Regeling vervallen per 01-07-2023

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beesel 2017

Geldend van 28-12-2017 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beesel 2017

De raad van de gemeente Beesel;

Gelezen het raadsvoorstel;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Gezien het advies van de cliëntenraad Participatiewet;

Besluit

 • 1.

  vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beesel 2017;

 • 2.

  in te trekken de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Beesel 2015, vastgesteld door de Raad op 6 oktober 2014.

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie;

  • d.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het college gebruikt een vooraf vastgestelde methode om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Een externe organisatie kan het college adviseren met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon. Een externe organisatie neemt daarbij de vastgestelde methode in acht.

Artikel 3. Beleidsregels en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college is bevoegd beleidsregels te stellen betreffende de te hanteren methodiek om de loonwaarde te bepalen en de toepassing van deze methodiek.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de burger afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet, vastgesteld op 6 oktober 2014, wordt ingetrokken per inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beesel 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2017.

De raad van de gemeente Beesel,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

griffier,

dr. P. Dassen-Housen

voorzitter