Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen:

de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  dorpshuis of wijkgebouw: een accommodatie, die ten behoeve van activiteiten van en voor de (lokale) samenleving wordt opgericht en in stand gehouden;

 • b.

  multifunctionele accommodatie: gebouwen waarin meerdere voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en/of cultuur onderdak hebben.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie toekennen ten behoeve van de instandhouding en beschikbaarheid van dorpshuizen en wijkgebouwen. Dit doen wij op de volgende wijze:

 • a.

  het verstrekken van subsidie voor administratieve- en organisatiekosten (organisatiegeld);

 • b.

  het verstrekken van subsidie voor dagelijks of groot onderhoud aan dorpshuis of wijkgebouw (onderhoudsgeld);

 • c.

  het verstrekken van subsidie voor afkoop van leningen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan stichtingen en verenigingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland, die een dorpshuis of wijkgebouw in eigendom hebben en (eind)verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van dit dorpshuis of wijkgebouw. Subsidie voor administratieve- en organisatiekosten (organisatiegeld) kan tevens worden verstrekt aan stichtingen en verenigingen die een multifunctionele accommodatie huren ten behoeve van activiteiten van en voor de (lokale) samenleving. Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt aan stichtingen die reeds anderszins ten behoeve van de (instandhouding van) het dorpshuis of wijkgebouw een structurele gemeentelijke subsidie ontvangen.

Artikel 5. Subsidie voor administratieve- en organisatiekosten

 • 1. Aan de daarvoor in aanmerking komende stichtingen wordt voor de kosten van de organisatie en de administratie van de stichting maximaal € 1.000 subsidie verstrekt.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie voor administratie- en organisatiekosten moet, in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 worden ingediend vóór 1 februari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarop wordt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3. De subsidie voor administratieve en organisatiekosten moet met behulp van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. Bij de aanvraag hoeven geen verdere gegevens te worden ingediend.

Artikel 6. Subsidie voor dagelijks of groot onderhoud

 • 1. Ter medefinanciering van het dagelijks- of groot onderhoud van het gebouw verlenen burgemeester en wethouders aan de daarvoor in aanmerking komende stichtingen en verenigingen subsidie ter hoogte van 100% van de ontvangen facturen van het gepleegde onderhoud tot een maximum van € 2.500,- per jaar.

 • 2. Indien een stichting geen gebruik maakt van het haar ten deel vallende jaarlijks bedrag blijft dit maximaal vier jaar gereserveerd.

 • 3. Een subsidieaanvraag kan, in afwijking van artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, het gehele kalenderjaar worden ingediend. Daarop wordt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 4. Met de subsidie moeten, in afwijking van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, de facturen van het gepleegde onderhoud worden ingediend.

Artikel 7. Subsidie voor afkoop van leningen

 • 1. Een stichting die een lening is aangegaan voor 1 januari 2001 kan een eenmalige subsidie ontvangen voor de afkoop van de lening.

 • 2. Deze leningen moeten schriftelijk zijn vastgelegd tussen partijen.

 • 3. Deze leningen moeten zijn afgesloten ten behoeve van (groot) onderhoud dan wel verbouw of aanbouw van het dorpshuis of wijkgebouw.

 • 4. De leningen moeten aantoonbaar niet uit de exploitatie kunnen worden opgebracht.

 • 5. Met de subsidieaanvraag moeten, in afwijking van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, worden ingediend:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd en waaruit blijkt dat de lening niet uit de exploitatie kan worden opgebracht.

Artikel 8. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. De subsidieplafonds voor administratieve en administratiekosten (organisatiegeld) en voor dagelijks of groot onderhoud (onderhoudsgeld) worden jaarlijks bekendgemaakt.

 • 2. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 vervallen de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010.

 • 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018’.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

Ditta Cazemier

de burgemeester,

Rob Bats