Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 06-11-2018

Intitulé

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten d.d. 15 december 2017, kenmerk 17023234 inhoudende vaststelling van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Legesverordening provincie Zeeland 2007.

Provinciale staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 31 oktober 2017, nummer 17023234 ;

 • overwegende nieuwe regels te stellen inzake de heffing en invordering van leges door de provincie Zeeland;

 • gelet op artikel 136, artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b van Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende Legesverordening provincie Zeeland 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvraag:

  • 1.

   aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan;

  • 2.

   verzoek tot een bestuurlijk oordeel, of

  • 3.

   verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen

 • b.

  dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • c.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • d.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • e.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Provinciewet, voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De leges zijn verschuldigd onverminderd de andere rechten, waaraan de stukken onderhevig zijn en onverminderd de bijkomende kosten, welke aan derden verschuldigd zijn en door de provincie worden betaald, zoals portokosten, kadastrale rechten of externe advieskosten, waarvan het verschuldigde bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Artikel 5 Wijze van heffing

De heffing van leges geschiedt door middel van een gedagtekende schriftelijke, al dan niet digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 15 dagen na de datum waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 is verzonden.

Artikel 7 Teruggaaf

 • A.

  Teruggaaf leges bij intrekken aanvraag

  • 1.

   Indien een in behandeling genomen aanvraag vóór het bekendmaken van het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht wordt ingetrokken, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 2.

   Indien de aanvraag op een later tijdstip dan in het vorige lid genoemd, maar vóór het bekend maken van het besluit wordt ingetrokken, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 75% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 3.

   Op heffingen minder dan € 100,- is dit artikel niet van toepassing.

  • 4.

   De vermindering geldt niet voor de andere rechten en bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 3, derde lid.

 • B.

  Teruggaaf leges als bedoeld in onderdeel 5.1 van de tarieventabel

  • 1.

   Het bepaalde in artikel 7 onder A. is niet van toepassing bij leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

  • 2.

   Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd.

  • 3.

   Geen restitutie vindt plaats:

   • a.

    als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

   • b.

    indien de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt afgewezen of geweigerd.

  • 4.

   De leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als het gaat om schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

  • 5.

   De leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten ten behoeve van provincies, welke op basis van wederkerig dienstbetoon worden verleend;

 • b.

  alle stukken en nasporingen gevraagd in het algemeen belang door overheidsinstanties van lidstaten van de Europese Unie;

 • c.

  diensten ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden en/of in verband met studies in het kader van wetenschappelijk onderwijs tot ten hoogste één exemplaar van het betreffende stuk ten behoeve van dezelfde aanvrager;

 • d.

  diensten door of ten behoeve van in provinciale staten van Zeeland vertegenwoordigde partijen, voor zover het betreft het afgeven van stukken als bedoeld in 1.3 en 1.4 van het onderdeel 1 Algemeen van de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • e.

  diensten door of ten behoeve van publiciteitsmedia, voor zover het betreft het afgeven van stukken, bedoeld in 1.3 en 1.4 van het onderdeel 1 Algemeen van de bij deze verordening behorende tarieventabel, tot niet meer dan één exemplaar ten behoeve van hetzelfde medium.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Gedeputeerde staten kunnen legesheffing bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken als onverkorte toepassing daarvan gelet op het belang van een doelmatige legesheffing naar hun oordeel zou leiden tot onbillijkheid of bijzondere hardheid.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De legesverordening provincie Zeeland 2007, vastgesteld op 10 november 2006 (Provinciaal Blad, nummer 30 van 2006), gewijzigd op 5 februari 2010 (Provinciaal Blad, nummer 8 van 2010), op 9 juli 2010 (Provinciaal Blad nummer 27 van 2010), op 23 november 2010 (Provinciaal Blad, nummer 45 van 2010), op 10 maart 2011 (Provinciaal Blad, nummer 10 van 2011), op 20 april 2012 (Provinciaal Blad, nummer 13 van 2012), op 18 december 2014 (Provinciaal Blad, nummer 3866 van 2014), op 3 november 2016 (Provinciaal Blad, nummer 5991 van 2016) wordt met ingang van de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening provincie Zeeland 2018 ".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van provinciale staten van 15 december 2017.

drs. J.J.M. Polman, voorzitter

drs. P. Joosse, griffier

Uitgegeven, 20 december 2017,

de secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1

Tarieventabel per 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 juli 2019

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten, als bedoeld in artikel 1 van die verordening.

huidig tarief in € 

stijging inflatie

Nieuw tarief in € per 1-1-2018

Nieuw tarief in € per 1-7-2018

Nieuw tarief in € per 1-7-2019

voor aanvragen vanaf 1-1-2018 tm 30-6-2018

voor aanvragen vanaf 1-7-2018 tm 30-6-2019

voor aanvragen vanaf 1-7-2019

1. Algemeen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.1

een besluit van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag krachtens een provinciale regeling of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds genoemd.

€ 0

€ 38

€ 75

Nieuw

1.2

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de provincie Zeeland.

€ 31

€ 1

€ 32

€ 32

€ 32

1.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 25

€ 1

€ 26

€ 26

€ 26

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk

per kopie

€ 0,2

€ 0,2

€ 0,2

€ 0,2

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.

2. Sector Verkeer en vervoer

Wegenverkeerswet 1994, reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en Voertuigreglement

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

€ 169

€ 200

€ 200

€ 200

Gewijzigd

Wegenverordening Zeeland 2010

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

2.2.1

een ontheffing van de in hoofdstuk III van de Wegenverordening Zeeland opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 3.2.2 gestelde

€ 169

€ 200

€ 200

€ 200

Gewijzigd

2.2.2

een ontheffing ingevolge artikel 6, eerste lid, sub a, c, d en e; en een ontheffing van artikel 7, tweede lid, sub a, uitsluitend voor zover daarbij sprake is van een overbrugging/overkluizing

€ 908

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Gewijzigd

3. Sector Milieubeheer

Algemeen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1

een gedoogbeschikking

€ 2.638

€ 61

€ 2.699

€ 2.699

€ 2.699

Ontgrondingenwet

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.2.1

een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet

€ 1.250

nvt

nvt

nvt

gewijzigd

3.2.2

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750

€ 1.750

€ 1.750

€ 1.750

3.2.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van deOntgrondingenwet:1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 15.000 m³

€ 1.250

€ 1.250

€ 1.250

gewijzigd

15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

25.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 5.000 alsmede€ 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

€ 5.000 alsmede€ 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

€ 5.000 alsmede€ 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

100.001 m³ t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 15.000 alsmede€ 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

€ 15.000 alsmede€ 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

€ 15.000 alsmede€ 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

1.000.000 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

€ 69.000 alsmede€ 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

€ 69.000 alsmede€ 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

€ 69.000 alsmede€ 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

3.2.3

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van cultuurtechnische verbetering, waarbij per saldo geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

€ 1.250

€ 1.250

3.2.4

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van een natuurproject, waarbij geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

€ 1.250

€ 1.250

4. Sector Omgevingsvergunning

Advisering omgevingsvergunning

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in hoofdstuk 4 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

Aanleggen of verandering brengen in een weg

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo:

€ 908

€ 21

€ 929

€ 929

€ 929

Uitweg/inrit

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg:

€ 169

€ 4

€ 173

€ 173

€ 173

Houtopstand vellen (kappen)

4.4

6.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand:

€ 169

€ 4

€ 173

€ 173

€ 173

Handelsreclame

4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

4.5.1

artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

€ 169

€ 4

€ 173

€ 173

€ 173

4.5.2

artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

€ 169

€ 4

€ 173

€ 173

€ 173

Opslag van roerende zaken

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

4.6.1

artikel 2.2, eerste lid, onder j, Wabo voor het opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente:

€ 169

€ 4

€ 173

€ 173

€ 173

4.6.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

€ 169

€ 4

€ 173

€ 173

€ 173

Overige omgevingsvergunningen

4.7

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere bestuursorgaan:

5. Natuur

Faunaschade

5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming.

€ 300

€ 300

€ 300

€ 300

Gebiedsbescherming

5.2

Voor een vergunning van GS als bedoeld in art 2.7 tweede en derde lid Wnb:

5.2.1

Reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 0

€ 725

€ 1.450

Nieuw

5.2.2

Uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 0

€ 2.500

€ 5.000

Nieuw

5.2.3

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

€ 0

€ 725

€ 1.450

Nieuw

Soortenbescherming

5.3

Voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.32, 3.34 Wnb

5.3.1

Reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 0

€ 725

€ 1.450

Nieuw

5.3.2

Uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 0

€ 2.500

€ 5.000

Nieuw

5.3.3

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

€ 0

€ 725

€ 1.450

Nieuw

Houtopstanden

5.4

Voor een besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid, Wnb

€ 0

€ 250

€ 500

Nieuw

Algemeen

5.5.1

Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

€ 0

€ 725

€ 1.450

Nieuw

5.5.2

Voor een toets van een plan, project, of andere handeling aan de Wnb door GS, niet zijnde een aanvraag om een vergunning, ontheffing of bestuurlijk oordeel.

€ 0

€ 725

€ 1.450

Nieuw

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

5.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

5.6.1

Ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden.

€ 0

€ 600

€ 1.200

Nieuw