Regeling vervallen per 01-07-2019

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2019

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports houdende Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports maakt het volgende bekend:

Gelet op:

Artikel 11.3 lid 1 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018

Overwegende dat:

  • ter uitvoering van het noodzakelijke toezicht op de naleving de voorschriften bij of krachtens de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 gesteld, het noodzakelijk is toezichthouders aan te wijzen;

  • het dagelijks bestuur op basis van artikel artikel 11.3 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 bevoegd is tot het aanwijzen van de toezichthouders;

Besluit:

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening 2018

Artikel 1

Als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 11.3, lid 1 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 worden voor het gehele beheersgebied aan te wijzen:

  • De medewerkers en het hoofd van de afdeling havendienst van de NV Zeeland Seaports.

Artikel 2

Als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 11.3, lid 1 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 worden voor het gehele beheersgebied gelegen binnen de grenzen van de Gemeente Terneuzen aan te wijzen:

  • De medewerkers van Rijkswaterstaat welke bij overeenkomst tot regeling van de uitvoering van nautische beheertaken in het havengebied Terneuzen zijn belast met het nautisch havenbeheer.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, gehouden op 6 december 2017.

Voorzitter,

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen,

Secretaris,

Drs. T.J. Kalverboer

Uitgegeven 20 december 2017

De secretaris van de provincie Zeeland,

A.W. Smit