Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Lelystad Airport Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

Geldend van 26-01-2018 t/m 22-09-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Lelystad Airport Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

Gedeputeerde Staten maken gelet op het bepaalde in artikel 136, eerste lid van de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16 januari 2018 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende dat:

Provinciale Staten in hun vergadering van 8 februari 2017 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en rondom Lelystad Airport bevorderen;

Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 27 maart 2017, nummer 2040674 hebben ingestemd met criteria voor de inzet van deze provinciale middelen ter stimulering van de leefbaarheid en de economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport;

de provincie Flevoland, N.V. Luchthaven Lelystad en de gemeente Lelystad in juni 2017 een ‘Samenwerkingsovereenkomst Luchthavenfonds’ zijn aangegaan waarin onder andere afspraken zijn neergelegd om gezamenlijk financiële middelen in te zetten voor initiatieven die leiden tot een versterking van de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en in de directe omgeving van Lelystad Airport;

daarbij ook is aangegeven dat deze financiële middelen door de provincie en/of gemeente kunnen worden verstrekt in de vorm van subsidie ;

uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht is dat subsidiering plaatsvindt op grond van een subsidieverordening;

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor subsidiering van activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

in deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid is toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op de subsidiecriteria;

het wenselijk is om voor de beschikbaarstelling van financiële middelen ten behoeve van initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en rondom Lelystad Airport bevorderen, deze nadere regels vast te stellen,

BESLUITEN:

de volgende nadere regels vast te stellen:

“Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASF 2012: Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze nadere regels;

 • c.

  Nadere regels: nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport;

 • d.

  aanvrager: rechtspersoon of natuurlijke persoon die voor de realisatie van een initiatief in aanmerking wil komen voor subsidie;

 • e.

  projectsubsidie: een subsidie voor een activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die naar hun aard een eenmalig karakter hebben;

 • f.

  initiatief: een project of projectontwikkeling, een activiteit die economische netwerkvorming, duurzaamheid of leefbaarheid bevordert, een haalbaarheidsonderzoek, adviesopdracht of businesscase ontwikkeling.

 • g.

  leefbaarheid: het beperken van geluidshinder en hinder in relatie tot ruimtelijke beperkingen voor inwoners binnen de geluidscontour van 48 dB(A)Lden.

 • h.

  Value for Money: de mate waarin een initiatief/activiteit effectief en efficiënt is in relatie tot de kosten alsmede de mate waarin het initiatief/activiteit voldoet aan de kwaliteitscriteria van de partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 • i.

  samenwerkingsovereenkomst: de in juni 2017 tussen de provincie Flevoland, N.V. Luchthaven Lelystad en de gemeente Lelystad gesloten Samenwerkingsovereenkomst Luchthavenfonds.

Artikel 2. Reikwijdte nadere regels

Deze nadere regels zijn van toepassing op subsidies die Gedeputeerde Staten kunnen verstrekken ter stimulering van de leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport.

Artikel 3. Doel nadere regels

Deze nadere regels hebben tot doel aan potentiele subsidieaanvragers duidelijkheid te verschaffen over de inhoudelijke criteria waaraan subsidieaanvragen worden getoetst .

Artikel 4. Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Artikel 5. Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze nadere regels een incidentele subsidie voor activiteiten met een eenmalig karakter in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het maximaal beschikbare bedrag voor deze nadere regels bedraagt € 400.000.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet passen binnen de reikwijdte van deze nadere regels;

  • b.

   de gevraagde subsidie minder bedraagt dan € 5.000;

  • c.

   de aanvraag niet voldoet aan de subsidiecriteria;

  • d.

   door honorering van de subsidieaanvraag het subsidieplafond wordt overschreden;

  • e.

   de subsidie moet worden beschouwd als ontoelaatbare staatssteun;

  • f.

   de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat met inbegrip van de gevraagde subsidie, de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn om de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, te realiseren.

 • 2. Een aanvraag om subsidie kan worden geweigerd indien de aanvrager de activiteiten ook zonder de gevraagde subsidie kan verrichten.

Artikel 8. Subsidiecriteria

Om voor subsidie op grond van deze nadere regels in aanmerking te kunnen komen moeten de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  algemene criteria als bedoeld in artikel 7 van de ASF;

 • b.

  er moet sprake zijn van een duidelijke relatie met het provinciaal beleid en betrekking hebben op een van de vijf thema’s als benoemd in de duurzaamheidsnotitie, te weten:

  • A.

   klimaatvriendelijke luchtvaart;

  • B.

   grondstofschaarste;

  • C.

   omgeving en geluid;

  • D.

   duurzame werkgelegenheid;

  • E.

   bereikbaarheid;

  • F.

   leefbaarheid.

 • c.

  de resultaten van de activiteiten moeten effect hebben in het gebied op en rond Lelystad Airport;

 • d.

  activiteiten op het gebied van leefbaarheid moeten vallen binnen de 48 dB(A)Lden contour.

 • e.

  de activiteiten zijn (nog) niet economisch rendabel en/of innovatief dat zij zonder subsidie kunnen worden uitgevoerd.

 • f.

  voor uitvoeren van de activiteiten moet draagvlak zijn bij de partijen waarmee de provincie de samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten

 • g.

  voor de subsidiering van deze activiteiten kan geen beroep worden gedaan op andere subsidieregelingen – met uitzondering van de subsidieregeling die burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad voor hetzelfde doel als onderhavige nadere regels heeft vastgesteld - omdat:

  • I.

   Het initiatief te klein is om de procedure van deze subsidieregelingen te rechtvaardigen;

  • II.

   Het initiatief niet kansrijk is binnen deze subsidieregelingen;

  • III.

   Andere subsidieregelingen een (te) langdurig aanvraagtraject kennen, waardoor het niet past binnen het ontwikkeltempo van het gebied;

  • IV.

   Er om andere zwaarwegende redenen geen beroep op andere fondsen kan orden gedaan;

 • h.

  de activiteiten leveren aantoonbare value for money op.

 • i.

  de aanvrager levert een cofinancieringsbijdrage aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, met uitzondering van de activiteiten op het gebied van leefbaarheid. De hoogte van de cofinancieringsbijdrage wordt in deze nadere regels niet op een vast percentage gesteld, maar maakt deel uit van het beoordelingscriterium value for money.

Artikel 9. Subsidiabele kosten.

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt alle kosten die als redelijkerwijs

noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van de activiteiten en hieraan

direct toegerekend kunnen worden.

Artikel 10. Niet subsidiabele kosten

Niet voor subsidie in aanmerking komen :

 • a.

  de reguliere exploitatiekosten van de aanvrager;

 • b.

  de kosten zoals benoemd in artikel 6 van de ASF 2012;

 • c.

  kosten in de projectvoorbereiding en -uitvoering die voortvloeien uit dan wel te maken hebben met de inzet van personele capaciteit van overheden;

 • d.

  debetrente, financiële sancties, gerechtskosten en soortgelijke kosten.

Artikel 11. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 150.000.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen wanneer sprake is van zwaarwegende omstandigheden, gemotiveerd afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 12. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij Gedeputeerde Staten, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het derde lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 13. Verplichtingen subsidieontvanger, start uitvoering

In aanvulling op subsidieverplichtingen die zijn vermeld in de ASF is de subsidieontvanger verplicht om binnen 1 jaar na dagtekening van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit en deze dient uiterlijk 31-12-2020 te zijn afgerond.

Artikel 14. Inwerkingtreding en looptijd

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het provinciaal blad waarin de nadere regels worden geplaatst en geldt tot en met 30 juni 2020.

Artikel 15. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport”.

Artikel 16. Contact vóór de aanvraag

De aanvrager is verplicht om vóór het indienen van een subsidieaanvraag contact op te nemen met de gebiedspartners via luchthavenfonds@lelystad-airport.nl.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 januari 2018.

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland

TOELICHTING

Algemeen

1. Waarom deze nadere regels.

Deze nadere regels vloeien voort uit:

 • a.

  het besluit van Provinciale Staten van 8 februari 2017 om financiële middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en rondom Lelystad Airport bevorderen;

 • b.

  het besluit van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2017, nummer 2040674 om in te stemmen met criteria voor de inzet van deze provinciale middelen ter stimulering van economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport.

Deze stimulering kan plaatsvinden via subsidiëring;

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 geeft een procedureel kader voor subsidiering van activiteiten die passen in het provinciaal beleid.

In deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 is aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op de subsidiecriteria.

Omdat het wenselijk is om voor de beschikbaarstelling van financiële middelen ten behoeve van initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en rondom Lelystad Airport bevorderen, deze nadere regels vast te stellen, zijn Gedeputeerde Staten hiertoe overgegaan.

2. Waarom nadere regels nodig als er al een Algemene Subsidieverordening Flevoland is.

Een bestuursorgaan mag op grond van de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht slechts subsidie verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Binnen de provincie Flevoland is dit de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF 2012). Hierin zijn in aanvulling op de subsidiespelregels die in de subsidietitel van de Awb zijn opgenomen nadere subsidiespelregels opgenomen die bij subsidiering in acht moeten worden genomen. De ASF 2012 schrijft voor dat subsidie slechts wordt verstrekt indien de activiteit past binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie en door de aanvrager aannemelijk is gemaakt dat hieraan kan worden voldaan. In aanvulling op de ASF 2012 kunnen GS nog nadere regels vaststellen, waarin beleid specifieke voorwaarden op maat worden gesteld. In deze nadere regels worden de beleid specifieke voorwaarden (subsidiespelregels) vermeld. Omdat de subsidietitel van de Awb een gedetailleerde regeling geeft van het proces van subsidieverstrekking, zijn veel bepalingen die in de Awb staan niet nog een keer in de verordening opgenomen. Dit houdt in dat er wanneer sprake is van subsidiering niet alleen rekening moet worden gehouden met het bepaalde in de ASF 2012, maar ook met de wettelijke bepalingen van de subsidietitel van de Awb. DE BASISSPELREGELS VOOR SUBSDIERING ZIJN OPGENOMEN IN DE ASF 2012 EN DE SUBSIDIETITEL VAN DE AWB. De beleid specifieke spelregels zijn opgenomen in de nadere regels.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Bij sub f is gedefinieerd wat onder het begrip initiatief wordt verstaan”: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten met als doel de economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport te stimuleren”. Hiervoor kan dan een projectsubsidie worden gegeven.

Artikel 6.Weigeringsgronden

In dit artikel zijn in verplichte weigeringsgronden opgenomen. Wanneer deze weigeringsgronden zich voordoen, moet de aanvraag om subsidie worden afgewezen. Een van de gronden waarop een aanvraag om subsidie moet worden afgewezen is een overschrijding van het subsidieplafond. Het kan in de praktijk voorkomen dat een aanvraag om subsidie, gelet op het beschikbare subsidieplafond, alleen gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Wanneer deze situatie zich voordoet moet worden beoordeeld of de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zodanig door de subsidie-aanvrager kan worden uitgevoerd dat het ook met minder geld kan. Daarvoor moet nadere informatie worden gevraagd aan de aanvrager. Wanneer uit deze nadere informatie blijkt dat de activiteit niet met minder geld kan worden uitgevoerd, dan moet de aanvraag worden afgewezen. Blijkt dat de activiteit wel met minder kan worden uitgevoerd, dan moet de aanvraag gedeeltelijk worden afgewezen, namelijk voor het bedrag waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

Dit artikel gaat over de kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van het project en over het financiële tekort.

Het financiële tekort wordt vastgesteld door de gemaakte (subsidiabele) kosten te verminderen met de opbrengsten (cofinanciering door of financiële bijdrage van andere partijen dan de provincie). Voorbeelden daarvan zijn subsidie van andere organisaties, sponsorbijdragen dan wel de eigen bijdragen aan het project.

Met uitzondering van activiteiten op het gebied van leefbaarheid, wordt een cofinancieringsbijdrage gevraagd van de aanvrager zelf en/of van samenwerkingspartijen. Het percentage van deze cofinancieringsbijdrage is niet vastgesteld in de nadere regels, maar wordt meegewogen in het criterium value for money. Een hogere cofinancieringsbijdrage leidt hierbij tot een hogere waardering.