Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidieverlening voor activiteiten ten aanzien van maatschappelijke initiatieven in de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluiten vast te stellen de volgende:

Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

Maatschappelijke initiatief: initiatief van vrijwilligers, aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie gevestigd in de gemeente Steenwijkerland, die voorziet in een behoefte van de samenleving en aanvullend is op het aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het verrichten van maatschappelijke activiteiten die:

 • a.

  aanvullend zijn op het bestaande aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente Steenwijkerland;

 • b.

  voorzien in een langdurige behoefte van (groepen) inwoners in de gemeente Steenwijkerland;

 • c.

  geen ‘gezelligheidsactiviteiten’ voor ontmoetingen, dagjes uit etc. betreffen;

 • d.

  niet tot doel hebben actie te voeren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties in de vorm van een vereniging of stichting.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte/te maken kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor beroepskrachten die worden aangetrokken voor het verrichten van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Overgangsbepalingen

Op aanvragen om subsidie voor maatschappelijke initiatieven die zijn ingediend voor 1 januari 2018, maar waarop op die datum nog niet is beschikt, zijn deze nadere regels van toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018’.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

Ditta Cazemier

de burgemeester,

Rob Bats