Regeling vervallen per 25-03-2020

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers als onbezoldigde ambtenaren van de GBLT Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Zuiderzeeland)

Geldend van 25-01-2018 t/m 24-03-2020

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels omtrent het aanwijzen van medewerkers als onbezoldigde ambtenaren van de GBLT Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Zuiderzeeland)

Het dagelijks bestuur van GBLT:

overwegende dat bepaalde ambtenaren van het waterschap taken uitvoeren voor GBLT in het kader van de zuiverings- en verontreinigingsheffing;

dat deze ambtenaren van het waterschap voor die taken aangewezen moeten worden als ambtenaar van GBLT als bedoeld in artikel 124 lid 5 onder c van de Waterschapswet juncto artikel 1 lid 1 onder l van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016;

gelet op artikel 20 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016;

gelet op de artikelen 1.1.2 lid 3 en 2.1.1. van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschappen (SAW);

gelet op artikel 128a van de Waterschapswet en hoofdstuk VIII, afdeling 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

BESLUIT:

 • 1.

  De ambtenaren in dienst van Waterschap Zuiderzeeland, werkzaam op de afdeling Handhaving in de functie als:

  • Medewerker heffingstechnologie

 • aan te wijzen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT en voor hen de toepasselijkheid van de SAW uit te sluiten;

 • 2.

  De in artikel 1 genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar van GBLT als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder l van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016;

 • 3.

  Dit besluit treedt inwerking de eerste dag na die van bekendmaking en kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Zuiderzeeland)’.

Ondertekening

Zwolle, 5 januari 2018

het dagelijks bestuur van GBLT,

M.A. van Helden

Directeur GBLT

B.J. Bussink

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT