Verordening participatieregeling minima gemeente Buren

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening participatieregeling minima gemeente Buren

De Raad van de gemeente Buren,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat het noodzakelijk is om te voorkomen dat inwoners met een laag inkomen in een sociaal isolement raken, bij verordening te regelen;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening participatieregeling minima gemeente Buren

Artikel 1. - Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. de raad: de gemeenteraad van gemeente Buren.

 • b. het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Buren.

 • c. bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet of, voor zover sprake is van een IOAW of IOAZ uitkering de grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 IOAW respectievelijk artikel 5 IOAZ.

 • d. laag inkomen: het inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

 • e. vermogen: het vrij te laten bescheiden vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

 • f. belanghebbende: de inwoner van de gemeente Buren van 18 jaar of ouder met een laag inkomen en zonder vermogen.

 • g. sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken, te weten:

 • - contributie voor: sport-, zang-, ouderen-, toneel- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, hobbyclubs, bibliotheek, dansles e.d.

 • - cursusgelden voor: kunstzinnige vorming, volwasseneneducatie, club- en buurthuisactiviteiten, zwemles, emancipatieactiviteiten e.d.

 • - eenmalige activiteiten: bezoek aan theater, schouwburg, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark e.d.

 • - abonnement voor: internet, dagblad, tijdschrift e.d.

Artikel 2. - Doelgroep

De participatieregeling minima  wordt verleend aan belanghebbende voor de kosten van sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten.

Artikel 3. - Uitvoering, vaststelling en vergoeding

 • 1.

  Uitsluitend kosten zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 sub g van deze verordening komen in aanmerking voor de participatieregeling minima.

 • 2.

  De individuele inkomenstoeslag (als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet) blijft buiten beschouwing bij de verlening van de participatieregeling minima.

 • 3.

  Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend bij het college door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  De kosten moeten betrekking hebben op het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • 5.

  In afwijking van lid 3 kan de aanvraag ingediend worden tot 1 maart volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 • 6.

  De hoogte van de participatieregeling minima wordt vastgesteld op het moment dat deugdelijk(e) bewijsstuk(ken) is (zijn) overlegd van (o.a.) gemaakte kosten.

 • 7.

  Er wordt geen participatieregeling minima verstrekt voor kosten die per aanvraag in totaal minder zijn dan € 50,--.

 • 8.

  De participatieregeling minima bedraagt per kalenderjaar € 150,-- per belanghebbende.

Artikel 4. - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken:

 • 0

  de ‘Verordening participatieregeling minima gemeente Buren’ vastgesteld op 9 december 2014.

Artikel 5. - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatieregeling minima gemeente Buren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2017.

De griffier,

G. van Droffelaar

De voorzitter,

J.A. de Boer MSc