Regeling vervallen per 01-01-2020

Stagebeleid en -regeling gemeente Gooise Meren 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Stagebeleid en -regeling gemeente Gooise Meren 2016

Het College van de gemeente Gooise Meren,

gelet op artikel 1:2a Car-Uwo

gelet op de instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad, d.d. …………

B E S L U I T :

Vast te stellen het “Stagebeleid en -regeling gemeente Gooise Meren 2016”

overwegende:

 • -

  Het college scholieren en studenten in de gelegenheid wil stellen een stage door te brengen binnen de gemeente;

 • -

  Stages een onderdeel kunnen zijn van het in dienst nemen en houden van jongeren;

Stagebeleid en -regeling gemeente Gooise Meren 2016

Een organisatie kan verschillende instrumenten inzetten om de leeftijdsopbouw, in-, door- en uitstroom te beïnvloeden. Een van deze instrumenten is het aanbieden van stageplaatsen aan leerlingen en studenten.

Hieronder staat het stagebeleid en –regeling voor de gemeente Gooise Meren.

Inleiding

Stagebeleid maakt onderdeel uit van een overkoepelende gedachte dat Gooise Meren aandacht wil besteden aan het in dienst nemen en houden van jongeren. In de cao gemeenten 2013-2015 is afgesproken dat de kansen voor jongeren op een baan bij de gemeente vergroot zouden moeten worden, bijvoorbeeld door invoering van het generatiepact. Dit houdt in dat ruimte voor aanstelling van jongeren wordt gemaakt doordat via ondersteunende instrumenten oudere werknemers gestimuleerd worden minder te gaan werken. Daarmee ontstaat structureel ruimte in de formatie (bijvoorbeeld de 80/90/100 maatregel).

De gemeente Gooise Meren wil op het gebied van stages een actieve bijdrage leveren. Dat betekent dat proactief binnen afdelingen gekeken wordt naar mogelijkheden voor stagiairs. Ook wordt het initiatief genomen om scholen en opleidingsinstituten te benaderen, om zo het werken bij Gooise Meren onder de aandacht te brengen.

Uitgangspunten

De gemeente Gooise Meren voert een stimulerend beleid ten aanzien van het beschikbaar stellen van stageplaatsen en –opdrachten aan studenten in het LBO, VBMO, MBO, HBO en universitair onderwijs.

Er is een aantal redenen waarom het faciliteren van stages belangrijk is:

 • met stages werven we goede medewerkers voor de toekomst;

 • stages bestrijden de jeugdwerkeloosheid;

 • stages maken het onderwijs beter;

 • stagiaires brengen nieuwe kennis mee;

 • stagiaires vertolken het geluid van jongeren.

De afdelingen bepalen zelf of en zo ja van welke opleiding zij stagiaires kunnen plaatsen. Ook bepalen zij zelf hoeveel stagiaires zij op jaarbasis zullen plaatsen. Een en ander is afhankelijk van het eigen werkplan.

De unit p&o van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning heeft de taak contacten te zoeken en te onderhouden met scholen en opleidingsinstituten. Deze proactieve benadering zorgt voor naamsbekendheid van de gemeente Gooise Meren bij jongeren. Er worden contacten met scholen gelegd met studierichtingen die nu en in de toekomst waardevol zijn voor de gemeente.

Regio

De gemeente Gooise Meren is er voorstander van om met regiogemeenten samen te werken als het gaat om het aanbieden van stageplaatsen. Dat betekent dat scholen en opleidingsinstituten gezamenlijk benaderd worden. Hiervoor moeten nog een aantal partners in de regio gezocht worden.

Verder geeft de deze regeling centrale richtlijnen ten aanzien van begeleiding en arbeidsvoorwaarden om ongelijkheid ten aanzien van deze aspecten te voorkomen.

Voor het aangaan van stageovereenkomsten is geen apart budget beschikbaar, dat wil zeggen dat de vergoedingen uit de reguliere afdelingsbudgetten (bijvoorbeeld uit vacaturegelden) moeten worden gefinancierd.

Het in deze nota vastgestelde beleid is niet van toepassing op andere vormen van stages dan die in de eerste alinea worden genoemd. Dit wil zeggen buiten deze nota vallen: snuffelstages, stages van stagiaires jonger dan 16 jaar en stages van korte duur (korter dan 2 weken)

Stageregeling gemeente Gooise Meren

Inhoud

 • 1.

  Procedure

 • 2.

  Verantwoording

 • 3.

  Begeleiding

 • 4.

  Stageovereenkomst

 • 5.

  Vergoeding

 • 6.

  Werktijden

 • 7.

  Vakantie

 • 8.

  Ziekteverzuim

1. Procedure

Wanneer een afdeling een stageplaats te bieden heeft kan het afdelingshoofd zelf contact opnemen met het betreffende opleidingsinstituut.

Verzoeken om stageplaatsen vanuit opleidingsinstituten die bij de afdeling Personeel en Organisatie binnen komen worden direct doorgestuurd naar de relevante afdeling ter definitieve afhandeling.

P&O wordt verder betrokken bij:

 • -

  opstellen c.q. wijzigen stageovereenkomst (zie ook 5)

 • -

  invoeren gegevens in personeels- en salarisadministratie

 • -

  betaling vergoeding, afgifte loonbelastingverklaring

Alle verzoeken om stageplaatsen dienen binnen 1 maand na ontvangst te zijn behandeld.

De stagiaire kan de stage pas aanvangen wanneer een stageovereenkomst is getekend

2. Verantwoordelijkheid stagegever

Wanneer de gemeente Gooise Meren stagegever is, dient de stage aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De belangen van de stagiaire en de gemeente dienen bij de aanbieding van stageplaats beiden gelijke aandacht te krijgen, dat wil zeggen dat de stageopdracht van praktisch nut moet zijn voor de gemeentelijke organisatie en tevens moet voldoen aan de eisen van de opleiding die de stagiaire volgt.

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stage en voor de kwaliteit van de begeleiding.

Ons streven is erop gericht de doelstelling van de stage, zoals geformuleerd door de school/ opleidingsinstelling, zoveel mogelijk te realiseren.

De stage vindt ook plaats om de student van de betreffende opleiding de kans te geven het geleerde te gebruiken in de praktijk, dan wel te leren over de praktijk.

Er dient altijd een verslag te worden opgesteld. Meestal geschiedt dit aan de hand van door de stage-instelling gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan worden de eisen opgesteld door de betreffende afdeling.

Om voldoende waarborg te bieden voor een goed leerproces van de stagiaire en goede resultaten van de stageopdracht voor de gemeente is een goede kwaliteit van de inhoud van de stage en de begeleiding van groot belang.

De afdeling is verantwoordelijk voor deze waarborg.

Introductie van de stagiaire in de organisatie, alsmede bekendmaking met interne regels is de verantwoordelijkheid van de afdeling.

Bij langere stageperiodes kan de stagiaire deelnemen aan de algemene introductiedag voor nieuw personeel.

3. Begeleiding van de stagiaire

Vaak worden door de opleidingsinstantie eisen gesteld aan de begeleiding van de stagiaire, zowel in de zin van opdrachten als in de zin van de achtergrond en kwaliteit van de begeleider.

Aan deze eisen dient de gemeente Gooise Meren te voldoen.

Wanneer geen specifieke eisen worden gesteld, zal de gemeente Gooise Meren er voor zorgen dat de begeleider voldoende ervaring heeft in het vakgebied en in staat is om een stagiaire te begeleiden in het leerproces.

Elke stagiaire heeft een vaste begeleider binnen de afdeling waar hij/zij geplaatst is. Deze begeleider zorgt voor: introductie binnen afdeling/organisatie, ondersteuning bij uitvoering stagewerkzaamheden, onderhouden van contacten met de stagebegeleider van de opleidingsorganisatie en het voeren van geplande evaluatiegesprekken.

4. Stageovereenkomst

Stageovereenkomsten kunnen centraal bij de personeelsadministratie worden opgesteld. Hiervoor zijn standaarddocumenten aanwezig.

Ondertekening vindt plaats conform mandatering.

Soms komt het voor dat de opleidingsinstelling een andere overeenkomst heeft. Dan wordt door P&O overleg gepleegd en worden eventuele verschillen opgenomen in bestaande standaard stageovereenkomst.

5. Vergoeding

Stagevergoeding

De stagevergoeding wordt marktconform vastgesteld en is afhankelijk van het niveau van de opleiding die de stagiaire op het moment van de stage volgt.

LBO/VBMO

1/6 van schaal 2 periodiek 0

MBO

1/5 van schaal 2 periodiek 0

HBO/WO

1/4 van schaal 2 periodiek 0

Deze vergoedingsbedragen gelden voor alle stageplaatsen en voor een fulltime stageovereenkomst. Bij een stage met minder dan 36 uur per week wordt een vergoeding naar rato uitbetaald.

Vergoedingsbedragen kunnen niet door het opleidingsinstituut worden vastgesteld.

In principe wordt de vergoeding rechtstreeks aan de stagiaire uitbetaald.

Alleen wanneer de school een reglement heeft opgesteld waarin de student akkoord gaat met het feit dat de vergoeding aan de school dient te worden overgemaakt kan hiermee worden ingestemd.

De rechtstreeks aan de stagiaire uitbetaalde vergoeding wordt, na aftrek van de wettelijke inhoudingen, maandelijks overgemaakt naar de rekening van de stagiaire.

Reiskostenvergoeding

Studenten in het bezit van een overheidswege verstrekte OV jaarkaart komen niet in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Als een student geen recht heeft op een OV-jaarkaart wordt een vergoeding gegeven volgens de “Reis- en verblijfkostenregeling Gooise Meren”.

Verzekeringen

Omdat de stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is, valt de stagiaire niet onder werking van de sociale verzekeringen. Er hoeft dus geen sociale premies te worden betaald en er wordt geen wachtgeldverplichting opgebouwd.

6. Werktijden

De werktijdenregeling Gooise Meren is van toepassing voor stagiaires. Registratie van uren is afhankelijk van eisen die vanuit de opleider gesteld worden of bij de afdeling gebruikelijk zijn.

7. Vakantie

De stagiair heeft geen recht op verlofdagen buiten de voor de organisatie geldende eventuele feest- of sluitingsdagen. In overleg met de stagebegeleider kan op verzoek vrijaf gegeven worden, al dan niet met behoud van stagevergoeding.

8. Ziekteverzuim

 • a.

  Melding

  Verzuim ten gevolge van ziekte dient door de stagiair vóór aanvang van de dienst en uiterlijk 9.00 uur doorgegeven te worden aan zijn stagebegeleider.

 • b.

  Vergoeding

  In geval van ziekte houdt de stagiair, die reeds een stagevergoeding ontvangt, zijn stagevergoeding, met een maximum van de lopende maand. Een stagiair heeft recht op een uitkering van de Ziektewet van het UWV. Hiervoor dient de stagiair zich zelf ziek te melden bij het UWV.

Ondertekening

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016

Gooise Meren, …januari 2016 Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

de secretaris

.......................................................

de burgemeester

.......................................................