Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2022

Intitulé

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten d.d. 15 december 2017, kenmerk 17023234 inhoudende vaststelling van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Legesverordening provincie Zeeland 2007.

Provinciale staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 31 oktober 2017, nummer 17023234 ;

 • overwegende nieuwe regels te stellen inzake de heffing en invordering van leges door de provincie Zeeland;

 • gelet op artikel 136, artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b van Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende Legesverordening provincie Zeeland 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder aanvraag:

 • a.

  aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan;

 • b.

  verzoek tot een bestuurlijk oordeel; of

 • c.

  verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Provinciewet, voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De leges zijn verschuldigd onverminderd de andere rechten, waaraan de stukken onderhevig zijn en onverminderd de bijkomende kosten, welke aan derden verschuldigd zijn en door de provincie worden betaald, zoals portokosten, kadastrale rechten of externe advieskosten, waarvan het verschuldigde bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Artikel 5 Wijze van heffing

De heffing van leges geschiedt door middel van een gedagtekende schriftelijke, al dan niet digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 15 dagen na de datum waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 is verzonden.

Artikel 7 Teruggaaf

 • A.

  Teruggaaf leges bij intrekken of buiten behandeling stellen aanvraag

  • 1.

   Indien een aanvraag wordt ingetrokken nadat reeds met de behandeling is begonnen, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 2.

   Indien een aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 3.

   Op heffingen minder dan € 100,- is dit artikel niet van toepassing.

  • 4.

   De vermindering geldt niet voor de andere rechten en bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 4, derde lid.

 • B.

  Teruggaaf leges als bedoeld in onderdeel 5.1 van de tarieventabel

  • 1.

   Het bepaalde in artikel 7 onder A. is niet van toepassing bij leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

  • 2.

   Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd.

  • 3.

   Geen restitutie vindt plaats:

   • a.

    als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

   • b.

    indien de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt afgewezen of geweigerd.

  • 4.

   In afwijking van het derde lid worden de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel, gerestitueerd als het gaat om een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

  • 5.

   De leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten die door of namens de provincie Zeeland zijn aangevraagd;

 • b.

  alle stukken en nasporingen gevraagd in het algemeen belang door overheidsinstanties van lidstaten van de Europese Unie;

 • c.

  diensten ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden en/of in verband met studies in het kader van wetenschappelijk onderwijs tot ten hoogste één exemplaar van het betreffende stuk ten behoeve van dezelfde aanvrager;

 • d.

  diensten door of ten behoeve van in provinciale staten van Zeeland vertegenwoordigde partijen, voor zover het betreft het afgeven van stukken als bedoeld in 1.3 en 1.4 van het onderdeel 1 Algemeen van de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • e.

  diensten door of ten behoeve van publiciteitsmedia, voor zover het betreft het afgeven van stukken, bedoeld in 1.3 en 1.4 van het onderdeel 1 Algemeen van de bij deze verordening behorende tarieventabel, tot niet meer dan één exemplaar ten behoeve van hetzelfde medium.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Gedeputeerde staten kunnen legesheffing bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken als onverkorte toepassing daarvan gelet op het belang van een doelmatige legesheffing naar hun oordeel zou leiden tot onbillijkheid of bijzondere hardheid.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De legesverordening provincie Zeeland 2007, vastgesteld op 10 november 2006 (Provinciaal Blad, nummer 30 van 2006), gewijzigd op 5 februari 2010 (Provinciaal Blad, nummer 8 van 2010), op 9 juli 2010 (Provinciaal Blad nummer 27 van 2010), op 23 november 2010 (Provinciaal Blad, nummer 45 van 2010), op 10 maart 2011 (Provinciaal Blad, nummer 10 van 2011), op 20 april 2012 (Provinciaal Blad, nummer 13 van 2012), op 18 december 2014 (Provinciaal Blad, nummer 3866 van 2014), op 3 november 2016 (Provinciaal Blad, nummer 5991 van 2016) wordt met ingang van de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening provincie Zeeland 2018 ".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van provinciale staten van 15 december 2017.

drs. J.J.M. Polman, voorzitter

drs. P. Joosse, griffier

Uitgegeven, 20 december 2017,

de secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1

Tarieventabel per 1 januari 2021

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten, als bedoeld in artikel 1 van die verordening.

1. Algemeen

 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.1

een besluit van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag krachtens een provinciale regeling of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds genoemd.

€ 75

 
 

1.2

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de provincie Zeeland.

€ 32

 
 

1.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 26

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 
 

1.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk

 
 
 
 

per kopie

€ 0,2

 
 
 

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 
 

2. Sector Verkeer en vervoer

 
 
 
 
 
 

Wegenverkeerswet 1994

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

€ 200

 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsverordening Zeeland 2018

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

2.2.1

een ontheffing van de in de artikelen 5.5 tot en met 5.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 2.2.2 van deze tabel gestelde

€ 200

 
 

2.2.2

een ontheffing van:

 • de in artikel 5.6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen; en

 • de in artikel 5.7, tweede lid, aanhef en onder a van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepaling;

uitsluitend voor zover daarbij sprake is van:

 • een overkluizing;

 • een oprichting of aanpassing van een benzinestation;

 • het maken van een aansluiting van (openbare) wegen (geen uitwegen van particuliere percelen); of

 • het leggen van kabels en leidingen over een tracé met een lengte van meer dan 2 kilometer.

€ 1.000

 
 
 
 
 
 

3. Sector Milieubeheer

 
 
 
 
 
 

Algemeen

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

3.1

een gedoogbeschikking

€ 2.699

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontgrondingenwet

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

3.2.1

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 15.000 m³

€ 1.250

 
 
 

15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

 
 
 

25.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

 
 
 

50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 5.000 alsmede € 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

 
 
 

100.001 m³ t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 15.000 alsmede € 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

 
 
 

1.000.000 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

€ 69.000 alsmede € 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

 
 

3.2.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving

Een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder 3.2.2 verschuldigde bedrag voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag, doch minimaal € 1.250

 
 

3.2.4

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld, anders dan in het onderdeel 3.2.3 genoemde geval

€ 1.250

 
 

3.2.5

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van cultuurtechnische verbetering, waarbij per saldo geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 
 

3.2.6

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van een natuurproject, waarbij geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 
 
 
 
 
 

4. Sector Omgevingsvergunning

 
 
 

gewijzigd

 

Begripsomschrijvingen

 
 
 
 

4.1

Voor de toepassing van deze sector wordt verstaan onder:

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1

Bouwkosten:

 
 
 
 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 
 
 

4.1.2

Tijdelijk bouwwerk:

 
 
 
 

In afwijking van artikel 4.1.1 geldt als grondslag voor de vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk:

 
 
 

4.1.2.1

indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 4.1.1;

 
 
 

4.1.2.2

indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

 
 
 

4.1.2.3

indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting.

 
 
 

4.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 

4.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 

4.1.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning

 
 
 
 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze sector. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

4.2.1

Bouwactiviteiten

 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

4.2.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 7.500,00 bedragen:

€ 774

 
 

4.2.1.2

indien de bouwkosten € 7.500,00 tot € 15.000,00 bedragen:

€ 1.181

 
 

4.2.1.3

indien de bouwkosten € 15.000,00 tot € 35.000,00 bedragen:

€ 1.558

 
 

4.2.1.4

indien de bouwkosten € 35.000,00 tot € 70.000,00 bedragen:

€ 3.137

 
 

4.2.1.5

indien de bouwkosten € 70.000,00 tot € 110.000,00 bedragen:

€ 4.696

 
 

4.2.1.6

indien de bouwkosten € 110.000,00 tot € 150.000,00 bedragen:

€ 6.272

 
 

4.2.1.7

indien de bouwkosten € 150.000,00 tot € 260.000,00 bedragen:

€ 7.838

 
 

4.2.1.8

indien de bouwkosten € 260.000,00 tot € 515.000,00 bedragen:

€ 15.669

 
 

4.2.1.9

indien de bouwkosten € 515.000,00 tot € 1.050.000,00 bedragen:

€ 23.479

 
 

4.2.1.10

indien de bouwkosten € 1.050.000,00 tot € 2.750.000,00 bedragen:

€ 39.158

 
 

4.2.1.11

indien de bouwkosten € 2.750.000,00 tot € 5.200.000,00 bedragen:

€ 62.617

 
 

4.2.1.12

indien de bouwkosten € 5.200.000,00 tot € 10.400.000,00 bedragen:

€ 125.235

 
 

4.2.1.13

indien de bouwkosten € 10.400.000,00 tot € 26.000.000,00 bedragen:

€ 234.970

 
 

4.2.1.14

indien de bouwkosten € 26.000.0000,00 tot € 52.000.000,00 bedragen:

€ 469.940

 
 

4.2.1.15

indien de bouwkosten meer dan € 52.000.000,00 bedragen:

€ 783.355

 
 
 
 
 
 
 

4.2.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

4.2.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

4.2.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 200

 
 

4.2.3.2

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 200

 
 

4.2.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

4.2.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 200

 
 

4.2.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 200

 
 

4.2.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 200

 
 

4.2.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 200

 
 

4.2.4.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 200

 
 

4.2.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

4.2.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.6

Aanleggen of verandering brengen in een weg

 
 
 

4.2.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder d van de Wabo voor het aanleggen of brengen van een verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.000

 
 
 
 
 
 
 

4.2.7

Uitweg/inrit

 
 
 

4.2.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.8

Kappen

 
 
 

4.2.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.9

Opslag van roerende zaken

 
 
 

4.2.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken in een bepaald aangewezen gedeelte van de provincie als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 

4.2.9.2

indien de activiteit waarop de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder k van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.10

Alarminstallatie

 
 
 

4.2.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.11

Handelsreclame

 
 
 

4.2.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 

4.2.11.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 
 
 
 
 
 
 

4.2.12

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving: Natura 2000-activiteiten en/of flora- en fauna-activiteiten

 
 
 

4.2.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van:

- een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht

en/of

-voor het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder b, Besluit omgevingsrecht

bedraagt het tarief:

€ 1.450

 
 
 
 
 
 
 

4.3

Advisering omgevingsvergunning

 
 
 

4.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in sector 4 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4

Overige omgevingsvergunningen

 
 
 

4.4.1

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van artikel 2.26 van de Wabo door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere bestuursorgaan.

 
 
 
 
 
 
 

5. Sector Natuur

 
 
 
 
 
 

Faunaschade

 
 
 

5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming.

€ 300

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedsbescherming

 
 
 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in art 2.7, tweede en derde lid, Wnb:

 
 
 

5.2.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb), behoudens wanneer sprake is van aanvragen voor (jaarlijks uitgegeven) vergunningen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen leges worden geheven

€ 1.450

 
 

5.2.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 
 
 
 
 
 
 
 

Soortenbescherming

 
 
 

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 Wnb

 
 
 

5.3.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450

 
 

5.3.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 
 

5.3.3

 • 1.

  In het kader van de bestrijding van landbouwschade; of

 • 2.

  Ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Nihil

 
 
 
 
 
 
 
 

Houtopstanden

 
 
 

5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid, Wnb

€ 500

 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen

 
 
 

5.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB gebiedsbescherming en/of VVGB soortenbescherming)

€ 1.450

 
 

5.5.2

Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

€ 1.450

 
 

5.5.3

Voor een toets van een plan, project, of andere handeling aan de Wnb door GS, niet zijnde een aanvraag om een vergunning, ontheffing, VVGB of bestuurlijk oordeel

€ 1.450

 
 

5.5.4

Indien een bestuurlijk oordeel als bedoeld in onderdeel 5.5.2 of een toets als bedoeld in onderdeel 5.5.3 binnen één jaar na bekendmaking van het bestuurlijk oordeel respectievelijk de conclusie op de toets gevolgd wordt door een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing binnen de reikwijdte van hetzelfde plan, project of andere handeling, worden de voor het bestuurlijk oordeel respectievelijk de toets reeds geheven leges in mindering gebracht op de te heffen leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de vergunning of ontheffing.

 

gewijzigd

 
 
 
 
 
 
 

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

 
 
 

5.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

5.6.1

Ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden

€ 1.200