Onderwerp: Geurgebiedsvisie en geurverordening Seinenweg 2 en omgeving te Markelo 2017

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Intitulé

Onderwerp: Geurgebiedsvisie en geurverordening Seinenweg 2 en omgeving te Markelo 2017

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met datum 19 december 2017

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

1. vast te stellen de geurgebiedsvisie Seinenweg 2 en omgeving Markelo 2017.

2. vast te stellen de navolgende VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ SEINEN-WEG 2 EN OMGEVING MARKELO 2017.

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

b. veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aange-wezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

c. wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

d. afstandsnorm: de horizontale afstand tussen de grens van de inrichting aan de Rijssensweg 34 en het woongedeelte in de her te bouwen dwarsrit-schuur.

Artikel 2 aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het gebied dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 andere waarden voor afstanden

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van de grens van de inrichting (veehouderij De Elsenerhof) aan de Rijssenseweg 34 tot een muur van het te realiseren woongedeelte in de te renoveren dwarsrit-schuur op het perceel Seinenweg 2 te Markelo, 25 meter.

Artikel 4 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening geurhinder en veehouderij Seinenweg 2 en omgeving Markelo 2017".

Artikel 5: in werking treding

Deze verordening treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het Hofnieuws.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 23 januari 2018.

De raad van Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,mr.

A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage: Plankaart behorende bij geurverordening

Seinenweg 2 en omgeving te Markelo 2017.

foto

Ondertekening