Regeling vervallen per 29-09-2021

Regeling “Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2017”

Geldend van 01-01-2018 t/m 28-09-2021

Intitulé

Regeling “Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2017”

Op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

en de Algemene Plaatselijke Verordening

Samengesteld door

Afdeling Wonen en Werken in samenwerking met Afdeling Veiligheid & Handhaving en de Basiseenheid Politie Venray

Vastgesteld door college van B en W : 18 december 2017

INHOUDSOPGAVE

Begrippen 3

1. Inleiding 5

2. Horeca gerelateerde festiviteiten 6

Inleiding 6

Regelgeving 6

Collectieve (verruimings)dagen 6

Individuele (verruimings)dagen 7

Eindtijden van verruimingen 9

3. Geluid afkomstig van terrassen 10

Inleiding 10

Muziekgeluid door luidsprekers op een terras 10

Muziekgeluid op terras afkomstig uit de inrichting 10

Stemgeluid van bezoekers van een terras 10

4. Toezicht en handhaving 11

Inleiding 11

Toezicht 12

Handhaving 13

Overtreding van voorschriften bij verruiming van geluidsnormen 14

5. Evenementen 14

Algemeen 14

Maximaal aantal geluid belastende evenementen per locatie per jaar 15

Vergunningen en voorschriften 17

Toezicht en handhaving 17

6. Cumulatief effect 18

7. Uitzonderingsgevallen 19

8. Samenvatting en overzichten 20

Bijlage 1: Geschiedenis tot stand komen regeling.

Begrippen

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, vanaf 1 januari 2008 van kracht (Stb. 2007,415), ook genoemd Activiteitenbesluit.

Collectieve dagen

Dagen waarop algemeen voorkomende festiviteiten collectief worden gevierd; deze worden op basis van de APV benoemd.

Evenement

Dit betreft een geluidsproducerende activiteit die niet zodanig aan een horecabedrijf gebonden is, dat het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor dergelijke activiteiten is een vergunning op basis van artikel 2:25 APV vereist.

Gebouw

Voortbrengsel van bouwnijverheid, dat wat ontstaat door bouwen, waaronder te verstaan het stapelen en metselen van stenen, het timmeren van hout, het gieten van mortel en beton, het construeren van een stalen omhulsel (een en ander ook voor welving en andere overdekking), waardoor een product van enige duurzaamheid en omvang wordt gevormd, waarin de mens een beschutte gelegenheid voor woning, berging, uitoefening van arbeid, vergadering of voor religieuze cultus vindt.

Horeca gerelateerde festiviteit

Een activiteit die zodanig in of in de directe nabijheid van een horeca-inrichting plaatsvindt dat het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Individuele dagen

Er zijn incidentele festiviteiten die sterk individueel gericht zijn; deze worden in de vorm van een maximaal aantal dagen of delen van dagen in artikel 4:3 van de APV vastgelegd.

Maatwerkvoorschrift

Op grond van artikel 8.42, 8.42a en 8.42b van de Wet milieubeheer heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen. Door het stellen van maatwerkvoor-schriften kunnen voorschriften worden toegesneden op specifieke en concrete situaties, waarmee maatwerk kan worden geleverd in situaties waarin dit gewenst is.

Regeling

De Regeling “Geluid bij horeca-inrichting gebonden festiviteiten en evenementen 2013” zoals die in deze nota is opgenomen geeft onder andere aan op welke wijze de gemeente invulling geeft aan afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit.

Verruiming

Een horeca-exploitant heeft een vrijstelling van de geluidseisen op basis van artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit. Deze vrijstelling wordt verruiming genoemd. Voorwaarde voor deze verruiming is dat wordt voldaan aan hetgeen is geregeld in de gemeentelijke verordening. De gemeente heeft deze uitwerking geregeld onder hoofdstuk 4 afdeling 1 van de APV. Er worden festiviteiten op collectieve en op individuele dagen onderscheiden.

1. Inleiding

In bijlage 1 is beschreven hoe deze regeling in het verleden tot stand is gekomen. De ontwikkelingen in de samenstelling van de popmuziek maakt echter nieuw beleid noodzakelijk. Veelvuldige, diepe bastonen maken deel uit van de hedendaagse popmuziek. Hierdoor komen er steeds meer klachten van burgers die tijdens evenementen en horecafestiviteiten geconfronteerd worden met hinder in hun woning. Vanuit verschillende wijkraden is dan ook het verzoek gekomen hier iets tegen te doen.

Daarnaast zijn er door het nieuwe centrum (centrum op de schop) wijzigingen ontstaan in de locatie waar sommige evenementen plaatsvinden. Waardoor er vragen kwamen van Wijkraad Zuid-West hier iets tegen te doen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot hieronder summier weergegeven aanpassingen:

Er is naast een dB(A) norm ook een dB(C) norm vastgesteld (in APV al opgenomen);

Indien zich geen woning van derden binnen 50 meter afstand van de geluidsbron(nen) bevindt, is niet uitsluitend de dichtstbijzijnde gevel van een woning maatgevend, maar ook een willekeurig punt op een afstand van tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen);

Het Winterfestival heeft duidelijkere normen opgelegd gekregen, die praktisch uitvoerbaar zijn;

Naast horeca gerelateerde festiviteiten geldt nu ook voor evenementen die binnen plaatsvinden een norm van 60 dB(A);

Er kunnen middelvoorschriften in de evenementenvergunning worden opgenomen om overlast tot een minimum te beperken;

Bij overschrijding van de geluidsnorm kan sneller strafrechtelijk worden gehandhaafd;

De dagen en tijden van de kermis in de dorpen heeft meer aansluiting gekregen bij de praktijk en systematiek van kermis in Venray.

2. Horeca gerelateerde festiviteiten

Inleiding

Onder horeca gerelateerde festiviteiten worden activiteiten verstaan die zodanig in of in de directe nabijheid van een horeca-inrichting plaatsvinden, dat het Activiteitenbesluit van toepassing is. Hiermee vallen ook festiviteiten die buiten de perceelsgrens van de horeca-inrichting plaatsvinden (bijvoorbeeld op het in de nabijheid van de horeca-inrichting gelegen plein), onder het Activiteitenbesluit zijn dezelfde geluidsnormstelling en verruimingsmogelijk-heden van toepassing.

Regelgeving

In het Activiteitenbesluit zijn onder meer voorschriften opgenomen die betrekking hebben op het voorkomen van geluidsoverlast. Voornoemde voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Dit geldt momenteel voor alle horeca-inrichtingen binnen de gemeente Venray.

Uit artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit blijkt dat er mogelijkheden zijn om de in artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12 genoemde geluidsnormen te verruimen1. Deze verruiming is echter alleen mogelijk indien het bevoegd gezag in een gemeentelijke verordening heeft vastgesteld op hoeveel en op welke (delen van) dagen deze verruiming van toepassing is. Ten aanzien hiervan is er sprake van een beleidsvrijheid liggend bij de gemeente Venray. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met lokale omstandigheden, invloed naar de omgeving en maatschappelijk belang. Met betrekking tot verruimingen van geluidsnormen wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve (verruimings)dagen en individuele (verruimings)dagen.

Collectieve (verruimings)dagen

Collectieve dagen zijn dagen waarop algemeen voorkomende festiviteiten in een groter verband (collectief) worden gevierd. Voorbeelden van collectieve dagen zijn carnaval, kermis, Koningsdag e.d.

Bij de bepaling of voor een dag een collectieve verruiming wordt gegeven, zijn de volgende uitgangspunten maatgevend:

dagen waarbij een groot deel van de horeca deelneemt aan festiviteiten en;

dagen die door de burger als feestdag of vergelijkbaar worden ervaren en waar zij in grotere mate aan deelnemen.

De navolgende dagen zijn collectief aangewezen:

- carnaval 4 dagen, zaterdag tot en met dinsdag;

- Koningsdag 1 dag;

- Venray Muzikaal Totaal 1 dag (Venray kom)

- kermis Venray kom 6 dagen (vrijdag tot en met woensdag)

- kermis overige kernen 5 dagen (vrijdag tot en met dinsdag)

- oudejaarsnacht 1 dag

De vaststelling van de collectieve dagen vindt plaats op basis van artikel 4:2 van de APV . Op basis van dit artikel zijn burgemeester en wethouders bevoegd om collectieve dagen aan te wijzen. De collectieve dagen worden jaarlijks twee weken voor aanvang van het nieuwe jaar bekend gemaakt middels een publicatie in Peel & Maas. Krachtens artikel 4:2 lid 3 van de APV wijzen het college van burgemeester en wethouders de gebieden “Venray kom” en “Venray overige kernen” aan. Daarmee gelden de collectieve dagen vanwege de kermis in een bepaalde kern, alleen voor horeca-inrichtingen behorende tot die betreffende kern.

Normstelling bij collectieve verruimingsdagen

Tijdens collectieve verruimingsdagen mag het geluidsniveau voor horeca gerelateerde festiviteiten en/of evenementen die niet in een gebouw worden georganiseerd (op de gevels van woningen van derden en/of op tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen)) maximaal 80 dB(A) en 93 dB(C) bedragen tijdens Koningsdag, Venray Muzikaal Totaal en oudejaarsnacht. Uitzondering hierop is de carnaval en kermis, dan mag het geluidsniveau maximaal 85 dB(A) en 98 dB(C) bedragen.

Indien een evenement in een gebouw wordt georganiseerd mag het geluidniveau (op de gevels van woningen van derden en/of op tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen)) maximaal 60 dB(A) bedragen tijdens Koningsdag, Venray Muzikaal Totaal en oudejaarsnacht. Tijdens carnaval en kermis mag het geluidsniveau maximaal 65 dB(A) bedragen.

Individuele (verruimings)dagen

Op basis van artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit kunnen aan horeca-inrichtingen tevens individuele verruimingen van de geluidsnormen worden verleend. Individuele verruimingen (in het verleden individuele ontheffingen genoemd) mag de horeca-exploitant binnen kaders zelf bepalen. Op basis van het Activiteitenbesluit heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maximaal 12 verruimingsdagen per inrichting te verlenen. Ten tijde van de vaststelling van de Regeling “geluidsnormen bij horeca-inrichting gebonden festiviteiten en bij evenementen” in 2000, is het maximum aantal verruimingsdagen in Venray vastgesteld op 10, waarbij dit aantal afhankelijk is gesteld van de mate van akoestische isolatie van de horeca-inrichting.

Ongeacht de mate van akoestische isolatie heeft elke inrichting in principe recht op 4 verruimingsdagen. Een inrichting kan alleen voor extra individuele dagen in aanmerking komen als deze aantoonbaar akoestisch is geïsoleerd, waarbij de resultaten van deze akoestische isolatie middels een akoestisch rapport zijn aangetoond. Hiermee is het maximale zendniveau dat binnen een inrichting mag heersen direct gerelateerd aan het aantal extra dagen waarvoor een verruiming van de geluidsnormen kan worden verkregen.

Er is recht op maximaal 4 dagen indien:

geen akoestisch onderzoek is uitgevoerd of de resultaten niet beschikbaar worden gesteld;

uit een akoestisch onderzoek niet blijkt bij welk zendniveau binnen de inrichting aan de van toepassing zijnde geluidsnorm kan worden voldaan of;

uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het aangetoonde zendniveau gelijk is aan of lager is dan 80 dB(A).

Er is recht op meerdere dagen indien uit een akoestisch onderzoek blijkt dat het zendniveau binnen de inrichting hoger is dan 80 dB(A).

Afhankelijk van dit zendniveau kan maximaal het volgende aantal dagen worden aangevraagd:

Aangetoond zendniveau dB(A) aantal dagen

- 81 tot en met 85 5

- 86 tot en met 90 6

- 91 tot en met 95 7

- 96 tot en met 100 8

- 101 tot en met 105 9

- groter dan 105 10

De extra verruimingsdagen zijn alleen mogelijk voor festiviteiten die binnen de akoestisch geïsoleerde gedeelten van de inrichting plaatsvinden met gesloten ramen en deuren. Bij maximaal twee individuele dagen is de verruiming van de geluidsnormen van toepassing voor festiviteiten die zowel binnen als buiten het bebouwde gedeelte van de inrichting plaatsvinden.

De horeca-inrichtingen die reeds goed zijn geïsoleerd zullen, hoewel ze voor meer dagen een verruiming van de geluidsnormen kunnen krijgen, niet de geluidsruimte van 20 dB benutten omdat dit zal leiden tot zendniveaus die voor bezoekers onaangenaam hoog zijn. Dit betekent in geval van een verruiming van de geluidsnormen dat de mate van overlast naar de omgeving, ondanks de toename in frequentie, van een lagere orde zal zijn dan de overlast in het geval van verruiming veroorzaakt door de horeca-inrichtingen die niet of slechts beperkt van akoestische maatregelen zijn voorzien. Kanttekening hierbij is het feit dat een (zeer) goed geïsoleerde inrichting geen of slechts beperkt behoefte zal hebben aan een verruiming van de geluidsnormen omdat het maximale zendniveau reeds dusdanig hoog is dat hierdoor geen belemmeringen of beperkingen worden ondervonden.

Normstelling bij individuele verruimingsdagen

Bij verruimingsdagen die buiten de inrichting plaatsvinden mag het maximale geluidsniveau op de gevel van woningen van derden en/of 50 meter van de geluidsbron(nen) maximaal 80 dB(A) en 93 dB(C) bedragen. Hierbij wordt geen toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast voor avond- of nachtperiode of straffactor voor muziekgeluid.

Bij verruimingsdagen binnen de bebouwing van de inrichting, mag het zendniveau maximaal 20 dB meer bedragen dan het normaal geldende maximum zendniveau, met dien verstande dat het maximum geluidsniveau op de gevels van woningen van derden en/of op tenminste 50 meter afstand van het gebouw van de inrichting nimmer 60 dB(A) mag overschrijden. Ook in dit geval wordt bij de vaststelling van laatstgenoemde waarde geen toeslag toegepast voor avond- of nachtperiode, terwijl ook geen straffactor voor muziekgeluid wordt toegekend.

Eindtijden van verruimingen

Bij de vaststelling van de eindtijden van een verruiming van de geluidsnomen speelt de aard van de dag die volgt op de dag van verruiming een essentiële rol. In het geval dat een werkdag volgt op een verruimingsdag, geldt de verruiming tot 24.00 uur. In het geval echter een weekend of feestdag volgt op de dag van verruiming van de geluidsnormen, alsmede in geval van carnaval en kermis, geldt de verruiming tot 01.00 uur van de hierop volgende dag. Na deze tijden dient wederom aan de normale geluidsnormen te worden voldaan. Oudejaarsnacht en de zaterdagavond tijdens de kermis in de kom van Venray vormen op het bovenstaande een uitzondering. Verruiming van de geluidsnormen wordt toegestaan tot nieuwjaarsdag om 05.00 uur en de zaterdagavond tijdens de kermis om 02:00 uur.

Een melding voor een festiviteit dient uiterlijk vier weken voorafgaand aan de festiviteit bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Middels een publicatie in Peel en Maas worden omwonenden in de gelegenheid gesteld om hiervan kennis te nemen. De afhandeling van een ingediend verzoek voor een festiviteit vindt plaats binnen 4 weken nadat een ontvankelijk verzoek is ingediend.

3. Geluid afkomstig van terrassen

Inleiding

In steeds grotere mate wordt door omwonenden van horeca-inrichtingen overlast ondervonden door geluid afkomstig van terrassen. Hierbij zijn verschillende geluidsbronnen aan te wijzen, variërend van muziek door luidsprekers op het terras, muziek afkomstig uit de inrichting en stemgeluid van bezoekers.

Muziekgeluid door luidsprekers op een terras

Het ten gehore brengen van muziekgeluid door luidsprekers op een terras zal in veel gevallen leiden tot een overschrijding van de geluidsnormen zoals die zijn genoemd in artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit. Indien van een dergelijke overtreding sprake is, dan zal analoog aan het gestelde in hoofdstuk 4 worden gehandeld. Voor het overige wordt verwezen naar het gemeentelijke terrassenbeleid.

Muziekgeluid op terras afkomstig uit de inrichting

Ook wanneer geluid ten gehore wordt gebracht op een terras, terwijl dit afkomstig is vanuit de inrichting zal dit in veel gevallen leiden tot een overschrijding van de geluidsnormen. In dergelijke situaties zijn ramen en /of deuren geopend. Veelal is de afstand tot woningen maatgevend. Indien van een dergelijke overtreding sprake is, dan zal analoog aan het gestelde in hoofdstuk 4 worden gehandeld.

Stemgeluid van bezoekers van een terras

Conform artikel 2.18 lid 1 sub a van het Activiteitenbesluit dient bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit het stemgeluid van bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting buiten beschouwing te blijven, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein. Dit betekent dat er in beginsel geen handhaving kan plaatsvinden wanneer overschrijding van het geluidsniveau wordt veroorzaakt door stemgeluid van bezoekers van een terras, terwijl deze bezoekers wel een grote invloed kunnen hebben op de leefomgeving van het betreffende horecapand. In geval van overlast bieden maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit mogelijkheden om beperkingen te stellen aan de openingstijden van het terras.

4. Toezicht en handhaving

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze van toezicht en handhaving ten aanzien van geluid bij horeca-inrichtingen. Negatieve ervaringen met een aantal horeca-exploitanten inzake de naleving van de geluidsvoorschriften hebben in het verleden herhaaldelijk geleid tot onaanvaardbare hinder voor (grote aantallen) omwonenden. Met het toepassen van het gestelde in deze paragraaf worden dergelijke problemen reeds in het voortraject aangepakt. Tevens wordt een eenduidige werkwijze verkregen waardoor willekeur wordt voorkomen.

In geval van nieuw vestiging dienen exploitanten van horeca-inrichtingen zich te melden o.g.v. het Activiteitenbesluit. Conform het gestelde in het digitale meldingsformulier (AIM) moet de exploitant van een inrichting waar een zendniveau zal heersen dat hoger is dan 80 dB(A) of 70 dB(A) voor resp. niet-aanpandige en aanpandige situaties, de resultaten van een akoestisch onderzoek aanleveren. Het doel hiervan is het vaststellen bij welk maximaal zendniveau in de inrichting, aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Met deze geluidsniveaus mag worden verondersteld dat bij normaal geïsoleerde horeca-inrichtingen en woningen geen overschrijding van geluidsnormen zal plaatsvinden.

Om deze reden biedt het Activiteitenbesluit de mogelijkheid tot het voorschrijven van een geluidsbegrenzer. In Venray is van deze mogelijkheid reeds bij een groot aantal horeca-inrichtingen gebruik gemaakt, doch altijd nadat zich problemen hadden voorgedaan. Omdat het traject van het verplicht stellen van een begrenzer tot op heden mede afhankelijk is van feitelijk geconstateerde overtredingen (en de daarbij behorende reeds geschetste problemen), is hier veelal een lang traject met veel hinder en frustratie voor de omwonenden aan vooraf gegaan. Daarnaast werd bij de constatering van overtredingen wel vaak strafrechtelijke handhaving toegepast, maar ontbrak consequente bestuurlijke handhaving, hetgeen bij politie en justitie tot ongenoegen leidde.

Om mogelijke overlast in een zo vroeg mogelijk stadium in te perken worden geluidsbegrenzers niet meer verplicht nadat overschrijdingen van de geluidsnormen zijn geconstateerd, maar wordt de voorwaarde om een horecaondernemer te verplichten om een geluidsbegrenzer te laten plaatsen afhankelijk gesteld van de exploitatievorm en dus van het soort publiek. Middels een gestandaardiseerd overzicht van minimaal nodig geachte geluidsniveaus per exploitatievorm, wordt bepaald of een geluidsbegrenzer al dan niet per direct verplicht zal worden gesteld. De horecaondernemer dient op het meldingsformulier van het

Activiteitenbesluit de doelgroep aan te geven. De doelgroep wordt vervolgens gerelateerd aan een reëel zendniveau dat bij een dergelijke inrichting als gangbaar wordt beschouwd (tabel 1). De waarden van dit zendniveau zijn gebaseerd op ervaringscijfers en op informatie afkomstig van de Milieudienst Amsterdam en het Ministerie van VROM. Het bovenstaande is dus van toepassing indien de exploitant geen akoestisch onderzoek heeft overhandigd, of indien uit een akoestisch onderzoek blijkt dat het in dit rapport genoemde maximale zendniveau lager is dan op grond van de exploitatievorm noodzakelijk wordt geacht.

Een rol van betekenis hierbij speelt de afstand tot woningen van derden. Indien de afstand tot woningen aanzienlijk is (en derhalve niet aan de orde in bebouwde gebieden), dan kan dit aanleiding zijn om van onderstaand overzicht af te wijken.

Tabel 1: Exploitatievorm versus zendniveau

Exploitatievorm

dB(A)

restaurant e.d.

praten en achtergrondmuziek

60

koffiehuis / eetcafé

praten en achtergrondmuziek

65

ouderen café / coffeeshop

sfeermuziek

70

bruin café

muziekniveau waarbij met stemverheffing moet worden gesproken

80

druk café / jongerencafé

muziekniveau waarbij op korte afstand met stemverheffing moet wordt gesproken

85

danscafé

inrichting met beperkte gelegenheid tot dansen

90

“ouderen”-disco

luide mechanische muziek

90

feestzaal / feestcafé / discotheek

zeer luide muziek / levende muziek

100

“jongeren”-disco / concertruimte

zeer luide mechanische muziek / onbeperkte levende muziek

105

houseparty’s

inrichting waar houseparty’s worden gegeven

105

Toezicht

Niet mag worden verondersteld dat wanneer er geen klachten (bekend) zijn, er ook geen sprake is van overlast. Overlast wordt immers niet altijd gemeld. Ook kan de bereidheid om te klagen ontbreken, bijvoorbeeld omdat men niet durft te klagen. Om deze reden worden tweemaal per jaar preventieve geluidscontroles uitgevoerd door gemeente en politie. Alle in Venray bekende horeca-inrichtingen waar muziekgeluid ten gehore kan worden gebracht, worden hierbij periodiek gecontroleerd. Daarnaast worden in specifieke gevallen, zoals bij klachten of bij vermoedens van overtreding van de geluidsnormen, eveneens in samenwerking met de politie, geluidscontroles uitgevoerd.

Handhaving

strafrechtelijke handhaving:

Conform werkafspraken met het Openbaar Ministerie zal bij een evenement verbaliserend worden opgetreden bij een overschrijding van 2 dB(A) of 2 dB(C). Bij een horeca gerelateerde festiviteit zal echter pas verbaliserend worden opgetreden bij een overschrijding van 10 dB(A) of 10 dB(C). In dergelijke situaties is zonder discussie sprake van een overschrijding van de geluidsnormen en is het stoorgeluid in veel gevallen verwaarloosbaar klein. Daarnaast wordt geverbaliseerd wanneer het gemeten geluidsniveau in de inrichting hoger is dan is vastgelegd in het maatwerkvoorschrift. Altijd wordt geverbaliseerd als de verzegeling van de begrenzer zonder toestemming is verbroken of wanneer fraude met de begrenzer wordt geconstateerd, ongeacht de hoogte van het vastgestelde geluidsniveau.

bestuursrechtelijke handhaving:

Indien bij een horecagelegenheid/evenement een overschrijding van de geluidsnormen wordt geconstateerd, zal de toezichthouder bij de eerste constatering de uitbater/bedrijfsleider een voornemen handhavend optreden aanzeggen. Dit voornemen wordt (zo mogelijk) ook op schrift gezet. De uitbater/bedrijfsleider/verantwoordelijke voor het evenement/horecagelegenheid kan op dat moment aan de toezichthouder mondeling een zienswijzen kenbaar maken voor wat betreft dit voornemen. Indien dit in de tijd gezien mogelijk is kan dit ook schriftelijk gebeuren

Na een tweede constatering van de overschrijding van de geluidsnormen wordt een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Dit besluit zal in voorkomende gevallen door de toezichthouder worden overhandigd en ook per aangetekende post worden verzonden. De dwangsom voor het overschrijden van de geluidsnormen bedraagt op basis van het besluit € 5.000,- per geconstateerde overtreding met een maximum van € 20.000,-.

Het tijdsbestek waarbinnen een eerste en een tweede constatering zich kunnen voordoen bedraagt 18 maanden.

Overtreding van voorschriften bij verruiming van geluidsnormen

Zoals reeds is genoemd, zijn op verruimingsdagen eveneens voorschriften van toepassing. Indien deze voorschriften worden overtreden, dan zal tevens worden heroverwogen of bij een volgend verzoek om verruiming, deze verruiming al dan niet zal worden toegestaan.

Concreet wordt de volgende werkwijze toegepast. Indien sprake is van overtreding van de geluidsnormen of de eindtijden, dan zal bij een volgend verzoek om verruiming tevens worden meegedeeld dat bij herhaling van een overtreding van voorschriften voor een periode van 18 maanden geen verruiming van geluidsnormen wordt toegestaan. Dit geldt ook indien tot tweemaal toe overtreding van de eindtijd van de verruiming plaatsvindt. Gekozen is voor een periode van 18 maanden omdat voor een aantal horeca-inrichtingen geldt dat deze slechts 1 maal per jaar verruiming aanvragen.

5. Evenementen

Algemeen

Onder evenementen worden activiteiten verstaan die niet zodanig aan een horeca-inrichting gebonden zijn, dat het Activiteitenbesluit van toepassing is. Naast carnaval en kermis kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Venray Muzikaal Totaal. Voor dergelijke activiteiten is een vergunning ingevolge artikel 2:25 van de APV vereist. Het meest relevante toetsingscriterium van dat artikel is in dit verband het voorkomen of beperken van overmatige overlast. Omdat het begrip “overmatige overlast” een zeer subjectief begrip is dat voor meerdere uitleg vatbaar is, is de noodzaak gebleken om een concrete normstelling te definiëren.

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moet de vraag worden beantwoord of en zo ja, in welke mate geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Bij de beantwoording van die vraag wordt zoveel mogelijk gehandeld volgens het geschetste beleid met betrekking tot de horeca gerelateerde festiviteiten. Het doel is het vinden van een evenwicht tussen woongenot enerzijds en geluidshinder veroorzakende evenementen anderzijds. Bij het zoeken naar dat evenwicht geldt als uitgangspunt het streven naar een gezellig, attractief centrum, waar sprake is van een concentratie van festiviteiten en evenementen in het centrum. Vanuit die gedachte zullen centrumbewoners nu eenmaal meer geluidshinder moeten accepteren dan bewoners daarbuiten. Volgens rechterlijke uitspraak (president rechtbank Arnhem 24 mei 1996) hebben burgers bij bijzondere gelegenheden zoals feestdagen voor de bevolking, enige overlast te dulden.

Wat betreft de vraag in hoeverre overlast niet meer aanvaardbaar is, wordt aansluiting gezocht bij milieuregelgeving. Daar wordt erkend dat op gezette tijden geluidsnormen mogen worden overschreden (verruimingen) maar dat die overschrijding niet tot overmatige hinder mag leiden. Of sprake is van overmatige hinder hangt onder meer af van de hoogte van de geluidsniveaus, alsmede van het aantal malen dat de geluidsnorm wordt overschreden.

Van overmatige hinder kan worden gesproken, indien binnenshuis met stemverheffing moet worden gesproken als gevolg van het binnendringende geluid. Hierbij is aansluiting gezocht bij de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter” van de Regionale Inspectie Milieuhygiëne (januari 1996). Om een indicatie in geluidssterkte uit te drukken, kan in het geval dat sprake is van “spreken met stemverheffing” worden gesteld dat geluidsniveaus heersen van ca. 60 dB(A) in de betreffende woning. Bij een gangbare gevelisolatie van 20 dB(A) betekent dit dat het geluidsniveau op de gevel maximaal 80 dB(A) en 93 dB(C) mag bedragen.

Uitzondering hierop zijn kermis, carnaval en Venray Muzikaal Totaal. Het maatschappelijk draagvlak is tijdens deze dagen immers aanzienlijk groter. Uit in 2003 uitgevoerde geluidsmetingen op de pleinen in Venray blijkt dat tijdens de kermis een maximaal geluidsniveau heerst tussen 78 en 85 dB(A) (bij deze waarden is een geconstateerd exces op het Schouwburgplein buiten beschouwing gelaten). Derhalve wordt het maximaal toegestane geluidsniveau op gevels van woningen van derden, veroorzaakt door de gezamenlijke geluidsproducerende activiteiten, tijdens kermis en carnaval op maximaal 85 dB(A) en 98 dB(C) gesteld.

Om niet onnodig veel geluidruimte te vergunnen wordt naast bovenstaande ook rekening gehouden met onderstaand:

Indien een evenement inpandig wordt georganiseerd worden hierboven genoemde normen met 20 dB(A) en 20 dB(C) verminderd;

Indien er geen woningen in de omgeving van het evenement aanwezig zijn wordt de norm gesteld op een afstand 50 meter van de geluidsbron(nen).

Bij het maken van een inschatting van het maximale geluidsniveau dat een evenement op gevels van woningen zal veroorzaken, wordt het zendniveau betrokken. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

-gegevens van aanvrager terzake geluidsniveau

-resultaten van geluidmetingen bij eerdere (en vergelijkbare) evenementen

-afstand tot woningen van derden

-opstelling van podium

-opstelling van luidsprekers

Het gestelde in bovenstaande tekst is specifiek van toepassing op het centrum van Venray. Voor evenementen op andere locaties zal analoog aan het bovenstaande worden gehandeld.

In de evenementenvergunning zal dit zoveel mogelijk met middelvoorschriften (“Hoe moeten we dit bereiken”) worden vastgelegd.

Maximaal aantal geluid belastende evenementen per locatie per jaar

Vanwege het geluidsniveau en de daaruit voortkomende mogelijke overlast wordt voor grootschalige geluid belastende evenementen en voor optredens met versterkte muziek en/of zang per centrumlocatie een maximum gesteld.

huidige aantal dagen maximum aantal dagen

Henseniusplein

Carnaval 4

Koningsdag 1

Venray muzikaal totaal 1

Kermis 6

12 14

Schouwburgplein

Carnaval 4

Koningsdag 1

Venray muzikaal totaal 1

Kermis 6

12 22*

Grote Markt

Carnaval 4

Koningsdag 1

Venray Muzikaal Totaal 1

Kermis 6

12 14

Julianasingel/Raadhuisstraat

Kermis 6

6 6

* inclusief Winterfestival (hiervoor worden 6 dagen gereserveerd conform hieronder beschreven systematiek).

Winterfestival:

Naast bovenliggende dagen zal er mogelijk in de maanden december en januari maximaal vier weken lang het Winterfestival (nu Venray on Ice genaamd) plaatsvinden. Met betrekking tot het Winterfestival wordt opgemerkt dat hierbij afgeweken wordt van het uitgangspunt dat tijdens een evenement slechts gedurende ten hoogste drie opeenvolgende avonden muziek ten gehore wordt gebracht. Dit omdat het geluidsniveau van de muziek bij de kunstijsbaan ten hoogste 50 dB(A) op de gevels van woningen van derden en/of op tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen) (ongecorrigeerd) mag bedragen en de eindtijd 23.00 uur is als de dag daaropvolgend een zaterdag, zondag of nationale feestdag is en 22.00 uur als de dag daaropvolgend werkdag is. Daarnaast hebben zij recht op vier avonden muziek (conform de systematiek van een evenement). En voor twee dagen, tijdens openingstijden, geldt een geluidbelasting van ten hoogste 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden en/of op 50 meter van de geluidsbron(nen) mag bedragen Deze uitzondering is gemaakt gezien het belang van het Winterfestival voor de uitstraling en attractiviteit van het centrum van Venray.

Vergunningen en voorschriften

Ter voorkoming van overmatige hinder worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. Ter borging zijn deze uitgangspunten in evenementenvergunningen opgenomen:

Tijdens een evenement mag slechts gedurende ten hoogste drie opeenvolgende avonden muziek ten gehore worden gebracht;

- Omwille van omwonenden wordt gestreefd naar een spreiding van evenementen op de diverse pleinen. Hiermee worden niet steeds dezelfde omwonenden met de geluidshinder geconfronteerd;

Levende en mechanisch versterkte muziek mag in de open lucht en in een tijdelijk daarvoor te gebruiken tent of andere ruimte plaatsvinden en wel tot 01.00 uur, indien de daaropvolgende dag een zaterdag, zondag of nationale feestdag is, en tot 24.00 uur indien de daaropvolgende dag een andere dag is;

Levende en mechanisch versterkte muziek mag in de open lucht en in een tijdelijk daarvoor te gebruiken tent plaatsvinden tot 01.00 uur in geval sprake is van kermis en carnaval.

Levende en mechanisch versterkte muziek mag in de open lucht en in een tijdelijk daarvoor te gebruiken tent plaatsvinden tot 02.00 uur in geval er sprake is van kermiszaterdag op zondag in de gemeente Venray.

Levende en mechanisch versterkte muziek mag in de open lucht en in een tijdelijk daarvoor te gebruiken tent plaatsvinden tot 05.00 uur in geval sprake is van oudejaarnacht.

Een verzoek voor een evenement wordt uiterlijk acht weken voorafgaand aan het evenement bij het bevoegd gezag ingediend. Een bekendmaking dat een evenementenvergunning met een luidruchtige karakter is verleend wordt gepubliceerd in Peel en Maas om omwonenden te attenderen op de activiteit. Afhandeling van vergunningen vindt plaats binnen acht weken nadat een ontvankelijke aanvraag is ingediend.

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving bij evenementen vindt in beginsel op dezelfde wijze plaats als toezicht en handhaving bij horeca gerelateerde festiviteiten. Verwezen wordt naar hoofdstuk 4.

6. Cumulatief effect

Van een cumulatief effect is sprake indien in een bepaald gebied meerdere evenementen en horeca-gerelateerde festiviteiten op achtereenvolgende dagen en weken plaatsvinden met als gevolg dat de omwonenden voortdurend worden geconfronteerd met een hogere geluidsbelasting. Hierdoor kan het totale effect van geluidsbelasting voor de omgeving té verstrekkend zijn. Met name op locaties waar meerdere horecabedrijven zijn gevestigd dient hieraan bijzondere aandacht te worden besteed.

Festiviteiten van horecabedrijven zijn locatiegebonden. Evenementen zijn, afhankelijk van de aard, in mindere mate gebonden aan een locatie. Volgens de huidige ervaringen is er geen sprake van een onacceptabele geluidsoverlast als gevolg van cumulatie. Wel is gebleken dat met name in de zomermaanden de acceptatiegrens van omwonenden bereikt is. Derhalve worden evenementen op twee opeenvolgende weekeinden als onwenselijk beschouwd. Om het bovenstaande te sturen is er de mogelijkheid om een festiviteit of een evenement op grond van artikel 1:8 van de APV te verbieden.

In geval van een cumulatief effect zal bij de beoordeling van de kennisgeving met betrekking tot een festiviteit en vergunningaanvraag met betrekking tot een evenement, de festiviteit de voorkeur krijgen mits er voor het evenement een passende alternatieve locatie mogelijk is. Indien geen passende alternatieve locatie voorhanden is, zal worden afgewogen welke activiteit doorgang kan hebben. Bij deze afweging is het belang voor de Venrayse gemeenschap doorslaggevend. Een en ander is ter overweging van de burgemeester.

7. Uitzonderingsgevallen

De burgemeester en / of het college van burgemeester en wethouders van Venray zijn te allen tijde bevoegd om in uitzonderlijke gevallen en indien hiertoe aanleiding bestaat, af te wijken van het gestelde in deze Regeling.

8. Samenvatting en overzichten

Collectieve verruimingsdagen

- carnaval 4 dagen (zaterdag tot en met dinsdag)

- Koningsdag 1 dag

- Venray Muzikaal Totaal 1 dag (Venray kom)

- kermis Venray kom 6 dagen (vrijdag tot en met woensdag)

- kermis overige kernen 5 dagen (vrijdag tot en met dinsdag)

- oudejaarsnacht 1 dag

Maximaal aantal individuele verruimingsdagen

Aangetoond zendniveau dB(A) Aantal dagen

- maximaal 80 of niet aangetoond 4 (max. 2 buiten bebouwing inrichting)

- 81 tot en met 85 5

- 86 tot en met 90 6

- 91 tot en met 95 7

- 96 tot en met 100 8

- 101 tot en met 105 9

- groter dan 105 10

Geluidsnormen bij verruiming geluidsnormen of bij evenementen op de gevel van dichtst bijgelegen woning of tenminste 50 meter van de geluidsbron(nen) Maximaal geluidsniveau

Activiteit dB(A) dB(C)

- festiviteit in inrichting 60 n.v.t.

- festiviteit buiten inrichting (max. 2x/jr) 80 93

- festiviteit tijdens kermis en carnaval 85 98

- evenement niet zijnde kermis / carnaval (buiten) 80 93

- evenement niet zijnde kermis / carnaval (inpandig) 60 n.v.t.

- kermis en carnaval 85 98

Eindtijden in geval van verruiming geluidsnormen en bij evenementen

Soort verruiming werkdag volgt feestdag, weekend etc. volgt

- individueel 24.00 uur 01.00 uur

- collectief 24.00 uur 01.00 uur

- carnaval / kermis 01.00 uur 01.00 uur

- kermiszaterdag op zondag n.v.t. 02.00 uur

- oudejaarsnacht n.v.t. 05.00 uur

Consequenties bij overtreding voorschriften en eindtijden

Overtreding van geluidsnormen / fraude met begrenzer (i.g.v. geen verruiming van geluidsnormen)

1e overtreding:

-Dringende waarschuwing dat bij herhaling overtreding toepassing (preventieve) bestuursdwang plaatsvindt bestaande uit sluiting van inrichting gedurende één weekeinde.

-Begrenzer wordt verplicht (voor zover nog niet verplicht was gesteld).

2e overtreding binnen 12 maanden na laatste overtreding:

-Vooraankondiging en nemen besluit tot het uitvaardigen van (preventieve) bestuursdwang bestaande uit sluiting inrichting gedurende één weekeinde.

3e overtreding en volgende overtredingen binnen 12 maanden nadat het besluit genomen is:

-Effectueren sluiting inrichting gedurende één weekeinde.

Bij geen effect besluit tot last onder (preventieve) bestuursdwang:

Nieuw besluit waarbij de termijn van sluiting wordt verhoogd naar twee weekeinden voor iedere volgende overtreding binnen twaalf maanden nadat het (nieuwe) besluit genomen is.

Overtreding van geluidsnormen of eindtijden i.g.v. verruiming van geluidsnormen alsmede i.g.v. evenementen

1e overtreding:

-Vooraankondiging dat bij herhaling overtreding binnen 18 maanden; gedurende 18 maanden geen verruiming van geluidsnormen toegestaan

2e overtreding binnen 18 maanden:

-Gedurende 18 maanden wordt verruiming van de geluidsnormen niet toegestaan

Maximaal aantal geluidsbelastende evenementen per locatie per jaar

-Henseniusplein 14

-Schouwburgplein 22*

-Grote Markt 14

-Julianastraat/Raadhuisstraat 6

* Inclusief het Winterfestival

Bijlage 1: Geschiedenis tot stand komen regeling.

Venray kent een groot aantal horeca-inrichtingen waar luide muziek ten gehore wordt gebracht. Deze inrichtingen dragen in grote mate bij aan een attractief centrum, maar kunnen ook zorgen voor overlast voor omwonenden. Daarnaast vinden er jaarlijks in de gemeente Venray een groot aantal evenementen en horeca gerelateerde festiviteiten plaats. De gemeente voert hierin een stimulerend beleid omdat het merendeel van de activiteiten, en dan met name evenementen, bijdraagt aan de sfeer en promotie van de gemeente Venray.

Met grote regelmaat worden feesten en andere activiteiten door Venrayse horecabedrijven georganiseerd (horeca gerelateerde festiviteiten). Indien hierbij een geluidsniveau wenselijk is, dat hoger is dan de geluidsnormen die normaliter van toepassing zijn, dan dient voor een dergelijke festiviteit een kennisgeving op basis van het Activiteitenbesluit te worden ingediend bij het bevoegd gezag (afhandeling vindt plaats door de afdeling Wonen en Werken), waarmee verruiming van de geluidsnormen (normaliter) is toegestaan.

Daarnaast vinden evenementen plaats op de Venrayse pleinen zoals het Schouwburgplein, het Henseniusplein en de Grote Markt. Evenementen vinden veelal plaats op openbaar terrein. Voor deze evenementen dient een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (afhandeling vindt plaats door de afdeling Openbare Ruimte).

Hoewel in beide gevallen sprake is van een hogere geluidsproductie dan gebruikelijk, is er een wezenlijk verschil tussen een verruiming (festiviteit) en vergunning (evenement).

Bij een verruiming wordt het bevoegd gezag in kennis gesteld. Deze toetst vervolgens de kennisgeving aan de gestelde voorwaarden uit de APV. Bij een vergunning op basis van de APV wordt bij het bevoegd gezag een vergunning aangevraagd.

Bij de afweging op vergunbaarheid speelt de overlast naar de omgeving een hoofdrol, met name wanneer sprake is van evenementen of horeca gerelateerde festiviteiten in het centrum van Venray. Juist in het centrum vinden met grote regelmaat activiteiten plaats waarvan een grote groep omwonenden in meer of mindere mate hinder ondervindt. Deze hinder wordt ten dele veroorzaakt door onvoldoende naleving van voorschriften en afspraken door ondernemers en organisatoren, maar ook door niet eenduidig beleid. Hoewel het ondervinden van overlast inherent is aan het wonen in het centrum, dient er sprake te zijn van een balans tussen hinder en woongenot. De herziening van deze Regeling levert een bijdrage aan het beperken en beheersbaar houden van de mate van overlast.

De wijze waarop gemeente en politie in Venray omgaan met geluid bij horecabedrijven, horeca gerelateerde festiviteiten en bij evenementen, is voor het eerst vastgelegd in 2000 in de Regeling “geluidsnormen bij horeca-inrichting gebonden festiviteiten en bij evenementen”.

Voornoemde Regeling is voorgelegd aan de georganiseerde horeca in Venray voor reactie. Ruim drie jaar na dato is gebleken dat voornoemde Regeling aan een bijstelling en actualisatie toe is. Tevens is gebleken dat er een noodzaak is om een aantal aspecten aan de Regeling toe te voegen. Deze aspecten zijn:

duidelijke en handhaafbare geluidsnormstelling;

duidelijkheid t.a.v. overlast van geluid afkomstig van terrassen;

duidelijkheid t.a.v. het maximaal aantal evenementen op de diverse pleinen in het centrum van Venray;

verbetering van het handhavingstraject bij geconstateerde overtredingen;

verruiming van eindtijd tijdens oudejaarsnacht.

Indien niet anders is vermeld, worden in deze Regeling de geluidsniveaus uitgedrukt in equivalent geluidsniveau.

Afstemming met overlegpartners

De Regeling is tot stand gekomen door de afdeling Bouwen en Milieu in samenhang met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid en de basiseenheid Venray district Venray, Regionale politie Limburg-Noord. De conceptversie is voorgelegd aan:

-Wijk- en Dorpsraden;

-Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Venray;

-Turkse Ondernemers Venray;

-Begeleidingsgroep Veilig uitgaan;

-Stuurgroep Kwaliteitsplan Centrum;

-Venray Centraal;

-VVV Venray.

Daarnaast is middels publicatie bekendheid gegeven aan de Regeling waardoor ook andere belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.

Ingekomen zienswijze op de concept-versie

Door Wijkplatform Centrum, Koninklijke horeca Nederland afdeling Venray, Heeren van Aemstel, mede namens Turkse Ondernemers Venray en door OJC Dingus zijn zienswijzen ingediend. Voor een samenvatting van en een reactie op deze zienswijzen wordt verwezen naar het document “Uitwerking reacties horecanotitie” d.d. 25 oktober 2004.

Evaluatie 2006

In 2006 is de regeling geëvalueerd. Hiertoe is eenieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijzen over en ervaringen met de regeling kenbaar te maken. De evaluatie heeft er toe geleid dat de regeling op een beperkt aantal punten is aangepast. Deze punten betreffen:

Het maximum aantal evenementdagen vanwege de verplaatsing van het Winterfestival voor de Grote Markt verlagen en voor het Schouwburgplein verhogen;

Een aantal kleine redactionele wijzigingen aanbrengen teneinde de toegankelijkheid verder te vergroten.

Een verdere verruiming van de eindtijden tijdens kermis en carnaval is overwogen na een verzoek hiertoe van Horeca Venray. Ook is overwogen om een verruiming van geluidsnormen tijdens Venray Muzikaal Totaal toe te passen. Om echter een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te waarborgen, alsmede vanwege nadrukkelijke verzoeken van Wijkplatform Venray Centrum, is hiervan afgezien.

Ondertekening


Noot
1

Bewust wordt gesproken van “verruiming” en niet van “ontheffing” omdat dit in het verleden soms de indruk wekte dat er in het geval van een ontheffing in het geheel geen normen van toepassing zijn, hetgeen onjuist is.