Regeling vervallen per 07-11-2023

Uitvoeringsbesluit 2018 bij Afvalstoffenverordening van de gemeente Duiven

Geldend van 01-01-2018 t/m 06-11-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2018 bij Afvalstoffenverordening van de gemeente Duiven

Het college van de gemeente Duiven,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Duiven;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Duiven (15int02035);

BESLUIT: 201347089

 • 1.

  Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Duiven 2017 in te trekken (16int02935);

 • 2.

  Uitvoeringsbesluit 2018 bij de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Duiven vast te stellen (201347089).

 • 3.

  Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation gemeente Duiven 2017 in te trekken (16int02936);

 • 4.

  Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation gemeente Duiven 2018 vast te stellen (201347089).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Duiven (15int02035);

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld minicontainer, plastic heroes zak ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats ten behoeve van meerdere huishoudens. Voorbeelden hiervan zijn een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. SUEZ Recycling and Recovery Netherlands gevestigd te Duiven is op grond van artikel 5, eerste lid, van de verordening aangewezen voor de inzameling van restafval en gft;

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 5, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   De gemeente Duiven voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op het Afvalaanbiedstation aan de Ploenstraat 3 te Duiven;

  • b.

   Via SUEZ Recycling and Recovery Netherlands in samenwerking met gecontracteerde verenigingen uit Duiven, als beschreven in bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit, voor huis aan huis inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens die zijn voorzien van een inzamelmiddel (minicontainer). Mits de gecontracteerde verenigingen voldoen aan de gestelde beleidsregels en veiligheidsregels voor vrijwilligers.

  • c.

   SUEZ Recycling and Recovery Netherlands gevestigd te Duiven voor inzameling nabij huishoudens van oud papier en karton bij huishoudens die zijn aangesloten op een inzamelvoorziening (rolcontainer of ondergrondse papiercontainer);

  • d.

   Vier charitatieve instellingen1, voor huis aan huis inzameling van textiel;

  • e.

   SUEZ Recycling and Recovery Netherlands gevestigd te Duiven voor de huis aan huis inzameling van grof huishoudelijk tuinafval (op afroep huis aan huis);

  • f.

   SUEZ Recycling and Recovery Netherlands gevestigd te Duiven voor de huis-aan-huis inzameling van kunststofverpakkingsafval, drankenkartons en blik;

  • g.

   2Switch Milieu B.V voor de huis aan huis inzameling van werkende afgedankte elektrische en elektronische apparaten, metalen / oud ijzer en herbruikbare huisraad (op afroep huis aan huis);

  • h.

   Remondis / Dusseldorp Groep B.V. voor inzameling van verpakkingsglas middels een inzamelvoorziening;

  • i.

   De gemeente Duiven voor de inzameling van kerstbomen op het Afvalaanbiedstation aan de Ploenstraat 3 te Duiven;

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 6, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

Naam van de stroom

Definitie

A-hout

B-hout

C-hout

A-hout is ongeverfd en onbehandeld hout.

B-hout is niet onder A- en C- vallend hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmt hout

C-hout is geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te verlengen

Asbest en asbesthoudend materiaal

afval waarin zich asbest bevindt.

Banden

banden afkomstig van particuliere voertuigen (niet zijnde fietsen) en particuliere aanhangers en caravans

Bouw en sloopafval

Kleine hoeveelheden afval afkomstig van het bouwen en slopen van onroerende goederen.

Dakleer

beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt

Drukhouders

Gasflessen, brandblussers e.d.

Elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur

Glas zijnde verpakkingsglas

op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen. Mag met blikken deksel

Groente-, fruit en tuinafval (GFT)

dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld

Grof tuinafval

plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc.

Grof restafval

volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in de inzamelvoorziening (minicontainer of ondergrondse container) voor restafval kan worden aangeboden

Harde kunststoffen

Groot hard plastic en klein overig plastic niet zijnde verpakkingsplastic.

Herbruikbare goederen

Bruikbaar huisraad en meubilair

huishoudelijk restafval

afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 6 van de verordening

Kadavers

Kadavers van kleine huisdieren

Klein chemisch afval (KCA)

huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&M

Kunststofverpakkingsafval, drankenkartons en blik (PMD)

verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven overeengekomen regelingen.

Drankenkartons: kartonnen verpakkingen van zuivel, dranken en andere etenswaren.

Blik: verpakkingen van etenswaren en afsluiters van verpakkingen van etenswaren

Metalen en oud ijzer

producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro

Oud papier en karton (OPK)

huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties.

Piepschuim

Geëxpandeerd polystyreenschuim

Tapijt

vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen of asbest

Textiel

Schone / niet vervuilde kleding en huishoudtextiel en schoenen

verduurzaamd hout

hout dat is geïmpregneerd

Vuurwerkresten van particulieren

Afval / overblijfselen na afsteken vuurwerk door inwoners van Duiven

Zand / grond

grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1. Op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen aangewezen (overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit):

  • a.

   Voor restafval van laagbouwwoningen een daartoe bestemde minicontainer van 140L of 240L;

  • b.

   Voor groente-, fruit- en tuinafval van laagbouwwoningen een daartoe bestemde minicontainer van 140L of 240L;

  • c.

   Voor oud papier en karton van laagbouwwoningen een daartoe bestemde minicontainer van 120L of 240 L;

  • d.

   Voor kunststofverpakkingsafval, blik en drankenkartons (afgekort PMD) de daartoe bestemde plastic heroes zak of een andere transparante en afsluitbare zak;

  • e.

   Voor textiel de door de charitatieve instelling ter beschikking gestelde zakken.

 • 2. Op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelvoorzieningen aangewezen (overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit):

  (zie onderstaand overzicht 1):

  • a.

   Voor restafval en gft-afval (niet gescheiden) bij de hoogbouw en gestapelde bouw een daartoe bestemde bovengrondse of ondergrondse afvalcontainer.;

  • b.

   Voor restafval en gft-afval (niet gescheiden) bij een door het college aangewezen groep percelen een daartoe bestemde ondergrondse verzamelcontainer.

   Overzicht 1: percelen hoogbouw en aangewezen groep percelen ongescheiden storten rest en gft behorende bij artikel 4 lid 2 a - b

   Straatnaam

   Huisnummer(s)

   Annie M.G. Schmidtstraat

   1 t/m 13 oneven nummers

   10 t/m 36 even nummers

   25 t/m 45 oneven nummers

   Bingerdenallee

   2 t/m 62 even nummers

   Breitnerstraat

   6 + 8 + 12 +14 + 16

   20 t/m 68 even nummers

   72 t/m 80 even nummers

   Cederhof

   8 t/m 22 even nummers

   26 t/m 36 even nummers

   Closterkampstraat

   1 t/m 29 oneven nummers

   Colenbranderstraat

   nummer 1 + 5 t/m 57 oneven nummers

   De Tamboer

   35 t/m 65 oneven nummers

   69 t/m 133 oneven nummers

   Eilandplein

   4 t/m 16 even nummers

   20 t/m 176 even nummers

   180 t/m 202 even nummers

   210 t/m 236 even nummers

   242 t/m 246 even nummers

   250 t/m 268 even nummers

   276 t/m 298 even nummers

   316 t/m 472 even nummers

   Frans Kellendonkstraat

   2 t/m 24 even nummers

   Gerrit Achterbergstraat

   1 + 3

   2 t/m 6 even nummers

   Jean Dulieustraat

   2 t/m 14 even nummers

   Kastanjelaan

   1-2 t/m 1-7 even en oneven nummers

   1-11 t/m 1-17 even en oneven nummers

   1-21 t/m 1-27 even en oneven nummers

   1-31 t/m 1-33 even en oneven nummers

   Lombokstraat

   22 t/m 28 even nummers

   32 t/m 50 even nummers

   Marnix Gijsenstraat

   2 t/m 30 even nummers

   36 t/m 50 even nummers

   7 t/m 11 oneven nummers

   15 t/m 31 oneven nummers

   Marten Toonderstraat

   2 t/m 20 even nummers

   31 t/m 51 oneven nummers

   Menno ter Braakstraat

   1 t/m 33 oneven nummers

   2 t/m 20 even nummers

   Neptunus

   42 t/m 82 even nummers

   86 t/m 96 even nummers

   100 t/m 114 even nummers

   Rijksweg

   44 a t/m f

   46 a t/m e

   48 c

   48 e t/m i

   55 e t/m l

   Robert Josephstraat

   1 t/m 51 oneven nummers

   2 t/m 60 even nummers

   Schapenweide

   4 t/m 12 even nummers

   16 t/m 74 even nummers

   Simon Carmiggeltstraat

   1 t/m 11 oneven nummers

   2 t/m 22 even nummers

   Simon Vestdijkstraat

   1 t/m 17 oneven nummers

   2 t/m 30 even nummers

   Steenstraat

   87 t/m 99 oneven nummers

   109 + 113 + 121 + 125 + 137 + 139 + 141 + 143

   Talingstraat

   30 t/m 112 even nummers

   Theo Thijssenstraat

   1 t/m 15 oneven nummers

   Thuvine Park

   2 t/m 6 even nummers

   3 + 5

   14 t/m 28 even nummers

   15 t/m 29 oneven nummers

   33 t/m 41 oneven nummers

   34 t/m 40 even nummers

   49 t/m 73 oneven nummers

   50 t/m 72 even nummers

   81 t/m 91 oneven nummers

   82 t/m 92 even nummers

   141 t/m 1783 oneven nummers

   142 t/m 172 even nummers

   Tooropstraat

   13 t/m 25 oneven nummers

   29 + 31

   35 t/m 97 oneven nummers

   101 t/m 107 oneven nummers

   van Doesburgpad

   1 t/m 73 oneven nummers

   2 t/m 74 even nummers

   van Goyenstraat

   21 t/m 61 oneven nummers

   67 t/m 77 oneven nummers

   81 t/m 85 oneven nummers

   91 + 93

   97 t/m 111 oneven nummers

   Venus

   1 t/m 143 oneven nummers

   Willem Elsschotstraat

   1 t/m 21 oneven nummers

   2 t/m 38 even nummers

   Willem Wilminkstraat

   1 t/m 33 oneven nummers

   2 t/m 30 even nummers

   Mondriaanstraat

   1

   Vlielandlaan

   205

  • c.

   Voor oud papier en karton bij hoogbouw en gestapelde bouw een daarvoor bestemde inpandige (rol)container of ondergrondse container;

  • d.

   Voor oud papier en karton bij een door het college aangewezen groep percelen een daartoe bestemde ondergrondse verzamelcontainer aan:

   Overzicht 2: aangewezen percelen voor storting OPK op ondergrondse container

   Straatnaam

   Huisnummer(s)

   Menno ter Braakstraat

   1 t/m 21 even en oneven nummers;

   23 t/m 33 oneven nummers;

   Willem Elschotstraat

   1 t/m 15 oneven nummers

   Willem Wilminkstraat

   1 t/m 10 even en oneven nummers;

   10 t/m 30 even nummers; nummers 31 en 33;

   Simon Vestdijkstraat

   1 t/m 18 even en oneven nummers;

   20 t/m 30 even en oneven nummers;

   Robert Josephstraat

   1 t/m 13 oneven nummers;

   14 t/m 60 even en oneven nummers

   Marnix Gijsenstraat

   2 t/m 6 even nummers;

   7 t/m 12 even en oneven nummers;

   14 t/m 30 even en oneven nummers;

   36 t/m 50 even nummers;

   Simon Carmiggeltstraat

   1 t/m 12 even en oneven nummers;

   14 t/m 22 even nummers;

   Lombokstraat

   22 t/m 50 even nummers

   Maarten Toonderstraat

   2 t/m 30 even nummers;

   31 t/m 51 oneven nummers

   Jean Dalieustraat

   2 t/m 14 even nummers

   Annie M.G. Schmidtstraat

   5 t/m 9 oneven nummers;

   10 t/m 14 even en oneven nummers;

   16 t/m 24 even nummers;

   25 t/m 33 even en oneven nummers;

   35 /m 41 oneven nummers;

  • f.

   Voor verpakkingsglas de daartoe bestemde bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers in de wijk;

  • g.

   Voor niet vervuild bladafval afkomstig van de openbare ruimte en uit tuinen de daartoe bestemde bladkorven die in de herfst door de gemeente Duiven wordt geplaatst;

  • e.

   Voor textiel de daartoe bestemde bovengrondse textielcontainers op het afvalaanbiedstation;

  • f.

   Voor de categorieën huishoudelijke afvalstromen als vermeld in artikel 6, eerste lid van de verordening het afvalaanbiedstation van de gemeente Duiven aan de Ploenstraat 3 te Duiven.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, tweede lid onder a en b, wordt voor de percelen als genoemd in overzicht 3 de mogelijkheid geboden om op verzoek GFt gescheiden aan te bieden middels een daartoe bestemde minicontainer van 140 L of 240 L.

  Overzicht 3: aangewezen percelen artikel 4 lid 1 c (minicontainer gft op aanvraag)

  Straatnaam

  Huisnummers

  Annie M.G. Schmidtstraat

  1 t/m 13 oneven nummers

  25 t/m 45 oneven nummers

  10 t/m 36 even nummers

  Breitnerstraat

  2 t/m 24 even nummers;

  Colenbranderstraat

  1 t/m 21 oneven nummers;

  De Tamboer

  35 tm 49 oneven nummers

  Eilandplein

  2 t/m 16 even nummers

  90 t/m 104 even nummers

  Frans van Kellendonkstraat

  2 + 4

  Gerrit Achterbergstraat

  1 + 3

  2 t/m 6 even nummers

  Jean Dalieustraat

  2 t/m 14 even nummers

  Kastanjelaan

  1-01 t/m 1-07 even en oneven nummers

  Lombokstraat

  22 t/m 50 even nummers

  Maarten Toonderstraat

  2 t/m 32 even nummers;

  31 t/m 51 oneven nummers

  Marnix Gijsenstraat

  2 t/m 30 even nummers;

  36 t/m 50 even nummers;

  7 t/m 31 oneven nummers;

  Menno ter Braakstraat

  1 t/m 33 oneven nummers;

  2 t/m 20 even nummers;

  Neptunus

  44 t/m 54 even nummers

  84 t/m 90 even nummers

  Robert Josephstraat

  13 t/m 51 oneven nummers;

  14 t/m 60 even nummers

  Schapenweide

  2 t/m 12 even nummers

  Simon Carmiggeltstraat

  1 t/m 11 oneven nummers;

  2 t/m 22 even nummers;

  Simon Vestdijkstraat

  1 t/m 17 oneven nummers;

  2 t/m 30 even nummers;

  Steenstraat

  87 t/m 107 oneven nummers

  Theo Thijssenstraat

  1 t/m 15 oneven nummers

  Tooropstraat

  13 t/m 43 oneven nummers

  Thuvinepark

  2 t/m 6 even nummers

  14 t/m 18 even nummers

  142 t/m 146 even nummers

  19 t/m 29 oneven nummers

  33 + 35

  143 + 145

  Van Doesburgpad

  2 + 4

  30 t/m 38 even nummers

  70 t/m 74 even nummers

  1 + 3 + 71 + 73

  29 t/m 39 oneven nummers

  Van Goyenstraat

  53 t/m 63 oneven nummers;

  Venus

  1 t/m 19 oneven nummers

  125 t/m 143 oneven nummers

  Vlielandlaan

  205

  Wilgenlaan

  71 t/m 75 oneven nummers

  Willem Elschotstraat

  1 t/m 21 oneven nummers

  2 t/m 6 even nummers

  32 t/m 38 even nummers

  Willem Wilminkstraat

  1 t/m 13 oneven nummers

  2 t/m 30 even nummers

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de volgende percelen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval:

 • 1.

  De percelen waaraan geen minicontainers maar een inzamelvoorziening is toegewezen;

 • 2.

  De volgende aangewezen percelen:

  • a)

   De Aa 46

  • b)

   Horsterstraat 1

  • c)

   Kandiastraat 4

  • d)

   Leuvensedijk 1

  • e)

   Leuvensedijk 2

  • f)

   Loodijk 5

  • g)

   Loodijk 7

  • h)

   Loodijk 8

  • i)

   Loodijk 9

  • j)

   Loodijk 17

Artikel 6. Frequentie van inzameling overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 8, achtste lid van de verordening wordt de frequentie van inzameling vastgesteld van de volgende categorieën huishoudelijk afvalstoffen (na)bij elk perceel:

 • 1.

  Oud papier en karton één keer per twee maanden bij percelen waar inzameling plaatsvindt middels inzamelmiddel (overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit);

 • 2.

  Oud papier en karton één maal per vier weken nabij percelen waar inzameling plaatsvindt middels een inzamelvoorziening (overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit);

 • 3.

  Textiel vier maal per jaar bij het perceel;

 • 4.

  Grof groen afval twaalf keer per jaar bij elk perceel, op afroep;

 • 5.

  Afgedankte elektrische en elektronische apparaten twaalf keer per jaar bij elk perceel, op afroep;

 • 6.

  Herbruikbare huisraad bij elk perceel op afroep;

 • 7.

  Oud ijzer bij elk perceel op afroep;

 • 8.

  Kerstbomen één maal per jaar in januari via door de gemeente aan te wijzen locaties (wijkniveau).

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 13, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   De inzamelmiddelen behoren bij het perceel;

  • b.

   De inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Duiven en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • c.

   De inzamelmiddelen worden beheerd door Plastic Omnium BV;

  • d.

   De verstrekte minicontainers voor restafval en voor groente, fruit en tuinafval zijn uitgerust met een chip en informatiesticker2;

  • e.

   De gemeente Duiven en Plastic Omnium BV zijn bevoegd om containers te voorzien van een chip en / of informatiesticker;

  • f.

   De gebruiker van een perceel dient zich binnen drie kalendermaanden na de inschrijfdatum bij de gemeente tot Plastic Omnium BV te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel en / of geen Afvalpas wordt aangetroffen;

  • g.

   De gebruiker van een perceel dient zich tot Plastic Omnium BV te wenden voor het uitzetten van inzamelmiddelen voor rest-, OPK en/of gft-afval of voor het omwisselen van een inzamelmiddel voor een ander inzamelmiddel al dan niet met een ander volume;

  • h.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • i.

   De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   Gebruikers van percelen waarvoor een ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer middels een door de gemeente verstrekte Afvalpas (overeenkomstig bijlage 2 bij dit Uitvoeringsbesluit);

  • k.

   Aan percelen in de gemeente Duiven die aangeslagen worden voor de afvalstoffenheffing wordt een Afvalpas in bruikleen gegeven welke toegang verstrekt tot het afvalaanbiedstation;

  • l.

   De Afvalpas en de inzamelmiddelen behoren bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van het perceel in de originele staat op het perceel worden achtergelaten;

  • m.

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • 2. Krachtens artikel 13, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   Inzamelmiddelen dienen voor het perceel aangeboden te worden op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg. Als een voetpad ontbreekt, worden inzamelmiddelen zodanig aan de kant van de openbare weg dan wel op een inzamel- of clusterplaats geplaatst, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd;

  • b.

   In afwijking van artikel 7 lid 2 onder a kan het college van Burgemeester en Wethouders een groep percelen een clusterplaats toewijzen voor het aanbieden van een inzamelmiddel;

  • c.

   Aanwijzingen van de inzameldienst omtrent het aangeboden afval dienen ten aller tijden te worden opgevolgd;

  • d.

   Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • e.

   Minicontainers dienen met de handvatten gericht naar de weg worden aangeboden;

  • f.

   Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • g.

   Het is verboden afvalstoffen op of naast het inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor restafval en gft-afval en op of naast de wijkvoorzieningen voor glas te plaatsen;

  • h.

   Niet gescheiden huishoudelijk restafval en gft-afval dienen in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd;

  • i.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • j.

   Het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet meer bedragen dan 60 kilogram;

  • k.

   Klein chemisch afval mag niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalaanbiedstation aan de Ploenstraat 3;

  • l.

   Het huishoudelijk afval mag bij het aanbieden op het afvalaanbiedstation geen groter volume hebben dan 1 m³ per keer. Voor grof tuinafval geldt dat het geen groter volume mag hebben dan 2 m3 per keer;

  • m.

   Bij de afgifte van afvalstoffen op het afvalaanbiedstation van de gemeente Duiven zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Duiven van toepassing (Join nummer: 201347089);

  • n.

   De ontdoener van afvalstoffen dient de Afvalpas, zoals weergegeven in bijlage 2 van dit uitvoeringsbesluit, te tonen om toegang te krijgen tot het Afvalaanbiedstation;

  • o.

   De huis aan huis inzameling van grof tuinafval en kapotte grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats op het perceel. De aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst voor de persoonlijke overdracht van de stroom / stromen aan de inzameldienst;

  • p.

   Grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m³.

  • q.

   De huis aan huis inzameling van herbruikbare huisraad, oud ijzer en nog werkzame afgedankte elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats op het perceel. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met 2Switch voor de persoonlijke overdracht van de stroom / stromen aan 2Switch;

  • r.

   De huis aan huis inzameling van textiel vindt enkel plaats middels de zakken die worden verstrekt door de aangewezen charitatieve instelling. Deze zakken zijn voorzien van de naam van de instelling, de datum van inzameling en een opsomming van de artikelen die in de zak aangeboden mogen worden;

  • s.

   De kerstbomen moeten zodanig aan de weg worden geplaatst dat deze het voetgangersverkeer en overige verkeer niet hinderen of in de doorgang belemmeren.

 • 3. Op grond van artikel 13, vijfde lid, van de verordening kunnen grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten, oud ijzer, herbruikbare huisraad en kerstbomen zonder inzamelmiddel, maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 14, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond vóór de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden;

 • b.

  Inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • c.

  Grof tuinafval, oud ijzer, herbruikbare huisraad en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts op het eigen perceel worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • d.

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst tijdelijk niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 15 van de verordening door de gemeente Duiven tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 17 van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  In het centrum van Duiven mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 7:00 en 11:00 uur;

 • 2.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2018;

Artikel 12. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2018 bij Afvalstoffenverordening van de gemeente Duiven.

Ondertekening

Bijlage 1: inzamelmiddelen, inzamelvoorzieningen bij of nabij perceel en inzamelfrequentie

stroom

Middel / voorziening

grootte

Kleurstelling

Inzamelfrequentie

Rest

Minicontainer

140L

of

240L

Bak: grijs

Deksel: bruin.

Één keer per twee weken:

Boven de spoorlijn: donderdag

Onder de spoorlijn: vrijdag

gft

Minicontainer

140L

of

240L

Bak: groen

Deksel: groen

Één keer per twee weken:

Boven de spoorlijn: donderdag

Onder de spoorlijn: vrijdag

Ongescheiden rest en gft

Ondergrondse verzamelcontainer te openen met Afvalpas

(Opnamesysteem: 1-haak systeem (aanslagsysteem))

Opslag: 5m3.

Trommel: 60L

Wekelijkse lediging op woensdag

Oud papier en karton (OPK)

Minicontainer

120L

of

240L

Bak: grijs

Deksel: grijs/zwart.

Één keer per twee maanden. Dozen en bijgeplaatst papier worden meegenomen.

• Duiven noordzijde en scholen noord en zuid: 3e zaterdag van de even maanden. In samenwerking met vrijwilligers van Gilde St. Remigius;

• Duiven zuidzijde en scholen noord en zuid: 3e zaterdagen van de oneven maanden. In samenwerking met vrijwilligers van Gilde St. Remigius en Reflex;

• Loo en hoogbouw Duiven: laatste maandag van de even maanden. In samenwerking met Excelsior;

• hoogbouw Duiven: laatste maandag van de oneven maanden. In samenwerking met Excelsior;

• Groessen en Duiven noord-oost: 2e zaterdag van de even maanden. IN samenwerking met St Andries.

Ondergrondse / bovengrondse verzamelcontainer

Ondergrondse opslag 5m3.

Bovengrondse: wisselende omvang

Lediging: eenmaal per drie weken door Sita

Plastic, metalen en drankenkartons

Plastic heroes zakken of andere doorzichtige, afsluitbare zak.

Één keer per twee weken op dinsdag

Verpakkingsglas

Wijkvoorziening: bovengrondse en ondergrondse glasbollen

Schieding op twee of meer kleuren

Wekelijkse lediging op donderdag / vrijdag

Textiel

Huis-aan-huis: zakken

Één keer per kwartaal door charitatieve instelling. Deze worden jaarlijks in december bij mandaat bepaald voor volgende kalenderjaar op basis van toetsing aan geldende beleidsregels.

Grof groen afval

Geen middel / voorziening

n.v.t.

n.v.t.

Maandelijks op dinsdag op basis van binnengekomen meldingen. Meldingen doen aan servicebureau van Sita Duiven.

Herbruikbare huisraad, oud ijzer en nog werkende AEEA

Geen middel / voorziening

n.v.t.

n.v.t.

Op afroep

Bijlage 2: Afvalpas van de gemeente Duiven

Verplicht gebruiken voor:

 • Opening ondergrondse container voor rest/gft;

 • Toegang tot het Afvalaanbiedstation aan de Ploenstraat 3.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Datum

23 september 2015

Formaat

85,72 x 54,03 mm

Materiaal

Dikte 0.76 mm +/- 0.08 mm

Afwerking

Offset onder het laminaat

Kleuren

Voorzijde = full color en achterzijde = zwart

Nummering

Oplopend vanaf 000831

Chip

Op adres


Noot
1

Charitatieve instellingen: deze instellingen worden jaarlijks in december gekozen voor jaar daarop. Bepalend hierin: CBF-keurmerk, spreiding over de doelen door roulatiesysteem en eventuele deelname aan koepelorganisatie.

Noot
2

Deze sticker kan voorzien zijn van: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.