Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 31 oktober 2017:

overwegende dat het wenselijk is regels te geven ten aanzien van het jaarlijks verlenen van subsidie voor het volgen van muziekonderwijs door kinderen,

gelet op artikel 3 en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUITEN

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • c.

  Muziekleerlingen: amateurs die muziekonderwijs volgen en op 1 augustus van het cur¬sus-jaar jonger zijn dan 19 jaar en op die datum ingeschreven staan in de basisadministratie van de gemeente Moerdijk;

 • d.

  Cursusjaar: de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • e.

  Muziekonderwijs: instrumentaal of vocaal onderwijs gevolgd in de gemeente Moerdijk (voor zover daar binnen de gemeente onderwijsmogelijkheden voor zijn) of buiten de ge¬meente Moerdijk (voor zover daar binnen de gemeente Moerdijk geen onderwijsmogelijk¬heden zijn) bij een gediplomeerde muziekdocent;

 • f.

  Individueel muziekonderwijs: muziekonderwijs gevolgd door een groep van maximaal 4 leerlingen;

 • g.

  Gediplomeerde muziekdocent: een docent in het bezit van een vakdiploma conservato¬rium voor het instrument waar de subsidie voor wordt aangevraagd.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen1. Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor het volgen van individu¬eel muziekonderwijs.2. Per muziekleerling per cursusjaar kan een subsidie worden toegekend voor het volgen van muziekonderwijs voor ten hoogste één instrument.3. Op basis van deze regeling komen de kosten van het muziekonderwijs dat wordt gege¬ven door een onderwijsinstelling, zijnde een basisschool, school voor voortgezet onder¬wijs of beroepsonderwijs niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • b.

  er een doublure ontstaat met een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • c.

  de aanvrager failliet of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daar¬toe bij de rechtbank is ingediend;

 • d.

  de aanvrager een bijdrage ontvangt voor muziekonderwijs in het kader van bijzondere bijstand, het jeugdcultuurfonds of een andere bron zoals stichting leergeld.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de ouders of verzorgers van muziekleerlingen zoals omschreven in artikel 1 lid c van deze regeling.

Artikel 5 Procedurebepalingen subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag om jaarlijkse subsidie muziekonderwijs wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  De volgende gegevens van de muziekdocent moeten bij de gemeente Moerdijk bekend zijn om de aanvraag in behandeling te nemen:

  • a.

   een vakdiploma conservatorium voor het instrument waarin muziekonderwijs wordt gegeven;

  • b.

   het Kamer van Koophandel nummer;

  • c.

   een Verklaring Omtrent Gedrag van maximaal 5 jaar oud.

 • 3.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aan-vraag op grond van deze uitvoeringsregeling voor een bepaald cursusjaar tussen 1 au¬gus-tus en 31 juli van het lopende cursusjaar door ons te zijn ontvangen. Bij de aanvraag moet een kopie van de factuur (facturen) van de muzieklessen van het gehele lopende cursusjaar ingediend worden.

 • 4.

  Aanvragen die buiten de in het 3e lid genoemde termijn door ons worden ontvangen worden geweigerd.

 • 5.

  De aanvraag wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de muziekleerling.

 • 6.

  Het college besluit op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 7.

  Het college verleent subsidie op grond van deze regeling eenmalig per cursusjaar.

 • 8.

  In afwijking van artikel 16 en 17 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie muziekonderwijs bij verlening direct door het college vastgesteld.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Een individuele subsidie muziekonderwijs is op grond van deze regeling nooit hoger dan € 200,-.

 • 2.

  Een individuele subsidie muziekonderwijs is op grond van deze regeling nooit hoger dan 50 procent van de totale leskosten voor het betreffende cursusjaar met aftrek van niet subsidiabele kosten.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van een kopie van de originele factuur voor het muziekonderwijs.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 31 oktober 2017.

De secretaris,

P.A.M. van Bavel,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs.