Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2018

Geldend van 03-02-2018 t/m 30-12-2018

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2018

De raad der gemeente Bergeijk; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;

gezien het advies van de commissie MZ d.d. 11 januari 2018.

besluit:

 • 1.

  De huidige subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017-2018 in te trekken.

 • 2.

  De “Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2018” vast te stellen  

Toelichting

In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw. Het doel van deze verordening is om inwoners te stimuleren om woningen beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken. Hierdoor wordt de energierekening lager en ontstaat meer comfort in de woning. Dit zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot. Door het aanbrengen van energieopwekkende installaties wordt daarnaast duurzame energie opgewekt.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Indien u eigenaar bent van een bestaande woning in de gemeente Bergeijk en u de maatregelen treft in die betreffende woning. De subsidie geldt echter niet voor nieuwbouw. Voor 2018 is € 150.000,- beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Dakisolatie

 • Muurisolatie

 • Vloerisolatie

 • HR++-glas

Een voorwaarde voor het toepassen van isolatie is het toe te passen materiaal een bepaalde isolatiewaarde heeft, uitgedrukt in Rd-waarde. Voor dakisolatie is dat minimaal 3,5, voor muurisolatie is dat minimaal 1,1 en voor vloerisolatie is dat minimaal 3,5 (alles uitgedrukt in m2K/W). Om deze waarde te kunnen bereiken, dient het juiste materiaal gebruikt te worden tijdens het isoleren van uw woning (in combinatie met de bestaande materialen van uw woning) Het dubbelglas moet een U-waarde hebben van maximaal 1,2 W/m2K.

Voor de volgende energieopwekkende maatregelen kan subsidie aangevraagd worden:

 • Zonnepanelen

 • Zonneboiler

 • Warmtepomp

Welke kosten zijn subsidiabel?

De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen kunnen alleen in aanmerking komen voor de subsidie. Alle andere gemaakte kosten kunnen niet in rekening worden gebracht via de subsidieverordening.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet.

Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee (verschillende) voorzieningen subsidie aanvragen.

Energiebesparende maatregelen/dak-, muur- en vloerisolatie en HR++-glas

De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,- per energiebesparende maatregel.

Energieopwekkende maatregelen/zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen

De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,- voor zonnepanelen en zonneboilers en €1000,- voor warmtepompen.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die u toe wilt gaan passen. U kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die al eerder uitgevoerd zijn. De Verordening werkt dus niet met terugwerkende kracht.

Welke voorwaarden zijn er?

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk en u woont daar of elders in de gemeente.

 • Uw woning is eerder opgeleverd dan 1 januari 2015.

 • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd of gestart.

 • U mag pas met de uitvoering van het werk beginnen nadat u een positieve beslissing hebt gekregen op uw subsidieaanvraag.

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   In het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend, is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame energievoorziening;

  • b.

   De duurzame energievoorziening wordt geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf;

  • c.

   De aanleg of installatie van de duurzame energievoorziening is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Materiaalkosten.

  • b.

   Installatiekosten.

 • Enkel het vervangen van enkelglas door HR++-glas komt in aanmerking voor de subsidieverordening.

 • De eigenaar kan per jaar subsidie ontvangen voor twee (verschillende) typen duurzame energievoorzieningen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,- subsidie per kalenderjaar verstrekt. Indien één van de maatregelen een warmtepomp betreft, wordt er per woning maximaal € 1.750,- subsidie per kalenderjaar vertrekt.

 • Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste duurzame energievoorziening eenmalig verstrekt. U kunt dus niet voor dezelfde voorziening twee keer subsidie aanvragen.

 • Uitsluitend voorzieningen die in bestaande woningen in de gemeente Bergeijk worden geplaatst, komen in aanmerking voor subsidie. 

Hoe werkt de subsidieprocedure?

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een aanvraagformulier dat u indient bij de gemeente Bergeijk. U kunt het aanvraagformulier downloaden via de website www.bergeijk.nl of aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuurt u naar de gemeente Bergeijk op.

Binnen vier werken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend aan u. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren. 

U moet er rekening mee houden dat u de facturen van de installateur of aannemer zelf moet betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente Bergeijk. De benodigde gegevens staan vermeld in dit formulier.

Wanneer alle voorzieningen conform afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.  

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer; 0497-551455.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Aanvraag:

  Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen van een duurzame energievoorziening. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:

  • een ondertekend aanvraagformulier

  • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager

  • een offerte óf beschrijving van de duurzame energievoorziening

  Desgevraagd moet een tekening/situatieschets overhandigd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan

 • Aanvraagformulier:

  Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame energievoorzieningen

 • Aanvrager:

  Een meerderjarige natuurlijke persoon, die eigenaar en tevens bewoner is van een in de gemeente Bergeijk gelegen woning

 • Bestaande woning:

  Woning die vóór 1 januari 2015 is opgeleverd. Als opleverdatum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/ omgevingsvergunning bouw gehanteerd

 • Betalingsbewijs:

  Een kopie bankafschrift dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energievoorziening geïnstalleerd heeft. Dit bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en/of nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden

 • Dakisolatie:

  Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m2K/W). Alleen dakisolatie dat op de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Dakisolatie op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 • Duurzame energie-installatie:

  Een installatie of een voorziening/apparaat die zijn energie opwekt uit een schone energiebron en/of duurzaam gebruik van energie bevordert: PV-cellen, zonneboiler, warmtepomp

 • Eigenaar:

  Een natuurlijk persoon die het volledig eigendomsrecht van de woning bezit

 • Energiebesparende maatregel:

  Een verandering/aanpassing aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert

 • Factuur:

  Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde rekening van de duurzame energievoorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type duurzame energievoorzieningen en een datum waarop de duurzame energievoorziening is geplaatst. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten

 • Gereedmeldingsformulier:

  Een door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier voor subsidie duurzame energievoorzieningen

 • HR++-glas:

  Isolerend dubbelglas, bestaande uit twee glasplaten die door een afstandhouder (zoals een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en is het glas aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279. Alleen HR++glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 • Muurisolatie:

  Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale Rd waarde van 1,1 (m2K/W). Alleen muurisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Muurisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 • Offerte:

  Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame energievoorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd

 • Rd-waarde:

  Een Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal.

 • Uitkering:

  Een door het college uit te keren bedrag. Het bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de volgende documenten door gemeente Bergeijk zijn ontvangen:

  • een gespecificeerde factuur

  • een betalingsbewijs

 • Vloerisolatie:

  Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning met een minimale Rd waarde 3,5 m2k/W. Alleen vloerisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Vloerisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

 • Warmtepomp:

  Een installatie voor het opwekken van energie, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd

 • Zonneboiler:

  Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw

 • Zonnepanelen:

  Een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of bijgebouw

Artikel 2 Doel van de Verordening en doelgroep

Deze Subsidieverordening is bedoeld voor het verstrekken van de subsidie voor maatregelen die in opdracht van de eigenaar aan een bestaande woning wordt getroffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in deze woningen te verminderen om daarmee te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag ontvankelijk is.

 • 2.

  Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de beslistermijn met 4 weken verdagen.

Artikel 4 Subsidiecriteria voor eigenaren van woningen en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een particuliere eigenaar van een woning kan subsidie aanvragen voor:

Energie-installaties:

 • a.

  Zonnepanelen;

 • b.

  Zonneboiler;

 • c.

  Warmtepomp.

Energiebesparende maatregelen:

 • d.

  Vloerisolatie;

 • e.

  Muurisolatie/gevelisolatie;

 • f.

  Dakisolatie;

 • g.

  HR++-glas.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend, is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor dit type duurzame energievoorziening;

  • b.

   de duurzame energievoorziening wordt geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf;

  • c.

   de aanleg of installatie van de duurzame energievoorziening is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • 3.

  De subsidie voor een geplaatste installatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder a en b bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,- per installatie. De subsidie voor een geplaatste installatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder c bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,- per installatie.

 • 4.

  Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen geldt de voorwaarde een isolatiemateriaal wordt toegepast met een minimale Rd-waarde (m2W/K) van 1,1 voor muurisolatie, 3,5 voor dakisolatie en 3,5 voor vloerisolatie. Het aan te brengen dubbel HR++ glas heeft maximale een U-waarde van 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279  De subsidie voor isolatie, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 4.1 onder d tot en met g bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 5.

  De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   materiaalkosten;

  • b.

   installatiekosten.

 • 6.

  Enkel de vervanging van enkelglas door HR++-glas komt in aanmerking voor de subsidieverordening. Alle andere vormen van vervanging komen niet in aanmerking voor de subsidie.

 • 7.

  Een subsidie voor de aanschaf van duurzame energievoorzieningen kan worden aangevraagd na het in werking treden van deze Subsidieverordening. De subsidie geldt niet met terugwerkende kracht; voor reeds geplaatste voorzieningen wordt geen subsidie verleend. Uitzondering hierop vormen aangebrachte isolerende voorzieningen die niet voldeden aan de Rc-waarden in de Verordening van 2016, maar wel (aangetoond) aan de Rd-waarden van deze verordening. Hiervoor kan alsnog een aanvraag ingediend worden, die conform de voorwaarden uit deze verordening in behandeling wordt genomen.

 • 8.

  Een eigenaar kan per jaar subsidie aanvragen voor twee typen duurzame energievoorzieningen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,- subsidie per kalenderjaar verstrekt. Indien één van de maatregelen een warmtepomp betreft wordt per woning maximaal € 1.750,- subsidie per kalenderjaar vertrekt.

 • 9.

  Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste duurzame energievoorziening eenmalig verstrekt.

 • 10.

  Uitsluitend voorzieningen die in bestaande woningen in de gemeente Bergeijk worden geplaatst na het in werking treden van deze verordening, na het aanvragen van de subsidie, komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • a.

  een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is;

 • b.

  een eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bergeijk al verstrekt is aan een andere partij;

 • c.

  een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type duurzame energievoorziening(en) waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt in het huidige of in een ander kalenderjaar;

 • d.

  het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 6 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening is voldaan en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 7 Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 3.

  Een subsidie wordt pas uitbetaald als:

  • a.

   de duurzame energievoorziening geplaatst is;

  • b.

   een gespecificeerde factuur is overhandigd (hierin moet duidelijk zijn welke maatregel is getroffen);

  • c.

   een betalingsbewijs is overhandigd.

 • 4.

  De subsidie wordt alleen betaald en overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager wanneer binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening de duurzame energievoorziening is gerealiseerd.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger en vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Aanvrager dient binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier.

 • 2.

  Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van de subsidie te worden verstrekt.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

  • a.

   of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

  • b.

   de hoogte van de subsidie uitgedrukt in euro’s.

  • c.

   het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze Subsidieverordening treedt in werking per 1 januari 2018 en wordt bekend gemaakt in het lokale huis-aan-huisblad.

 • 2.

  Deze subsidieverordening vervangt de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017-2018.

 • 3.

  De subsidieverordening eindigt op 31 december 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 25 januari 2018.

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter