Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit mandaat, machtiging en volmacht Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019

Geldend van 08-01-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019

Artikel 1 Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  De Uitvoeringsorganisatie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: het SNN) wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, machtiging en volmacht verleend voor:

  • a.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • c.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • d.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

  • f.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • g.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • h.

   het maken van het voor de Uitvoeringsregeling bedoelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Artikel 2 Toepassingsbereik mandaat

De in artikel 1 genoemde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing op besluiten tot subsidieverstrekking vanuit de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 voor de looptijd van voornoemde regeling.

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  Het SNN doen periodiek verslag van de besluiten krachtens dit mandaatbesluit genomen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaft het SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

Uitvoeringsorganisatie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 januari 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, machtiging en volmacht Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

drs. W.G.H.M. Rutten, wnd. secretaris

Uitgegeven 5 januari 2018

Ondertekening