Delegatiebesluit BSOB gemeente Asten

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit BSOB gemeente Asten

ZAAKNUMMER: 2017045989

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op:

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

de artikelen 10, tweede lid en 63, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de artikelen 224, 226, 227 en 232, vierde en vijfde lid van de Gemeentewet;

artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

de Verordening toeristenbelasting gemeente Asten;

de Verordening hondenbelasting gemeente Asten;

de Verordening reclamebelasting gemeente Asten.

besluit:

vast te stellen

het Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  BSOB: het Openbaar lichaam Belastingsamenwerking Oost-Brabant, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling;

 • b.

  belastingverordening: de verordening van de gemeenteraad van de gemeente Asten tot heffing en invordering van belasting als bedoeld in artikel 216 van de Gemeentewet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 • d.

  bestuur: het dagelijks en algemeen bestuur van het Openbaar lichaam Belastingsamenwerking Oost-Brabant, en

 • e.

  regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar lichaam Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Artikel 2 Overdracht van bevoegdheid

 • 1.

  Het college draagt aan het bestuur van het samenwerkingsverband over de bevoegdheid tot heffing en invordering van de navolgende gemeentelijke belastingen, onverminderd het bepaalde in artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet, het bepaalde in de regeling en de belastingverordeningen:

  • a.

   de toeristenbelasting, bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet en de Verordening toeristenbelasting gemeente Asten;

  • b.

   de hondenbelasting, bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet en de Verordening hondenbelasting gemeente Asten;

  • c.

   de reclamebelasting, bedoeld in artikel 227 van de Gemeentewet en de Verordening reclamebelasting gemeente Asten Centrum;

 • 2.

  Op de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden zijn de artikelen 28 tot en met 32, artikel 40, negende tot en met vijftiende lid, en artikel 42 van de regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Plichten college

 • 1.

  Het college ziet er op toe dat het algemeen bestuur de overgedragen bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, opneemt in het register bij de regeling, bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de regeling.

 • 2.

  Het college ziet er op toe dat het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging dit besluit inzendt aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 62a Wet Gemeenschappelijke regelingen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat de bij dit besluit overgedragen bevoegdheden worden opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit BSOB gemeente Asten.

Artikel 5 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018 met dien verstande dat het niet van toepassing is op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 7 december 2017.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester