Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent lening voor bijdrage aan milieubewustwording (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Veenendaal)

Geldend van 12-04-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent lening voor bijdrage aan milieubewustwording (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Veenendaal)

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, nummer 365536;

Overwegende dat

 • de Duurzaamheidslening bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het programma Energieneutraal Veenendaal 2035;

 • de Duurzaamheidslening kan bijdragen aan lastenverlichting voor woningeigenaren;

 • invoering van de Duurzaamheidslening de werkgelegenheid kan stimuleren;

 • de Duurzaamheidslening een geschikt instrument is conform het transitiemodel onderzoek Gemeenten Energieneutraal;

 • de Duurzaamheidslening bijdraagt aan de milieubewustwording;

Gelet op

de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Veenendaal

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner van een koopwoning in Veenendaal die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager of bij deelname van de woningeigenaar aan collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie (Postcoderoos is de term die gebruikt wordt bij het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Het is het gebied waarbinnen deelnemers aan lokale energieprojecten een korting krijgen op hun energiebelasting);

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • a.

  bestaande woonruimte in de gemeente Veenendaal die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • b.

  deelname van de woningeigenaar aan collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie.

Artikel 3 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Veenendaal stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het verlenen van Duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen worden alleen verleend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het overschrijden van het budget niet kunnen worden verleend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp, voor zover het merk en type op het moment van aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende ISDE Apparatenlijst Warmtepompen;

  • b.

   Zonnepanelen of PVT systemen;

  • c.

   Zonneboiler;

  • d.

   Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmte-opslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

  • e.

   Gevel/Paneel isolatie;

  • f.

   Dakisolatie;

  • g.

   Vloerisolatie;

  • h.

   Bodemisolatie;

  • i.

   HR ++ of Triple glas met eventueel kozijnen;

  • j.

   Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter;

  • k.

   HR-107 ketel (of een vergelijkbaar/ beter rendement) in combinatie met een warmtepomp;

  • l.

   Collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie;

  • m.

   Groene daken;

  • n.

   Spouwmuurisolatie.

  • o.

   Aansluiting warmtenet;

  • p.

   Inductiekookplaat met of zonder kosten aanpassen elektrische installatie;

  • q.

   Laadpaal op eigen terrein ten behoeve van batterij-elektrisch voertuig;

  • r.

   Thuisbatterij;

  • s.

   Lagetemperatuursconvector ten behoeve van CV-systeem;

  • t.

   Vloerverwarming ten behoeve van LTV of CV-systeem met Warmtepomp inclusief afdekvloer;

  • u.

   Installatie voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning;

  • v.

   Douche-warmteterugwinning installatie;

  • w.

   Buitendeur minimaal 1,4 w/m2K

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling en stelt de aanvrager hiervan in kennis.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager. Deze beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop op grond van lid 2 verzocht is de aanvraag te completeren, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 6. Overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn leidt niet automatisch tot toewijzing van de aanvraag.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal (kunnen) worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de doelstellingen uit het programma Energieneutraal Veenendaal 2035.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1. De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: productspecificaties Duurzaamheidslening, procedures Duurzaamheidslening, uitvoeringsregels Duurzaamheidslening en de toelichting op een Duurzaamheidslening en algemene bepalingen voor geldleningen, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Veenendaal en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- inclusief BTW.

 • 3. Tot en met € 7.500,- bedraagt de looptijd 10 jaar. Vanaf € 7.501,- bedraagt de looptijd 15 jaar.

 • 4. De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 7.500,- en een rente voor 15 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

 • 5. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Duurzaamheidslening gemeente Veenendaal’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2017,

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

griffier

P.A. Zoon

voorzitter