Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over rioolheffing 2018 (Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018)

Geldend van 29-12-2017 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over rioolheffing 2018 (Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018)

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2017 met nummer 112722;

gelet op artikel 228A van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over rioolheffing 2018 (Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  perceel:

  • 1.

   de onroerende zaak, bedoeld in Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

  • 2.

   een binnen de gemeente gelegen roerende zaak;

  • 3.

   een gedeelte van een roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • 4.

   een samenstel van twee of meer roerende zaken of in onderdeel c. bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  • 5.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b. bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c. bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d. bedoeld samenstel;

 • d.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • e.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

 

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater, en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel, en

  • b.

   van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.

 • 2.

  Voor het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Voor het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

 

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Als gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat als twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel, met uitzondering van de in artikel 6 omschreven ‘garagebox’.

 • 2.

  Het gebruikersdeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel met een toeslag voor waterverbruik boven 500m3.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt.

 • 4.

  Als er gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met een vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

   De eerste volzin is niet van toepassing als vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water gebeurt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water dat niet is afgevoerd.

 

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  Het eigenarendeel bedraagt: € 102,20

 • 2.

  Het eigenarendeel bedraagt voor een garagebox: € 51,10

 • 3.

  Het gebruikersdeel bedraagt per perceel bij waterverbruik van:

  • a.

   0 m3 tot en met 500 m3: € 73,00

  • b.

   501 m3 tot en met 1000 m3 € 400,00

  • c.

   1001 m3 tot en met 2000 m3 € 1.300,00

  • d.

   2001 m3 en meer € 3.500,00

 

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven en wanneer het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en), meer is dan € 50,- doch minder dan € 10.000,- , de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het eigenarendeel is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar.

 • 2.

  Het gebruikersdeel is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Als de belastingplicht met betrekking tot het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Als de belastingplicht met betrekking tot het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing als de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 6.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 7.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het zesde lid wordt het totaal van de op één biljet verenigde aanslagen rioolheffing of andere heffingen als één belastingaanslag aangemerkt.

 

Artikel 10 Aangifte

 • 1.

  In afwijking van artikel 237, eerste lid van de Gemeentewet geschiedt het uitnodigen tot het doen van aangifte door het uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waaruit blijkt de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan.

 • 2.

  In afwijking van artikel 237, tweede lid van de Gemeentewet wordt aangifte gedaan door het op de in de aangiftebrief aangegeven wijze, inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden.

 • 3.

  De aangiftebrief kan langs elektronische weg verzonden worden.

 

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college kan deze verordening wijzigen als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 12 Nadere regels door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van de rioolheffing.

 

Artikel 13 Datum van ingang heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2017, zoals vastgesteld bij besluit van 6 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2018.

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Zutphen,

gehouden op: 18 december 2017

 De voorzitter, de griffier,