Regeling vervallen per 01-07-2019

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Aanwijzingsbesluit Havenmeester Zeeland Seaports 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2019

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Aanwijzingsbesluit Havenmeester Zeeland Seaports 2018

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports ,

gelet op artikel 2.1 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018;

overwegende dat:

  • tussen de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) en de N.V. Zeeland Seaports (NV ZSP) afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van publiekrechtelijke taken in het beheersgebied van de GR ZSP;

  • op grond van de Havenverordening het dagelijks bestuur de Havenmeester van de NV ZSP aanwijst,

besluit vast te stellen:

Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening Zeeland Seaports

Artikel 1

Het hoofd van de Havendienst van de NV ZSP en zijn plaatvervanger worden aangewezen als Havenmeester in de zin van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018.

Artikel 2

Het hoofd van de Havendienst van Zeeland Seaports en zijn plaatsvervanger als bedoeld in artikel 1 zijn gerechtigd voor wat betreft de bevoegdheden waarvoor deze aanwijzing geldt, mandaat te verlenen aan medewerkers van de NV ZSP en zoals overeengekomen in de overeenkomst tot regeling van de uitvoering van nautische beheertaken in het havengebied Terneuzen (ZLD- 6092) aan ambtenaren van Rijkswaterstaat.

Artikel 3

  • a.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

  • b.

    Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat het bekend is gemaakt.

Artikel 4

De aanwijzing Havenmeester vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 december 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2017.

Voorzitter,

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen,

Secretaris,

Drs. T.J. Kalverboer

Uitgegeven 20 december 2017

De secretaris van de provincie Zeeland,

A.W. Smit