Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017

De raad van de gemeente Beesel;

Gelezen het raadsvoorstel;

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Gelet op het bepaalde in 8a, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Gelezen het advies van de cliëntenraad Participatiewet;

Besluit

 • 1.

  vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017

 • 2.

  In te trekken de Verordening individuele studietoeslag Gemeente Beesel 2015, vastgesteld door de Raad op 6 oktober 2014.

Artikel 1 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2 Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon

Het college oordeelt of belanghebbende niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Het college kan hiertoe een advies inwinnen.

Artikel 3 Hoogte individuele studietoeslag

Het college stelt het normbedrag van de individuele studietoeslag vast.

Artikel 4 Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor de duur van de vervolgstudie en maandelijks uitbetaald. Indien de studie wordt gestaakt dan eindigt vanaf dat moment het recht op individuele studietoeslag.

Artikel 5 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening individuele studietoeslag, vastgesteld op 6 oktober 2014, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 6 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 5 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Deze besluiten worden niet herzien, tenzij in het voordeel van belanghebbende. 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 18 december 2017.

De raad van de gemeente Beesel,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

griffier

dr. P. Dassen-Housen

voorzitter