Mandaatbesluit Scherpenzeel 2010

Geldend van 28-09-2010 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit 2010

Het college van de gemeente Scherpenzeel, de burgemeester van Scherpenzeel, en de heffingsambtenaar,

gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 6 van het Organisatiebesluit gemeente Scherpenzeel;

besluiten vast te stellen:

Mandaatbesluit Scherpenzeel 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Scherpenzeel;

 • c.

  heffingsambtenaar: de heffingsambtenaar van de gemeente Scherpenzeel;

 • d.

  bestuursorgaan: het college respectievelijk de burgemeester respectievelijk de heffingsambtenaar;

 • e.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, als bedoeld in artikel 10:1 van de wet;

Artikel 2 (Afdoenings)mandaat en ondertekeningsmandaat

 • a. Onder afdoeningsmandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de heffingsambtenaar besluiten te nemen.

 • b. Ondertekeningsmandaat is de machtiging om besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de heffingsambtenaar namens deze te ondertekenen. Uitgangspunt hierbij is dat het bevoegde bestuursorgaan zelf het besluit heeft genomen.

 • c. Afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat wordt toegekend aan de in de mandaatlijst bij de desbetreffende bevoegdheid vermelde functionaris.

 • d. Op het afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat zijn de in artikel 7 van dit besluit genoemde algemene instructies alsmede de specifieke bepalingen in de bij dit besluit behorende lijsten van toepassing.

Artikel 3 Overige bevoegdheden

 • 1. De gemandateerde is tevens bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig zijn ter voorbereiding van het nemen van het gemandateerde besluit.

 • 2. Geen mandaat is vereist voor het verrichten van handelingen die geen besluit in de zin van de wet of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, en die volgen uit de functieomschrijving van de functionaris, waaronder administratieve handelingen, correspondentie of het verstrekken van gegevens en stukken van louter informatieve aard.

Artikel 4 Mandaat en mandaatlijsten

 • 1. Mandaat wordt verleend aan de in het bij dit besluit behorende mandaatlijsten vermelde functionarissen voor de daarbij vermelde bevoegdheden, met uitzondering van:

  • a.

   beslissingen afwijkend van een beleidsregel, als bedoeld in artikel 4:84 van de wet, of op grond van een in een verordening opgenomen hardheidsclausule;

  • b.

   beslissingen op een bezwaarschrift.

 • 2. Ondermandaat is mogelijk. Van het verleende ondermandaat wordt melding gemaakt in de mandaatlijsten.

Artikel 5 Afwezigheid of verhindering

Bij afwezigheid van de gemandateerde(n) wordt de betreffende bevoegdheid uitgeoefend door de door het college aangewezen plaatsvervanger. Onder sectorhoofd wordt tevens begrepen de brandweercommandant of diens plaatsvervanger.

Artikel 6 Vervanging bij mandaat en ondermandaat

In geval van afwezigheid van de ondermandaatverkrijger wordt de bevoegdheid tot het in mandaat nemen van besluiten zoals in dit besluit bedoeld, uitgeoefend door de functionaris aan wie het mandaat is verleend.

Artikel 7 Algemene instructies en begrenzing

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • 1.

  Ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en andere van toepassing zijnde regelingen en instructies, en;

 • 2.

  indien bij een gemandateerde bevoegdheid meerdere afdelingen of instanties zijn betrokken draagt de gemandateerde zorg voor de coördinatie, overleg en inwinnen van adviezen en betrekt deze in de besluitvorming.

 • 3.

  Indien de mandaatverkrijger aan wie het afdoeningsmandaat is toegekend, zelf belanghebbende is bij de uitoefening van de bevoegdheid waarop het afdoeningsmandaat betrekking heeft, legt hij de aangelegenheid ter nadere besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

 • 4.

  Op ondermandaat van bevoegdheden zijn de algemene instructies van dit besluit en de specifieke bepalingen vermeld in de lijsten onverkort van toepassing.

Artikel 8 Afstemming

Indien bij een te nemen besluit een andere sector belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere sector raakt, legt de mandaatverkrijger de zaak vooraf aan het sectorhoofd van die andere sector voor.

Artikel 9 Ondertekening bij (ondermandaat)mandaat

Een bij mandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

namens burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,gevolgd door de handtekening van de (onder)mandaatverkrijger,

de naam en de functieaanduiding van de (onder)mandaatverkrijger. of namens de burgemeester van Scherpenzeel,gevolgd door de handtekening van de (onder)mandaatverkrijger,

de naam en de functieaanduiding van de (onder)mandaatverkrijger.

of

namens de heffingsambtenaar van Scherpenzeel,

gevolgd door de handtekening van de (onder)mandaatverkrijger,

de naam en de functieaanduiding van de (onder)mandaatverkrijger.

Artikel 10 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Het mandaatbesluit 2009, vastgesteld bij besluit van 16 juni 2009 met de daarvan integraal deel uitmakende mandaatlijsten, wordt hierbij ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking als bedoeld in artikel 3:42 van de wet.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel van ..
burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, V.J.M. van Arkel J.J.H. Colijn-de Raat secretaris (wnd.) burgemeester
Aldus vastgesteld door de burgemeester van Scherpenzeel op ..
J.J.H. Colijn-de Raat
burgemeester
Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Scherpenzeel op ..
J.P. Zoer
heffingsambtenaar

Omschrijving bevoegdheid

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

SECTOR BURGERIJ

Inkoop en aanbesteding

Ondertekeningsmandaat voor de gunningsbrief wordt verleend nadat het college van B&W een positief besluit heeft genomen op het gunningsbesluit aangaande het inkopen en/of aanbesteden van werken, leveringen of diensten

Budgethouder van het betreffende product

Gunningen uit de hand volgens de tabel opgenomen in de kadernota inkoop en aanbesteden

Budgethouder van het betreffende product

TEAM BURGERZAKEN, WELZIJN EN ONDE R WIJS

Algemene Plaatselijke Verordening

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van een vergunning tot het houden van inzameling van geld of goederen (artikel 5:13)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt (artikel 5:23)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van een evenement (artikel 2:25

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een horecabedrijf (artikel 2:28)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Drank en horecawet

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het exploiteren van een café, restaurant, slijterij of horecawerkzaamheid als bedoeld in artikel 3, Drank- en Horecawet, alsook het opleggen van beperkingen als bedoeld in artikel 3a

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Het doen van een verzoek om inlichtingen uit het strafregister in verband met een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Het beslissen op aanvragen om ontheffing als bedoeld in artikel 38 Drank- en Horecawet (verstrekken zwakalcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Wet op de Kansspelen

Het beslissen op aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1 juncto artikel 1 onder a (o.a. loterijen)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Het beslissen op aanvragen voor het aanwezig hebben van speelautomaten als bedoeld in artikel 30b en 30c van de Wet op de Kansspelen)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

Invalidenparkeerkaarten

Het beslissen op een aanvraag om een invalidenparkeerkaart (artikel 49 BABW)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (21404, 2105A en 2105B)

Bevolking

Besluit GBA aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen taken met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (21404, 2105A en 2105B)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Begraafplaatsen

Het beslissen op aanvragen om een ontheffing inzake het tijdstip van begraven en dergelijke

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (21404, 2105A en 2105B)

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op graven

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (21404, 2105A en 2105B)

Woonruimteverdeling

Het besluiten tot het afgeven van een huisvestingsvergunning

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2109)

Het besluiten tot het afgeven van een toestemming tot verkoop woning

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2109)

Het besluiten tot het verlenen van een splitsingsvergunning

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2109)

Welzijn

Het beslissen op de aanvragen, de vaststelling van, de bevoorschotting van subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2103), voor zover het betreft subsidies aan:

-de bibliotheek

-vrijwilligerswerk

-sport, recreatie en cultuur

Het beslissen op de aanvragen, de vaststelling van, de bevoorschotting van subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2102), voor zover het betreft subsidie:

-ouderenwerk

-gezondheidsbeleid

Het beslissen op de aanvragen, de vaststelling van, de bevoorschotting van subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2109), voor zover het betreft subsidie:

-maatschappelijk werk;

jeugdgezondheidsbeleid

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het beslissen op de aanvragen, de vaststelling van, de bevoorschotting van subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106), voor zover het betreft subsidies aan:

-culturele vorming basisonderwijs

godsdienst- en vormingsonderwijs

Het beslissen op aanvragen om subsidie van de subsidieverordening muziekonderwijs tot een maximum

van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker welzijn (2103)

Onderwijs en sport

Beslissen op aanvragen huisvesting onderwijs en medegebruik in schoolgebouwen

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Het toekennen voor de vergoeding van medegebruik gymnastiekonderwijs tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Het beslissen op de aanvragen, de vaststelling van, de bevoorschotting van subsidie schoolbegeleiding tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Het vaststellen van en het corresponderen over de schoolgymnastiekroosters

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Het beslissen op aanvragen voor leerlingenvervoer

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Het beslissen over het toekennen van subsidies op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) (inclusief correspondentie) tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor het product in de begroting .

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Leerplichtwet 1969

Beslissen op aanvragen vervangende leerplicht volgens artikel 3a, 3b en 15

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Afhandeling beroep op vrijstellingen volgens artikel 5 onder a, b, c en 5a

Sectorhoofd Burgerij

Beleidsmedewerker onderwijs (2106)

Controle op absoluut schoolverzuim volgens artikel 19

Sectorhoofd Burgerij

Leerplichtambtenaar, medewerker secretariaat leerplichtadministratie

Burgerzaken

Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van de navolgende verklaringen:

a.attestatie de vita

b.verklaring ter legalisatie van een handtekening

c.verklaring van Nederlanderschap

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Burgerlijke stand

Het beslissen op aanvragen tot ontheffing van de wettelijke termijn van begraving of verbranding (artikel 17 Wet op de Lijkbezorging)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het beslissen op aanvragen tot lijkschouwing of lijkbezorging vanwege de burgemeester (artikel 21 Wet op de Lijkbezorging)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het beslissen op aanvragen om verlof tot opgraving, herbegraving en vervoer van een opgegraven lijk (artikel 29 Wet op de Lijkbezorging)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het beslissen op aanvragen om vergunning tot bijzetting van een asbus in een graf (artikel 29 Wet op de Lijkbezorging)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het beslissen om verhaal van kosten Wet op de Lijkbezorging (artikel 22 Wet op de Lijkbezorging)

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Kieswet

Het beslissen op aanvragen om te stemmen in een stembureau naar keuze

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het afgeven van kiezerslegitimatiekaarten

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het afgeven van volmachtlegitimatiekaarten

Sectorhoofd Burgerij

Medewerkers burgerzaken (2104, 2105A en 2105B)

Het afdoen van zaken als bedoeld in de hoofdstukken J en K van de Kieswet

Sectorhoofd Burgerij

Medewerker burgerzaken (2104)

TEAM VRAAGWIJZER

Het ondertekenen van trajectplannen

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Klantmanager (2203, 2204, 2208A, 2208B)

Het afgeven en ondertekenen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Klantmanager (2203, 2204, 2208A, 2208B)

Aanspraak op uitkering

Het nemen van besluiten inzake:

-WWB;

-WIJ;

-IOAW;

-IOAZ;

-BBZ;

-Trajecten in het kader van het participatiebudget;

-WMO en

-andere sociale wet- en regelgeving

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Klantmanager (2203, 2204, 2208A, 2208B)

Het nemen van besluiten inzake terugvordering en verhaal:

-Abw/WWB;

-WIJ;

-IOAW;

-IOAZ;

-BBZ en

-verstrekkingen in het kader van het participatiebudget

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Juridisch medewerker (1009)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Verklaringen

Het afgeven van WSNP-verklaringen

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Klantmanager (2203, 2204, 2208A, 2208B)

Het nemen van besluiten volgens de WI

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Klantmanager (2203, 2204, 2208A, 2208B)

Het ondertekenen van "Beeld van de uitvoering" inzake:

-WWB;

-WIJ;

-IOAW;

-IOAZ;

-BBZ en

-WPB

Sectorhoofd Burgerij (2101)

Medewerker planning en control (1107)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

BUREAU MANAGEMENT ONDERSTEUNING (BMO)

Inkoop en aanbesteding

Ondertekeningsmandaat voor de gunningsbrief wordt verleend nadat het college van B&W een positief besluit heeft genomen op het gunningsbesluit aangaande het inkopen en/of aanbesteden van werken, leveringen of diensten

Budgethouder van het betreffende product

Gunningen uit de hand volgens de tabel opgenomen in de kadernota inkoop en aanbesteden

Budgethouder van het betreffende product

Bezwaarschriften

Het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van het bezwaar- of beroepschrift en de kennisgeving aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen (artikel 6:14 Awb).

Gemeentesecretaris

Secretaris bezwarencommissie

Het doorzenden van het bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan of de bevoegde rechter onder mededeling aan de afzender (artikel 6:15, leden 1 en 2 Awb).

Gemeentesecretaris

Secretaris bezwarencommissie

Klachten

Het beslissen op een klacht. Het mandaat geldt slechts voor zover de klacht:

-het functioneren van de gemeente betreft;

-de dienstverlening van de gemeente betreft;

-een gedraging van een ambtenaar betreft;

-een gedraging van een sectorhoofd betreft

Gemeentesecretaris

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Personeelszaken

Het beslissen ter uitvoering van de bepalingen van de bezoldigingsverordening, met uitzondering van:

-de in de verordening opgenomen bevoegdheden van het college tot het vaststellen van nadere regels, voorschriften en voorzieningen;

-de uitvoering van de verordening voor zover het betrekking heeft op de gemeentesecretaris en de sectorhoofden

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005)

Het beslissen ter uitvoering van de uitkerings- en pensioenverordening van de wethouders

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Het verlenen van voorschotten op salaris, vakantie- of andere toelagen of uitkeringen

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005)

Het nemen van besluiten ingevolge:

-Fietsenregeling

-Regeling Stagiaires

-Regeling reiskostenvergoeding

-Representatieregeling

-Spaarloonregeling

-Regeling vakantieverlof

-Telefoonregeling

-Regeling beperking doorbetaling vergoedingen

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005)

Het nemen van besluiten ingevolge studiekostenvergoeding

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Opstellen van re-integratieplan

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005)

Het beslissen ter uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Het toekennen van verhuiskostenvergoeding

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Het toekennen van een kledingtoelage

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Besluiten op toepassing van de regeling waarnemingsvergoeding

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het toekennen van buitengewoon verlof

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Het verlenen van ouderschapsverlof

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Het beslissen over declaraties in het kader van zorgverzekeraar, ABP, loonbelasting

Gemeentesecretaris

Personeelsconsulent (1005), medewerker personeelszaken (1007)

Het aanstellen van tijdelijk personeel

Gemeentesecretaris

Het aanstellen van medewerkers met uitzondering van de gemeentesecretaris, sectorhoofd, commandant brandweer

Gemeentesecretaris

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek met uitzondering van de gemeentesecretaris, sectorhoofden en de commandant brandweer

Gemeentesecretaris

Brandweer

Het geven van voorschriften tot het voorkomen en het beperken van de gevolgen van brand voor bossen, heidevelden en venen

Brandweercommandant

Aanschrijving dat een rookkanaal waarin een brand heeft gewoed, niet mag worden gebruikt en slechts na controle weer in gebruik mag worden genomen

Brandweercommandant

Het verlenen van gebruiksvergunningen

Brandweercommandant

Het beslissen omtrent het al dan niet-ontvankelijk zijn van een aanvraag gebruiksvergunning (artikel 6.1.3 bouwverordening en 4:5 Awb)¹

Brandweercommandant

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het verdagen en aanhouden van een beslissing op een aanvraag gebruiksvergunning (artikel 6.1.2 bouwverordening en 4:1, 4:2 Awb)¹

Brandweercommandant

Het intrekken van een gebruiksvergunning, indien: binnen 26 weken geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning; van de vergunning gedurende een periode van 26 weken of langer geen gebruik is gemaakt; bij verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden¹

Brandweercommandant

Afrekening/invordering van aan de dienst te verrichten betalingen (huur accommodatie enz.)

Brandweercommandant

Verzoek om accijnsteruggave op door brandweer gebruikte gasolie, alsmede verzoek om teruggave bvb brandweervoertuigen

Brandweercommandant

Vergoeding aan personeel van schade als gevolg van dienstongevallen (tot max. € 125,00)

Brandweercommandant

Het geven van voorlichting ten aanzien van onder de dienst ressorterende aangelegenheden

Brandweercommandant

Verzoeken om bijstand brandweereenheden elders

Brandweercommandant

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

SECTOR GRONDGEBIED

Inkoop en aanbesteding

Ondertekeningsmandaat voor de gunningsbrief wordt verleend nadat het college van B&W een positief besluit heeft genomen op het gunningsbesluit aangaande het inkopen en/of aanbesteden van werken, leveringen of diensten

Budgethouder van het betreffende product

Gunningen uit de hand volgens de tabel opgenomen in de kadernota inkoop en aanbesteden

Budgethouder van het betreffende product

TEAM VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

Algemene Plaatselijke Verordening/Afvalstoffenheffing

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van een ontheffing van het verbod geluidhinder te veroorzaken(artikel 4:6)

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107)

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van vuurwerk (artikel 2:72 APV)

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107)

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor de inzameling van afvalstoffen (artikel 2 Afvalstoffenverordening

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Het beslissen op aanvragen om (omgevings)vergunning tot het hebben/aanbrengen van ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d. (artikel 4:15 APV)

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het stoken van vuur (artikel 5:34 APV)

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), administratief medewerker/medewerker milieu (3111)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg (artikel 2:11 APV)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Markten

Het beslissen op aanvragen om een standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV)

Sectorhoofd Grondgebied

Administratief-juridisch medewerker RO/EZ (3103)

Het beslissen op aanvragen om vergunning tot het innemen van een vaste standplaats (artikel 5 Marktverordening Scherpenzeel 2009)

Sectorhoofd Grondgebied

Administratief-juridisch medewerker RO/EZ (3103)

Het intrekken van vergunning voor een vaste standplaats (artikel 7 Marktverordening Scherpenzeel 2009)

Sectorhoofd Grondgebied

Administratief-juridisch medewerker RO/EZ (3103)

Milieu

Wet milieubeheer

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen (met oplegging van voorschriften) van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (8.1 en 8.4 Wet milieubeheer)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het ambtshalve of op aanvraag beslissen tot het wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (8.23 Wet milieubeheer)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het uitvoeren van de procedurevoorschriften met betrekking tot een melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101), administratief medewerker/medewerker milieu (3111)

Het uitvoeren van de procedurevoorschriften met betrekking tot een melding en/of het stellen van nadere eisen ingevolge een algemene Maatregel van Bestuur, zoals bedoeld in de artikelen 8.40 en 8.45 van de Wet milieubeheer¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101), administratief medewerker/medewerker milieu (3111)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het uitvoeren van de procedurevoorschriften van de hoofdstukken 13 en 18 van de Wet milieubeheer¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101), administratief medewerker/medewerker milieu (3111)

Het adviseren aan andere bevoegde bestuursorganen met betrekking tot:

-het tot stand komen van be- schikkingen op aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer;

-het wijzigen of geheel of ge deeltelijk intrekken van vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Wet geluidhinder

Instellen van een akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77 Wet geluidhinder

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107)

Wet bodembescherming

Uitvoering van procedurele aspecten in het kader van de (aanmelding van) bodemsanering (en de daartoe te houden onderzoeken)

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107)

Bouwen

Woningwet/Awb

Het beslissen omtrent het al dan niet-ontvankelijk zijn van een bouwaanvraag (artikel 4:5 Awb)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Het beslissen op aanvragen om vrijstelling op grond van het bepaalde in de Bouwverordening en Bouwbesluit¹

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Het beslissen op een aanvraag om een bouwvergunning (artikel 40 en 44 Woningwet)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het beslissen omtrent overschrijving van een bouwvergunning op naam van een derde (Bouwverordening)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Het intrekken van een bouwvergunning (artikel 59 Woningwet)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het beslissen omtrent een aanvraag om het in gebruik nemen van een niet tot woning bestemd gebouw als woonverblijf (artikel 60 Woningwet)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het beslissen op principeaanvragen en toepassing voorschriften met betrekking tot bouwaangelegenheden¹

Sectorhoofd Grondgebied

Planologisch medewerker RO (3102), Administratief-jurisch medewerker RO/EZ (3103), Bestuurlijk-juridisch medewerker (3104), Bestuurlijk-juridisch medewerker (3105)

Het beslissen op aanvragen om een sloopvergunning (artikel 8.1.1 Bouwverordening¹

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), medewerker bouwzaken (3109)

Het beslissen op aanvragen om een gebruiksvergunning (artikel 6.1.1 Bouwverordening)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107)

Het besluiten tot het doen van een aanschrijving alsmede het beslissen op aanvragen tot het doen van een aanschrijving, tot het beëindigen van overtreding van de in de Bouwverordening en het Bouwbesluit opgenomen verbodsbepalingen (artikel 125 Gemeentewet)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het verbod voor het bewonen van een recreatieverblijf¹

Sectorhoofd Grondgebied

Bestuurlijk-juridisch medewerker (3105)

Het verdagen van de beslissing omtrent een aanvraag om een reguliere bouwvergunning (artikel 46 lid 2 Woningwet)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Toekennen van huisnummers (artikel 2 Verordening straatnaamgeving en huisnummering)

Sectorhoofd Grondgebied

Beleidsmedewerker bouwen en milieu (3107), Medewerker bouwzaken (3109)

Monumenten

Het beslissen op aanvragen voor een monumentenvergunning (artikel 11 Monumentenwet)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het besluiten met betrekking tot het bepalen van de subsidiabele kosten in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997

Sectorhoofd Grondgebied

Bestuurlijk-juridisch medewerker (3105)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het beslissen op aanvragen voor een monumentenvergunning op grond van de Monumentenverordening¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het beslissen op verzoeken om subsidie op grond van de Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten tot een maximum van het bedrag als opgenomen voor dit product in de begroting

Sectorhoofd Grondgebied

Bestuurlijk-juridisch medewerker (3105)

Het verlenen van vrijstelling ex artikel 3.6 lid 1 onder c, artikel 3.22 en 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101)

Het beslissen op aanvragen om aanlegvergunning (artikel 3.16 Wro)¹

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101), Planologisch medewerker RO (3102), Administratief-juridisch medewerker RO/EZ (3103), Bestuurlijk-juridisch medewerker (3104) (3105)

Omgevingsvergunning

Het beslissen omtrent het al dan niet ontvankelijk zijn van een omgevingsvergunning (artikel 4:5 Awb)

Sectorhoofd Grondgebied

Het beslissen op aanvragen tot het verlenen (met oplegging van voorschriften) van een omgevingsvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder a tot en met h en onder i van de Wabo en artikel 2.2, eerste en tweede lid Wabo)

Sectorhoofd Grondgebied

Het beslissen om een omgevingsvergunning te wijzigen (artikelen 2.29, 2.30 en 2.31 van de Wabo)

Sectorhoofd Grondgebied

Het beslissen om een omgevingsvergunning in te trekken (artikel 2.33 van de Wabo)

Sectorhoofd Grondgebied

Het beslissen op aanvragen om (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van de weg (artikel 2:11 APV)

Sectorhoofd Grondgebied

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het beslissen op aanvragen om (omgevings)vergunning tot het vellen of doen vellen van een houtopstand, voor zover de gemeente niet de eigenaar van de houtopstand is (Bomenverordening gemeente Scherpenzeel)

Sectorhoofd Grondgebied

Het adviseren van andere bevoegde bestuursorganen met betrekking tot:

-het tot stand komen van beschikkingen op aanvragen om een omgevingsvergunning (artikel 2.26 en 2.27 van de Wabo);

-het wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van vergunningen ingevolge de Wabo (artikel 2.29 van de Wabo)

Sectorhoofd Grondgebied

Ruimtelijke ordening

Besluit Ruimtelijke ordening

Het waarmerken en beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen en het Manifest zoals bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid en artikel 1.2.2, tweede lid

Sectorhoofd Grondgebied

Senior beleidsmedewerker VROM (3101), bestuurlijk juridisch medewerker (3103, 3104), planologisch medewerker RO (3102)

TEAM UITVOERING

Verkeer

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Het beslissen op aanvragen om ontheffing voor het houden van wedstrijden op de weg (artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet 1994), voor zover het betreft een wedstrijd binnen het grondgebied der gemeente en over uitsluitend wegen onder beheer bij de gemeente

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Het beslissen op aanvragen tot het plaatsen en verwijderen van bord E6 bijlage I RVV 1990 (gereserveerde invalidenparkeerplaats)

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

Het beslissen op aanvragen tot tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen (artikel 17 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 34 BABW)

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Het beslissen op aanvragen om ontheffing conform artikel 87 van het RVV 1990

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Het beslissen op verzoeken mbt een verkeersonderwerp van eenvoudige aard

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch beleidsmedewerker verkeer en wegen (3213)

Bomenverordening

Het beslissen op aanvragen om vergunning tot het vellen of doen vellen van een houtopstand, voor zover de gemeente niet de eigenaar van de houtopstand is¹

Sectorhoofd Grondgebied

Technisch projectmedewerker groen (3214)

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

BUREAU FICON/BUREAU FAZA

Inkoop en aanbesteding

Ondertekeningsmandaat voor de gunningsbrief wordt verleend nadat het college van B&W een positief besluit heeft genomen op het gunningsbesluit aangaande het inkopen en/of aanbesteden van werken, leveringen of diensten

Budgethouder van het betreffende product

Gunningen uit de hand volgens de tabel opgenomen in de kadernota inkoop en aanbesteden

Budgethouder van het betreffende product

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Het uitvoeren van taken en bevoegdheden, zoals omschreven in het Aanwijzings- en mandaatbesluit van 1 juni 2010 onder A., punt 3.

(plaatsvervangend) beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen, zoals omschreven in het Aanwijzings- en mandaatbesluit van 1 juni 2010 onder A. punt 1. en 2.

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

BURGEMEESTER

Wet tijdelijk huisverbod

Besluit tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod in de vorm van beschikking

Hulpofficier van Justitie

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Besluit tot aanstellen van verkeersregelaars

Burgemeester van de gemeente Barneveld

Omschrijving bevoegdheid

(Ondertekenings)mandaat

Ondermandaat

DE HEFFINGSAMBTENAAR

Het nemen van besluiten uit hoofde van de functie

Sectorhoofd Grondgebied, senior beleidsmedewerker VROM (3101), medewerker burgerzaken (2104), Beleidsmedewerker Financiën en Controlling (1102), Bestuurlijk Juridisch beleidsmedewerker (1003), Juridisch adviseur (1009)