Regeling vervallen per 30-12-2023

Financiële verordening gemeente Hoorn

Geldend van 21-12-2017 t/m 29-12-2023

Intitulé

Financiële verordening gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1359627

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 20-12-2016

betreft: Financiële verordening gemeente Hoorn

De Raad van de gemeente Hoorn besluit de Financiële verordening gemeente Hoorn als volgt vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  rechtmatigheid: de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, balansmutaties, de vastlegging daarvan in de administratie en de financiële verslaglegging erover zijn in overeenstemming met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en interne beleidsregels, waaronder de gemeentelijke verordeningen.

 • -

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

 • 1.

  De raad stelt een programma-indeling vast.

 • 2.

  De raad stelt vast welke paragrafen zij aanvullend in de begroting en jaarstukken wil.

 • 3.

  De raad stelt kaders over de informatievoorziening (onder andere het gebruik van indicatoren) in de programmabegroting en -rekening, inclusief in de paragrafen.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

Bij de begroting worden in ieder geval onder elk van de programma's de lasten en baten gegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten gegeven.

Artikel 4 Kaders begroting

 • 1.

  Het college stuurt uiterlijk in het eerste kwartaal van het jaar een bestuurlijke planning van de cyclusdocumenten ter kennisname aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Het college biedt uiterlijk voor het zomerreces aan de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de (financiële) kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.

 • 2.

  De raad stelt een regeling budgethouderschap en begrotingswijzigingen vast, waarin

 • a.

  wordt beschreven wat de kaders zijn voor het vaststellen van de begroting (vastgelegd in wet-geving en mandaatbesluit),

 • b.

  wordt vastgelegd wat de kaders zijn voor budgethouderschap en

 • c.

  wordt vastgelegd wat de regels zijn voor het wijzigen van de begroting.

 • 3.

  Voor het autoriseren van de investeringen zijn regels vastgelegd in de nota investerings- en af-schrijvingsbeleid.

Artikel 6 Tussentijdse rapportage

 • 1.

  1. Het college informeert de raad via de Kadernota over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar en geeft een prognose voor de volgende vier begrotingsjaren.

 • 2.

  2. De Kadernota bevat - naast kaderstelling voor het komende begrotingsjaar - minimaal een uiteen-zetting over het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

 • a.

  a. De baten en lasten per programma, inclusief onvoorzien, overhead en algemene dekkingsmid-delen;

 • b.

  b. Het totale saldo van de baten en de lasten;

 • c.

  c. Het saldo van de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en

 • d.

  d. Het resultaat volgend uit de onderdelen b en c.

 • 3.

  3. Het college informeert de raad via de Najaarsbijstelling uiterlijk in december over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar.

Artikel 7 Informatieplicht

 • 1.

  Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad over ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente.

 • 2.

  Het college informeert de gemeenteraad conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in de diverse nota's die volgen uit deze financiële verordening.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 8 Waardering en afschrijving vaste activa

De raad stelt de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid vast met kaders voor de waardering en afschrijving van vaste activa.

Artikel 9 Dubieuze debiteuren

Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.

Artikel 10 Reserves en voorzieningen

De raad stelt eens in de vier jaar een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen vast. Deze nota behandelt:

 • a.

  de vorming, looptijd, maximale hoogte en besteding van reserves;

 • b.

  de vorming, looptijd, maximale hoogte en besteding van voorzieningen.

Artikel 11 Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden in beginsel naast de directe kosten, ook indirecte kosten betrokken die samenhangen met de door de gemeente Hoorn verleende diensten.

 • 2.

  Ieder jaar wordt in de begroting beschreven hoe het rente omslagpercentage wordt berekend.

Artikel 12 Prijzen economische activiteiten

De gemeente houdt zich bij het in rekening brengen van tarieven aan derden aan de bestaande wetgeving, onder andere de Wet Markt en overheid. Afwijken kan alleen als de activiteit van een publiek belang is. De gemeenteraad besluit op voorstel van het college voor het in rekening brengen of er sprake is van een publiek belang.

Artikel 13 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college zorgt voor jaarlijks geactualiseerde verordeningen voor de hoogte van belastingen, rechten, heffingen en prijzen.

 • 2.

  Deze verordeningen worden vastgesteld door de raad.

 • 3.

  De kaders waarop de te hanteren belastingen, rechten, heffingen en prijzen zijn gebaseerd, worden periodiek beoordeeld en, bij voorkeur via de Kadernota, door de gemeenteraad vastgesteld.

Artikel 14 Financieringsfunctie

De raad stelt het Treasurystatuut vast. Het treasurystatuut stelt o.a. kaders voor de uitvoering van de financieringsfunctie:

 • a.

  het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;

 • b.

  het beheersen van alle risico’s verbonden aan de financieringsfunctie;

 • c.

  het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen

 • d.

  het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;

 • e.

  het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstro-men en financiële posities.

 • f.

  verstrekken van leningen en/of garanties en het aangaan van financiële participaties.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 15 Paragrafen

 • 1.

  In de begroting en het jaarverslag worden in ieder geval aan de wettelijke bepalingen voor de paragrafen voldaan. Daarnaast kan de raad aanvullende bepalingen of paragrafen vaststellen.

 • 2.

  De begroting en jaarstukken bevatten in ieder geval de verplichte paragrafen en de paragraaf algemene uitkering.

 • 3.

  Aanvullend op lid 2 bevatten de jaarstukken ook de paragraaf interbestuurlijk toezicht en het jaarverslag integriteitsbeleid, het burgerjaarverslag en het jaarverslag handhaving.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 16 Financiële organisatie

Het college zorgt er voor dat:

 • a.

  er een eenduidige indeling is van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de organisatieonderdelen;

 • b.

  er een adequate scheiding is van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • c.

  mandaten en volmachten zijn verleend voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  er interne regels zijn voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e.

  er afspraken zijn gemaakt met de organisatie over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • f.

  er beleid en interne regels zijn voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;

 • g.

  er beleid en interne regels zijn voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en

 • h.

  er beleid en interne regels zijn voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van ge-meentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en ver-antwoording wordt voldaan.

Artikel 17 Administratie

De (indeling van de) administratie ondersteunt:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de organisatieonderdelen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, et cetera;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor de cyclusdocumenten;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 18 Interne beheersing

 • 1.

  De raad stelt een controleprotocol vast. Hierin staan de kaders voor interne beheersing.

 • 2.

  Het college stelt regels vast voor informatieveiligheid en privacy.

 • 3.

  Het college zorgt, voor het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen.

 • 4.

  Het college zorgt voor een periodieke en systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente, zoals de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden, de vorderingen van crediteuren, informatieveiligheid, privacy, registergoederen en bedrijfsmiddelen.

 • 5.

  Bij afwijkingen (in de registratie) neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 19 Hardheidsclausules

 • 1.

  Het is voorbehouden aan het college om in bepaalde gevallen, gemotiveerd, interne regelgeving buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken voor zover:

 • a.

  toepassing daarvan jegens derden, door bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het college onbillijk of onredelijk uitwerkt;

 • b.

  het door bijzondere en/of zwaarwegende omstandigheden, naar het oordeel van het college, niet realistisch is te voldoen aan de desbetreffende bepaling.

 • 2.

  In die gevallen waarbij hardheidsclausules worden toegepast, wordt melding gemaakt aan de raad.

Artikel 20 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De Financiële Verordening gemeente Hoorn 2008 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na openbare bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Hoorn 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van

Hoorn, 7 maart 2017

De griffier, De voorzitter,

Ondertekening