Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Geldend van 31-01-2018 t/m heden

Intitulé

Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De raad der gemeente Soest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2017, nr. RV 17- 51;

gelet op artikel 4.20 van de Erfgoedwet en artikel 8 van de Woningwet ;

besluit:

 • 1.

  de Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen;

 • 2.

  de Verordening Welstandscommissie Soest 2000 in te trekken.

Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • 1.

  Er is een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (hierna te noemen ‘de commissie’), die de raad en/of het college op verzoek of uit eigener beweging voorlicht en adviseert ten aanzien van:

  • a.

   de uitvoering en toepassing van deze verordening;

  • b.

   de uitvoering en toepassing van de Welstandsnota en Erfgoedwet;

  • c.

   omgevingsvergunningen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • d.

   de welstand- en monumentenaspecten van in voorbereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige plannen en andere relevante beleidsstukken;

  • e.

   al datgene dat in belang van de erfgoed- en welstandszorg is vereist.

 • 2.

  Samenstelling van de commissie:

  • a.

   de commissie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven stemgerechtigde leden met kennis op het gebied van de monumentenzorg en/of welstand. Tenminste twee leden hebben kennis op het gebied van de monumentenzorg. Het is mogelijk dat één persoon meerdere disciplines in zich verenigt;

  • b.

   voorts kunnen ad-hoc leden (agenda-leden) worden benoemd die in de commissie een adviserende stem hebben;

  • c.

   leden, plaatsvervangende leden en ad-hoc leden worden door het college benoemd en ontslagen;

  • d.

   het college wijst een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan;

  • e.

   de commissie wordt bijgestaan door een secretaris of diens plaatsvervanger;

  • f.

   de voorzitter en de overige leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur.

 • 3.

  Benoeming van commissieleden:

  • a.

   een voorzitter of ander lid van de commissie kan voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Soest;

  • b.

   de leden kunnen één maal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie;

  • c.

   degene die aftreedt blijft zijn werkzaamheden in de commissie vervullen totdat zijn opvolger de benoeming heeft aanvaard, waarbij de maximale zittingsduur zoals bedoeld in artikel 12b Woningwet, niet wordt overschreden;

  • d.

   bij benoeming in een tussentijdse vacature heeft de benoemde zitting tot het einde van de zittingsduur van degene in wiens plaats hij is benoemd.

 • 4.

  Vergaderingen en advisering van de commissie:

  • a.

   de commissie vergadert tenminste twee keer per maand;

  • b.

   de commissieleden met specifieke kennis op het gebied van monumentenzorg maken in ieder geval deel uit van de commissie wanneer er onderwerpen op dit gebied besproken worden;

  • c.

   de commissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden aanwezig zijn en waarvan ten minste twee leden beschikken over deskundigheid met betrekking tot de aspecten waarover advies wordt gevraagd;

  • d.

   de voorzitter heeft uitsluitend stemrecht bij het staken van de stemmen;

  • e.

   de behandeling van aanvragen omgevingsvergunning door de commissie is openbaar. De agenda voor de vergadering van de commissie wordt de dag voorafgaand aan de vergadering ter inzage gelegd bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Indien burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen;

  • f.

   het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de commissie voor advies;

  • g.

   de commissie brengt direct mondeling advies uit over de tijdens de vergadering behandelde aanvragen omgevingsvergunning. Dit advies wordt binnen één week schriftelijk dan wel via de elektronische weg aan het college medegedeeld. Indien een aanvraag moet worden aangehouden brengt de commissie uiterlijk binnen vier weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht een advies uit;

  • h.

   indien de aanvrager van de omgevingsvergunning hier bij het indienen van de aanvraag om heeft verzocht, wordt deze door of namens de commissie in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het plan en ontvangt daarvoor een uitnodiging;

  • i.

   belanghebbenden hebben in toelichtende zin spreekrecht. Het reglement van orde van de commissie, voorziet in een procedurele opzet, waarbij er een onderscheid wordt aangebracht in de toelichtende fase en de beraadslagingen;

  • j.

   de secretaris maakt een schriftelijk verslag, waarin een korte vermelding wordt opgenomen van alle door de commissie uitgebrachte adviezen;

  • k.

   de voorzitter stelt het verslag vast;

  • l.

   zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens het college gevoegd bij de aanvraag om omgevingsvergunning.

 • 5.

  De commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:

  • a.

   op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de Welstandsnota en de voorschriften uit de Erfgoedverordening;

  • b.

   de werkwijze van de commissie;

  • c.

   op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

  • d.

   de aard van de beoordeelde plannen;

  • e.

   de bijzondere projecten;

  • f.

   eventuele aanbevelingen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota en deze erfgoedverordening in het bijzonder.

 • 6.

  Bij gerezen geschillen in de commissie, beslist het college, nadat de voltallige commissie daarover is gehoord.

 • 7.

  Intrekken oude verordening:

  De Verordening Welstandscommissie Soest 2000 wordt ingetrokken.

 • 8.

  Inwerkingtreding en citeertitel:

  • 1.

   Deze regeling treedt in werking zes weken na de publicatiedatum.

  • 2.

   In afwijking van de vorige zin treedt deze verordening in werking op een nader te bepalen tijdstip indien deze regeling, de Bouwverordening 2017 of de Erfgoedverordening Soest 2017 niet zes weken na bekendmaking in werking kan treden vanwege een daartegen ingesteld referendum op grond van de Referendumverordening gemeente Soest 2005.

  • 3.

   Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Ondertekening

Soest, 30 november 2017

de raad voornoemd,

de griffier,

M. van Vliet MPM AA

de voorzitter,

R.T. Metz