Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent peuteropvang Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent peuteropvang Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aanbod voor alle peuters, financieel gecommuniceerd in de meicirculaire 2016, gelet op het bepaalde in artikel 108, tweede lid, juncto artikel 147, derde lid van de Gemeentewet;

gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

gelet op de vastgestelde kaders en doelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting;

overwegende:

 • -

  dat peuteropvang een positieve bijdrage levert aan de opvoeding en ontwikkeling van een kind;

 • -

  dat de middelen, vloeiende uit de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aanbod voor alle peuters specifiek bedoeld zijn om een toegang te creëren voor peuters van ouders die geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

Besluit vast te stellen: Regeling Toegang peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Peuter: een kind in de leeftijd vanaf tweeëneenhalf jaar en tot vier jaar oud;

 • b.

  Peuteropvang: een dagbesteding voor peuters, die voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals geïnspecteerd door de Inspectie Kinderopvang;

 • c.

  Ouders: de ouder(s) van, of voogdij-hebbende volwassene(n) over een peuter;

 • d.

  Kinderopvangtoeslag: Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor ouders van wie het kind naar erkende kinderopvang gaat. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van:

  • -

   het aantal kinderen dat naar de opvang gaat;

  • -

   het soort opvang;

  • -

   het aantal opvanguren;

  • -

   het uurtarief;

  • -

   het (gezamenlijke) inkomen.

  • -

   Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dienen beide ouders te werken, een traject naar werk te volgen of een opleiding of inburgeringscursus te volgen;

 • e.

  Peuteropvangvoorziening: de uitvoerende organisatie van peuteropvang. Zij kunnen meerdere locaties peuteropvang hebben, en deze eventueel nog delen met het bieden van andere diensten, zoals bijvoorbeeld kinderopvang of naschoolse opvang;

 • f.

  VVE: afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Om kinderen met een (taal)achterstand te ondersteunen zijn gemeenten wettelijk verplicht voldoende plekken te creëren in peuterspeelzalen en/of kinderopvang waar kinderen kunnen deelnemen aan voorschoolse educatie. VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:

  • -

   Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door het vergroten van de woordenschat en het stimuleren van de taalvaardigheid.

  • -

   Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

  • -

   Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.

  • -

   Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.

Artikel 2. Doel en doelgroep

 • 1. Het door middel van een financiële ondersteuning toegankelijk maken van peuteropvang voor peuters woonachtig in Oegstgeest, van wie de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

 • 2. Deze regeling geldt niet voor peuters met een indicatie voor VVE.

Artikel 3. Toegang tot de peuteropvangvoorziening

 • 1. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op grond van deze regeling, dienen ouders een aanvraag in te dienen bij het college, middels het formulier Aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang Oegstgeest. De aanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn en een inkomensverklaring die ten hoogste 1 jaar oud is (IB 60-formulier T-1) bevatten. Om het gezamenlijk toetsingsinkomen van het gezin te kunnen bepalen, dienen beide ouders/verzorgers een IB 60-formulier te overleggen.

 • 2. Het college mandateert de bevoegdheid om deze aanvragen te ontvangen, beoordelen met in achtneming van het bepaalde in deze regeling en het besluit tot toegang tot de peuteropvangvoorziening toe te kennen, aan peuteropvangvoorzieningen, die voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling, behoudens de aanbieders als bedoeld in artikel 10.

Artikel 4. Inhoud van het besluit

 • 1. Ouders van wie de aanvraag is gehonoreerd, ontvangen voor maximaal 8 uren per week, waarbij vanaf 5 uren per week verdeeld over minimaal twee verschillende dagen, en voor de duur van maximaal 40 weken per jaar peuteropvang met een inkomensafhankelijke gemeentelijke bijdrage.

 • 2. De hoogte van de bijdrage is vastgelegd in de bij deze regeling horende bijlage.

 • 3. De bedragen in de bijlage worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang.

 • 4. Het gereduceerde tarief geldt alleen voor daadwerkelijk genoten uren.

 • 5. Indien ouders meer uren willen afnemen, betalen zij over de extra uren het niet-gereduceerde tarief van de peuteropvangvoorziening.

Artikel 5. Keuze van ouders voor aanbieders

Ouders mogen zelf de aanbieder van peuteropvang kiezen, mits het om een opvanglocatie in Oegstgeest gaat van een opvangorganisatie die uitvoering geeft aan deze regeling.

Artikel 6. Voorwaarden voor Peuteropvangvoorzieningen

 • 1. Om deel te nemen aan de Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018 en de daarbij behorende bevoegdheden te mogen uitvoeren namens het college van Oegstgeest zoals gesteld in artikel 3, dient de peuteropvangvoorziening te voldoen aan de volgende eisen:

  • -

   de peuteropvangvoorziening heeft locatie(s) in de gemeente Oegstgeest;

  • -

   de peuteropvangvoorziening biedt de gereduceerde tarieven vanuit deze regeling alleen op de locaties in Oegstgeest aan, aan ouders van peuters woonachtig in Oegstgeest;

  • -

   de peuteropvangvoorziening is openbaar en voor iedereen toegankelijk, ongeacht religie, ras, afkomst, of welke uitsluitingsgronden dan ook;

  • -

   de peuteropvangvoorziening is bereid regelmatig in overleg te treden met de gemeente en andere deelnemende peuteropvangvoorzieningen over de uitvoering van de Regeling Toegang Peuterspeelvoorziening Oegstgeest 2018.

  • -

   de peuteropvangvoorziening verschaft desgevraagd informatie over de in mandaat uitgevoerde werkzaamheden in het kader van deze regeling.

 • 2. Peuteropvangvoorzieningen die peuters via deze regeling plaatsen, verzamelen bij aanmelding de volgende noodzakelijke gegevens:

  • -

   namen van de ouders en de peuter(s);

  • -

   NAW gegevens;

  • -

   geboortedatum peuter(s);

  • -

   inkomensverklaring die ten hoogste 1 jaar oud is (IB 60-formulier T-1), geleverd door beide ouders/verzorgers;

  • -

   aantal af te nemen uren per week van de betreffende peuter (s).

 • 3. De peuteropvangvoorziening stuurt de gemeente maandelijks een overzicht van het aantal peuters per inkomenscategorie dat via deze regeling geplaatst is, met daarbij per peuter het aantal uren per week waarvoor de peuter geplaatst is.

Artikel 7. Verwerking facturen tussen gemeente en peuteropvangvoorziening

 • 1. De gemeente ontvangt van de peuteropvangvoorziening elk kwartaal een verzamelfactuur met betrekking tot alle peuters die via deze regeling geplaatst zijn. Naast het totaal met de gemeente te verrekenen bedrag en het geldende (niet gereduceerde) uurtarief van de peuteropvangvoorziening, wordt hierbij ook per peuter vermeld:

  • -

   geboortedatum;

  • -

   plaatsingsdatum;

  • -

   indien van toepassing de datum waarop gestopt is met gebruik van deze regeling (bijvoorbeeld bij uitstroom);

  • -

   aantal uren per week waarvoor de peuter geplaatst is;

  • -

   de inkomenscategorie die van toepassing is (A, B, C, D, E of G);

  • -

   het te verrekenen bedrag voor deze peuter met de gemeente.

 • 2. De gemeente betaalt deze facturen binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

Artikel 8. Controle facturen

De gemeente heeft het recht vanuit de Gemeentewet 213a rechtmatige, doelmatige en doeltreffende controle(s) te voeren.

Artikel 9. Onrechtmatig gebruik ouders

 • 1. Indien ouders zich met opzet schuldig maken aan onrechtmatig gebruik van de regeling, wordt het verschil tussen het gereduceerde tarief en het volle tarief met terugwerkende kracht tot maximaal een jaar in zijn geheel bij ouders teruggevorderd door de peuteropvangvoorziening.

 • 2. De peuteropvangvoorziening mag daarbij de in redelijkheid te maken administratie- en invorderingskosten bij de ouders in rekening brengen.

 • 3. Het teruggevorderde bedrag, exclusief administratie- en invorderingskosten, wordt door de peuteropvangvoorziening na ontvangst daarvan aan de gemeente terugbetaald.

Artikel 10. Onrechtmatig gebruik Peuteropvangvoorzieningen

Aanbieders die met opzet misbruik maken van de regeling zullen door de gemeente het recht worden ontzegd nog langer op deze regeling te factureren.

Artikel 11. Budgetplafond

Als het budgetplafond als bedoeld in de bijlage bij deze regeling is bereikt, worden voor het resterende deel van het kalenderjaar geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling genomen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a. Dit Besluit wordt aangehaald als: Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018.

 • b. Deze regeling treedt na zijn bekendmaking in werking op 1 maart 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017,

Het College van Burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 bij Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018

Gemeentelijke bijdrage 2019 voor de Regeling Peuteropvangvoorziening Oegstgeest 2018

Inkomenscategorie

Gezamenlijk toetsingsinkomen (bruto) gezin 2019

Gemeentelijke bijdrage peuteropvang, per uur per peuter

A

< € 19.433,-

€ 7,70

B

€ 19.434,- - €29.879,-

€ 7,62

C

€29.880,- - €41.116,-

€ 7,16

D

€41.117,- - €55.924,-

€ 6,68

E

€55.925,- - €80.387,-

€ 5,70

F

€80.388,- - €111.393,-

€ 4,08

G

€111.394,- en hoger

€ 2,71

Deze tabel is conform de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2019, waarin eenstandaarduurtarief voor peuteropvang van €8,02 gehanteerd wordt.Het beschikbare budget voor deze regeling is voor 2019 € 68.000,-