Woonplaatsbesluit Scherpenzeel

Geldend van 24-02-2009 t/m heden

Intitulé

Woonplaatsbesluit Scherpenzeel

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2009,

  • gelet op artikel 108 van de gemeentewet;

  • overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen;

  • gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;

 

 

besluit

  • 1.

    vaststellen van de woonplaats Scherpenzeel overeenkomstig de bij het besluit behorende situatietekening.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 12 februari 2009,    
 
 
 
 
E. Hoogstraten                                   J.J.H. Colijn-de Raat
griffier                                                voorzitter