Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018

De gemeenteraad van de gemeente Druten,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017 en het advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 7 september 2017;

Gelet op artikel 84 en 150 van de gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet;

Overwegende dat de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet de gemeente opdraagt om bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten als bedoeld in artikel 2.1.3 van de Wmo en artikel 2.10 van de Jeugdwet of hun vertegenwoordigers en personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid;

Dat binnen het sociaal domein steeds meer sprake is van samenwerking binnen de domeinen Wmo, jeugdhulp en participatie;

Dat door het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein de cliënten of personen als bedoeld in artikel 2.1.3 van de Wmo, artikel 2.10 van de Jeugdwet en in artikel 7 lid 1 van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten.

Besluit vast te stellen de “Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018”

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

 • 2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Sociaal domein: het geheel van regelingen met betrekking tot de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet;

  • b.

   Adviesraad (sociaal domein): het adviesorgaan in het kader van cliëntenparticipatie zoals bedoeld in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

  • c.

   Ambtenaar: de behandelend ambtenaar die deskundig is op het (sub)domein waarop de adviesraad adviseert.

  • d.

   Werkgroep: de groep leden van de Adviesraad die advisering over het domein Wmo, Jeugd of Participatiewet voorbereid.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1. De Adviesraad sociaal domein heeft tot taak:

  • a.

   het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan het college over het gevoerde en te voeren gemeentelijk beleid aangaande het sociaal domein en over de uitvoering van de uitgaven hiervan;

  • b.

   het op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 • 2. De Adviesraad heeft geen bevoegdheden betreffende individuele klachten en bezwaarschriften, en andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

Artikel 3. Omvang en samenstelling

 • 1. De Adviesraad bestaat uit tenminste negen leden en maximaal vijftien leden.

 • 2. De Adviesraad wordt samengesteld uit leden die voor zover redelijkerwijs mogelijk is:

  • a.

   een afspiegeling vormen van de lokale samenleving, en

  • b.

   beschikken over verschillende expertise, deskundigheid en visie, en

  • c.

   kennis hebben van en/of ervaringsdeskundige zijn op het vlak van één of meer onderdelen of cliëntengroepen binnen het sociaal domein.

 • 3. De leden zitten op persoonlijke titel in de Adviesraad.

 • 4. Deskundigen of vertegenwoordigers van groepen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de Adviesraad.

Artikel 4. Voordracht en zittingsduur

 • 1. De leden van de Adviesraad worden benoemd door de Adviesraad. Het college wordt hierover geïnformeerd, uitgezonderd de bepaling in artikel 5 lid 1.

 • 2. De leden van de Adviesraad worden benoemd voor een periode van drie jaar.

 • 3. Aftredende leden zijn in principe herbenoembaar.

 • 4. De leden kunnen maximaal drie periodes (totaal maximaal negen jaar) zitting hebben in de Adviesraad.

 • 5. De leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Druten.

 • 6. Het lidmaatschap van de Adviesraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van:

  • a.

   De gemeenteraad;

  • b.

   Een andere binnen de gemeente Druten ingestelde (advies)commissie;

  • c.

   De besturen van door de gemeente gesubsidieerde instellingen die een belang hebben bij het gemeentelijk beleid voor de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet, of die zijn betrokken bij de uitvoering van dat beleid.

 • 7. Het lid dat ophoudt te voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap zoals in deze verordening en het bijbehorende huishoudelijk reglement van de Adviesraad sociaal domein zijn vastgesteld, treedt op dat moment af.

 • 8. Leden kunnen tussentijds opzeggen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Adviesraad, die de opzegging meldt aan het college en maatregelen treft om in de opvolging te voorzien.

 • 9. Een aftredend lid blijft, zo mogelijk, zijn functie waarnemen totdat in zijn opvolging is voorzien.

 • 10. Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

  • a.

   Door het aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   Door overlijden;

  • c.

   Door het nemen van ontslag.

  • d.

   Wegens andere omstandigheden op aanbeveling van de Adviesraad.

 • 11. In tussentijdse vacatures wordt, zo mogelijk, binnen drie maanden voorzien.

Artikel 5. Organisatie en werkwijze vergaderingen

 • 1. De Adviesraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit in ieder geval een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De leden van het dagelijks bestuur worden ter benoeming voorgedragen aan het college.

 • 2. De Adviesraad komt ten minste acht keer per jaar bijeen en zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of door ten minste drie leden met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 3. De Adviesraad vergadert en besluit in het openbaar.

 • 4. De plenaire vergadering wordt openbaar aangekondigd. Deze aankondiging vermeldt:

  • a.

   De datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering, en de agenda;

  • b.

   De wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en daarbij behorende voorstellen kan inzien.

 • 5. Besluiten van de Adviesraad worden genomen bij meerderheid van de stemmen.

 • 6. De Adviesraad zorgt er voor dat van zijn plenaire vergaderingen en de genomen besluiten een beknopt verslag wordt opgesteld dat voldoende inzicht biedt in de argumentatie die tot de besluiten heeft geleid.

 • 7. Het ontwerp-verslag wordt via internet openbaar gemaakt.

 • 8. Het dagelijks bestuur is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de plenaire vergaderingen van de Adviesraad.

Artikel 6. Ondersteuning van de Adviesraad

Het college zorgt voor een adequate ondersteuning van de Adviesraad door:

 • a.

  het tijdig aankondigen en verstrekken van informatie;

 • b.

  ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid te stellen in overleg te treden met de Adviesraad voor het geven van toelichting of uitleg;

 • c.

  het aanwijzen van een ambtelijk contactpersoon;

 • d.

  het houden van periodiek overleg met de portefeuillehouder sociaal domein

Artikel 7. Ambtelijk contactpersoon

 • 1. Het college wijst een ambtelijk contactpersoon voor de Adviesraad aan en regelt zijn vervanging.

 • 2. De ambtelijk contactpersoon is het aanspreekpunt voor de Adviesraad aangaande vragen aan de gemeente die geen betrekking hebben op een (sub)domein waarop de Adviesraad adviseert.

 • 3. De ambtelijk contactpersoon is geen lid van de Adviesraad.

 • 4. Ieder half jaar ontvangt de Adviesraad van de ambtelijk contactpersoon voor dat half jaar een overzicht van de onderwerpen waarover de ambtenaren verwachten advies te vragen.

 • 5. De ambtelijk contactpersoon zorgt er voor dat de door de Adviesraad ingediende verantwoordingsdocumenten ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden.

Artikel 8. Werkwijze advisering

 • 1. De ambtenaar vraagt aan de Adviesraad vooraf advies over voorstellen met betrekking tot het beleid als in artikel 2 lid 1 sub a van deze verordening bedoeld. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2. De vraag om advies wordt begeleid door de aan het voorgestelde besluit ten grondslag liggende stukken, motivatie en andere relevante informatie inclusief de planning van het besluitvormingsproces.

 • 3. De Adviesraad brengt zijn advies uit binnen zes weken na ontvangst van de vraag om advies. Indien de Adviesraad van oordeel is dat een advies niet binnen deze termijn kan worden gegeven, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de ambtenaar onder opgave van redenen. In overleg wordt zo mogelijk een nieuwe termijn gesteld.

 • 4. In spoedeisende gevallen kan de ambtenaar de Adviesraad vragen te adviseren waarbij wordt afgeweken van de termijnen, genoemd in lid 1 en 3 van dit artikel.

 • 5. De ambtenaar zorgt er voor dat het college het advies zichtbaar betrekt bij de besluitvorming en indien het college van het advies afwijkt, doet het dat gemotiveerd op schrift binnen vier weken na ontvangst van het betreffende advies.

 • 6. Het college zorgt er voor dat het advies van de Adviesraad zichtbaar betrokken wordt bij de besluitvorming door de gemeenteraad, zowel wanneer het advies het voorstel van het college ondersteunt als wanneer het advies dat niet doet.

Artikel 9. Ambtelijk overleg

 • 1. De ambtenaar en de werkgroep onderhouden rechtstreeks contact ten behoeve van de informatie-uitwisseling en vraag om advies over het betreffende (sub)domein.

 • 2. De vorm en frequentie van overleg tussen de ambtenaar en de werkgroep wordt in onderling overleg en naar behoefte bepaald.

 • 3. Jaarlijks vindt in het eerste kwartaal van het jaar een evaluatie en vooruitblik plaats tussen Adviesraad en ambtenaren over de samenwerking in het voorgaande en komende jaar.

Artikel 10. Bestuurlijk overleg

Er vindt acht keer per jaar overleg plaats tussen de Adviesraad en de portefeuillehouder sociaal domein, namens het college. Het bestuurlijk overleg heeft tot doel bevordering van de communicatie tussen college en Adviesraad.

Artikel 11. Vergoedingen en budget

 • 1. De gemeenteraad neemt in de gemeentebegroting een budget op voor een presentievergoeding voor de leden van de Adviesraad voor deelname aan de plenaire vergaderingen en voor de uitoefening van de taken van de Adviesraad.

 • 2. De individuele leden van de Adviesraad ontvangen voor deelname aan de plenaire vergaderingen een presentievergoeding per vergadering tot een maximum van acht vergaderingen per jaar.

 • 3. De presentievergoeding is gelijk aan de vergoeding voor commissieleden zoals bepaald in artikel 3 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Druten 2015.

 • 4. Voor de voorzitter van de Adviesraad wordt op jaarbasis een aanvullende vergoeding van € 500,- beschikbaar gesteld.

 • 5. Voor de vicevoorzitter, penningmeester en secretaris van de Adviesraad wordt op jaarbasis een aanvullende vergoeding van € 250,- beschikbaar gesteld.

 • 6. Indien voor lid 4 en lid 5 geldt dat het betreffende bestuurslid de functie niet het volledige jaar vervolmaakt, dan wordt de aanvullende vergoeding vastgesteld op het geldende bedrag verdisconteerd naar het aantal maanden functioneren.

 • 7. Het toekennen van het budget voor de Adviesraad geschiedt op basis van een begroting die de Adviesraad voor 1 juni van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar indient.

 • 8. Jaarlijks brengt de Adviesraad voor 1 april verslag uit over de activiteiten van en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financiële paragraaf verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 12. Huishoudelijk reglement

 • 1. De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college.

 • 2. In het huishoudelijk reglement wordt in elk geval geregeld:

  • a.

   Het ontslag van leden anders dan bij overlijden, ondercuratelestelling of ontslag op eigen verzoek;

  • b.

   De werving en benoeming van kandidaten bij vacatures;

  • c.

   Het opstellen van een rooster van aftreden waarbij moet worden voorkomen dat voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris gelijktijdig aftreden;

  • d.

   Het opstellen en bijhouden van een overzicht van nevenfuncties van de leden;

  • e.

   Een protocol voor verstrekking van onkostenvergoedingen op declaratiebasis;

  • f.

   Het instellen van werkgroepen;

  • g.

   De wijze waarop besluitvorming over een advies tot stand komt;

  • h.

   De keuze voor vergaderlocaties.

Artikel 13. Geheimhouding en privacy

 • 1. Aan de leden van de Adviesraad wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie. In overleg tussen Adviesraad en het college kunnen hierover, afhankelijk van het onderwerp, specifieke afspraken worden gemaakt. Met alle door de gemeente verstrekte informatie wordt door alle betrokkenen integer omgegaan.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt wel geheimhouding voor gegevens en informatie die betrekking hebben op of die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Artikel 14. Overgangsregeling

De leden van de Wmo-raad worden geacht, op het moment van transitie Wmo-raad naar Adviesraad sociaal domein, te zijn benoemd tot lid van de Adviesraad, waarbij het rooster van aftreden, behorende bij het huishoudelijk reglement, onverminderd van toepassing blijft.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. De gemeenteraad vraagt advies aan de Adviesraad bij belangrijke beperking, uitbreiding of andere wijzigingen van de werkzaamheden van de Adviesraad alsmede bij de wijziging van deze verordening.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, na daartoe advies te hebben ingewonnen van de Adviesraad.

Artikel 16. Intrekking

De regeling Reglement Wmo-raad gemeente Druten 2015 en de verordening Cliëntenplatform WWB en Wij gemeente Druten 2010 worden ingetrokken.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van gemeente Druten in zijn openbare vergadering van 20 december 2017,

de raadsgriffier,

mw. S.A. van der Lugt

de voorzitter,

drs. L.J.E.M. van Riswijk

Toelichting

Algemene toelichting

De Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Druten 2018 heeft twee doelen. Ten eerste formaliseren we de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de in de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet opgenomen eisen aan cliëntenparticipatie. We voeren de cliëntenparticipatie uit via de Adviesraad Sociaal Domein (adviesraad). Ten tweede leggen we met de verordening de afspraken vast die tussen gemeente en adviesraad gemaakt zijn om vorm te geven aan de uitvoering van de cliëntenparticipatie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Om begripsverwarring te voorkomen hanteren we de definities als in de Gemeentewet, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Definities die niet in deze wetten worden bepaald, zijn opgenomen in de verordening.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

De adviesraad adviseert aan de gemeenteraad over het beleid op grote lijnen, maar ook aan het college op uitvoerend niveau. Daarmee doen we recht aan de bedoeling van cliëntenparticipatie volgens de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

Artikel 3. Omvang en samenstelling

Met dit artikel bepalen we dat er in de adviesraad gebruikers zitting kunnen nemen, maar dat dit geen vereiste is. We hechten er veel waarde aan dat de adviesraad een afspiegeling vormt van de lokale samenleving.

Artikel 4. Voordracht en zittingsduur

Met dit artikel leggen we de voorwaarden vast waaraan een lid van de adviesraad dient te voldoen. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn er enkele uitsluitingsgronden van het lidmaatschap opgenomen.

De plenaire adviesraad benoemt nieuwe leden na een voordracht door een beoordelingscommissie. Daarna wordt dit aan de gemeente gemeld.

Artikel 5. Organisatie en werkwijze vergaderingen

Met dit artikel leggen we de afspraken vast omtrent de organisatie en werkwijze vergaderingen van de adviesraad. Dit doen we omdat we met elkaar transparant willen maken op welke momenten en op welke wijze de adviesraad tot besluitvorming komt.

Artikel 6. Ondersteuning van de Adviesraad

In de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet is bepaald dat het college aan de adviesraad ondersteuning biedt. In dit artikel bepalen we hoe die ondersteuning er uit ziet.

Artikel 7. Ambtelijk contactpersoon

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8. Werkwijze advisering

Met dit artikel leggen we de afspraken vast omtrent de verwachtingen die gemeente en adviesraad van elkaar mogen hebben met betrekking tot de advisering. Dit start met een adviesaanvraag en eindigt bij besluitvorming door het juiste beslisorgaan.

Artikel 9. Ambtelijk overleg

Met dit artikel bepalen we waar de rol van de ambtelijk contactpersoon eindigt en die van de vakinhoudelijk ambtenaar begint.

Artikel 10. Bestuurlijk overleg

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 11. Vergoedingen en budget

Het door de gemeenteraad beschikbaar gesteld budget wordt als subsidie beschikbaar gesteld aan de Stichting tot ondersteuning en beheer gelden Adviesraad voor het Sociaal Domein gemeente Druten. Aan het eind van het jaar wordt conform de algemene subsidieverordening hierover verantwoord.

De leden van de adviesraad ontvangen op individuele basis een vergoeding per deelname aan de plenaire vergadering. Deze presentievergoeding wordt uitbetaald na afloop van het kalenderjaar en na verantwoording door de adviesraad aan de gemeente over de aanwezigheid. Door te verwijzen naar de hoogte van het bedrag in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Druten 2015 wordt de vergoeding jaarlijks automatisch geïndexeerd.

Artikel 12. Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement legt de adviesraad haar interne werkafspraken vast.

Artikel 13. Geheimhouding en privacy

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen toelichting.

Artikel 14. Overgangsregeling

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen toelichting.

Artikel 15. Slotbepalingen

Met dit artikel bepalen we op welke wijze de adviesraad wordt betrokken bij het maken van aanpassingen in deze verordening.

Artikel 16. Intrekking

Dit artikel spreek voor zich en behoeft geen toelichting.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreek voor zich en behoeft geen toelichting.