Aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB oude jaren

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB oude jaren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 2:1 en artikel 1:2, eerste lid, onderdeel d van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdelen b en c van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

overwegende dat

  • voor de uitvoering van de belasting en WOZ-taken besloten is per 1 januari 2018 toe te treden tot de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

  • BSOB ter zake van belastbare feiten die liggen op of na 1 januari 2018 bevoegd is voor de gemeente de heffing, invordering van de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing (vanaf 1 januari 2019), hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en de WOZ-taken uit te voeren;

  • ter zake van belastbare feiten vóór 1 januari 2018 de gemeente zelf bevoegd blijft;

  • het wenselijk is om BSOB ook de heffing, invordering en de WOZ taken van deze belastbare feiten uit te laten voeren;

  • de betreffende medewerker van BSOB bevoegd dient te zijn om de heffing en invordering van die belastingen voor de gemeente uit te voeren;

besluit:

vast te stellen het Aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB oude jaren

Artikel 1 Onbezoldigde aanstelling

Aan te stellen tot onbezoldigde ambtenaar:

- de teamleider Stelselbeheer van BSOB;

- de teamleider Waarderen, Bezwaar en Beroep van BSOB;

- de teamleider Klantcontactcentrum van BSOB;

- de directeur van BSOB.

Artikel 2 Aanwijzing

De teamleider Stelselbeheer en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

- de teamleider Waarderen, Bezwaar en Beroep;

- de teamleider Klantcontactcentrum;

- de directeur,

aan te wijzen als:

- de ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

- de ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

- de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken,

voor de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en de uitvoering van de Wet WOZ ter zake van belastbare feiten die liggen voor 1 januari 2018.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderings-ambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB ten behoeve van oude jaren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 7 december 2017.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester