Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  activiteiten: de artistiek gerichte werkzaamheden van een vereniging of stichting;

 • b)

  amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt bedreven;

 • c)

  artistiek leider: een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, choreograaf en dergelijke, die een erkende opleiding heeft gevolgd;

 • d)

  projectmatige subsidie: subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die een incidenteel of projectmatig karakter dragen;

 • e)

  huisvestingskosten: de huurkosten van een accommodatie;

 • f)

  leiders- of instructiekosten: kosten die door een instelling worden gemaakt voor een artistiek leider;

 • g)

  muziekvereniging: een muziekvereniging die zich uitsluitend dan wel in hoofdzaak ten doel stelt het maken van instrumentale muziek: het betreft harmonieën, fanfares, drumbands, brassbands, lyrakorpsen en orkesten;

 • h)

  openbare presentatie: een door een instelling in Steenwijkerland georganiseerde, voor publiek, toegankelijke, activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven; het zijn geen optredens op bedrijfsfeesten, serenades, winkeliersverenigingen, begeleiding van kerkdiensten of vergelijkbaars;

 • i)

  structurele subsidie: een (waarderings)subsidie, die gericht is op het ondersteunen van bepaalde activiteiten zonder invloed te willen uitoefenen op het beleid van de instelling. Dit betekent ook dat het voortbestaan van de vereniging of instelling niet afhankelijk mag zijn van de subsidie, maar de subsidie gezien moet worden als een stimulerende tegemoetkoming in de kosten die verband houden met de realisatie van de activiteit.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen subsidie toekennen voor het organiseren van activiteiten die van belang zijn voor de instandhouding en vergroting van participatie op het gebied van de amateurkunst binnen de gemeente Steenwijkerland. Dit doen zij op de volgende wijze:

  • a)

   verstrekken van structurele subsidie aan muziekverenigingen op basis van de subsidieaanbeveling van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (hierna: KNMO);

  • b)

   verstrekken van projectmatige subsidies aan overige instellingen voor amateurkunst voor de uitvoering van een activiteit binnen gemeente Steenwijkerland.

 • 2. De activiteiten komen enkel voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a)

   de activiteit heeft geen partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming en/of verspreiding van het gedachtegoed;

  • b)

   de activiteit staat open voor alle groeperingen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, levensovertuiging, sekse, seksuele geaardheid en politieke gezindheid;

  • c)

   de activiteit is niet in strijd met de wet, algemeen belang of openbare orde.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 5. Structurele subsidie muziekverenigingen

 • 1. Muziekverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie op basis van de subsidieaanbeveling van de KNMO:

  • a)

   basisbedrag per vereniging (ter dekking van vaste kosten van de vereniging): 75% van de subsidieaanbeveling van de KNMO voor verenigingen met een zelfstandige eenheid voor het betreffende jaar;

  • b)

   bijdrage per bespeeld instrument (gerelateerd aan het aantal contributiebetalende leden): 100% van de subsidieaanbeveling van de KNMO voor het betreffende jaar;

  • c)

   bijdrage kosten dirigent: 75% van de subsidieaanbeveling KNMO;

  • d)

   bijdrage in de huisvestingskosten: 75% van de subsidieaanbeveling KNMO.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de muziekvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a)

   activiteiten worden verricht op het gebied van de instandhouding en participatie van de amateurmuziek;

  • b)

   jaarlijks dienen er minimaal twee openbare presentaties binnen de gemeente Steenwijkerland uitgevoerd te worden; de deelneming aan een plaatselijk evenement, waaronder een muziekmanifestatie, wordt als een openbare presentatie aangemerkt;

  • c)

   aandacht dient er te worden besteed aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • d)

   participerend met andere takken van amateurkunst.

Artikel 6. Projectmatige subsidie voor overige instellingen voor amateurkunst

 • 1. Overige instellingen voor amateurkunst komen in aanmerking voor een projectmatige, incidentele subsidie als bijdrage in de organisatiekosten van een activiteit.

 • 2. In aanmerking voor subsidie komen uitsluitend kostenposten, die essentieel zijn voor een goede uitvoering van de activiteit. Dit betekent dat de volgende kostenposten niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a)

   consumpties van de deelnemers;

  • b)

   attenties;

  • c)

   abonnementen en afdrachten aan koepelorganisaties;

  • d)

   reiskosten van deelnemers;

  • e)

   entrees.

 • 3. Het betreft een bijdrage in de organisatiekosten.

 • 4. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van het exploitatietekort tot een door burgemeester en wethouders vastgesteld maximaal subsidiebedrag.

 • 5. Voor toekenning van een projectmatige subsidie moet een culturele activiteit aan ten minste vier van onderstaande criteria voldoen:

  • a)

   is een vernieuwende aanvulling op het reguliere culturele en/ of toeristische aanbod in Steenwijkerland;

  • b)

   besteedt aandacht aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • c)

   speelt zich af op nieuwe/bijzondere locaties;

  • d)

   wordt georganiseerd door/voor/ met jongeren en/of andere doelgroepen;

  • e)

   plaatselijke amateurkunstenaars dienen aantoonbaar een belangrijke rol te hebben bij de uitvoering en de organisatie van de te subsidiëren activiteit;

  • f)

   er is sprake van twee of meer samenwerkende partijen;

  • g)

   laat mengvormen van verschillende kunstdisciplines zien;

  • h)

   versterkt het imago van de gemeente door het verbinden van de kernwaarden cultuurhistorie, recreatie en wonen;

  • i)

   levert een bijdrage aan de lokale economie.

Artikel 7. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. De subsidieplafonds voor muziekverenigingen en voor overige instellingen voor amateurkunst worden jaarlijks bekendgemaakt.

 • 2. De verdeling van het subsidieplafond voor muziekverenigingen vindt plaats op basis van een verdeling naar rato over de tijdig ingediende subsidieaanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het subsidieplafond niet zou worden overschreden.

 • 3. De aanvragen voor projectmatige subsidie worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Bij aanvragen wordt gebruik gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen voor structurele subsidie voor muziekverenigingen worden, in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, ingediend uiterlijk 31 maart van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Daarop wordt uiterlijk op 31 mei beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen organisaties aan wie in de voorafgaande drie jaren subsidie is verstrekt en waarvan niet uiterlijk 31 maart een subsidieaanvraag is ontvangen alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken na versturing van een rappel een volledige aanvraag in te dienen.

 • 4. Subsidieaanvragen die na de in het derde lid bedoelde rappel genoemde uiterste inleverdatum worden ingediend, worden behandeld nadat de aanvragen die tijdig zijn ingediend zijn afgehandeld.

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018’ en treden in werking op 1 januari 2018.

 • 2. Per 1 januari 2018 vervallen de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

Ditta Cazemier

de burgemeester,

Rob Bats