Verordening burgerinitiatief gemeente Scherpenzeel

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Scherpenzeel

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van de fractie Democraten Scherpenzeel/Partij van de Arbeid van 7 september 2006,

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING BURGERINITIATIEF GEMEENTE SCHERPENZEEL

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2 GELDIG INITIATIEF OP AGENDA RAAD

 • 1. De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering als daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Ongeldig is het verzoek dat:

  • a)

   niet door ten minste het aantal initiatiefgerechtigden genoemd in artikel 3.3 wordt ondersteund;

  • b)

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

  • c)

   niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 GERECHTIGDEN TOT BURGERINITIATIEF

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn inwoners van de gemeente Scherpenzeel en belanghebbenden die een activiteit uitvoeren in Scherpenzeel.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

 • 3. Het initiatief moet ten minste ondersteund zijn door dertig initiatiefgerechtigden.

Artikel 4 VAN BURGERINITIATIEF UITGESLOTEN ONDERWERPEN

 • 1. Een burgerinitiatief houdt niet in:

  • a)

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

  • b)

   een vraag over gemeentelijk beleid;

  • c)

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

  • d)

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

  • e)

   een onderwerp waarover korter dan één jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen.

 • 2. Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college of de burgemeester in de hoedanigheid als eigenstandig orgaan.

 • 3. Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5 PROCEDURE VAN IN BEHANDELING NEMEN BURGERINITIATIEF

 • 1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2. Het verzoek bevat ten minste:

  • a)

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b)

   een toelichting op het initiatiefvoorstel;

  • c)

   de achternaam, de voornamen, het (contact)adres en de handtekening van de verzoeker, en

  • d)

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen.

 • 3. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6 BEHANDELING BURGERINITIATIEF IN RAAD

 • 1. De raad behandelt het voorstel in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek, met dien verstande, dat ten minste drie weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist. De raad kan het verzoek toewijzen of afwijzen.

 • 2. Als de raad het verzoek afwijst, omdat het in strijd is met artikel 4, kan de raad het voorstel doorzenden aan het college.

 • 3. Als de raad het verzoek toewijst, dan kan de raad het voorstel al dan niet vaststellen of het ter behandeling naar een raadscommissie en daarna de raad doorsturen.

 • 4. De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger is gehouden om het burgerinitiatief tijdens deze vergadering nader toe te lichten.

 • 5. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan op een geschikte wijze, zoals plaatsing op de website en in de locale weekkrant.

 • 6. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7 VERSLAGLEGGING OVER WERKING BURGERINITIATIEF

De burgemeester brengt elk jaar in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8 CITEERARTIKEL; INWERKINGTREDING

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening burgerinitiatief gemeente Scherpenzeel”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 december 2006
A.J.E. van der Werf-Bramer J.J.H. Colijn-de Raat
griffier voorzitter