Regeling vervallen per 31-10-2019

Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-10-2019

Intitulé

Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017.

 • b.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1).

 • c.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie.

 • d.

  Van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352/1);

 • e.

  0e-lijnszorg: zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie.

 • f.

  1e-lijnszorg: zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen.

 • g.

  2e-lijnszorg: zorg waar een verwijzing voor nodig is.

Artikel 1.2 Doel

De subsidie heeft tot doel om een positieve impuls te geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht, met name voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen.

Artikel 1.3 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidies kan jaarlijks worden ingediend van 1 januari tot 1 november.

Artikel 1.4 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een activiteitenplan en begroting.

Artikel 1.5 Algemene weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit tot de reguliere taak van de aanvrager behoort;

 • b.

  indien een (bewijs van) eigen inbreng of cofinanciering van minimaal 20% van de totale projectkosten ontbreekt.

Artikel 1.6 Algemene toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  het project is bovenregionaal toepasbaar;

 • b.

  het project is additioneel aan gemeentelijk beleid;

 • c.

  voor het project is aantoonbaar draagvlak van de gemeente waar het project plaatsheeft;

 • d.

  het project is uniek binnen Drenthe en heeft een voorbeeldwerking voor de regio (overdraagbaar);

 • e.

  de resultaten van het project zijn aantoonbaar.

Artikel 1.7 Subsidiabele thema’s

Subsidie kan worden verleend voor de volgende thema’s:

 • a.

  Beschikbare en kwalitatief goede zorg (hoofdstuk 2)

 • b.

  Gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen (hoofdstuk 3)

 • c.

  Onderwijskansen (hoofdstuk 4)

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor (ge)bouwen of inrichtingskosten

 • b.

  exploitatiekosten

Artikel 1.9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten met een maximum van € 75.000,-- per project.

Artikel 1.10 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 1.11 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Voor 2018 is het subsidieplafond € 500.000,--.

Artikel 1.12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verleend voor zover dit is toegestaan op grond van AGVV of met toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 1.13 Bevoorschotting

Het voorschot voor subsidies van € 25.000,-- en hoger bedraagt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 1.14 Prestatieverantwoording

Indien de te verstrekken subsidie wordt verleend op grond van de AGVV of met toepassing van de De-minimisverordening, worden subsidies, in afwijking van de artikelen 3.5 en 3.6 Asv vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten overeenkomstig artikel 3.8 Asv.

HOOFDSTUK 2 BESCHIKBARE EN KWALITATIEF GOEDE ZORG

Artikel 2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten en projecten die passen in de ambities van de Provincie Drenthe zoals verwoord in de beleidsnota’s Visie krimp en leefbaarheid 2016-2020 en de Nota Sociaal beleid 2016-2020.

Artikel 2.2 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan Drentse gemeenten en andere rechtspersonen.

Artikel 2.3 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op artikel 1.6 in ieder geval een bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het vorige lid en artikel 1.6 voldaan aan minimaal één van de volgende (sub)criteria:

  • a.

   het project draagt bij aan het verbeteren van het aanbod van 0e-lijns-, 1e-lijns- en 2e-lijns zorgvoorzieningen in Drenthe;

  • b.

   het project draagt bij aan het in stand houden van zorgaanbod dat verdwijnt of het vergroten van het zorgaanbod;

  • c.

   het project draagt bij aan breed bruikbare bereikbaarheidsconcepten, gericht op spreiding of innovatie, die zorgvoorzieningen beschikbaar houden voor zorgvragers;

  • d.

   het project draagt bij aan het aantrekken of behouden van zorgpersoneel in Drenthe, door onder andere:

   • i.

    het vergroten of verbeteren van grensoverschrijdende mobiliteit, of;

   • ii.

    het in stand houden van het zorgaanbod door behoud personeel.

HOOFDSTUK 3 GEZONDHEID EN VITALITEIT DOOR SPORT EN BEWEGEN

Artikel 3.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten en projecten die passen in de doelstellingen van het programma Drenthe Beweegt van Sport Drenthe: 'Drenthe gezond!'.

Artikel 3.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse gemeenten of andere rechtspersonen.

Artikel 3.3 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op artikel 1.6 in ieder geval een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een gezond Drenthe.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het vorige lid en artikel 1.6 voldaan aan minimaal één van de volgende (sub)criteria:

  • a.

   het project draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid van sportvoorziening voor mensen met een handicap om deel te nemen aan sportactiviteiten;

  • b.

   het project draagt er aan bij dat meer Drenten sporten, met specifieke aandacht voor kwetsbare en risicovolle inwoners in het bijzonder jongeren, senioren, en mensen met een beperking;

  • c.

   het project wordt minimaal met instemming van twee of meer Drentse gemeenten uitgevoerd.

HOOFDSTUK 4 ONDERWIJSKANSEN

Artikel 4.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten en projecten die passen in de ambities van de provincie Drenthe zoals verwoord in de nota’s Leefbaarheid en krimp en sociaal beleid 2016-2020;

 • a.

  het bieden van een inspirerend, veilig en stimulerend opvoed klimaat aan kinderen in Drenthe;

 • b.

  het verzorgen van een brede kwaliteitsverbetering in het onderwijs met een nadruk op het primaire en voorschoolse onderwijs (de basis op orde). Waaronder het verbeteren van de mobiliteit;

 • c.

  het verminderen van laaggeletterdheid.

Artikel 4.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse gemeenten of andere rechtspersonen.

Artikel 4.3 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op artikel 1.6 in ieder geval een bijdrage geleverd aan het versterken van de onderwijskwaliteit in Drenthe, waarbij het is een pré als het project zich richt op kwetsbare groepen in Drenthe die minder kansen hebben in het onderwijs.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het vorige lid en artikel 1.6 voldaan aan minimaal één van de volgende (sub)criteria:

  • a.

   het project draagt bij aan het verhogen van het niveau van het primair onderwijs (hetzij minder zwakke scholen, verbeteren van zwakke scholen, hetzij een algemene verbetering, hetzij meer excellente scholen) tot het landelijk gemiddelde;

  • b.

   het project draagt bij aan een passender/betere aansluiting tussen eindniveau van leerlingen op basisonderwijs en gekozen opleidingsniveau bij het voortgezet onderwijs;

  • c.

   het project draagt bij aan het in stand houden of verbeteren van onderwijsvoorzieningen en –niveau gelet op de gevolgen van bevolkings- en leerlingendaling, door onder andere:

   • i.

    stimuleren van een verbeterde en/of gezamenlijke aanpak (tussen scholen/schoolbesturen en/of gemeenten) in het opvangen van leerlingendaling (scenario’s, PvA);

   • ii.

    stimuleren van een verbeterde en/of gezamenlijke invulling van loopbaanoriëntatie en -leerlingenbegeleiding (LOB) door scholen;

   • iii.

    stimuleren van een verbetering en/of gezamenlijke invulling van de onderlinge mobiliteit van personeel tussen scholen;

   • iv.

    stimuleren van een verbetering en/of gezamenlijke invulling en invoering van Entreeonderwijs met de nadruk op kwetsbare jongeren;

   • v.

    minder uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs;

   • vi.

    terugdringen van laaggeletterdheid.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALING

Artikel 5.1 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2018 en vervalt op 31 oktober 2019.

Toelichting

Artikel 3.1 Subsidiabele activiteiten

Drenthe beweegt wil inzetten op gezond opgroeien, op gezond ouder worden, op gezonde beleving van vrijetijd en dat iedereen mee kan doen.

Daarbij willen wij dat onze eigen inwoners de kans krijgen en gestimuleerd worden om gezond op te groeien en ouder te worden.

Deelprogramma’s:

 • Een gezonde leefstijl. Doelgroep: Jongeren (9 maanden–1 jaar) en mensen met (risico op) gezondheidsachterstanden.

 • Iedereen doet mee. Doelgroep: Kwetsbare en risicovolle inwoners; in het bijzonder jongeren, senioren en mensen met een beperking. Waaronder het verbeteren van het bovenlokaal aanbod en de bereikbaarheid van aangepaste sportmogelijkheden.

Artikel 4.1 Subsidiabele activiteiten

Kwaliteitsverbetering in het onderwijs is gericht op toegang arbeidsmarkt en tijdig anticiperen op krimp in het onderwijs.

De provincie hecht eraan dat gemeenten en onderwijsinstellingen nauw betrokken zijn bij het uitvoeren van activiteiten en projecten en daarom kan de provincie subsidieaanvragen ter advisering voorleggen aan de Drentse regiegroep Onderwijskwaliteit.

Ondertekening