Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende Kadernota subsidiebeleid gemeente Brunssum

De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

In deze kadernota vindt u de inhoudelijke kaders voor het subsidiebeleid. In de Algemene subsidieverordening (Asv) vindt u de juridische kaders. In de subsidieregelingen vindt u specifieke subsidiekaders voor de verschillende thema’s.

De beleidsdocumenten gaan over het verstrekken van subsidie en niet over het verkrijgen van subsidie als gemeente. De kadernota is primair gericht op het beleidsveld maatschappelijke ontwikkeling.