VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Geldend van 13-12-2017 t/m 28-12-2017

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

De raad van de gemeente Purmerend;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 26 september 2017:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordending en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffen

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1. De leges zijn verschuldigd bij aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.

 • 2. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken ervan.

 • 3. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Ontheffing

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement, indien deze plaatsvindt voordat de helft van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot de helft van het verschuldigde.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1. Aan persmedia wordt met betrekking tot abonnementen op raads- en/of commissiestukken één jaarabonnement gratis verstrekt.

 • 2. Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een attestatie de vita t.b.v. een buitenlands pensioen.

 • 3. Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8A Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. zuiver van redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  Titel 1, onderdeel B. 1a. (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  Titel 1, onderdeel B. 2b. (reisdocumenten);

 • 3.

  Titel 1, onderdeel B, 2d. (rijbewijzen);

 • 4.

  Titel 1, onderdeel B, 2c onder 6 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5.

  Titel 1, onderdeel A, 3c (kansspelen);

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Overgangsrecht en slotbepaling

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening Purmerend 2017”, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. De ‘Tabel van tarieven 2017’ behorende bij de “Legesverordening Purmerend 2017” vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 3. De “Eerste wijziging van de Legesverordening Purmerend 2017”, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van het in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 4. De “Tweede wijziging van de Legesverordening Purmerend 2017”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2017, wordt ingetrokken met ingang van het in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 5. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 6. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018;

 • 7. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Purmerend 2018".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl

Bijlage Tabel van tarieven

Redactionele opmerking: deze tabel is in de externe bijlage in pdf te raadplegen.

Tarieventabel 2018 behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2018

Inhoud blz.

Titel 1 Algemene dienstverlening

A. Algemeen Bestuur

1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2

2. Archief- en bestuursstukken e.d. 2

a. Archief en bibliotheek 2

3. Diverse vergunningen, beschikkingen e.d. 2

a. Beschikkingen (algemeen) 2

b. Legalisatie 2

c. Kansspelen 2

d. Speelautomatenhal 2

e. Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 2

f. Winkeltijden 3

g. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 3

h. Gehandicaptenparkeerkaart 3

i. Pasje aanvullend openbaar vervoer 3

B. Burgerlijke stand, bevolking c.a.

1. a. Registers van de burgerlijke stand 3

b. Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk 4

c. Trouwboekje/partnerschapsboekje 5

2. a. Basisregistratie persoonsgegevens 5

b. Reisdocumenten (paspoort, reis-/identiteitskaart) 5

c. Verklaringen omtrent personen e.d. 6

d. Rijbewijzen 6

C. Markt

Plaatsing marktkramen 6

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

D.

1. Begripsomschrijvingen 7

2. Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag 7

3. Omgevingsvergunning 7

4. Vermindering 12

5. Teruggaaf 12

6. Intrekking omgevingsvergunning 12

7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 12

8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 12

9. Sloopmelding 13

E. Instemmingsbesluiten 13

F. Objectinformatie 13

G. Registratie als woningzoekend 13

H. Gemeentegarantie 13

I. Vergunning tijdelijke verhuur woonruimte op basis van de Leegstandswet 13

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

J. Drank en horecawet 14

K. Festiviteiten en evenementen 14

L. Prostitutiebedrijven 14

M. Brandbeveiligingsverordening 14

N. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 14

O. Kinderopvang 15

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

A.

 

ALGEMEEN BESTUUR

 

 

 

 

 

1.

 

Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d.

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een fotokopie van gedrukte of getypte stukken, van kaarten en tekeningen. Per exemplaar met een formaat van:

 

 

 

A4

€ 0,55

 

 

A3

€ 0,95

 

 

A2

€ 1,80

 

 

A1

€ 3,60

 

 

A0

€ 7,10

 

2.

 

Archief- en bestuursstukken e.d.

 

 

 

 

 

2a.

 

Archief en bibliotheek

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het:

 

 

a.

doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voorzover deze diensten niet elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

 

 

 

voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 15 minuten

€ 32,50

 

 

voor iedere volgende tijdsbesteding van 10 minuten wordt het tarief verhoogd met

€ 16,25

 

3.

 

Diverse vergunningen, beschikkingen e.d.

 

 

 

 

 

3a.

 

Beschikkingen (algemeen)

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning, ontheffing, of van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

 

 

 

per beschikking

€ 44,50

 

3b.

 

Legalisatie

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

a.

waarmerken van een document

€ 13,25

 

b.

legaliseren van een handtekening of foto

€ 13,25

 

c.

afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 13,25

 

3c.

 

Kansspelen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

a.

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar

€ 56,50

 

b.

voor iedere volgende kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar

€ 34,00

 

c.

voor een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 92,70

 

3d.

 

Speelautomatenhal

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenhallen verordening voor het exploiteren van een speelautomatenhal.

€ 299,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e.

 

Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het krijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (inrijverbod):

 

 

a.

voor één dag

€ 5,90

 

b.

voor maximaal één week

€ 14,50

 

c.

voor maximaal twee weken

€ 23,60

 

d.

voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

€ 99,90

 

3f.

 

Winkeltijden

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

   

€ 71,00

 

3g.

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

A.

 

een ontheffing

 

 

1a.

als bedoeld in artikel 110c van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode van maximaal twee weken

€ 44,70

 

1b.

als bedoeld in artikel 110c van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

€ 150,00

B.

 

een vergunning

 

 

1.

als bedoeld in artikel 13 van de APV met betrekking tot voorwerpen, activiteiten en festiviteiten op of aan de openbare weg, geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

€ 90,40

 

2.

als bedoeld in artikel 95 van de APV met betrekking tot het innemen van een ligplaats met een woonschip

€ 399,50

 

3.

als bedoeld in artikel 110b van de APV met betrekking tot het hebben/plaatsen van terrassen, geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan

€ 70,60

 

4.

als bedoeld in artikel 110b van de APV met betrekking tot het exploiteren van een horecabedrijf

€ 240,00

 

5.

als bedoeld in artikel 93 van de APV met betrekking tot:

 

 

a.

het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van maximaal twee weken

€ 74,90

 

b.

het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van langer dan twee weken

€ 187,95

 

6.

als bedoeld in artikel 14 van de APV met betrekking tot het aanleggen of veranderen van een weg

€ 180,70

 

3h.

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij een medisch advies noodzakelijk is

€ 154,20

 

b.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medisch advies noodzakelijk is

€ 83,00

 

c.

tot het verlenen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

€ 35,00

 

3i.

 

Pasje aanvullend openbaar vervoer

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

a.

tot het verlenen van een pasje voor aanvullend openbaar vervoer

€ 46,35

 

b.

tot het verlenen van een nieuw pasje voor aanvullend openbaar na verlies, diefstal e.d. van de eerder afgegeven pas

€ 13,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

BURGERLIJKE STAND, BEVOLKING

 

 

 

 

 

1a.

 

Registers van de burgerlijke stand

 

 

 

Inlichtingen/uittreksels/afschriften uit de registers

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

 

 

1.

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 12,90

 

2.

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk van registratie van een partnerschap of van overlijden

 

€ 12,90

 

3.

een attestatie de vita

€ 12.90

 

4.

een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 12,90

 

5.

een laissez-passez voor lijken

€ 20,30

 

6.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 22,90

 

 

 

 

 

 

Nasporingen registers

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand

€ 32,95

 

1b.

 

Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk

 

 

 

De tijden waarop een huwelijk kan worden voltrokken, een registratie van een partnerschap, een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of een huwelijk kan worden herbevestigd, zijn opgenomen in het vigerende Reglement burgerlijke stand Purmerend. De tijden zijn tevens vermeld op de website van de gemeente. De tarieven bedragen:

 

 

 

1a.

in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg op maandag t/m vrijdag

 

€ 476,00

 

1b.

voor een korte zakelijke plechtigheid zonder toespraak, in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg, op maandag-,dinsdag- of woensdag- of donderdagmiddag

 

€ 175,00

 

2.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op maandag t/m vrijdag

€ 589,00

 

3.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op zaterdag

€ 875,00

 

4.

in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg

€ 727,00

 

5.

in het Waterlandziekenhuis

€ 589,00

 

6.

bij voltrekking van het huwelijk of het registreren van een partnerschap dat door onontkoombare redenen aan huis gebonden plaatsvindt

 

€ 727,00

 

7.

in het Theater De Purmaryn

€ 1.102,00

 

8.

het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente

€ 138,00

 

9.

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 7 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op maandag t/m vrijdag

 

€ 589,00

 

10.

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 7 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op zaterdag

 

€ 875,00

 

11.

voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente, per getuige

€ 66,00

 

12.

de tarieven zoals vermeld onder 1 t/m 3, 9 en 10 worden met 100% verhoogd indien de ceremonie plaatsvindt op een ander tijdstip als genoemd in het Reglement.

 

 

13a.

voor het op verzoek wijzigen van de datum van een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap, herbevestiging van een huwelijk

   

€ 43,50

 

13b.

als op het moment van ontvangst van het verzoek tot wijziging datum huwelijksvoltrekking een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd, met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 

 

14a.

voor het op verzoek annuleren van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap of herbevestiging van een huwelijk

€ 43,50

 

14b.

als op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 

 

 

 

 

 

14c.

voor de werkzaamheden die door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn verricht op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering wordt het tarief verhoogd met

   

€ 69,30

 

 

 

 

 

 

Bij annulering van een kosteloos of van een betaald huwelijk volgt geen restitutie van de leges voor uittreksels en afschriften als deze zijn afgegeven in verband met melding voorgenomen huwelijk.

 

 

 

 

Bij annulering vanwege een sterfgeval worden de leges zoals vermeld in lid 14 niet in rekening gebracht. Onder sterfgeval wordt mede verstaan een sterfgeval in de familie van het bruidspaar tot en met de tweede graad alsmede het overlijden van één van de getuigen.

 

 

1c.

 

Trouwboekje/Partnerschapsboekje

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor de afgifte van:

 

 

1.

een gekalligrafeerd trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 29,85

 

2.

een geprint trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 18,10

 

3.

bijschrijving in een trouwboekje/partnerschapsboekje door middel van kalligrafie

€ 5,70

 

2a.

 

Basisregistratie persoonsgegevens

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

A.

 

inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan particulieren en aan bedrijven, uitgezonderd de hierna onder B. genoemde en voor zover niet vallende onder C. en D. van dit artikel:

 

 

1.

zonder abonnement, voor elke inlichting

€ 11,00

 

2.

bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

 

 

 

voor 25 inlichtingen

€ 226,50

 

 

voor 100 inlichtingen

€ 856,50

 

 

met dien verstande, dat voor een gedeelte van een kalenderjaar de leges per kwartaal worden berekend.

 

 

B.

 

Inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan:

 

 

1.

de schoolraad van het openbaar onderwijs en de besturen van de bijzondere scholen voor lager onderwijs, voorzover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen;

 

 

a.

zonder abonnement, voor elke inlichting

€ 2,40

 

b.

bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

 

 

 

voor 100 inlichtingen

€ 166,55

 

 

voor 500 inlichtingen

€ 715,80

 

c.

bijzondere inlichting

€ 71,40

 

C.

 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie

€ 32,50

 

D.

 

Bewijzen van opneming een bewijs van opneming in de basisadministratie:

 

 

 

1.indien het bewijs betrekking heeft op één persoon

€ 11,00

 

 

2. indien het bewijs betrekking heeft op een gezin

€ 11,00

 

E.

 

Selecties een incidentele selectie van gegevens uit de basisregistratie:

 

 

 

per selectie

€ 350,00

 

 

voor iedere regel van een selectie wordt het basisbedrag van € 350,00 verhoogd met

€ 0,50

 

 

Indien het een aanvraag betreft van één van de onder B1 genoemde instellingen, wordt het tarief gereduceerd tot 25%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media zoals bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,40

 

2b.

 

Reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart)

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

   

€ 65,30

 

2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

   

€ 52,00

 

3.

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 52,00

 

4.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK), voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 51,05

 

5.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 29,05

 

6.

de tarieven als genoemde onder 1 tot en met 5 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

€ 47,55

 

2c.

 

Verklaringen omtrent personen e.d.

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

 

 

1.

een bewijs van Nederlanderschap per stuk

€ 10,65

 

2.

een persoonslijst als bedoeld in artikel 2.55 Wet BRP

€ 21,90

 

3.

een verklaring om een lijk in afwijking van de genoemde termijnen in artikel 16 van de Wet op de Lijkbezorging te mogen begraven of te verbranden

€ 13,00

 

4.

enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt

€ 10,65

 

5.

een verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen, het tarief zoals dat voor deze dienst geregeld is in de laatst vastgestelde “Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden”.

 

 

2d.

 

Rijbewijzen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

1.

een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel het omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80

 

2.

een aanvraag tot de afgifte van een rijbewijs waarbij aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges worden in dat geval verhoogd met

€ 39,90

 

3.

een spoedlevering, de onder 1. en 2. vermelde leges worden verhoogd met

€ 34,10

 

4.

een verzoek tot omwisselen van een buitenlands rijbewijs, de onder 1. vermelde leges worden verhoogd met de kosten van het aangetekend verzenden

 

 

C.

 

MARKT

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsing marktkramen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor plaatsing van marktkramen, geldig gedurende een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

€ 25,50

  

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

D.

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

 

2.1.1.2

bouwkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag/principe-uitspraak

 

 

 

 

 

2.2.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is bedraagt:

 

 

 

bij een functiewijziging

€ 328,95

 

 

bij een bouwsom minder dan € 100.000

€ 328,95

 

 

bij een bouwsom van € 100.000 tot € 250.000

€ 1.643,70

 

 

bij een bouwsom van € 250.000 tot en met € 500.000

€ 2.195,00

 

 

bij een bouwsom boven de € 500.000

€ 2.741,20

 

 

 

 

2.2.1

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van een principe-uitspraak in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is bedraagt

 

     

€ 210,00

 

 

 

 

2.2.2

 

Wanneer een conceptaanvraag wordt beoordeeld door de welstandscommissie of vergelijkbaar gestelde adviescommissie of stichting, wordt het bedrag bedoeld in 2.2 verhoogd met: 1. Bij bouwkosten tot € 20.000 € 26,25

2. Bij een bouwsom boven de € 20.000 bedraagt het tarief 0,15% van de van de bouwsom tot een maximumtarief van € 1311,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

 

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.

Een percentage van de bouwkosten van:

met een minimumtarief van € 210,00

3%

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1.

Indien een aanvraag voor een nieuwbouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1.betrekking heeft op een bouwwerk met een Energieprestatie coëfficiënt (EPC) dat minimaal 50% scherper is dan de normering in het Bouwbesluit, dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal € 100.000 per aanvraag.

 

 

2.3.1.1.2.

Indien een aanvraag voor een nieuwbouwproject, zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1. betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor geen EPC norm in het Bouwbesluit is opgenomen, is vermindering van de leges zoals bedoeld in 2.3.1.1.1. mogelijk als door middel van een BREEAM-beoordeling of een hiermee gelijkwaardige beoordeling, aangetoond kan worden dat significante duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. Hieronder wordt verstaan een beoordelingskwalificatie van het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen van ten minste “excellent”.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.

Welstandsadvies

 

 

 

Het tarief voor een (extra) welstandsadvies bedraagt:

 

 

 

 

1. Bij bouwkosten tot € 20.000

€ 42,60

 

 

2. Bij een bouwsom boven de € 20.000 bedraagt het tarief 0,25% van de van de bouwsom tot een maximumtarief van € 2250,00

 

 

 

 

 

 

 

Tarief welstandsadvies is exclusief omzetbelasting, over het berekende bedrag wordt nog 21% omzetbelasting in rekening gebracht

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Niet van toepassing

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

200%

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Niet van toepassing

 

 

2.3.2

 

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

€ 210,00

 

2.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

van het op grond van het onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag 10%

met een minimumbedrag van € 383,50 en een maximumbedrag van € 8690,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van het onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag 10%

met een minimumbedrag van € 383,50 en een maximumbedrag van € 8690,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van het onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag 25%

2.3.3.4.

Vervallen

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

van het op grond van het onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag 25%

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 25%

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 25%

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 10%

 

 

 

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 396,70

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 396,70

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.690,00

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 282,35

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.498,20

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid , onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.498,20

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

€ 1.498,20

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.498,20

 

2.3.5

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d,van de Wabo bedraagt het tarief:

voor een inrichting met een bruto vloeroppervlakte:

 

tot 500 m² € 590,00

van 500 m² tot 2.000 m² € 1.450,20

van 2.000 m² tot 5.000 m² € 3.269,00

groter dan 5.000 m² € 4.358,90

 

 

 

2.3.5.1

vervallen

 

 

2.3.6

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpgezichten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld 2.1,eerste lid onder f, van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of de gemeentelijke monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordeningen een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 496,90

 

2.3.7

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

 

2.3.7.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

€ 396,70

   

 

2.3.7.1.2

Vervallen

 

 

2.3.7.2.1

Vervallen

 

 

2.3.7.2.2

Vervallen

 

 

2.3.8

 

2.3.8.1.

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 14 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

             

€ 210,00

 

 

 

 

 

2.3.9

 

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo in samenhang met een provinciale waarvan of artikel 15 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

           

€ 210,00

            

2.3.10

 

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder j of k , van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstukindien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

           

€ 90,40

 

2.3.11

 

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

€ 335,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

           

€ 335,70

2.3.13

 

Andere activiteiten

Niet van toepassing

 

2.3.13a

 

Het maken van handelsreclame

 

 

 

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 80 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

                 

€ 331,10

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase én tweede fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase 1 én tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.15

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport verkennend onderzoek

nader onderzoek

 

€ 210,00 € 280,00

 

 

 

 

 

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport verkennend onderzoek vervolg onderzoek

 

€ 314,40 € 631,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

 

Advies

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld of blijkend uit een overeenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders en het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht en/of indien een overeenkomst als bedoeld in 2.3.16.1 is gesloten, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting en/of overeenkomst aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.17

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 599,75

 

 

 

 

2.3.18

 

Ontheffing bouwlawaai

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.4. van het Bouwbesluit 2012

€ 186,45

 

 

 

 

2.3.19

 

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 74 van de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

             

€ 210,00

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges op grond van artikel 2.2 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

  

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan: 60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning: 30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2.

Bedragen onder de € 210,00 worden niet teruggegeven.

 

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.2., 2.3.1.2.,2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

Een percentage van 10 % van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit met een maximumbedrag van € 2650,20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.690,00

2.8.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6981,80

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9 Vervallen

 

E. INSTEMMINGSBESLUITEN

 

 

1.

Het basistarief voor het in behandeling nemen van:

 

- een aanvraag voor het verkrijgen van instemming

- een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning

 

Als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt per aanvraag

           

€ 164,30

 

 

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt;

- € 2,20 per meter met een minimum van € 53,30 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;

- € 1,60 per meter met een minimum van € 186,45 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;

- € 1,00 per meter met een minimum van € 665,90 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

 

 

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt € 1,60 per melding Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorafgaande jaar door of namens de netwerkbeheerder gemeld zijn.

 

 

 

F. OBJECTINFORMATIE

 

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om informatie over de bestemming van een object, de eventuele aanwijzing als monument, de aanwezigheid van bodemverontreiniging e.d. bedraagt

€ 68,95

 

G. REGISTRATIE ALS WONINGZOEKENDE

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.

het registreren als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning

€ 42,20

 

2.

verlenging met een jaar van de registratie als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning

€ 17,30

 

3.

een voorrangsverklaring

€ 35,20

 

H. GEMEENTEGARANTIE

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.

een wijziging van een gemeentegarantie waarvoor reeds eerder borgstelling door de gemeente is verleend

€ 104,40

 

2.

het verkrijgen van toestemming om naast de geborgde eerste hypotheek een tweede hypotheek te mogen vestigen onder handhaving van de borgstelling van de verleende gemeentegarantie

€ 104,40

 

I VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR WOONRUIMTE OP BASIS VAN DE LEEGSTANDSWET

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 104,40

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

J. DRANK- EN HORECAWET

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijtersbedrijf

€ 625,70

 

2.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 46,35

 

3.

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichten horecabedrijf)

€ 141,90

 

4.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende)

 

 

a.

voor één leidinggevende

€ 92,70

 

b.

voor elke volgende leidinggevende

€ 79,90

 

5.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet met betrekking tot het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (max. 12 dagen)

€ 99,90

 

K. FESTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: als bedoeld in artikel 112 van de APV voor het organiseren van festiviteiten en of evenementen voor

 

 

 

maximaal 500 bezoekers

€ 72,70

 

 

500 tot 2500 bezoekers

€ 147,55

 

 

2500 tot 5000 bezoekers

€ 295,10

 

 

5000 bezoekers en meer

€ 492,00

 

L. SEKSINRICHTINGEN

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: als bedoeld in artikel 54 van de APV met betrekking tot:

 

 

a.

het exploiteren van een escortbedrijf of van een prostitutiebedrijf

€ 1.631,60

 

b.

het exploiteren van een seksinrichting, niet zijnde prostitutiebedrijf

€ 1.631,60

 

M. BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

het verstrekken van een tijdelijke eenmalige vergunning met betrekking tot het gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en/of artikel 3 van de brandbeveiligingsverordening, voor een inrichting met een nuttige vloeroppervlakte van:

 

 

 

- kleiner dan 500 m2 :

€ 73,45

 

 

- van 500 m2 tot en met 1500 m2 :

€ 110,20

 

 

- groter dan 1500 m2 :

€ 220,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 44,50

   

O. KINDEROPVANG

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) :

 

 

 

1. voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal bedraagt

€ 1240,75

 

 

2. voor het als aanbieder van gastouderopvang op het adres van de gastouder of op het adres van de vraagouder

€ 417,15

    

Behoort bij besluit van de raad van

van de gemeente Purmerend, d.d. 9 november 2017

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan