Beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente Goirle 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente Goirle 2018

Versienummer: 16 mei 2017

Vaststellingsdatum: 23 mei 2017

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018

Inhoud

Inleiding 4

1. Algemene bepalingen 5

1.1 Algemeen 5

1.2 Reikwijdte 5

1.3 Inhoudelijke verandering 5

1.4 Soorten subsidies 5

1.5 Structurele én incidentele subsidie 6

1.6 Minimale subsidie 6

1.7 Maximaal beschikbare budgetten; Subsidieplafonds 6

1.8 Begrotingsvoorbehoud 6

1.9 Weigeringsgronden 6

1.10 Langdurige subsidierelaties 7

1.11 Bevoorschotting 7

1.12 Verantwoording 7

1.13 Indexering 8

1.14 Reservevorming 8

1.15 Voorzieningen 8

1.16 Verplichtingen subsidieontvanger 8

2. Procedures 9

2.1 Waarderingssubsidie 9

2.2 Exploitatiesubsidie 9

2.3 Uitvoeringssubsidie 9

2.4 Activiteitensubsidie en Bruisfonds 9

2.5 Samen Buurten 10

3. Structurele subsidies 11

3.1 Sport en bewegen 11

3.1.1 Waarderingssubsidie sport en bewegen 11

3.1.2 Uitvoeringssubsidie Aangepast Sporten 12

3.2 Cultuureducatie 14

3.2.1 Waarderingssubsidie harmonieën en drumbands 14

3.2.2 Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk 15

3.2.3 Uitvoeringssubsidie Centrum voor de kunsten 16

3.2.4 Exploitatiesubsidie Cultureel Centrum 17

3.3 Onderwijs 18

3.3.1 Uitvoeringssubsidie kindcentra Goirle 18

3.3.2 Uitvoeringssubsidie Vroegschoolse Educatie 20

3.3.3 Uitvoeringssubsidie randvoorzieningen primair onderwijs 23

3.4 Jeugd 25

3.4.1 Exploitatiesubsidie Jeugdvakantiewerk 25

3.4.2. Waarderingssubsidie voor Scoutingverenigingen 26

3.5 Maatschappelijke activiteiten/versterken maatschappelijke cohesie. 27

3.5.1 Exploitatiesubsidie Wijkcentra 27

3.5.2 Waarderingssubsidie Burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke ondersteuning 28

3.5.3 Exploitatiesubsidie Slachtofferhulp 29

3.5.4 Waarderingssubsidie KBO 30

3.5.5 Exploitatiesubsidie Meer bewegen voor Ouderen 31

3.5.6 Exploitatiesubsidie Formulierenbrigade 32

3.5.7 Exploitatiesubsidie EHBO 33

4. Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties: 35

5. Incidentele subsidies 36

5.1 Activiteitensubsidie 36

5.2 Bruisfonds 37

5.3 Samen Buurten 39

Inleiding

Op 11 april 2017 heeft de raad van de gemeente Goirle de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle 2017 (hierna te noemen: ASV 2017) vastgesteld. Deze verordening bevat procedurele voorschriften die van toepassing zijn bij subsidieverlening.

De nieuwe verordening geeft het college van burgemeester en wethouders van Goirle de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitwerking van wat in de verordening staat:

 • Nadere regels te stellen;

 • Specifieke voorwaarden te formuleren;

 • Grondslagen voor subsidieverlening te benoemen;

 • Subsidieplafonds (per werkveld) aan te geven.

Die nadere uitwerking per beleidsterrein is opgenomen in deze notitie 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Goirle'. Per beleidsterrein of werkveld wordt ingegaan op de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, de relevante doelstellingen en doelgroepen, procedurebepalingen, kosten die voor subsidie in aanmerking komen, berekening van de subsidie, verdeling van het subsidieplafond, specifieke weigeringsgronden en eventuele aanvullende verplichtingen.

Algemene deel van de beleidsregels

Het eerste hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal aspecten die voor alle subsidies relevant (kunnen) zijn. Het zijn regels die het college hanteert ten aanzien van bijvoorbeeld bevoorschotting en indexering van budgetten.

Vaststelling subsidiebudgetten en -plafonds

In deze beleidsregels zijn de subsidieplafonds en de verdeelregels voor de subsidies opgenomen, waarbij de plafonds het maximum te verstrekken subsidiebedrag per beleidsterrein en eventueel delen daarvan bepalen. De subsidieplafonds worden jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college. Definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle.

Bijstelling beleidsregels

Deze beleidsregels zijn onderdeel van een verbetertraject van het subsidiebeleid. De praktijk moet uitwijzen of de beleidsregels aanpassing behoeven voor een zo goed mogelijk functioneren van het subsidiebeleid. De beleidsregels zijn een bevoegdheid van het college en worden zo nodig jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuw beleid en praktijkervaringen.

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

De wettelijke grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document 'Beleidsregels bij subsidieverstrekking gemeente Goirle' is gebaseerd zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle (ASV). De Begripsomschrijvingen uit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

1.2 Reikwijdte

In de ASV wordt de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de ASV gemeente Goirle zijn de nadere regels voor de beleidsterreinen, waarop subsidies verstrekt worden, opgenomen in dit document 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Goirle', hierna te noemen 'Subsidieregels'.

1.3 Inhoudelijke verandering

Beleidsmatige (kader)nota's geven sturing aan de doelen en activiteiten waarvoor subsidies worden verleend. Hierin wordt op hoofdlijnen de gewenste situaties van doelgroepen, thema's of sectoren in doelen, prestaties en activiteiten beschreven. Het beleid wordt op basis hiervan in deze Subsidieregels zodanig geoperationaliseerd dat product- en prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen mogelijk zijn en doelen van subsidies worden aangegeven. Subsidies richten zich op output en indien mogelijk op outcome (maatschappelijke effecten). Waar het om gaat is dat de gemeente prestaties en resultaten vaststelt in de subsidieverlening die haalbaar, beïnvloedbaar, toetsbaar en meetbaar zijn, op basis van geformuleerde doelstellingen.

Nadere afspraken over prestaties en resultaten en aanvullende voorwaarden en voorschriften kunnen worden vastgelegd in de beschikking.

1.4 Soorten subsidies

Subsidies onderscheiden zich in juridische zin slechts door het feit of het een jaarlijkse dan wel incidentele subsidie betreft. Daarom wordt een tweedeling gemaakt in type subsidies:

Structurele subsidie

De jaarlijkse subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en wordt bij voorkeur voor meerdere jaren verstrekt. Hieronder vallen:

 • Waarderingssubsidies: deze vorm van subsidie wordt verstrekt aan verenigingen, inwoners- en vrijwilligersorganisaties met als doel bepaalde subsidiabele activiteiten te stimuleren en om waardering te tonen voor deze activiteiten;

 • Exploitatiesubsidie: deze subsidie wordt verstrekt aan organisaties die meer kosten voor hun subsidiabele activiteiten maken dan dat ze opleveren, waardoor zij hun exploitatie niet kunnen rondkrijgen.

 • Uitvoeringssubsidie: deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van gemeentelijke taken waarvan de uitvoering geschiedt door professionele organisaties.

Incidentele subsidie

Incidentele subsidies zijn subsidies die voor een eenmalige activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 3 jaar subsidie wil verlenen. Hieronder vallen:

 • Activiteitensubsidie: een activiteitensubsidie is tijdelijk en doelgericht. De subsidie is gericht op een prestatie, activiteit, evenement, product of resultaat, die aansluit op gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport, die in tijd beperkt is en die inhoudelijk een afgerond resultaat oplevert.

 • Bruisfonds: een subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Samen Buurten: bijdrage van maximaal € 250,00 per jaar voor een activiteit die erop is gericht de samenhang en cohesie in de wijken en buurten van Goirle en Riel te bevorderen en behouden.

1.5 Structurele én incidentele subsidie

Een ontvanger van een structurele subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra, incidentele subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Er is geen sprake van reguliere activiteiten, waarvoor reeds structurele subsidie is verleend;

• Naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit blijkens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen.

1.6 Minimale subsidie

Het college kent geen subsidies lager dan € 250,00 toe. Uitzondering hierop zijn de Samen Buurten subsidies.

1.7 Maximaal beschikbare budgetten; Subsidieplafonds

Met het vaststellen van de jaarlijkse begroting door de raad worden tevens de subsidieplafonds per beleidsterrein of werkveld vastgesteld. De subsidieplafonds en eventueel door het college vastgestelde deelplafonds maken budgetteren mogelijk. Het bereiken van een (deel)subsidieplafond is reden om een aanvraag te weigeren. Elk plafond of deelplafond is gekoppeld aan een inhoudelijke opgave, waarvoor de raad een budget ter beschikking stelt. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de raad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor wat betreft de hoogte van subsidies, gekoppeld aan de inhoud op hoofdlijnen.

1.8 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

1.9 Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag kan door het college worden geweigerd indien:

 • De aanvrager niet behoort tot de doelgroep;

 • Activiteiten in een grote mate een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke aard hebben;

 • De activiteiten niet of onvoldoende zijn gericht op de inwoners van de gemeente Goirle of niet of onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar inwoners;

 • De activiteiten niet of onvoldoende bijdragen aan de realisering van met subsidie beoogde beleidsdoelen;

 • De activiteit ten tijde van de indiening van de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden;

 • De activiteit een commercieel doel heeft;

 • De activiteit in strijd is met een ander gemeentelijk doel;

 • Er al eerder een subsidieaanvraag voor deze activiteit of een onderdeel ervan is gehonoreerd;

 • De activiteit waarvoor incidentele subsidie wordt aangevraagd al meer dan drie keer heeft plaatsgevonden;

 • Er sprake is van een onevenredige verhouding tussen kosten en baten;

 • De aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

Eventuele nadere weigeringsgronden staan beschreven onder het kopje 'nadere weigeringsgronden' in de hoofdstukken van deze Subsidieregels.

1.10 Langdurige subsidierelaties

De waarde van duurzame subsidierelaties wordt onderkend door uitvoeringssubsidies in principe voor 4 jaar vast te stellen (onder begrotingsvoorbehoud t.a.v. het subsidieplafond). Daarbij vindt minimaal één maal per jaar een monitor plaats waarbij gekeken wordt naar de voortgang van de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. Op basis van de monitor kan bijstelling van de gemaakte afspraken plaatsvinden. Deze tussentijdse monitor kan ook aanleiding zijn voor het college om de subsidie na afloop van de vastgestelde subsidieperiode te beëindigen.

1.11 Bevoorschotting

De bevoorschotting vindt plaats volgens het in de verleningsbeschikking opgenomen bevoorschottingsritme. Om de administratieve lastendruk tegen te gaan worden verleningen voor structurele subsidies beneden de € 5.000,00 en verleningen van subsidies voor incidentele subsidies beneden de € 5.000,00 voor 100% bevoorschot. In de verleningsbeschikking wordt het bevoorschottingsregime beschreven, inclusief het moment waarop de betalingen zullen plaatsvinden.

1.12 Verantwoording

De gemeente Goirle volgt het Rijk in het tegengaan van nodeloze bureaucratie en procedures. In het geval van lage subsidiebedragen, tot maximaal € 5.000,00, zal er sprake zijn van het samenvallen van verlening en vaststelling met minimale verantwoordingsplicht en aanvraageisen. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000,00 maar minder dan € 50.000,00 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan en welke kosten hiermee gepaard zijn gegaan. Structurele waarderingssubsidies worden direct vastgesteld, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag. Er hoeft geen financiële verantwoording te worden overlegd. Wel is het college bevoegd tot steekproefsgewijs controleren van de naleving van de subsidieverplichtingen.

Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000,00 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college. Deze aanvraag bevat tenminste een inhoudelijk verslag, een financieel jaarverslag of jaarrekening, een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop, en een subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een controleverklaring bij de jaarrekening wordt overlegd.

1.13 Indexering

Voor de exploitatie- en uitvoeringssubsidies is de loon- en prijscompensatie gekoppeld aan de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie. Deze uitgangspunten en richtlijnen worden in de voorjaarsnota verwerkt, maar zijn pas definitief wanneer de raad de begroting heeft vastgesteld.

1.14 Reservevorming

Organisaties die een structurele exploitatie- of uitvoeringssubsidie krijgen mogen beschikken over een (langjarige) algemene reserve, welke maximaal 5% bedraagt van de verstrekte en te verstrekken subsidie (geconsolideerd). Overschrijding van dit percentage leidt naar rato tot verlaging van de subsidie. Het staat de organisatie vrij om voor de realisatie van haar doelstelling(en) andere inkomsten te verwerven. Deze inkomsten en de daaraan gekoppelde uitgaven dienen apart in de jaarrekening zichtbaar gemaakt te worden. Overige reserves dan de algemene reserve mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd.

1.15 Voorzieningen

Ook voorzieningen mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd. De met toestemming van het college gevormde voorzieningen mogen door de structureel gesubsidieerde organisatie slechts worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn gevormd.

1.16 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in hoofdstuk 6 van de ASV vermelde verplichtingen over meldingsplicht bij afwijkingen en overige verplichtingen van de subsidieontvanger is het college bevoegd om nadere verplichtingen in de beleidsregels aan te geven. Eventuele nadere verplichtingen staan beschreven onder het kopje 'nadere verplichtingen' in de hoofdtukken van deze Subsidieregels.

2. Procedures

Voor een volledige beschrijving van de procedure ten aanzien van het aanvragen en verantwoorden van subsidies wordt verwezen naar de algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017. Hieronder staat in het kort aangegeven welke procedure van toepassing is per subsidiesoort.

2.1 Waarderingssubsidie
 • Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een ledenlijst met de NAW-gegevens en de leeftijd van de betalende leden;

 • Waarderingssubsidies worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft te worden afgelegd. De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal waarderingssubsidies.

2.2 Exploitatiesubsidie
 • Aanvragen voor een exploitatiesubsidie dienen uiterlijk 1 mei (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een omschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Verantwoording van de exploitatiesubsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag.

2.3 Uitvoeringssubsidie
 • De aanvraag voor een uitvoeringssubsidie dient uiterlijk 1 mei (in het voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Verantwoording van de subsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag, een financieel jaarverslag of jaarrekening, een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop, en een subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een controleverklaring bij de jaarrekening wordt overlegd.

2.4 Activiteitensubsidie en Bruisfonds
 • Subsidieverlening voor incidentele activiteiten geschiet op basis van een tendersysteem;

 • Aanvragen voor activiteitensubsidie in het eerste kwartaal van het kalenderjaar dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • Vóór 1 januari voor een project dat plaatsvindt in het tweede kwartaal van het komende begrotingsjaar;

 • Vóór 1 april voor een project dat plaatsvindt in het derde kwartaal van het lopende begrotingsjaar;

 • Vóór 1 juli voor een project dat plaatsvindt in het vierde kwartaal van het lopende begrotingsjaar;

 • Vóór 1 oktober voor een project dat plaatsvindt in het eerste kwartaal van het komende begrotingsjaar.

 • Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies;

 • De aanvraag bestaat uit een omschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Subsidies tot € 5.000,00 worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft te worden afgelegd. De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal subsidies.

 • Verantwoording van subsidies boven de € 5000,00 dienen uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag.

2.5 Samen Buurten
 • Voor het indienen van aanvragen gelden 2 termijnen; 1 oktober voor activiteiten die plaatsvinden in de eerste helft van het komende jaar en 1 april voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het jaar. Indien de aanvraag te laat wordt ontvangen wordt deze niet meer in behandeling genomen;

 • De aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een overzicht van kosten verbonden aan de activiteit;

 • Subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft te worden afgelegd. De gemeente controleert jaarlijks steekproefsgewijs een aantal subsidies.

3. Structurele subsidies

De gemeente Goirle heeft de structurele subsidies onderverdeeld in een vijftal clusters, namelijk:

 • 1.

  Sport en bewegen;

 • 2.

  Cultuur;

 • 3.

  Onderwijs;

 • 4.

  Jeugd;

 • 5.

  Maatschappelijke activiteiten/versterken maatschappelijke cohesie.

De clusters worden in de volgende paragrafen nader toegelicht en uitgewerkt.

3.1 Sport en bewegen

De gemeente Goirle vindt het belangrijk om een breed sport en beweeg aanbod te hebben voor alle doelgroepen inclusief de bijbehorende voorzieningen. De doelstelling hierbij is het bevorderen van de sportdeelname van alle inwoners van de gemeente Goirle. Dit is van belang zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan van overlast). Voor de sportverenigingen die grotendeels door vrijwilligers wordt gerund is gekozen voor een waarderingssubsidie.

3.1.1 Waarderingssubsidie sport en bewegen

Sportverenigingen die minimaal één jaar bestaan of die zijn ontstaan uit een fusie van sportverenigingen hebben recht op de “waarderingssubsidie sportverenigingen” ” bestaande uit een vast bedrag per lid, dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld met inachtneming van het door de raad vastgestelde budget. Hierbij worden de aantallen jeugdleden tot en met 18 jaar en leden van 55 jaar en ouder beloond. De waarderingssubsidie sport is een structurele subsidie aan sportverenigingen voor activiteiten die van belang worden geacht, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden. Deze vorm van subsidie is bedoeld om waardering voor of belang van bepaalde structurele activiteiten aan te geven.

a) Doelstellingen

 • Versterken van het voorzieningenniveau van de gemeente Goirle op het gebied van sport;

 • Het bevorderen van breedtesportbeoefening (alle sport die geen topsport is);

 • Laten kennismaken met en binden van Goirlese jongeren aan sport;

 • Creëren van gedifferentieerd sportaanbod voor 55+-ers;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan sportverenigingen die in de gemeente Goirle zijn gevestigd, die zijn aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond en waarvan minimaal 75% van de leden woonachtig is in de gemeente.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, zoals omschreven in Back to Basics 2.0;

 • Reguliere sportactiviteiten van een sportvereniging;

 • Breedtesportbeoefening;

 • Kadervorming.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Goirle;

 • Minder dan 75% van de actief sportende en contributie betalende leden is woonachtig in de gemeente Goirle.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 66.833,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal jeugdleden tot en met 18 jaar en het aantal leden van 55 jaar en ouder. Een en ander dient onderbouwd te worden met een actuele ledenlijst met NAW-gegevens en de geboortedata van de leden.

De berekening ziet er als volgt uit:

 • Aantal jeugdleden x € 20,00

 • Aantal leden van 55 jaar en ouder x € 20,00.

g) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

h) Nadere verplichtingen

 • De subsidieaanvrager biedt breedtesport aan op een laagdrempelige manier, voor iedereen toegankelijk;

 • De vereniging doet er alles aan om, binnen de mogelijkheden, mensen de beoefening van sport van hun keuze mogelijk te maken en wachtlijsten te voorkomen;

 • De aanvraag gaat vergeeld van een actuele ledenlijst met de NAW-gegevens en de geboortedata van de betalende leden tot en met 18 jaar en van 55 jaar en ouder.

i) Procedure

Jaarlijks dient de sportvereniging voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar de actuele ledenlijst in bij de gemeente. Er hoeft geen activiteitenplan en begroting te worden ingediend. Daarnaast is er binnen deze regeling 'Waarderingssubsidie sport en bewegen' sprake van een directe vaststelling. Dit betekent dat er over deze subsidie geen verantwoording achteraf hoeft plaats te vinden.

3.1.2 Uitvoeringssubsidie Aangepast Sporten

(Sport)organisaties die sport voor gehandicapten stimuleren kunnen subsidie aanvragen. De uitvoeringssubsidie aangepast sporten is gericht op de structurele activiteiten van speciale sportverenigingen en ondersteuningsorganisaties op het gebied van aangepast sporten.

a) Doelstellingen

 • Ondersteunen en bevorderen van structurele activiteiten op het gebied van aangepast sporten;

 • Mensen met een beperking kunnen zoveel mogelijk participeren en integreren in de samenleving

 • Mensen met een beperking kunnen zich aansluiten bij een speciale sportvereniging of kunnen integreren in een reguliere sportvereniging;

 • Mensen met een beperking kunnen terecht bij een steunpunt aangepast sporten voor advies en ondersteuning.

b) Doelgroep

Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan het Steunpunt Aangepast Sporten en aan de Sportgroep Gehandicapten Goirle.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van aangepast sporten, zoals beschreven in Back to Basics 2.0;

 • Reguliere activiteiten van speciale sportverenigingen en ondersteuningsorganisaties op het gebied van aangepast sporten.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 7.047,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Berekening van de subsidie

De uitvoeringssubsidie aangepast sporten bestaat uit een vast bedrag per speciale vereniging of organisatie, te weten:

 • € 4.547,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle;

 • € 2.500,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant.

g) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over de twee genoemde organisaties, volgens de in bovenstaand artikel genoemde verdeling.

h) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.2 Cultuureducatie

De gemeente Goirle erkent het belang van activiteiten op het vlak van cultuur, amateurkunst en de kunstzinnige vorming vanwege de positieve bijdrage aan het welzijn van mensen en het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling van degenen die actief meedoen, opluistering van gemeentelijke evenementen en de verbinding van de deelnemers.

De meeste activiteiten vinden in verenigingsverband plaats.

De meeste culturele organisaties in Goirle zijn niet opgenomen in het subsidieprogramma, omdat zij

 • a.

  zich alleen richten op volwassenen, of;

 • b.

  de organisatie het eigen belang voor recreatie, ontmoeting en ontspanning dient of;

 • c.

  een specifiek doel nastreven.

De activiteiten in dit cluster hebben voor een deel betrekking op zelfontplooiing door creativiteit, individueel of in groepsverband. Hiervoor zijn volwassenen in eerste instantie zelf verantwoordelijk; zij ondervinden immers zelf baat (plezier en ontspanning) bij het uitoefenen van hun hobby of interessegebied. Dan spreken we over wenselijke voorzieningen.

Subsidiëring van amateurkunstverenigingen is in de gemeente Goirle opgesplitst in twee onderdelen te weten;

Structurele waarderingssubsidiëring harmonieën en drumbands;

Incidentele stimuleringssubsidie amateurkunstverenigingen (Bruisfonds).

Van amateurkunstverenigingen in de gemeente Goirle wordt verwacht dat zij een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van cultuurdeelname zowel actief als passief. Actieve cultuurdeelname door bijvoorbeeld zelf een instrument te bespelen of deel te nemen aan een toneelstuk, passief het bekijken van een toneelstuk of concert in een instelling of wijkcentrum. Hierbij wordt met name de cultuurdeelname van de doelgroep jongeren en ouderen beoogd. Sleutelwoorden hierbij zijn een sterkere samenwerking onderling en/of met plaatselijke professionele culturele instellingen, regelmatiger samenwerken op basis van projectvormen, waarbij de kwaliteitsbehoud en –verbetering van belang is.

3.2.1 Waarderingssubsidie harmonieën en drumbands

De 3 muziekverenigingen spelen in het sociale leven van de gemeente Goirle een belangrijke rol en hebben meerdere functies:

 • 1.

  Culturele functie door inwoners (muzikanten en niet-muzikanten) deel te laten hebben aan muziekbeleving en het plezier dat muziek biedt;

 • 2.

  Participatiefunctie door het bevorderen van muzikale interesse en muzikale vorming;

 • 3.

  Representatieve functie door het verzorgen van en/of een bijdrage leveren aan openbare, publieke optredens;

 • 4.

  Verenigingsfunctie door de sociale- en bindende functie van geïnteresseerden in en deelnemers aan muziek.

Subsidiegrondslag: vast bedrag voor de uitoefening van voornoemde functies. Dit is de waarderingssubsidie harmonieën en drumbands.

a) Doelstellingen

 • Jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien;

 • Het versterken van ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, emotioneel, creatief, motorisch;

 • Het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen;

 • Volwassenen worden gezond ouder, zowel fysiek als mentaal.

b) Doelgroep

Waarderingssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt muziekverenigingen die in de gemeente Goirle gevestigd zijn. (binnen de looptijd van B2B 2.0)

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuureducatie, zoals beschreven in Back to Basics 2.0;

 • Reguliere activiteiten van de muziekverenigingen.

d) Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Goirle;

 • Minder dan 75% van de contributie betalende leden is woonachtig in de gemeente Goirle.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 15.355,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Berekening van de subsidie

De waarderingssubsidie voor harmonieën en drumbands bestaat uit een vast bedrag per muziekvereniging, te weten:

 • € 6.920,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning

 • € 5.675,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan harmonie Muziek & Vriendschap

 • € 2.760,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan muziekvereniging SOS.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over de drie muziekverenigingen, volgens de in paragraaf 3.2 lid f genoemde bedragen.

i) Aanvraag en verantwoording

De vereniging dient jaarlijks voor 1 oktober een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een actuele ledenlijst met de Naw-gegevens. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

3.2.2 Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk

a) Doelstellingen

• Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Goirle;

 • Het tegengaan van taalachterstanden;

 • De bibliotheek maakt voor een breed publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuureducatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de Stichting Bibliotheek Midden-Brabant.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van de bibliotheekvoorziening in Goirle met de volgende functies:

 • warenhuis voor kennis en informatie;

 • centrum voor ontwikkeling en educatie;

 • encyclopedie van kunst en cultuur;

 • inspiratiebron van lezen en literatuur;

 • podium voor ontmoeting en debat.

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur(educatie) en onderwijs, zoals beschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Back to Basics 2.0.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 435.685,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven omschreven activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier en een door de instelling in te dienen offerte.

h) Nadere verplichtingen

Geen nadere verplichtingen.

3.2.3 Uitvoeringssubsidie Centrum voor de kunsten

a) Doelstellingen

 • Bevorderen van ontplooiing van de inwoners van de gemeente Goirle op cognitief, sociaal en creatief vlak;

 • Het vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Factorium Podiumkunsten.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een centrum voor de kunsten in Goirle met de volgende functies:

 • Centrum voor kunst- en cultuureducatie;

 • Adviseur en professional op het gebied van binnenschoolse en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie;

 • Aanjager van cultuurparticipatie.

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur en onderwijs, zoals omschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Back to Basics 2.0.

d) Nadere weigeringsgronden

geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 305.398,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die worden gemaakt om de hierboven omschreven activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

g) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier en een door de instelling in te dienen offerte.

h) Nadere verplichtingen

Geen.

3.2.4 Exploitatiesubsidie Cultureel Centrum

a) Doelstellingen

 • Bevorderen van ontplooiing van de inwoners van de gemeente Goirle op cognitief, sociaal en creatief vlak.;

 • Vergroten van de differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op basis van deze regeling wordt verstrekt aan Cultureel Centrum Jan van Besouw (Stichting Culturele Accommodaties Goirle: SCAG).

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een cultureel centrum in Goirle met de volgende functies:

  • Culturele ontmoetingsplek;

  • Podium voor professionele (podium)kunsten;

  • Presentatie van lokaal talent;

  • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, zoals omschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Back to Basics 2.0.

d) Nadere weigeringsgronden

Geen.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor 2018 € 318.893,76

h) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier en een door de instelling in te dienen offerte.

i) Nadere verplichtingen.

Geen.

3.3 Onderwijs

Het beleidsterrein onderwijs kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • 1.

  beleidsregel Kindcentra Goirle

 • 2.

  beleidsregel vroegschoolse educatie (VVE)

 • 3.

  beleidsregel onderwijsvoorzieningen primair onderwijs.

3.3.1 Uitvoeringssubsidie kindcentra Goirle

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen - de burger van de toekomst - is het bestaan en in stand houden van kindcentra belangrijk. In de kindcentra wordt gewerkt voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar via één pedagogische en educatieve visie. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dag arrangementen en kind nabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

In het kindcentrum nemen kinderopvang, peuteropvang en onderwijs op gelijkwaardige basis deel aan de organisatie. Het gemeentebestuur onderkent de betekenis van deze voorziening en stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Om deze middelen beschikbaar te hebben, kan door het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle een subsidie worden aangevraagd.

a) Doelstellingen

Voor de beleidsregel subsidie kindcentra zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 [B2B 2.0] van toepassing:

Hoofddoelstellingen:

 • Bevorderen van maatschappelijke participatie.

 • Vergroten van zelfredzaamheid.

 • Versterken van de kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen betreffende kindcentra zijn:

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op.

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Versterking van de ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, sociaal, creatief, emotioneel, motorisch, taal, zintuigelijk en bewustzijn).

 • Bieden van een goede dagindeling voor de kinderen.

 • Verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen.

 • Versterken van de samenwerking tussen de betrokken partijen.

 • Verbeteren van de samenhang in het aanbod van de betrokken partijen.

 • Versterken van de ouderbetrokkenheid.

 • Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers.

b) Doelgroep

De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan de Stichting Kindcentra Goirle (binnen de looptijd van B2B 2.0).

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van B2B 2.0.

 • 2.

  De Stichting Kindcentra Goirle is gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  De activiteiten worden uitgevoerd door ter zake deskundigen en worden waar nodig vakkundig ondersteund door het bestuur van de stichting, de directies van de in de kindcentra participerende organisaties en/of via de in deze organisaties werkzame professionals.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 47.200,00. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

e) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Voor de uitvoeringssubsidie kan het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle het hiervoor onder ad d genoemde bedrag ontvangen.

f) Verdeling van het subsidieplafond

Dit bedrag staat uitsluitend ter beschikking van de Stichting Kindcentra Goirle.

g) Aanvraag en verantwoording

Het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle dient jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor het volgend subsidiejaar. Deze aanvraag wordt ingediend via een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert het bestuur jaarlijks na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag en een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er sprake is van een positief saldo mag dit bedrag door het stichtingsbestuur worden aangewend voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek uitgevoerd.

h) Geldigheidsduur beleidsregel

Deze beleidsregel geldt voor de periode 2018-2021. Het subsidieplafond wordt jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Definitieve vaststelling van het subsidieplafond vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle.

3.3.2 Uitvoeringssubsidie Vroegschoolse Educatie

Vroegschoolse educatie is onderdeel van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en richt zich op de ontwikkeling van zorgkinderen tussen de 4 en 6 jaar. Het doel van vroegschoolse educatie is het voorkomen, het vroegtijdig opsporen en het aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol en zorgt er in haar rol van regisseur voor dat de VVE-voorzieningen van voldoende kwaliteit zijn. Tussen de gemeente en de aanbieders worden (o.a.) afspraken gemaakt over de VVE-indicering, de toeleiding en de monitoring van de doelgroepkinderen.

De vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd in de klassen 1 en 2 van de basisscholen 't Schrijverke en Kameleon. Deze basisscholen bieden een speciaal VVE programma aan dat gericht is op het verminderen van de ontwikkelingsachterstanden en het toenemen van de ontwikkelkansen van de doelgroepkinderen, met als einddoel een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière. Het gemeentebestuur onderkent de betekenis van deze voorziening en stelt hiervoor middelen beschikbaar.

a) Doelstellingen

Voor de beleidsregel subsidie vroegschoolse educatie zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 [B2B 2.0] van toepassing:

Hoofddoelstellingen:

 • Bevorderen van maatschappelijke participatie.

 • Vergroten van zelfredzaamheid.

 • Versterken van de kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen betreffende vroegschoolse educatie zijn:

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op en kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Jonge kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand vroegtijdig signaleren en alle kansen bieden die achterstand in te halen.

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van de doelgroepkinderen, zodanig dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en een maatschappelijke carrière worden vergroot.

 • Het doen realiseren van een zo groot mogelijk bereik van de doelgroepkinderen (en hun ouders/verzorgers).

 • Het toeleiden van de bereikte doelgroepkinderen naar de vroegschoolse educatie.

 • Het monitoren van de ontwikkeling van de doelgroepkinderen.

 • Het zorgdragen voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, onderwijsassistenten en interne begeleiders.

b) Doelgroep

De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan de schoolbesturen die een vroegschoolse VVE-voorziening in de gemeente Goirle in stand houden, te weten het bestuur SKBG ten behoeve van basisschool Kameleon en het bestuur SBOOG ten behoeve van basisschool

't Schrijverke (binnen de looptijd van B2B 2.0).

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van B2B 2.0.

 • 2.

  De vroegschoolse VVE-voorzieningen zijn gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  Voor de uitvoering van de vroegschoolse VVE is het wettelijk kader leidend, in het bijzonder de Wet op het primair onderwijs (onderwijsachterstanden), alsmede het nader vast te stellen Uitvoeringsplan VVE voor de periode 2018-2021.

 • 4.

  De uitvoerende organisaties werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 5.

  De uitvoerende organisaties maken gebruik van een landelijk goedgekeurd VVE-programma dat aansluit op de gebruikte programma('s) in de peuter- en de kinderopvang.

 • 6.

  De uitvoerende organisatie stelt een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en de vaardigheden van de beroepskracht belast met de vroegschoolse educatie met betrekking tot de volgende terreinen worden onderhouden en verder ontwikkeld:

  • a.

   het werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie;

  • b.

   het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

  • c.

   het volgen van de ontwikkelingen van de kleuters en het periodiek voeren van overleg met de peuter- en de kinderopvang over de aansluiting - en waar nodig de aanpassing - van het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie;

  • d.

   het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van de kinderen.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 37.200,00, respectievelijk € 20.799,00 ten behoeve van het bestuur SKBG (basisschool Kameleon) en € 16.240,00 ten behoeve van het bestuur SBOOG (basisschool 't Schrijverke). Dit onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

Genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform het percentage dat wordt vastgesteld bij de uitgangspunten voor de gemeentebegroting. Indien geen indexatie wordt toegepast, kan in overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen bijstelling van de prestatieafspraken plaats vinden.

e)Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Voor de uitvoeringssubsidie kunnen de besturen SKBG en SBOOG het hiervoor onder ad d genoemde bedrag ontvangen.

f) Verdeling van het subsidieplafond

Dit bedrag staat uitsluitend ter beschikking van de besturen SKBG en SBOOG.

g) Aanvraag en verantwoording

De besturen SKBG en SBOOG dienen jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor het volgend jaar. Deze aanvragen worden ingediend via een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast leveren de besturen jaarlijks na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een verantwoording in in de vorm van een inhoudelijk verslag en een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. In de inhoudelijke rapportage wordt ten minste aandacht besteed aan de volgende aspecten:

 • a.

  Per doelstelling: welke activiteiten zijn en worden nog uitgevoerd ter realisering van de geformuleerde hoofddoelstellingen en algemene doelstellingen?

 • b.

  Wat is of wat zijn de verwachte resultaten van de gepleegde inzet?

 • c.

  Welke doelgroep en hoeveel personen zijn en worden nog bereikt met de activiteiten?

 • d.

  Welke kosten heeft de uitvoering tot op heden met zich meegebracht en hoeveel kosten zullen er nog moeten worden gemaakt?

 • e.

  Op welke wijze is vorm gegeven aan de (eigen) kwaliteit van de vroegschoolse VVE-voorziening en op welke wijze wordt deze kwaliteit geborgd en verbeterd?

 • f.

  Welke ontwikkelingen / trends zijn zichtbaar die van invloed (kunnen) zijn op het beleid en de uitvoering?

 • g.

  Op welke wijze is aandacht (geweest) voor klanttevredenheid en wat zijn de uitkomsten hiervan?

Indien uit het financieel jaaroverzicht blijkt dat er sprake is van een positief saldo, mag dit bedrag door de schoolbesturen worden aangewend voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek uitgevoerd.

i) Geldigheidsduur beleidsregel

Deze beleidsregel geldt voor de periode 2018-2021. Het subsidieplafond wordt jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Definitieve vaststelling van het subsidieplafond vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle.

3.3.3 Uitvoeringssubsidie randvoorzieningen primair onderwijs

De gemeente Goirle staat voor goed onderwijs. Alle jeugdigen moeten de kans krijgen een maatschappelijk sterke positie te bereiken. Ze moeten kunnen opgroeien in een veilig en gezond klimaat. Het gemeentebestuur heeft wettelijke taken op het gebied van leerplicht, onderwijs-huisvesting en passend onderwijs. Deze taken worden adequaat en concessies uitgevoerd. De schoolbesturen voeren hun wettelijke onderwijstaak uit met de middelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar stelt. Het belang van een aanvullende financiering wordt door het gemeentebestuur onderkend, met name voor zaken waarin door 's rijks financiën niet en/of slechts deels wordt voorzien.

Om deze middelen beschikbaar voor de jeugdigen te hebben, kan een subsidie worden aangevraagd door de schoolbesturen primair onderwijs.

a) Doelstellingen

Voor de beleidsregel subsidie randvoorzieningen primair onderwijs zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 [B2B 2.0] van toepassing:

Hoofddoelstellingen:

 • Bevorderen van maatschappelijke participatie.

 • Vergroten van zelfredzaamheid.

 • Versterken van de kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen betreffende randvoorzieningen zijn:

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op.

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Het versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, sociaal, creatief, emotioneel, motorisch, taal, zintuigelijk en bewustzijn).

 • Het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen.

 • De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen.

b) Doelgroep

De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan de schoolbesturen die primair onderwijs in de gemeente Goirle verzorgen (binnen de looptijd van B2B 2.0).

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van B2B 2.0.

 • 2.

  De schoolbesturen primair onderwijs zijn actief in de gemeente Goirle.

 • 3.

  De activiteiten zijn gericht op:

  • a.

   Cultuureducatie: de subsidie is bedoeld voor lestaken en dient bij voorkeur te worden ingezet in samenwerking met de combinatiefunctionaris cultuur c.q. de Regeling cultuureducatie met kwaliteit.

  • b.

   Bewegingsonderwijs: de subsidie is bedoeld voor lestaken en dient bij voorkeur te worden ingezet in samenwerking met de combinatiefunctionaris sport en beweging.

  • c.

   Schoolbegeleiding: de subsidie is bedoeld voor:

   • het onderzoeken van leerlingen over wie het vermoeden bestaat dat zij aanvullende zorg nodig hebben. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van een juiste diagnose op basis waarvan adequate hulpverlening op de werkvloer en/of doorverwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs c.q. een school voor speciaal onderwijs kan plaatsvinden;

   • het verkrijgen van adviezen van deskundigen om leerlingen met een aanvullende zorgbehoefte beter te kunnen bedienen;

   • scholing/begeleiding ter bevordering c.q. ter uitvoering van de doelstellingen van passend onderwijs.d. Onderwijsondersteunend personeel (conciërges): de subsidie is bestemd voor het aanstellen van personeel op basis van een detacheringsovereenkomst met de Diamantgroep óf via het aanstellen van personeel via een (re-)integratietraject.

N.B.: De inzet van schoolconciërges sluit niet direct aan op een hoofd- en/of algemene doelstellingen van B2B 2.0., maar levert hieraan in faciliterende zin wel een ondersteunende bijdrage. Door de inzet van schoolconciërges wordt bevorderd dat directies en leerkrachten meer tijd kunnen investeren in de verwezenlijking van genoemde doelstellingen.

4. De activiteiten worden uitgevoerd door ter zake deskundigen en worden waar nodig vakkundig ondersteund door het schoolbestuur, de schooldirectie en/of het onderwijzend personeel.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 100.049,00. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

e) Berekening van de subsidie

Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Voor de uitvoeringssubsidie kunnen de schoolbesturen primair onderwijs een bedrag per leerling ontvangen. Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober (T-1) is bepalend voor de verdeling van dit bedrag. De subsidie wordt op dezelfde wijze verdeeld als in de B2B-periode 2012-2017, hetgeen inhoudt dat aan het bestuur van de Stichting Biezonderwijs een bedrag ad € € 8,00 per leerling wordt verstrekt. Het restantbedrag wordt onder de overige schoolbesturen verdeeld naar rato van het resultaat van vermelde teldatum.

f) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Via de berekening van de subsidie als hiervoor onder ad e genoemd, wordt voorkomen dat het subsidieplafond wordt overschreden.

g) Aanvraag en verantwoording

De schoolbesturen dienen jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor het volgend jaar. Deze aanvraag wordt ingediend via een vastgesteld aanvraagformulier. Daarop aansluitend dienen de schoolbesturen jaarlijks vóór 10 oktober het resultaat van de leerlingentelling van 1 oktober in te dienen. Daarnaast leveren de schoolbesturen jaarlijks na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een verantwoording in in de vorm van een inhoudelijk verslag en een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er sprake is van een positief saldo mag dit bedrag door de schoolbesturen worden aangewend voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek uitgevoerd.

Het is toegestaan dat de subsidieaanvraag namens de schoolbesturen primair onderwijs door één schoolbestuur wordt ingediend. Indien van deze optie gebruik wordt gemaakt, is dit (coördinerende) schoolbestuur tevens verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het resultaat van de leerlingentelling en het indienen van de inhoudelijke en de financiële verantwoording.

h) Geldigheidsduur beleidsregel

Deze beleidsregel geldt voor de periode 2018-2021. Het subsidieplafond wordt jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Definitieve vaststelling van het subsidieplafond vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle.

3.4 Jeugd

Om gezond op te kunnen groeien hecht de gemeente Goirle belang aan brede voorzieningen voor jeugdigen. De subsidie heeft betrekking op vrijetijdsbesteding met een vormend karakter.

3.4.1 Exploitatiesubsidie Jeugdvakantiewerk

a) Doelstellingen

Voor de beleidsregels Jeugdvakantiewerk zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Vergroten Zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen betreffende Jeugd

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien

 • De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Stichting. Jeugdvakantiewerk Goirle.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Back to Basics 2.0

 • 2.

  Het betreft het organiseren van kinderactiviteiten in de zomervakantie.

 • 3.

  Organisaties moeten gedurende minimaal 4 aaneengesloten dagen kinderactiviteiten organiseren.

 • 4.

  De kinderen zijn in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar.

 • 5.

  Meer dan 75 % van de ouders van de kinderen zijn woonachtig in de gemeente Goirle;

 • 6.

  De organisatie spant zich in om de activiteiten bereikbaar te houden voor alle kinderen, zo nodig door doorverwijzingen naar Stichting Leergeld

 • 7.

  De subsidie mag niet worden aangewend voor consumpties.

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage bedraagt jaarlijks maximaal € 5.600,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting.

e) Aanvraag en verantwoording

De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.4.2. Waarderingssubsidie voor Scoutingverenigingen

Scoutingvereniging kunnen in aanmerking komen voor basissubsidie gebaseerd op het aantal jeugdleden. Daarnaast kunnen de verenigingen een incidentele subsidie aanvragen voor die speciaal voor doelgroepen/speciale extra's .

a) Doelstellingen

Voor de beleidsregels Jeugd zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Vergroten Zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen betreffende Jeugd

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien

 • De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt scoutingverenigingen die in de gemeente Goirle gevestigd zijn.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen van Back to Basics 2.0.

 • 2.

  De activiteiten zijn scoutingactiviteiten.

 • 3.

  De vereniging is gevestigd in de gemeente Goirle

 • 4.

  De jongeren worden ondersteund door een volwassen en vakkundig kader.

 • 5.

  Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

 • 6.

  Meer dan 75 % van de leden is woonachtig in de gemeente Goirle

 • 7.

  De organisatie dient aangesloten te zijn bij het overkoepelende orgaan Scouting Nederland;

 • 8.

  De organisatie dient een door de het overkoepelend orgaan gewaarmerkte ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens en geboortedata.

 • 9.

  De organisatie draagt zorg voor een VOG voor alle vrijwilligers

d) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal jeugdleden die deelnemen aan de scoutinggroepen tot en met 18 jaar. Een en ander dient onderbouwd te worden met een actuele ledenlijst met NAW-gegevens en de geboortedata van de leden.

De berekening ziet er als volgt uit:

 • Aantal jeugdleden x € 50,00

e) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 11.060,00 en wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

f) Aanvraag en verantwoording

De vereniging dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een actuele ledenlijst met de NAW-gegevens. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd

3.5 Maatschappelijke activiteiten/versterken maatschappelijke cohesie. 3.5.1 Exploitatiesubsidie Wijkcentra

a) Doelstellingen

De wijkcentra in de gemeente Goirle vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en is een ontmoetingsplaats voor burgers. Er vinden tal van activiteiten plaats vanuit burgerinitiatieven die waardevol zijn in het kader van de doelstellingen Back to Basics 2.0. De wijkcentra worden gezien als maatschappelijk vastgoed waarin:

 • maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,

 • de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,

 • de vraag van burgers en het aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.

De subsidie is bedoeld voor een tegemoetkoming in de exploitatiekosten van de wijkcentra.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regel wordt verstrekt aan SCAR en Stichting SCC Goirle

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De activiteiten in de accommodatie moeten in zoveel mogelijk gevallen aansluiten bij de doelstellingen van Back to Basics 2.0 (waaronder het faciliteren van Goirlese verenigingen);

 • 2.

  De stichting stuurt aan op het leggen van een verbinding tussen (initiatieven van) bewoners en het stimuleren van activiteiten i.h.k.v. Back to Basics 2.0;

 • 3.

  De accommodatie is bedoeld voor maatschappelijke activiteiten;

 • 4.

  De accommodatie is voldoende toegankelijk voor alle doelgroepen;

 • 5.

  5. Er vindt jaarlijks overleg plaats met de stichtingsbesturen van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Goirle waarbij de volgende onderwerpen worden besproken: samenwerking, verhuurtarieven en uitwisseling en harmoniseren van activiteiten.

d) Subsidiebijdrage

In 2018 bedraagt de totale subsidiebijdrage voor de wijkcentra € 102.827,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

Deze wordt als volgt verdeeld:

Bijdrage SCAR € 52.851,00

Bijdrage Stichting SCC Goirle € 49.976,00

Het subsidiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van de gemeentebegroting

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast dienen de organisaties uiterlijk 1 mei een aanvraag tot vaststelling in over het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed;

 • b.

  een financieel verslag of jaarrekening;

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een subsidieverklaring; In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een controleverklaring bij de jaarrekening wordt overlegd.

Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.2 Waarderingssubsidie Burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke ondersteuning

a) Doelstellingen

 • Verbeteren van de toegankelijkheid van activiteiten, diensten en voorzieningen

 • Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar

 • Meer inwoners nemen initiatieven

 • Meer zelfredzame inwoners

 • Meer inwoners zijn in staat om mee te doen en wonen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven

 • Meer volwassenen worden gezond ouder

 • Meer mantelzorgers voelen zich begrepen en gewaardeerd

 • Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

b) Doelgroep

Bestaande burgerinitiatieven kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. Startende burgerinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een incidentele subsidie.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De burgerinitiatieven zijn bestaande initiatieven die succesvol gebleken zijn

 • 2.

  De initiatieven dragen naar het oordeel van het college bij aan de doelstelling van Back to Basics 2.0

 • 3.

  De initiatieven zijn gericht op inwoners van de gemeente Goirle

 • 4.

  De activiteiten vinden bij voorkeur plaats in wijkcentra

 • 5.

  Zonder gemeentelijk bijdrage kan het initiatief niet blijven voortbestaan

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de burgerinitiatieven bedragen € 10.000,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

e) Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op basis van de frequentie van de activiteiten. Hiervoor wordt gerekend met een vast bedrag per georganiseerde activiteit, te weten € 22,00. De burgerinitiatieven geven vooraf aan hoe vaak zij een activiteit op jaarbasis gaan uitvoeren.

Bij wekelijkse activiteit (uitgaande van 40 weken per jaar) bedraagt de subsidie € 880,00.

f) Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per lid van verenigingen met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

g) Aanvraag en verantwoording

De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.3 Exploitatiesubsidie Slachtofferhulp

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Versterken eigen kracht van de samenleving

Algemene doelstelling

 • Meer zelfredzame inwoners

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Slachtofferhulp Nederland. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Goirle die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of verkeersongeval.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisatie biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, nabestaanden en betrokkenen van misdrijven, rampen en verkeersongevallen (slachtofferhulp) en zorgt voor adequate doorverwijzing naar eerstelijns hulpverlening.

 • 2.

  De burgers van de gemeente Goirle kunnen deze hulp inroepen en deze wordt hen ook aangeboden, als zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of verkeersongeval.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten en een deel van de hulpverleningskosten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Goirle.

e) Subsidiebijdrage

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Goirle met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt gegeven. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,22.

f) Nadere verplichtingen

De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling.

h) Aanvraag en verantwoording

De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.4 Waarderingssubsidie KBO

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Vergroten Zelfredzaamheid

 • Versterken eigen kracht van de samenleving

Algemene doelstellingen

 • Meer volwassenen worden gezonder ouder

 • Meer jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien

 • Bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning

 • Bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen

 • Meer inwoners weten de weg naar de lichte ondersteuning

 • Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen

 • Meer zelfredzame inwoners

 • Meer inwoners helpe en ondersteunen elkaar

 • Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan KBO Goirle en KBO Riel. (binnen de looptijd van B2B 2.0)

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Back to Basics 2.0

 • 2.

  De organisaties zijn gevestigd in de gemeente Goirle

 • 3.

  KBO Goirle en KBO Riel dienen jaarlijks gezamenlijk een subsidieaanvraag en verantwoording in

 • 4.

  De KBO organisaties stellen de activiteiten open voor elkaars leden

 • 5.

  Clientondersteuning en voorlichtingsavonden die KBO's organiseren zijn beschikbaar voor alle ouderen binnen de gemeente

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage bedraagt jaarlijks maximaal € 6.200,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting .

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.5 Exploitatiesubsidie Meer bewegen voor Ouderen

Bij het gezond ouder worden speelt bewegen een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer geestelijk en fysiek in conditie, het bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is erop gericht om bewegen op oudere leeftijd te stimuleren.

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Vergroten Zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen

 • Meer volwassenen worden gezonder ouder

 • Meer jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien

 • Meer zelfredzame inwoners

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan KBO Goirle en KBO Riel. (binnen de looptijd van B2B 2.0)

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Back to Basics 2.0

 • 2.

  De organisatie zorgt voor structurele en incidentele beweegactiviteiten voor ouderen. Gymnastiek, watergymnastiek, dans, spel en sport.

 • 3.

  De bijeenkomsten zijn toegankelijke voor alle ouderen in de gemeente Goirle

 • 4.

  De bijeenkomsten worden geleidt door een kundige medewerkers.

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage bedraagt jaarlijks maximaal € 2.500,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting .

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in. in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de organisatie Algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.6 Exploitatiesubsidie Formulierenbrigade

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Versterken eigen kracht van de samenleving

 • Vergroten zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen

 • Meer zelfredzame inwoners

 • Meer inwoners zijn financieel gezond

 • Meer inwoners weten de weg naar lichte ondersteuning

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting de Formulierenbrigade Gemeente Goirle.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisatie richt zich op mensen uit de gemeente Goirle met een laag inkomen. Hiervoor hanteert zij inkomenseisen;

 • 2.

  De organisatie geeft informatie over en ondersteunt bij het aanvragen van alle mogelijke regelingen;

 • 3.

  De organisatie biedt hulp bij het invullen van formulieren;

 • 4.

  Biedt ondersteuning bij het opzetten van een thuisadministratie.

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage voor de Formulierenbrigade bedraagt maximaal € 3000,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting .

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in. in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV.

Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.7 Exploitatiesubsidie EHBO

a) Doelstellingen

De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Vergroten Zelfredzaamheid

 • Versterken eigen kracht van de samenleving

Algemene doelstellingen

 • Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar

 • Meer zelfredzame inwoners

b) Doelgroep

Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan EHBO-verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Goirle.

c) Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisaties verzorgen cursussen en herhalingslessen op het gebied van EHBO, reanimatie en het gebruik van de AED;

 • 2.

  De organisatie zijn beschikbaar voor hulpverlening bij evenementen in de gemeente Goirle .

d) Subsidiebijdrage

De jaarlijkse subsidiebijdrage voor de EHBO verenigingen bedraagt jaarlijks maximaal € 2.270,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting .

De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • Bijdrage EHBO Goirle € 1.135,00

 • Bijdrage EHBO Riel € 1.135,00

e) Aanvraag en verantwoording

De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in. in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

4. Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

Organisatie / instelling

Wijze van subsidiëren

Bedrag 2018

Sportverenigingen

Waarderingssubsidie sport en bewegen

€ 66.833,00 (subsidieplafond)

Sportgroep gehandicapten/Steunpunt Aangepast Sporten

Uitvoeringssubsidie aangepast sporten

€ 7.047,00

Muziekverenigingen

Waarderingssubsidie harmonieën en drumbands

€ 15.355,00

Stichting Bibliotheek Midden-Brabant

Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk

€ 435.685,00

Factorium Podiumkunsten

Uitvoeringssubsidie Centrum voor de kunsten

€ 305.398,00

Stichting SCAG

Exploitatiesubsidie cultureel centrum

€ 318.893,76

Stichting kindcentra Goirle

Uitvoeringssubsidie kindcentra primair onderwijs

€ 47.200,00

Primair onderwijs

Uitvoeringssubsidie vroegschoolse educatie

€ 37.200,00

Primair onderwijs

Uitvoeringssubsidie randvoorwaarden primair onderwijs

€ 100.049,00

Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle

Exploitatiesubsidie jeugdvakantiewerk

€ 5.600,00

Scoutingverenigingen

Waarderingssubsidie scoutingverenigingen

€ 11.060,00

SCCG (wijkcentra Goirle)

Exploitatiesubsidie Wijkcentra

€ 49.976,00

SCAR (wijkcentrum Riel)

Exploitatiesubsidie Wijkcentra

€ 52.851,00

Burgerinitiatieven

Waarderingssubsidie burgerinitiatieven

€ 10.000,00

Stichting slachtofferhulp

Exploitatiesubsidie slachtofferhulp

€ 0,22 cent per inwoner

KBO's

Waarderingssubsidie KBO's

€ 6.200,00

KBO's

Exploitatiesubsidie Meer Bewegen voor Ouderen

€ 3.000,00

Formulierenbrigade

Exploitatiesubsidie formulierenbrigade

€ 2.500,00

EHBO's

Exploitatiesubsidie EHBO

€ 2.270,00

5. Incidentele subsidies

De gemeente Goirle kent de volgende incidentele subsidies:

• Activiteitensubsidie

• Bruisfonds

• Samen Buurten

5.1 Activiteitensubsidie

a) Doelstellingen

 • stimuleren van activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport

 • vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente;

 • bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid.

b) Doelgroep

Deze subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van vrijwilligers- of professionele organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen, wijkcentra, vrijwilligersgroepen, belangenorganisaties, bibliotheken en scholen. Ook burgerinitiatieven komen voor activiteitensubsidie in aanmerking.

c) Criteria en voorwaarden

 • Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor incidentele activiteiten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager op het gebied van kunst & cultuur, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs of sport;

 • De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit verstrekt;

 • Nieuwe initiatieven/evenementen blijven we faciliteren en aanjagen. We nemen een clausule op waarmee we de looptijd van de aanjaagsubsidie voor nieuwe initiatieven (nu 2 jaar) kunnen verlengen .

 • Dit geldt met name voor “groeiende activiteiten die bijna maar nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan”. Zo ontstaat de mogelijkheid om deze toch nog (afbouwend) te kunnen faciliteren;

 • De activiteit heeft een vernieuwend en/of bijzonder karakter;

 • De activiteit is zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Goirle;

 • De activiteit wordt uitgevoerd voor, met en door inwoners van de gemeente Goirle;

 • De activiteit draagt bij aan de realisatie van tenminste één algemene doelstelling die in het gemeentelijk beleid Back to Basics 2.0 zijn geformuleerd.

d) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit;

 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van consumpties en loon- en/of onkostenvergoeding voor de organisatie;

 • Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken komen niet voor subsidie in aanmerking.

e) Berekening van de subsidie

 • Bij het beoordelen van aanvragen voor incidentele subsidie wordt gebruik gemaakt van een tender;

 • Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en criteria genoemd in artikel 3 komen in aanmerking voor subsidie;

 • Wanneer het totaal aan aanvragen dat in aanmerking komt voor subsidie, het subsidieplafond overschrijdt, wordt door burgemeester en wethouders beoordeeld welke activiteit(en) het meest bijdragen aan de realisatie van de algemene doelstellingen van het gemeentelijk welzijn- en onderwijsbeleid.

f) Subsidieplafond

Voor activiteitensubsidie is jaarlijks een bedrag van € 16.500,00 beschikbaar (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

g) Procedure

De aanvraag voor incidentele subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het vastgestelde aanvraagformulier.

5.2 Bruisfonds

Binnen deze beleidsregel kunnen bijzondere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur worden voorgedragen voor incidentele subsidie.

a) Doelstellingen

De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 3 jaar voor dezelfde activiteit verstrekt. De activiteit dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit wordt uitgevoerd voor, met of door inwoners van de gemeente Goirle.

 • De activiteit draagt bij aan het vergroten van actieve en passieve cultuurdeelname en is voor iedereen toegankelijk. De vereniging treedt naar buiten met de activiteit en promoot de activiteit. Activiteiten waar het vergroten van cultuurdeelname van jongeren onderdeel van uitmaakt genieten de voorkeur.

 • De activiteit draagt bij voorkeur bij aan het vergroten van de samenwerking van amateurkunstverenigingen onderling en/of met plaatselijke professionele culturele organisaties.

 • De activiteit dient in artistiek inhoudelijk opzicht kwalitatief een goed product te omvatten. De gemeente Goirle geeft voorrang aan projecten met een bijzondere kwaliteit en vernieuwing.

 • De vereniging dient naast subsidie-inkomsten zelf te zorgen voor inkomsten bijvoorbeeld middels sponsors, fondsen, contributie etc. De overige inkomsten leveren een substantiële bijdrage aan de exploitatie van de activiteit.

 • Aanvragen kunnen vier maal per jaar worden ingediend. Aanvragen voor activiteiten kunnen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober worden ingediend, waarbij de aanvraag minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteit ingediend wordt. Aanvragen die voor een bepaalde periode worden ingediend, worden gebundeld waarna een integrale afweging plaatsvindt.

 • Reguliere activiteiten (die reeds gesubsidieerd worden) komen niet in aanmerking voor een stimuleringssubsidie, tenzij de activiteit in nieuwe (project)vorm voldoet aan de hiervoor geformuleerde voorwaarden.

b) Doelgroep

Stimuleringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan amateurkunstverenigingen die statutair in de gemeente Goirle gevestigd zijn. (binnen de looptijd van B2B 2.0)

Subsidie t.b.v. producties ( uitvoeringen, optredens, tentoonstellingen, concerten etc.)

Alle culturele verenigingen gevestigd in de gemeente Goirle kunnen maximaal één keer per jaar een aanspraak op doen op subsidie als het gaat om een bijdrage in de kosten van openbaar toegankelijke producties. Voor een openbare productie kan een verenigingen een bijdrage krijgen in de kosten tot maximaal 50% van de productiekosten tot een maximum van € 1.500,00 euro. Vereiste is dat de productie wordt opgevoerd in een van de gemeentelijke accommodaties of in de openbare ruimte.

c) Subsidiecriteria

 • Beantwoorden aan de doelstelling van deze beleidsregel;

 • Voldoen aan ‘doelgroep aanvragers’;

 • Organisaties voor amateurkunst dienen statutair gevestigd te zijn in de gemeente Goirle, voor meer dan 75% uit inwoners van onze gemeente te bestaan en de activiteit(en) dienen gericht te zijn op (inwoners van) de gemeente Goirle;

 • Het aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers / leden exclusief de leiding, bedraagt tenminste vijftien;

 • De activiteiten dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door vrijwilligers, eventueel in beperkte mate bijgestaan door een of meer deskundige vakkrachten.

 • Er bestaat een financiële noodzaak voor subsidiëring; zonder de gevraagde subsidie is de begroting niet sluitend. Dit wordt aangetoond door een in te dienen begrotings- en dekkingsplan;

 • De activiteit vindt bij voorkeur plaats in één van de gemeentelijke sociaal culturele accommodaties ofwel in de openbare ruimte van de gemeente Goirle. Activiteiten op andere locaties komen alleen voor subsidie in aanmerking indien wordt aangetoond dat de genoemde accommodaties niet geschikt zijn vanwege planning, karakter of omvang van de activiteit;

 • Naast de gemeente is minimaal een andere subsidieverstrekker of sponsor benaderd voor financiële ondersteuning. Dit wordt aangetoond door een in te dienen begrotings- en dekkingsplan;

 • De activiteit is niet gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en kent geen politieke of religieuze doelstelling;

 • De volgende kosten zijn niet subsidiabel: consumpties, vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijf- of onkostenvergoedingen), aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en materiële investeringen;

 • De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidieverordening gemeente Goirle 2017. Indien een aanvraag niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 20.000,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

5.3 Samen Buurten

Onderlinge contacten tussen mensen zijn het cement voor de leefbaarheid in buurten en wijken van Goirle en Riel. Om de contacten tussen de bewoners op peil te houden en nieuwe contacten tussen mensen zoveel mogelijk te stimuleren, kent de gemeente Goirle de subsidieregeling Samen Buurten.

a) Doelstelling

Doelstelling van Samen Buurten is om initiatieven zoals een buurtbarbecue, straatontbijt of de gezamenlijke opknapbeurt van een speeltuintje te bevorderen, zodat er meer gezamenlijke ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden en de sociale cohesie in de gemeente wordt vergroot.

b) Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Goirle.

c) Subsidiecriteria

 • De aanvrager is inwoner van de gemeente Goirle;

 • De activiteit moet gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid/sociale samenhang in de (hele) straat, buurt of wijk;

 • Bij een aanvraag moet het vastgestelde aanvraagformulier worden gebruikt en dit formulier moet door minimaal 3 buurtbewoners zijn ondertekend;

 • Voor het indienen van aanvragen gelden 2 termijnen; 1 oktober voor activiteiten die plaatsvinden in de eerste helft van het komende jaar en 1 april voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het jaar. Indien de aanvraag te laat wordt ontvangen wordt deze niet meer in behandeling genomen;

 • De activiteit moet door de initiatiefnemers samen met andere buurtbewoners uitgevoerd worden;

 • Er wordt alleen subsidie gegeven wanneer de activiteit ook daadwerkelijk plaatsvindt en de kosten zijn gemaakt. De gemeentelijke bijdrage wordt overgemaakt na indiening van een vastgesteld evaluatieformulier;

 • Het budget dat wordt ontvangen van 'Samen Buurten' is maximaal € 250,00 per activiteit en mag niet worden aangewend voor de bekostiging van consumpties;

 • Per straat of buurt mag jaarlijks maximaal 1 aanvraag worden ingediend;

 • Indien publiciteit gegeven wordt aan de activiteit (bijvoorbeeld door een artikel in een wijkkrant of het Goirles Belang) dan dient u hierbij te vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Goirle in het kader van het project ‘Samen buurten’.

d) Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor 2018 € 13.000,00.

Soort subsidie

Beleidsregel

Subsidieplafond 2018

Activiteiten subsidie

Beleidsregel incidentele subsidies

€ 17.500,00

Bruisfonds

Beleidsregel incidentele subsidie

€ 21.000,00

Samen Buurten

Beleidsregel incidentele subsidie

€ 13.000,00

Ondertekening