Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Geldend van 23-12-2017 t/m 17-07-2018

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 (Legesverordening 2017).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart  of een reisdocument;

 • .

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  Indien een automatische incasso is afgegeven voor het innen van de gemeentelijke heffingen wordt het belastingbedrag op de kennisgeving automatisch afgeschreven in de volgende maand na die waarin in de kennisgeving is verzonden.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De Legesverordening 2017 van 8 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 december 2017.
De griffier, de voorzitter,
C. Elken – van Mierlo K.B. Loohuis

Tarieventabel 2018

Titel 1 – Algemene Dienstverlening - Tarief

Hoofdstuk I. Bestuurszaken

1. Leges algemeen

Voor zover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief:

a. Voor een kopie van een bouwtekening € 7,15

b. Voor een beschikking op verzoek € 30,65

c. Voor het toekennen van een individueel verzoek € 30,65

d. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina € 0,35

2. Leges bestuursstukken

2.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken € 71,40

2.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

Bestuursstukken en dergelijke bestaande uit:

1 t/m 25 enkelzijdige pagina's € 5,05

26 t/m 50 enkelzijdige pagina's € 10,10

51 t/m 75 enkelzijdige pagina's € 15,25

76 t/m 100 enkelzijdige pagina's € 20,15

101 t/m 150 enkelzijdige pagina's € 25,40

151 t/m 200 enkelzijdige pagina's € 30,30

201 enkelzijdige pagina's of meer en € 30,30

per enkelzijdige pagina € 0,10

3. Leges Gemeentearchief

3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,45

Inlichtingen

3.2 In het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de Gemeentewinkel, bedraagt per kadastraal perceel € 21,15

3.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporing in de bij de Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat per object € 61,20

4. Leges speelautomaten

4.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt € 1.291,40

b. voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt € 128,70

4.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van één kalenderjaar bedraagt:

a. per kansspelautomaat* € 34,00

b. vermeerderd met een vast bedrag van* € 22,50

4.2.1 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.2.2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, ontstaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30 b van de Wet op de kansspelen voor onbepaalde tijd:

a. per kansspelautomaat* € 136,00

b. vermeerderd met een vast bedrag van* € 90,50

5. Leges winkeltijden

5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing of een wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 bedraagt € 88,70

Hoofdstuk II. Burgerzaken

1. Leges huwelijken/partnerschap

1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, op een andere tijd dan ingevolge de Wet rechten burgerlijke stand voor de kosteloze voltrekking op de woensdag om 09.00 uur en om 9.15 uur,

a. op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur € 339,70

b. op maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur € 813,00

c. op zaterdag en zondag € 813,00

d. op zaterdag en zondag vanaf 19.00 uur € 1.071,10

1.2 als men bij een omzettingsakte gebruik maakt van een trouwlocatie worden de leges geheven, genoemd onder de artikelen 1.1, a, b, c en d van dit hoofdstuk

1.3 als men bij een omzettingsakte geen gebruik maakt van een trouwlocatie, genoemd onder de artikelen 1.1. a.b.c. en d, worden omzettingsleges geheven, genoemd onder artikel 1.4

1.4 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk € 73,40

1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje € 30,60

1.6 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige € 18,50

2. Leges diverse uittreksels

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de legalisatie van een handtekening € 9,10

2.2 Voor de toepassing van verstrekkingen uit de basisregistratie personen wordt verstaan:

a. een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

b. selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de basisregistratie personen

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking € 9,10

2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties € 50,60

en vermeerderd per pagina met € 0,50

2.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand* € 13,20

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek * € 23,30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden € 13,20

2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 13,20

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 13,20

2.10 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35

3. Leges rijbewijzen

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs * € 39,65

b. vervallen

c. het tarief genoemd in sub a. en b. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10

3.2 vervallen

3.3 vervallen

4. Leges reisdocumenten

4.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

4.1.1 van een nationaal paspoort:

4.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is* € 65,30

4.1.3 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt* € 52,00

4.2.1 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 4.1.1 (zakenpaspoort):

4.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is* € 65,30

4.2.3 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt* € 52,00

4.3.1 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

4.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is* € 65,30

4.3.3 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt* € 52,00

4.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen* € 52,00

4.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

4.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is* € 51,05

4.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt* € 29,05

4.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 4.1.1 tot en met 4.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van* € 47,55

4.7 voor het thuisbezorgen van een document als genoemd in Hoofdstuk 2, op werkdagen(zodra deze voorziening mogelijk is) € 5,00

4.7.1 bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten wordt het in artikel 4.7 genoemde tarief voor maximaal 2 documenten berekend.

Hoofdstuk III. Wegen, straten en pleinen

1. Leges Telecommunicatiewet

1.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt € 315,90

1.2 Het in artikel 1 van dit hoofdstuk genoemde bedrag wordt verhoogd:

a. indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met € 322,30

b. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met € 322,30

c. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, met € 1,55

d. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond gelegen buiten de bebouwde kom(men), per strekkende meter sleuf – voor sleuven met een lengte van 0 tot 10.000 meter, met

€ 0,25

e. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond gelegen buiten de bebouwde kom(men), voor het deel sleuflengte boven de 20.000 strekkende meter, met het bedrag blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld

Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen enverkeersontheffingen.

1. Leges gehandicaptenparkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer € 123,60

1.2 Wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag € 46,00

1.3 Het tarief bedraagt terzake bij intrekking of vervallen van de aanvraag:

a. Wanneer er een consult is geweest bij een medisch adviseur € 123,60

b. Wanneer een dossieronderzoek heeft plaatsgevonden € 47,60

1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

a. bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats € 269,60

b. bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats € 66,70

2. Leges verkeersontheffingen

2.1 Ontheffing artikel 87 van RVV

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing:

a. geldig voor één dag € 13,45

b. geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen € 115,15

c. geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand € 230,80

d. geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar € 30,65

e. (vervallen)

2.2 Leges vervoer bijzondere transporten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten € 38,00

b. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van Regeling voertuigen € 38,00

Hoofdstuk V. Kinderopvang.

1. Leges exploitatie kindercentrum of gastouderbureau

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 82,00

2. Leges bieden van gastouderopvang

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 82,00

Hoofdstuk VI. Markt.

1. Leges wachtlijst goederenmarkten

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten € 19,60

Hoofdstuk VII. Kadaster en Leegstandswet

1. Leges kadaster

1.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt:

1.1.1 Kadastrale kaart

Inzage, kopie A3/A4 € 8,20

1.1.2 Perceelinformatie uit de kadastrale registratie

Perceelgegevens: per perceel € 8,20

1.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt:

1.2.1 Grootschalige basiskaart Hoogeveen

levering GBKH in digitale vorm:

a. Vaste leveringskosten € 33,45

b. Informatiekosten

- per ha. landelijk gebied € 15,25

- per ha. bebouwd gebied € 113,45

1.2.2 Levering GBKH of stadsplattegronden in analoge vorm:

Informatiekosten per formaat op papier:

a. A0 0,84 x 1,20 € 113,45

b. A1 0,60 x 0,84 € 75,70

c. A2 0,42 x 0,60 € 38,35

d. A3 0,30 x 0,42 € 18,30

e. A4 0,21 x 0,30 € 11,40

1.3 Stadsplattegronden digitaal

- overzichtskaart Hoogeveen ai bestand € 1.355,95

- detailkaart buitendorp, per dorp ai bestand € 269,65

- detailkaart Hoogeveen ai bestand € 2.052,65

- detailkaart centrum Hoogeveen ai bestand € 273,60

1.4 Bestemmingsplan

bestemmingsplan per exemplaar € 55,65

1.5 Overzichts- en bestemmingsplankaarten

per kaart € 21,95

1.6 Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn.

2 Leegstandwet

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.1.1 Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 90,55

2.1.2 Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandwet € 30,65

Hoofdstuk VII. Diversen

Naturalisatie

1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.1 tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Gemeente.D* € 184,00

1.1.1 tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Rijk.D* € 682,00

1.2 tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd - leges Gemeente.F* € 184,00

1.2.1 tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd- leges Rijk.F* € 460,00

1.3 tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Gemeente.E* € 314,00

1.3.1 tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Rijk.E* € 791,00

1.4 tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd - leges Gemeente.G* € 314,00

1.4.1. tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd- leges Rijk.G* € 570,00

1.5 tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk.H* € 128,00

1.5.1 tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente.H* € 21,00

Het tarief bedraagt voor:

1.6 Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudig) A* € 184,00

1.7 Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijk)B* € 314,00

1.8 een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C* € 21,00

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1.1 Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

1.2 Bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen;

1.2.a Wanneer de aanneemsom als bedoeld in 1.2 ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen, op basis van de op artikel 11 van de legesverodening vastgestelde nadere regels.

1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.3.1 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.3.2 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk II. (vervallen)

Hoofdstuk III. Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

2.3.1.1. 1. Minder bedragen dan € 15.000,00

a. Een vast bedrag van € 44,95

b. Vermeerderd met 3,32 % van die bouwkosten

2.3.1.1. 2. € 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

a. Een vast bedrag van € 552,90

b. Vermeerderd met 3,05 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.3. € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

a. Een vast bedrag van € 826,35

b. Vermeerderd met 1,29 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.4. € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

a. Een vast bedrag van € 13.521,75

b. Vermeerderd met 2,22% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.5. € 5.000.000,00 bedragen of meer

a. Een vast bedrag van € 108.917,55

b. Vermeerderd met 1,83% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.6 Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1 geheven leges een korting verleend van 25% met dien verstande dat

a. het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan € 44,95

b. en de korting niet meer bedraagt dan maximaal € 10.000,00.

2.3.1.2 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

a. voor de beoordeling van het bodemrapport € 78,65

b. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 200,35

c. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 200,35

2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld € 198,05

2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges een bedrag van € 250,00

Met een maximum van € 2.040,20

2.3.1.5 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.5.1 (vervallen)

2.3.5.2 (vervallen)

2.3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten : € 234,35

2.3.2.1 Beoordeling bodemrapport

Onderdeel 2.3.1.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.2 zelf toepassing vindt.

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) € 90,55

b. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) € 234,35

c. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 4.920,15

d. vervallen

e. indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 234,35

f. indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel g. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) € 234,35

g. indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel h. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) € 234,35

h. indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 234,35

2.3.4 (vervallen)

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: € 231,05

aantal m²:

2.3.5.1.2 0 t/m 100 m² € 117,25

2.3.5.1.3 101 t/m 500 m² € 117,25

vermeerderd met een bedrag per m² van € 0,95

2.3.5.1.4 501 t/m 2.000 m² € 580,00

vermeerderd met een bedrag per m² van € 0,35

2.3.5.1.5 2.001 t/m 5.000 m² € 1.464,95 vermeerderd met een bedrag per m² van € 0,10

2.3.5.1.6 5.001 t/m 50.000 m² € 2.050,45 vermeerderd met een bedrag per m² van € 0,01

2.3.5.1.7 meer dan 50.000 m² € 3.808,70 vermeerderd met een bedrag per m² van € 0,01

2.3.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de brandbeveiligingsverordening, 10% van op grond van artikel 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.7 verschuldigde leges.

2.3.5.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een tijdelijke vergunning of tijdelijke aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking hebbende op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 10% van de op grond van artikel 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.7 verschuldigde leges.

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke monumentenverordening , bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument € 141,50

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht € 141,50

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke monumentenverordening, bedraagt het tarief (onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten) € 141,50

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 09,55

2.3.7.2 Beoordeling bodemrapport

Onderdeel 2.3.1.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.2 of 1.2 zelf toepassing vinden.

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 90,55

2.3.9 Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 90,55

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 43 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten € 90,55

2.3.11 Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met de provinciale reclameverordening of artikel 44 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: € 90,55

2.3.12 Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12.1. indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken€ 194,25

2.3.12.2. indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen € 194,25

2.3.13 Vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming, bedraagt: € 835,00

2.3.14 Ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt € 1.900,00

2.3.15 (vervallen)

2.3.16 Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

a. indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 197,45

b. indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.b is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

a. behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief € 388,40

b. behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief € 388,40

c. behoort tot een gemeentelijke verordening dan bedraagt het tarief het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

d. behoort tot een provinciale of waterschapsverordening dan bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk IV. Vermindering

2.4.1 (vervallen)

a. b, c (vervallen)

Hoofdstuk V. Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 van hoofdstuk III, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een besluit is genomen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 50 %

2.5.1.2 De betaalde leges over de ingetrokken aanvraag worden verrekend met een nieuwe vergelijkbare aanvraag welke binnen een half jaar na intrekking opnieuw wordt ingediend.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 van hoofdstuk III, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt 25 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- , aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 van hoofdstuk III weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen Bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk III wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk VI. Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2 van hoofdstuk V van toepassing is € 197,45

Hoofdstuk VII. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project € 84,95

Hoofdstuk VIII. Bestemmingswijzigingen met of zonder activiteiten

2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 6.560,15

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a. of b. Wro € 4.510,15

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het stellen van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c. of d. of artikel 6.12 lid 6 Wro € 97,10

2.8.3 Voor het opstellen van een bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening door de gemeente op initiatief van de aanvrager wordt het tarief verhoogd met € 1.030,30

Hoofdstuk IX. Sloopmelding

2.9 (vervallen)

Hoofdstuk X. In deze titel niet benoemde beschikking

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking € 90,55

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk I. Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 317,05

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet € 126,75

Hoofdstuk II. (vervallen)

Hoofdstuk III. Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven € 654,00

Hoofdstuk IV. Splitsingsvergunning woonruimte

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet € 91,95

Hoofdstuk V. Leefmilieuverordening

3.5 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening Hoogeveen:

a. Indien met een historisch of verkennend onderzoek van een onverdachte locatie, als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, kan worden volstaan € 39,90

b. Indien een nader of aanvullend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist € 79,90

c. Indien een nader of aanvullend onderzoek met een saneringsevaluatie als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist € 203,30

Hoofdstuk VI. Brandbeveiligingsverordening

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening gemeente Hoogeveen € 23,15

vermeerderd met een toeslag als volgt:

voor in de aanvraag bedoelde oppervlakte aantal m²:

0 t/m 100 m² € 12,30

101 t/m 500 m², per m2 € 12,30

vermeerderd per m2 met € 0,08

501 t/m 2000 m², per m2 € 47,05

vermeerderd per m2 met € 0,03

meer dan 2.000 m², per m2 € 96,25

vermeerderd per m2 met € 0,01

Hoofdstuk VII. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 92,10

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2017. nr

De griffier,

C. Elken – van Mierlo

* = wettelijk tarief of tarief derden