Regeling vervallen per 14-01-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie toekomstfonds duurzame ontwikkeling Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort

Geldend van 01-02-2018 t/m 13-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie toekomstfonds duurzame ontwikkeling Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

SUBSIDIEREGELING TOEKOMSTFONDS DUURZAME ONTWIKKELING AMERSFOORT

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • -

  Aanvraag: ingediend verzoek tot subsidie voor projecten met een aantoonbare bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van gemeente Amersfoort op grond van deze subsidieregeling;

 • -

  Aanvrager: een onderneming, instelling, organisatie of bewonerscollectief (allen rechtspersoon) of een samenwerkingsverband daarvan die/dat een Aanvraag indient, waarvan in ieder geval de penvoerder in Amersfoort gevestigd is;

 • -

  Adviescommissie: Adviescommissie Toekomstfonds duurzame ontwikkeling, een door de het College ingestelde externe en onafhankelijke adviesgroep ter advisering van het College;

 • -

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

 • -

  Duurzaamheidsdoelstellingen: de op www.amersfoort.nl/duurzaamheidsambities geformuleerde doelstellingen voor de duurzame ontwikkeling van de gemeente Amersfoort op het vlak van energie (CO2neutraal in 2030) en circulariteit (Afvalloos in 2030);

 • -

  Duurzame ontwikkeling: werken aan een economie waarin groei, versterking van de concurrentiekracht en een toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een beter beheer van ruimte, natuur en een vermindering van de milieudruk. Door een integrale benadering vindt geen afwenteling plaats in de tijd (de rekening wordt niet betaald door generaties na ons) of in ruimte (ontwikkeling hier gaat niet ten koste van mensen elders);

 • -

  Managementsamenvatting: een korte en bondige samenvatting van de Aanvraag, waardoor de lezer de belangrijkste informatie uit de Aanvraag samengevat heeft;

 • -

  Projectplan: het document waar omschreven wordt hoe, wanneer, met welke partners en middelen een bepaald (tijdelijk) doel wordt bereikt;

 • -

  Pitch: een beknopte presentatie van maximaal 5 minuten van de Aanvraag, waarna er aansluitend gelegenheid is tot het stellen van vragen door de Adviescommissie en de Aanvrager;

 • -

  Reglement: Reglement van de Adviescommissie Toekomstfonds duurzame ontwikkeling;

 • -

  Quadruple helix: samenwerking tussen bedrijfsleven/organisaties, kennisinstellingen, inwoners en overheid;

 • -

  Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling: de stimuleringsregeling vanuit de gemeente Amersfoort, die jaarlijks budget beschikbaar stelt om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort te versnellen;

 • -

  Wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het verstrekken van de subsidie heeft primair tot doel te zorgen voor een versnelling van de duurzame ontwikkeling van Amersfoort, door initiatieven te stimuleren die passen binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amersfoort.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten of projecten die concreet bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente Amersfoort op het vlak van energie (CO2neutraal in 2030) en circulariteit (afvalloos in 2030) en plaatsvinden in Amersfoort, zoals geformuleerd in de Toekomstagenda Milieu 2014-2020.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Het College stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze regeling, onder voorwaarde van vaststelling door de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort van het desbetreffende deel van de gemeentebegroting.

 • 2. Het College is bevoegd het subsidieplafond achteraf te verhogen of te verlagen.

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval – naast het bepaalde in artikelen 4:25 en 4:35 van de Wet en artikel 10 en artikel 13 van de ASV – geweigerd indien:

  • niet voldaan wordt aan de in artikel 3 vermelde subsidiabele activiteiten;

  • niet voldaan wordt aan de in artikel 6 vermelde overige vereisten;

  • niet voldaan wordt aan de eis genoemd in artikel 10;

  • voor het project/de activiteiten al een budget beschikbaar is gesteld vanuit de gemeente Amersfoort;

  • blijkt dat de aangevraagde subsidie/de activiteiten onderdeel uit maakt/maken van een groter geheel waarvoor al een subsidie of budget in welke vorm dan ook verleend is of beschikbaar is gesteld;

  • er voor het aangevraagde project/activiteiten sprake is van een winstoogmerk;

  • de Aanvrager over een periode van drie belastingjaren voorafgaand aan de Aanvraag meer dan €200.000,- aan subsidie of enige andere vorm van voordeel of budget van overheidswege heeft ontvangen.

Artikel 6. Overige vereisten

 • 1. Voor de realisatie van het project/de activiteiten dient er minimaal 50% te worden gecofinancierd. De subsidie op grond van deze regeling is maximaal 50% (= maximaal 50.000 euro) van de benodigde middelen voor de realisatie van het project/de activiteiten. Het aan het project/de activiteiten toe te schrijven uurtarief is gemaximeerd op 75 euro per uur, dit geldt zowel voor de cofinanciering als de subsidie.

 • 2. De Aanvraag wordt ingediend door een Aanvrager.

 • 3. Het project/de activiteiten moet(en) plaatsvinden in de gemeente Amersfoort en de concrete impact van het project/de activiteiten vindt zijn beslag in Amersfoort.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

Een Aanvraag wordt op basis van het Projectplan en de Pitch gezamenlijk beoordeeld op basis van de onderstaande beoordelingscriteria. In het Projectplan en de Pitch dient de Aanvrager in te gaan op deze beoordelingscriteria:

 • a.

  Het project/de activiteiten levert/leveren een concrete en aantoonbare bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amersfoort: a1 met impact voor de stad Amersfoort en a2 met impact voor de regio Amersfoort;

 • b.

  De kwaliteit van het Projectplan (zie artikel 10 lid 2);

 • c.

  Het project/de activiteiten is/zijn innovatief en vernieuwend, hiertoe is het helder gepositioneerd ten opzichte van andere initiatieven met een vergelijkbare doelstelling;

 • d.

  Het project levert een blauwdruk voor opschaling en een mogelijke business case, hiertoe wordt de marktpotentie helder in beeld gebracht, welke impact heeft het aangevraagde project en welke potentie kan het in de toekomst hebben bij opschaling;

 • e.

  Kwaliteit van de Aanvrager, waarbij de Aanvrager samen werkt met ten minste twee andere partijen vanuit de ‘quadruple helix’;

 • f.

  Het project is vraag gestuurd opgezet, vanuit betrokkenheid van inwoners of gebruikers in de gemeente Amersfoort;

 • g.

  De opgedane kennis in het project wordt gedeeld en beschikbaar gesteld, dit gebeurt minimaal op passieve wijze door middel van een projectwebsite waarop de voortgang in beeld wordt gebracht en maximaal actief door het organiseren van bijvoorbeeld ontmoetingen.

Artikel 8. Verdeelregels

 • 1. Het College stelt vast welke Aanvragen aan de vereisten zoals genoemd in artikelen 3, 4, 5, 6 en 10 voldoen.

 • 2. De Adviescommissie maakt aan de hand van het ingediende Projectplan op basis van de beoordelingscriteria genoemd in artikel 7 een eerste beoordeling. Op het moment dat de Aanvraag in deze eerste beoordeling minimaal 50 punten scoort, wordt de Aanvrager uitnodigt voor een Pitch voor de Adviescommissie.

 • 3. Het College stelt de tweede en definitieve beoordeling en de rangorde vast van alle Aanvragen die hebben gepitcht op basis van de beoordelingscriteria genoemd in artikel 7, op grond van de door de Aanvrager verstrekte informatie tijdens de Pitch kunnen de aanvankelijk toegekende scores naar boven of naar beneden worden bijgesteld door de Adviescommissie.

 • 4. Om te mogen pitchen en in de rangorde te worden opgenomen, dient zich niet één van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 5 voor te doen.

 • 5. Om in de rangorde te worden opgenomen, dient een Aanvraag bij de definitieve beoordeling van het Projectplan de beoordeling van de Pitch, beiden als bedoeld in artikel 7 op basis van de beoordelingscriteria, ten minste een score van 60 punten te hebben behaald.

 • 6. De verdeling van de punten is als volgt:

  • Voor artikel 7, sub a is in totaal maximaal 50 punten te behalen, hiervan worden maximaal 30 punten toegekend aan sub a1 en maximaal 20 punten aan sub a2;

  • Voor artikel 7, sub b, c, d en sub e zijn elk maximaal 10 punten te behalen;

  • Voor artikel 7, sub f en sub g zijn elk maximaal 5 punten te behalen.

 • 7. Voor artikel 7, sub a geldt dat er minimaal 30 punten moeten zijn behaald om de Aanvraag in de rangorde te plaatsen.

 • 8. Nadat de Aanvragen zijn beoordeeld en de rangorde is vastgesteld – de Aanvraag met de hoogste score komt eerst in de rangorde en de Aanvraag met de laagste score komt als laatste in de rangorde - verdeelt het College de beschikbare subsidie volgens de rangorde. Het College neemt daarbij kennis van het advies van de Adviescommissie.

 • 9. Het College kan gemotiveerd afwijken van de door de Adviescommissie opgestelde beoordeling en rangorde.

 • 10. Indien in de rangorde het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de laatste Aanvrager in de rangorde die nog aanspraak kan maken op subsidie het bedrag verleend dat nog beschikbaar is totdat het budgetplafond is bereikt. Mocht er sprake van meerdere Aanvragen met gelijke score, dan verleent het College de subsidiebedragen van deze Aanvragen naar rato, dat wil zeggen dat deze Aanvragers een gelijk percentage van de oorspronkelijk gevraagde subsidiebedragen wordt verleend.

 • 11. Het College wijst de resterende Aanvragen, de Aanvragen die overblijven na het bereiken van het subsidieplafond, af.

 • 12. In het geval het subsidieplafond na de eerste ronde niet is bereikt dan kan een tweede subsidieronde plaatsvinden. Het bedrag dat niet is verbruikt in de eerste subsidieronde kan in dat geval beschikbaar worden gesteld in de tweede subsidieronde.

 • 13. De eventuele tweede subsidieronde onder dezelfde spelregels als de eerste subsidieronde plaats. Op het moment dat sprake is van een tweede ronde wordt dit bekend gemaakt op www.amersfoort.nl en via de stadsberichten.

 • 14. In het geval dat het subsidieplafond in een kalenderjaar niet is bereikt dan wordt het overgebleven subsidiebedrag overgeheveld naar het volgende kalenderjaar.

Artikel 9. Adviescommissie

 • 1. De Adviescommissie bestaat uit minimaal drie externe leden met expertise op het vlak van duurzame ontwikkeling en ondernemen.

 • 2. De in de Adviescommissie zittende leden hebben geen persoonlijk belang bij de beoordeling van de Aanvragen en de vaststelling van de rangorde en zij en/of hun organisaties komen niet in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling.

 • 3. De Adviescommissie beoordeelt het Projectplan en de Pitches aan de hand van de verdeel regels en de beoordelingscriteria, zoals genoemd in artikel 7 en 8.

 • 4. De scores van de leden van de Adviescommissie worden bij elkaar opgeteld en door het aantal leden gedeeld om tot een gemiddelde score te komen per Aanvraag voor elk van de beoordelingscriteria.

 • 5. De Aanvragen (al dan niet inclusief Pitches) worden gerangschikt overeenkomstig de gewogen scores. De Aanvraag met de hoogste score wordt als hoogste in de rangorde geplaatst. De rangschikking resulteert in een advies aan het College.

Artikel 10. Indieningstermijn en gegevens aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag voor de eerste ronde dient uiterlijk op 1 april 12:00 uur van het betreffende jaar ingediend met gebruikmaking van het formulier “Aanvraag subsidie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling”. De Aanvraag voor een eventuele tweede ronde dient uiterlijk op 1 september 12:00 uur van het betreffende jaar te worden ingediend.

 • 2. Een Aanvraag bevat in ieder geval de volgende stukken:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier zoals bedoeld in lid 1;Het Projectplan, bestaande uit maximaal 10 enkelzijdige A4-pagina’s en hierin is omschreven om welke subsidiabele activiteiten het gaat en hoe, wanneer, met welke partners en middelen een bepaald (tijdelijk) doel wordt bereikt, zie ook artikel 2, 3 en 4;

  • Een bijbehorende begroting met een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven en gespecificeerd naar financieringsbron, waarin duidelijk zichtbaar is op welke wijze wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal €50.000,= subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling;

  • Een bijbehorend tijdpad met een duidelijk en concreet overzicht van de activiteiten in de tijd en een vermelding van wanneer welke (deel)resultaten worden verwacht;

  • Een korte opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de Aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners;

  • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten en een actueel uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 12 maanden);

  • Een ingevulde en ondertekende “Eigen verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling”.

 • 3. Het College kan, indien de Aanvraag daartoe aanleiding geeft, de Aanvrager om nadere informatie verzoeken.

 • 4. De Aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het College redelijkerwijs tot een besluit kan komen. Een onvolledige Aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

 • 5. In het geval een Aanvraag niet volledig is dan wordt een verzuimtermijn zoals bedoeld in artikel 4:5 van de Wet gegeven. Een Aanvraag die, eventueel na de gegeven verzuimtermijn, niet volledig of niet tijdig is ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11. Procedure Aanvraag

 • 1. De Adviescommissie adviseert met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 2. Het College besluit over de Aanvragen en over de Aanvragen in combinatie met de Pitches met kennisneming van het advies van de Adviescommissie.

 • 3. Uiterlijk binnen drie maanden na sluiting indieningstermijn stelt het College de Aanvrager schriftelijk van zijn besluit in kennis. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden. Wanneer het College afwijkt van het advies van de Adviescommissie, wordt dit in het besluit gemotiveerd.

 • 4. Indien de beschikking op de Aanvraag tot subsidieverlening niet uiterlijk binnen deze drie maanden kan worden gegeven, stelt het College de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

 • 5. Tijdens de behandeling van een Aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verschaft.

Artikel 12. Subsidieverlening

Subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling vindt grotendeels plaats bij wijze van voorschotten.

De verdeling van de aangevraagde gelden is als volgt:

 • 40% bij aanvang van het project, bij wijze van voorschot;

 • 40% na de goedgekeurde evaluatie halverwege de looptijd, bij wijze van voorschot;

 • 20% na goedkeuring van de eindevaluatie van het project.

Artikel 13. Communicatiemiddelen

Een subsidieontvanger verleent medewerking aan het communiceren over het betreffende project door minimaal gebruik te maken van het logo van de gemeente Amersfoort en het logo van duurzaam Amersfoort op alle communicatiemiddelen en de voortgang van het project zichtbaar te maken en geleerde lessen actief bij te houden op www.isooknu.nl.

Artikel 14. Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. Halverwege en aan het einde van de looptijd van het project dient de subsidieontvanger een schriftelijke evaluatie aan te leveren. Naar aanleiding hiervan kan het college de subsidieontvanger uitnodigen voor een gesprek.

 • 2. Deze evaluatie bevat in ieder geval een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt met een duidelijk beeld van de resultaten of leeropbrengst en een financieel verslag.

 • 3. Het College kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 16. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 15 januari 2018.

 • 2. De Subsidieregeling toekomstfonds duurzame ontwikkeling Amersfoort 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 17. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2018

De secretaris, De burgemeester,