Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 24-02-2021

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2018

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 1 november 2017

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkelsluitingswet;

B E S L U I T :

vast te stellen:

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Goede Vrijdag na 19 uur, op 24 december na 19 uur en op 4 mei na 19 uur;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

Artikel 2. Vrijstelling zondagen en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid en aanhef en onder a. en b., van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt voor de gehele Gorinchem een algemene vrijstelling:

 • voor alle zondagen van 12:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van de zondag indien die dag valt op Nieuwjaarsdag of eerste Kerstdag, en

 • tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

Artikel 3. Vrijstellingen voor bepaalde branches of categorieën

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 2 onder b., een vrijstelling:

 • a.

  voor musea;

 • b.

  voor een winkel in een openbare inrichting, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gorinchem (APV), tijdens bij of krachtens de APV toegestane openingstijden en mits in die openbare inrichting de omzet grotendeels wordt behaald met het verstrekken van maaltijden, dranken en kleine eetwaren voor directe consumptie ter plaatse, op zon- en feestdagen.

 • c.

  straatverkoop bestaande uit het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, op zon- en feestdagen;

 • d.

  voor culturele evenementen in gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen en evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtsreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan, op zon- en feestdagen;

 • e.

  winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openingstijden van die sportcomplexen, op zon- en feestdagen;

 • f.

  voor winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of in hoofdzaak eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht, op zon- en feestdagen.

 • g.

  voor winkels waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan, op zon- en feestdagen tijdens de Ramadan;

 • h.

  voor winkels, met name kunstateliers en galeries, die meedoen aan de culturele route Gorinchem, voor de tweede zondag van elke maand, en;

 • i.

  voor winkels, beurzen en de verkoop van goederen in de Evenementenhal Gorinchem, op zon-, en feestdagen.

Artikel 4. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor

  • a.

   bijzondere gevallen of aangelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries;

  • d.

   de Gorinchemse Zomerfeesten in de binnenstad Gorinchem, en;

  • e.

   avond- of nachtwinkels voor werkdagen.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt de beperking verbonden dat:

  • a.

   de avond- en nachtwinkel een winkel is waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   de ontheffing persoonsgebonden, locatie gebonden en niet overdraagbaar is.

 • 4.

  Verder kan aan de ontheffing beperkingen worden verbonden over:

  • a.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • b.

   de goederen die mogen worden verkocht, en;

  • c.

   de branches of categorieën van winkels waarvoor de ontheffing geldt;

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, de veiligheid, het verkeer of de openbare orde in de omgeving van de winkel, of in de omgeving van de plaats waar de goederen worden verkocht, op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloedt indien de aanvraag om ontheffing wordt ingewilligd.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid, het verkeer of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de verkoop van goederen op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid, het verkeer of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • e.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • f.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • g.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2017 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2017,

de griffier, de voorzitter,