heeft op reclameborden formaat A0.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling spandoeken gemeente Wassenaar 2018’.

Ondertekening

Wassenaar, 18 december 2017

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

de secretaris,

H.I.P. Oppatja

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot