Beleidsregels gratis identiteitskaart voor kinderen met een ZandvoortPas

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels gratis identiteitskaart voor kinderen met een ZandvoortPas

Het college van de gemeente Zandvoort

Gelet op artikel 108 van de de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de “Beleidsregels gratis identiteitskaart voor kinderen met een ZandvoortPas”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder

  • a.

   aanvrager: de ouder of ouders met een ZandvoortPas met inwonende kind(eren) van 0 tot 18 jaar,

  • b.

   ZandvoortPas: de pas zoals bedoeld in de Beleidsregels ZandvoortPas,

  • c.

   Nederlandse identiteitskaart: de Nederlandse identiteitskaart zoals bedoeld in artikel 16a Paspoortwet,

  • d.

   voorziening: het recht voor houders van de ZandvoortPas om een gratis identiteitskaart aan te vragen voor hun kinderen tot 18 jaar waarmee kan worden voldaan aan de Nederlandse identificatieplicht.

Artikel 2 Voorwaarden

Ingevolge artikel 108 van de Gemeentewet, kent het College een volledige tegemoetkoming van de leges Nederlandse identiteitskaart toe aan de aanvrager die voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

Artikel 3 Voorwaarden voor verstrekking

Om in aanmerking te komen voor de volledige tegemoetkoming voor de aanvrager dient aanvrager op de datum van aanvraag:

 • a.

  in het bezit te zijn van een geldige ZandvoortPas;

 • b.

  Nederlander te zijn.

Artikel 4 Uitsluitingsbepaling

Niet in aanmerking komt de aanvrager waarvan het kind waarvoor de voorziening is bedoeld:

 • 1.

  op de datum van aanvraag in het bezit is van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart met een geldigheid van langer dan 3 maanden;

 • 2.

  op de datum van aanvraag geen inwoner is van de gemeente Zandvoort;

 • 3.

  reeds eerder een identiteitskaart gratis heeft ontvangen waarvan de oorspronkelijke geldigheidsduur nog niet is verlopen.

Artikel 5 Spoedaanvraag

De voorziening vergoedt niet de eventuele meerkosten van een spoedaanvraag bij de gemeente, Nederlandse consulaten of ambassades of bij de marechaussee op Schiphol.

Artikel 6 Aanvraag en beslissing

De identiteitskaart wordt op aanvraag gratis verstrekt aan Nederlanders volgens de procedure zoals bepaald in de Paspoortwet.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden op 1 januari 2018 in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de Beleidsregels gratis identiteitskaart voor kinderen met een ZandvoortPas.

Toelichting

Kinderen van 0 tot en met 17 jaar met een ZandvoortPas komen éénmalig per geldigheidsduur van de identiteitskaart in aanmerking voor volledige tegemoetkoming van de leges van de Nederlandse identiteitskaart. Hiermee wordt de doelgroep tegemoet gekomen in de kosten van het voldoen aan de wettelijke verplichting ter identificatie en de identificatieplicht vanuit de zorgverzekering kan worden geëist.

Artikel 4 lid 4

Indien de ZandvoortPashouder de gratis verstrekte identiteitskaart niet langer in bezit heeft, door verlies, diefstal of andere reden, wordt niet opnieuw een identiteitskaart gratis verstrekt. Na verloop van de geldigheidsduur van de gratis verstrekte identiteitskaart is het wel mogelijk om opnieuw in aanmerking te komen voor een gratis verstrekking van een identiteitskaart.