Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Assen 2018

Geldend van 28-12-2017 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Assen 2018

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2017;

gelet op art. 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN GEMEENTE ASSEN 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats : de begraafplaats De Boskamp aan de Boskamp of de Noorderbegraafplaats aan de Kerkhofslaan of de Zuiderbegraafplaats aan de Beilerstraat;

b. graf : een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

- het doen verstrooien van as op de Boskamp.

c. kindergraf : een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

- het verstrooien van as.

d. urnengraf : een particulier graf waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

- het verstrooien van as.

e. asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

f. urn : een voorwerp ter berging van een asbus;

g. gedenkteken : steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

h. eenheid : een grafruimte waarvan de oppervlakte maximaal 2.40 meter x 1.00 meter bedraagt;

i. Tarieventabel : Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 5. Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Ten aanzien van begraafplaats de Boskamp geldt dat met betrekking tot de rechten in de Tarieventabel het belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor is afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten als bedoeld in de Tarieventabel worden geheven door middel van een aanslag.

2. Overige rechten in de Tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten als bedoeld in de Tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan de onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven:

1. bij belastingbedragen minder dan € 15;

2. voor het lichten van een lijk of urn op rechterlijk gezag;

3. voor onderhoudsrechten van graven die door de Oorlogsgravenstichting zijn erkend als oorlogsgraf;

4. ten aanzien van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats geldt dat voor graven waarvoor bij uitgifte geen jaarlijkse onderhoudsrechten werden geheven geen onderhoudsrechten worden geheven;

5. ten aanzien van de Boskamp geldt voor graven waarvoor het uitsluitend recht is verleend vóór 1 januari 1969, waarvoor bij verlening geen jaarlijkse onderhoudskosten zijn geheven, thans geen onderhoudsrechten worden geheven.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp 2013” en de “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2013”, beide vastgesteld op 8 november 2012, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2017.

De raad voornoemd,

M.L.J. Out, voorzitter

I. Rozema, griffier