Regeling Parkeervergunningen 2018

Geldend van 12-12-2017 t/m 01-05-2018

Intitulé

Regeling Parkeervergunningen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Besluiten d.d. 28 november 2017

 • 1.

  In het kader van vereenvoudiging, optimalisering en digitalisering van de parkeervergunningverlening de Regeling Parkeervergunningen 2018 vast te stellen

waarmee:

 • 1.

  meer abonnementen op parkeeraccommodaties worden verstrekt;

 • 2.

  de parkeersector Wezenlanden wordt ingericht;

 • 3.

  voor particulieren die aan autodate doen een parkeervergunning komt;

 • 4.

  in de definitie van privéparkeergelegenheid ook het weghalen ervan wordt meegeteld bij de aanvraag van een parkeervergunning;

 • 5.

  geen tweede parkeervergunningen worden verstrekt als het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen in de sector op 95% staat.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Belanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.4, artikel 3.5, eerste en tweede lid, artikel 3.6, eerste lid, artikel 3.7, artikel 3.8, eerste lid en/of artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016.

 • 2.

  Bewonersbelanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.3, eerste lid en/of artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2016.

 • 3.

  Zakelijk belanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.5, eerste en tweede lid, artikel 3.6, eerste lid artikel 3.7, artikel 3.8, eerste lid en/of artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016.

 • 4.

  Privéparkeergelegenheid:

  • a.

   een parkeerplaats – niet zijnde een parkeerplaats in een openbaar toegankelijke parkeergarage, tenzij deze openbaar toegankelijke parkeergarage gevestigd is op hetzelfde adres of anderszins behoort bij het bewoners- of vestigingsadres - waarover de aanvrager beschikt of kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins of;

  • b.

   een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een bestemmings- of omgevingsplan, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst voor de woning of het bedrijf van de aanvrager bestemd is of;

  • c.

   een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen.

 • 5.

  Beroep en/of bedrijf uitoefenen:

  • a.

   De rechtspersoon of de natuurlijke persoon onder wiens verantwoordelijkheid de beroeps- en/of bedrijfsuitvoering plaatsvindt;

  • b.

   Activiteiten die zowel op commerciële als op niet-commerciële basis plaatsvinden;

  • c.

   Maten van een maatschap gevestigd op één adres worden samen als één zakelijk belanghebbende aangemerkt.

 • 6.

  Kamerbewoner: bewoner van een niet-zelfstandige woning.

 • 7.

  Binnenstad: het gebied dat is begrensd door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaer-haven.

 • 8.

  Overige centrumgebied: het gebied om de binnenstad heen dat is begrensd door de A28, Ceintuurbaan, Leo Majoorlaan, Hortensiastraat en fiets- en voetgangerstunnel, IJsselallee en A28.

 • 9.

  Parkeerkaart: het vergunningbewijs dat zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig moet zijn aangebracht dat de barcode en het nummer van de kaart buiten het voertuig leesbaar zijn.

 • 10.

  Catering: een bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het bezorgen van gerechten en maaltijden die met bederfelijke verse waren door het cateringsbedrijf zijn bereid. De bereiding moet plaats hebben gevonden in het pand in de binnenstad, waardoor de bezorging vanuit dat pand moet plaatsvinden. De bezorging moet binnen een uur, omdat de toestand/smaak van de bereide gerechten en maaltijden binnen een uur na bereiding aantoonbaar vermindert qua smaak en temperatuur. De catering moet aantoonbaar een vast onderdeel van de bedrijfsactiviteit uitmaken.

 • 11.

  Makelaardij: een makelaardij in onroerende goederen.

 • 12.

  Nulvergunningenafspraak: belanghebbenden, die wonen of gevestigd zijn in een gebouw, dat is gerealiseerd na 1-7-2016 zonder (voldoende) bijbehorende eigen parkeergelegenheid in, op, of onder het bouwwerk, dan wel op, of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, dan wel binnen een aanvaardbare loopafstand van het gebouw en waarvoor deze nulvergunningenafspraak – ook wel nulvergunningenregeling en nulvergunningenoptie genoemd - is vastgelegd in een raadsbesluit, een omgevingsvergunning, een bestemmings- of omgevingsplan, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst voor het gebouw, komen niet voor een bewoners- en bedrijvenvergunning in aanmerking.

Hoofdstuk 2 Indeling in sectoren en definities

Artikel 2 Sectoren

Het gebied waarbinnen de weggedeelten liggen die bestemd zijn voor het parkeren alleen door vergunninghouders (artikel 2.1 Parkeerverordening 2016) is in sectoren verdeeld.

Artikel 3 Begrenzing sectoren

De grenzen van de in artikel 2 bedoelde sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zijn:

 • 1.

  Kerkstraat (huisnummers 16 tot en met 43), Diezerstraat (oneven huisnummers en even nummers vanaf nummer 114), Melkmarkt (even huisnummers), Rodetorenplein, Schuttevaerhaven, Achtergracht tot aan Kerkstraat en Ter Pelkwijkpark huisnummers 22 t/m 60.

 • 2.

  Rodetorenplein (alle huisnummers), Melkmarkt (oneven huisnummers), Diezerstraat (even huisnummers t/m huisnummer 112), Kerkstraat (huisnummers 1 tot en met 15), Hagelstraat en Stadsgracht tot aan Rodetorenplein.

  • 4.

   Stockholmstraat ter hoogte van huisnummers 44 tot en met 72.

  • 5.

   Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk na huisnummer 10, Katerdijk tussen Merelstraat en Leeuwerikstraat tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg tot aan Willemskade.

  • 6.

   Stationsweg (even huisnummers), Westerlaan, Willemskade en Burgemeester van Roijensingel tot aan Stationsweg.

  • 7.

   Stationsweg (oneven huisnummers), Oosterlaan, van Karnebeekstraat (alle huisnummers), Burgemeester van Roijensingel tot aan Stationsweg.

  • 8.

   Almelose Kanaal (tussen Groot Wezenland en Koelwaterkanaal) en Groot Wezenland huis¬nummers 30 tot en met 41 en woonschepen tot aan Almelose Kanaal.

  • 9.

   Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Minervalaan, Rembrandtlaan, Esdoornstraat, Diezerenk, Larixstraat oneven t/m huisnummer 9 en even t/m huisnummer 26, Plataanstraat, Kastanjestraat, Iepenstraat even t/m huisnummer 80 en oneven t/m huisnummer 77, Beukenstraat even t/m huisnummer 112 en oneven t/m huisnummer 117, Wilgenstraat even t/m huisnummers 54 en oneven t/m huisnummer 51, Populierenstraat, (Moerbeistraat ook), Bisschop Willebrandlaan oneven huisnummers 1 t/m 97 en huisnummer 26, Vechtstraat even t/m huis-nummer 68 en oneven t/m huisnummer 93, Thomas à Kempis¬straat even t/m huisnummers 90 en oneven t/m huisnummer 117, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel, Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade tot aan Govert Flinckstraat en Pannekoekendijk 10.

  • 10.

   Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt (inclusief woonschepen) tot aan Rhijnvis Feithlaan.

  • 11.

   Assendorperstraat oneven t/m huisnummer 25a, Groot Wezenland oneven, Schuurmanstraat even, Luttenbergstraat oneven tot aan Assendorperstraat huisnummer 25a.

  • 12.

   Van Karnebeekstraat (is buitengrens: Van Karnebeekstraat zelf valt onder sector 7), Groot Wezenland even zijde, Assendorperstraat behalve oneven 1 t/m huisnummer 25a, Luttenbergstraat (is buitengrens), Wethouder Alferinkweg, Ten Oeverstraat (tot aan Van Cuylenburchstraat), (Grasdorpstraat valt binnen het gebied, Van Cuylenburchstraat valt er buiten), Assendorperdijk 1 en even huisnummers t/m 128, Sallandstraat, Molenweg, Papaverstraat, Assendorperstraat t/m even huisnummers 232 en oneven t/m huisnummer 357 Begoniastraat, Deventerstraatweg t/m huisnummer 155 tot aan de Van Karnebeekstraat(buitengrens), inclusief het Parkeerterrein Van Karnebeekstraat oostzijde P2.

  • 13.

   De Philosofenallee.

  • 14.

   Autodateplaatsen: één op Potgietersingel (1); één op het parkeerterrein Azaleapark (2); één in de Terborghstraat (3); één ter hoogte van de Bisschop Willebrandlaan 91 (4); één aan de noordzijde van de Herfterweg tegenover Herenweg 2-1 (5); één op de hoek Provincieroute-Stadhouderlaan ter hoogte van Stadhouderlaan 37 (6); één ter hoogte van Stokmeesterlaan (7); één ter hoogte van Amer 252 (8); één ter hoogte van Assendorperdijk 294 (9); één ter hoogte van Tiendschuurstraat 66 (10); één op de Bachlaan tegenover het winkelcentrum (11); één op het parkeerterrein Hedon (12); één ter hoogte van Celestraat 1 (13); één ter hoogte van Emmawijk 11 (14); één ter hoogte van Groot Weezenland ter hoogte van Kerkbrugje (15); één op het parkeerterrein Wilheminasingel (16); één op de Abel Tasmanstraat(17); één op de Oosterlaan nabij de hoek met de Van Karnebeekstraat (18); één op het parkeerterrein tegenover de Palestrinaflat (19) en één op de Backermarcke nabij de Commissarislaan (20).

Artikel 4 Reikwijdte parkeervergunning
 • 1.

  In de sectoren 1, 2, 4, 6, 7, en 8 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerplaatsen voor vergunninghouders binnen de desbetreffende sector, tenzij hieronder daarop een verruiming is aangegeven;

1a.In sector 1 mag met een parkeervergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen langs de Thorbeckegracht en de Badhuiswal;

1b.In sector 2 mag met een parkeervergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen op de Potgiersingel en het Van Nahuysplein;

1c. Vergunninghouders van sector 7 mogen met hun parkeervergunning ook parkeren op de parkeerapparatuurplaatsen van het oostelijk deel van het Parkeerterrein van Karnebeekstaat (P2);

 • 2.

  In de sectoren 5, 9, 10, en 12 kan met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de desbetreffende sector met uitzondering van de volgende straten/straatdelen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur, tenzij hieronder andere tijden zijn aangegeven:

2a.In sector 5 mag tijdens genoemde tijden niet worden geparkeerd met een parkeervergunning in de Hoogstraat ter hoogte van huisnummers 1, 3 en 5 en Harm Smeengekade ter hoogte van huisnummers. 8 , 9, 10 en 12;

2b.In sector 9 mag tijdens genoemde tijden niet worden geparkeerd met een parkeervergunning in/langs:

 • Thomas a Kempisstraat beide zijden,

 • Rembrandtlaan ter hoogte van huisnummers 7 tot en met 13 en 53 tot en met 61,

 • Diezerkade ter hoogte van huisnummers 7 tot en met 16,

 • Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 57 en 2 tot en met 68,

 • Diezerplein beide zijden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;

 • Nabij sector 9: Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 70-110, want dit valt niet binnen de parkeersector en hier mag daarom niet met een parkeervergunning worden geparkeerd;

2c.In sector 10 mag tijdens genoemde tijden niet worden geparkeerd met een parkeervergunning op het parkeerterrein Blekerswegje, te weten: het deel ter hoogte van huisnummers Blekerswegje 1A t/m 2. Op de parkeervakken van het Blekerswegje die direct aan de stadsgracht grenzen, mag wel altijd met de parkeervergunning worden geparkeerd;

2d.In sector 12 mag tijdens genoemde tijden niet worden geparkeerd langs de Assendorperstraat ter hoogte van huisnummers 1 t/m 150, beide zijden.

 • 3.

  Een vergunning kan in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid slechts voor één of meerdere nadere aangegeven parkeerplaatsen in de betreffende sector geldig zijn;

 • 4.

  In afwijking van het eerste en tweede lid kan een vergunning voor één of meerdere nadere aangewezen delen van een sector niet geldig zijn;

 • 5.

  In de sectoren 1, 2, 6, 7, 8 en 14 geldt het vergunninghoudersparkeren alle dagen van de week, gedurende 24 uur per dag;

 • 6.

  In sector 4 geldt het vergunninghoudersparkeren op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;

 • 7.

  Het parkeerregime geldt in de sectoren 5, 9, 11, 12 en 13 op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00, op koopavonden tot 21.00 uur, en op koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur;

 • 8.

  Het parkeerregime geldt in sector 10 op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur en op koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur;

 • 9.

  Als activiteiten plaatsvinden in de betreffende sector dan wel op de betreffende parkeeraccommodatie, waardoor het niet mogelijk is daar te parkeren, kunnen aan het hebben van een parkeervergunning geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk 3. Aanvragen, uitgifte en gebruik vergunningen

Artikel 5 Aanvraag
 • 1.

  Een aanvraag voor een parkeervergunning moet elektronisch of schriftelijk worden ingediend. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens en bescheiden, zoals de vermelding van het kenteken.

 • 2.

  Aanvragen om een vergunning worden elektronisch ingediend en verwerkt via de website www.zwolle.nl. Besluiten hierop worden elektronisch of schriftelijk verzonden. Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij een aanvraag worden verstrekt, moeten geleverd zijn in een van de volgende bestandsformaten:

a. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1b en PDF 1.4

b. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4

 • 3.

  Voor schriftelijke indiening moet het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier worden gebruikt en moeten de daarbij benodigde gegevens en bescheiden fysiek dan wel elektronisch worden aangeleverd bij de publieksbalie van de gemeente Zwolle.

Artikel 6 Maximum aantal voertuigen waarvoor een vergunning geldig kan zijn en activeren kenteken
 • 1.

  Een vergunning wordt verstrekt voor een motorvoertuig waarvan het kenteken in de vergunning is vermeld.

 • 2.

  In de gevallen dat een vergunning is verstrekt voor meerdere motorvoertuigen is deze slechts voor één van deze motovervoertuigen tegelijk geldig. Het motorvoertuig dat bij het kenteken hoort waarvoor de vergunning wordt gebruikt, moet – als er sprake is van meerdere kentekens op één vergunning – voor het gebruik van de vergunning elektronisch te zijn geactiveerd via de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl. De vergunning kan alleen voor dit kenteken worden gebruikt als dit kenteken is geactiveerd.

 • 3.

  Een vergunning voor een bewonersbelanghebbende kan worden verleend voor maximaal twee motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.;

 • 4.

  In de sectoren 1 en 2 kan de houder van het eerste en tweede motorvoertuig waarvoor de vergunning geldig is, verschillen, als deze allebei op het opgegeven adres in de Basisregistratie Personen staan geregistreerd en ook allebei als houder van een motorvoertuig kunnen worden aangemerkt. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

 • 5.

  Een vergunning voor een zakelijk belanghebbende kan worden verleend voor maximaal vijf motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

Artikel 7 Maximum aantal te verlenen vergunningen per sector
 • 1.

  In de sectoren 6, 7, en 8 kunnen maximaal 25% meer vergunningen worden verleend dan het aantal vergunninghoudersplaatsen in de betreffende sector;

 • 2.

  In sector 1 kunnen maximaal 349 vergunningen worden verleend en in sector 2 kunnen maximaal 363 vergunningen worden verleend.

 • 3.

  In sector 4 (Stockholmstraat 44 t/m 72) kunnen maximaal 26 vergunningen worden verleend.

 • 4.

  In sector 5 (Kamperpoort) kan per parkeerapparatuurplaats maximaal 0,8 vergunning worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld.

 • 5.

  In sector 9 (Dieze) kunnen maximaal 2.539 vergunningen worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld;

 • 6.

  In sector 12 (Assendorp) kunnen maximaal 1.652 vergunningen worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld.

 • 7.

  In de sectoren 10, 11 en 13 kan per parkeerapparatuurplaats maximaal 0,9 vergunning worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld.

 • 8.

  In sector 14 wordt per parkeerplaats maximaal een vergunning voor autodate verleend.

Artikel 8 Wachtlijst
 • 1.

  Als het maximum aantal te verlenen vergunningen is bereikt, wordt een aanvrager die aan de criteria voor het verkrijgen van een parkeervergunning (belanghebbende) voldoet op een wachtlijst voor de desbetreffende sector geplaatst;

 • 2.

  Afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst.

Artikel 9 Gebruik parkeerkaart

Als bij de vergunning een parkeerkaart is afgegeven, moet deze zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig zijn aangebracht dat de kaart buiten het voertuig leesbaar is.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden

Artikel 10 Algemene voorwaarden
 • 1.

  Aanvragers die zowel bewoners- als zakelijk belanghebbende op één adres zijn, komen voor maximaal één vergunning in aanmerking.

 • 2.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een motorvoertuig dat, met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter.

 • 3.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

 • 4.

  De houder van een vergunning is verplicht een adres- en of kentekenwijziging direct door te geven en de vergunning op te zeggen zodra hij/zij niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken ervan. Dit is onder meer het geval als men verhuist en of geen houder van een motorvoertuig meer is.

 • 5.

  De parkeervergunning, bezoekersvergunning en het abonnement kan worden ingetrokken als de houder handelt in strijd met de eraan verbonden voorschriften.

 • 6.

  Bij activiteiten in een parkeersector en of op een parkeeraccommodatie waarvoor de gemeente de parkeervergunning en of het abonnement heeft verleend en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kan aan het hebben van een parkeervergunning en of parkeerabonnement geen rechten worden ontleend.

 • 7.

  Voor een parkeerkaart, -pas of -druppel verstrekt bij een vergunning geldt dat bij verlies of vermissing ervan de kosten van een mogelijk vervanging ervan voor rekening zijn van de vergunninghouder.

Artikel 11 Voorwaarden bewonersvergunning
 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning om in een sector te parkeren in aanmerking als zij

  • a.

   feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd (bewonersbelanghebbende). Bewonersbelanghebbenden komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in de sector waar zij wonen, én;

  • b.

   niet op een adres wonen met privéparkeergelegenheid met uitzondering van de adressen Nieuwstraat even huisnummers 132 tot en met 148d en Pletterstraat oneven huisnummers 5 tot en met 119;

  • c.

   niet wonen op een adres waarop de Nulvergunningenafspraak van toepassing is.

 • 2.

  In de sectoren 4 tot en met 13 kan een tweede parkeervergunning per zelfstandige woning worden verleend, mits

  • a.

   op het opgegeven adres in ieder geval twee personen in de Basisregistratie Personen staan geregistreerd, die ieder als houder van een motorvoertuig kunnen worden aangemerkt én

  • b.

   er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privéarkeergelegenheden én

  • c.

   niet wonen op een adres waarop de Nulvergunningenafspraak van toepassing is én

  • d.

   in de sector niet meer dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen is verleend.

 • 3.

  In de sectoren 4 tot en met 13 wordt maximaal één vergunning per niet-zelfstandige woning verleend mits is voldaan aan de voorwaarden onder lid 1 en lid 2.

 • 4.

  Een bewoner komt voor het faciliteren van nodige mantelzorg in diens woning voor maximaal één extra parkeervergunning in aanmerking als een vergoeding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ontvangen. Deze vergunning wordt voor maximaal vijf kentekens uitgegeven.

Artikel 12 Voorwaarden bedrijvenvergunning
 • 1.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderszins blijkt dat het één eigenaar betreft of dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt maximaal één vergunning verleend. Een dergelijke situatie wordt beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 2.

  Aanvragers komen voor een bedrijvenvergunning om in een sector te parkeren in aanmerking als zij:

  • a.

   niet op een adres gevestigd zijn met privéparkeergelegenheid.

  • b.

   feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd (zakelijk belanghebbende), en;

  • c.

   niet gevestigd zijn in een gebouw waarop de Nulvergunningenafspraak van toepassing is;

  • d.

   niet gevestigd zijn in een sector waar niet meer dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen is verleend.

 • 3.

  Zakelijk belanghebbenden komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in de sector waar zij een beroep en/of bedrijf uitoefenen.

 • 4.

  Er kunnen 50 bedrijvenvergunningen in de binnenstad, sectoren 1 en 2, worden verleend.

 • 5.

  Voor een bedrijvenvergunning in sector 1 of 2 komen in aanmerking: apothekers en bloemisterijen, catering-, reproductiebedrijven en/of drukkerijen die hun handelsproducten vanuit hun hoofdvestiging die gelegen is binnen sector 1 of 2 bezorgen en makelaardijen met de hoofdvestiging gelegen binnen sector 1 of 2, als aannemelijk is dat de bedrijfsvoering regelmatige ritten noodzaakt en dat het economisch belang van de bedrijven dermate zwaarwegend is dat een bedrijvenvergunning binnen sector 1 of 2 noodzakelijk is.

 • 6.

  In de sectoren 4 tot en met 13 kan aan een zakelijk belanghebbende een tweede parkeer-vergunning worden verleend als:

  • a.

   naar het oordeel van burgemeester en wethouders is aangetoond dat voor nader te omschrijven bedrijfsdoeleinden per dag gemiddeld met elk van de twee auto´s meer dan vier keer van het zakenadres moet worden gegaan. Daartoe kan een overzicht van alle, over een periode van twee maanden voorafgaand aan de vergunningaan-vraag, gemaakte ritten worden gevraagd. Dit overzicht moet dag, datum, tijdstip vertrek, bestemming, tijdstip terugkomst en afgelegde kilometers omvatten én.

  • b.

   er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privé parkeerplaatsen.

 • 7.

  In de sectoren 4 tot en met 13 komt een kamerverhuurbedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd voor een parkeervergunning in aanmerking.

Hoofdstuk 5. Bezoekersvergunning

Artikel 13 Bezoekersdagkaart sectoren 4, 6, 7 en 8
 • 1.

  In de sectoren 4, 6, 7 en 8 kan per woning maximaal één bezoekersvergunning, bezoekersdagkaart genoemd, worden verleend.

 • 2.

  Met de bezoekersdagkaart kan de aanvrager het bezoek laten parkeren op vergunninghouder-parkeerplaatsen binnen de betreffende sector .

 • 3.

  De bezoekersdagkaart kan voor maximaal drie aaneengesloten dagen per week worden verleend.

 • 4.

  Kamerbewoners komen ook voor een bezoekersdagkaart in aanmerking.

 • 5.

  Bij een overlijden of huwelijk kunnen in de sectoren 4, 6, 7 en 8 per woning maximaal tien bezoekersdagkaarten worden verleend voor de dag van de plechtigheid, zodat de stoet vanaf het huis kan vertrekken.

Artikel 14 Bezoekersvergunning sectoren 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 en 13
 • 1.

  In de sectoren 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 en 13 kan per zelfstandige woning maximaal één bezoekersvergunning worden verleend. Aanvragers komen voor een bezoekersvergunning in de sector in aanmerking als zij feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd.

 • 2.

  Met de bezoekersvergunning kan de aanvrager in de sectoren 1 en 2 het bezoek 6 uur per week laten parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen binnen de betreffende sector en de aanvrager in de sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13 kan het bezoek 16 uur per week laten parkeren op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de betreffende sector . In sector 1 mag met een bezoekersvergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen langs de Thorbeckegracht en de Badhuiswal. In sector 2 mag met een bezoekersvergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen op de Potgiersingel en het Van Nahuysplein;

 • 3.

  Kamerbewoners komen ook voor een bezoekersvergunning in aanmerking.

 • 4.

  Bij een overlijden of een huwelijk kunnen in de sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13 per woning maximaal tien bezoekersdagkaarten worden verleend voor de dag van de plechtigheid, zodat de stoet vanaf het huis kan vertrekken.

Hoofdstuk 6. Specifieke beroepen

Artikel 15 Voorwaarden en overige bepalingen
 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning op grond van artikel 3.6 van de Parkeerverordening 2016 in aanmerking als zij het beroep en/of bedrijf uitoefenen van huisarts, verloskundige, kraamverzorging of thuiszorg waardoor zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de uitoefening van hun beroep of bedrijf in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats.

 • 2.

  Als meerdere medewerkers in de hoedanigheid van huisarts, verloskundige, medewerker kraamzorg of thuiszorg aan een beroep en/of bedrijf zoals genoemd in het eerste lid verbonden zijn, kunnen zij allen voor een vergunning in aanmerking komen, als zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats en houder zijn van een motorvoertuig.

 • 3.

  Met deze vergunning mag worden geparkeerd op de vergunninghoudersplaatsen en op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de sector waar men op dat moment werkzaam is.

 • 4.

  De vergunning kan worden verleend voor parkeren in de wijk waar de specifieke beroeps¬beoefenaar als bewoner of gevestigd staat ingeschreven, of waar de specifieke beroepsbeoefe-naar zijn/haar zorg verleent en kan ook worden verleend voor parkeren in de gehele gemeente.

Hoofdstuk 7 Vergunningen voor storing, onderhoud en reparatie

Artikel 16 Voorwaarden en overige bepalingen
 • 5.

  Aanvragers komen voor een vergunning op grond van artikel 3.7 van de Parkeerverordening 2016 om in alle sectoren te mogen parkeren in aanmerking als zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats (bedoeld voor aannemers, installateurs, schilders, e.d.).

 • 6.

  Daartoe kan een overzicht van alle, over een periode van twee maanden vooraf¬gaand aan de vergunningaanvraag, gemaakte ritten worden gevraagd.

 • 7.

  Het overzicht als bedoeld in het tweede lid moet dag, datum, tijdstip vertrek, bestemming, tijdstip terugkomst en afgelegde kilometers omvatten.

 • 8.

  Met deze vergunning mag worden geparkeerd op de vergunninghoudersplaatsen en op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de sector waar men op dat moment werkzaam is.

 • 9.

  De vergunning mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig dat direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de storings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.

Hoofdstuk 8 Autodate

Artikel 17 Voorwaarden
 • 1.

  Vergunningen voor autodate worden alleen verstrekt aan een bedrijf of bewonersbelanghebbende, tevens aanbieder of deelnemer inzake autodate, die voldoet aan de kwaliteits¬normen voor autodate zoals vastgelegd door de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik.

 • 2.

  Een bewonersbelanghebbende, tevens aanbieder of deelnemer inzake autodate, komt alleen voor een vergunning voor autodate in aanmerking als de aanbieder en of deelnemer binnen de gemeente Zwolle op een adres in de Basisregistratie Personen is of zijn geregistreerd.

 • 3.

  Vergunningen voor bedrijven kunnen worden verstrekt voor een in de vergunning vermelde autodateplaats.

 • 4.

  Met een vergunning voor autodate mag onder dezelfde voorwaarden als voor een bewonersvergunning in de sector waarbinnen de autodateplaats valt of binnen de sector waar de aanvrager woont, worden geparkeerd.

Hoofdstuk 9 Abonnementen parkeeraccommodaties

Artikel 18 Voorwaarden en overige bepalingen abonnementen
 • 1.

  Aanvragers komen in aanmerking voor een abonnement, als zij

  • a.

   Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Parkeerverordening 2016, met een vestiging binnen sector 1 of 2 en die kunnen aantonen een motorvoertuig voor de uitoefening van diens beroep en/of bedrijf nodig te hebben;

  • b.

   Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, eerste lid van de Parkeerverordening 2016, woonachtig in sector 1 of 2, voldoen aan de voorwaarden voor een bewonersvergunning en in de plaats daarvan een abonnement aanvragen; of indien op het opgegeven adres geen bewonersvergunning is verleend, terwijl men hiervoor wel in aanmerking zou komen (wachtlijst;)

  • c.

   Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, derde lid van de Parkeerverordening 2016 en die een motorvoertuig voor het woon-werkverkeer nodig hebben waarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders ander vervoer dan het motorvoertuig geen alternatief is. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een goede openbaar vervoersvoorziening, dat wil zeggen:

   • 1.

    de reistijd per openbaar vervoer is minder dan twee maal de reistijd per auto;

   • 2.

    de frequentie van het openbaar vervoer is minimaal een keer per uur;

   • 3.

    op het tijdstip dat de werktijd in het algemeen aanvangt en/of eindigt, is er aanbod van openbaar vervoer;

  • d.

   Standwerker zijn op de warenmarkt die vrijdags en zaterdags in de binnenstad gehouden wordt. Dit abonnement is geldig op de parkeerlocaties Schuttevaerkade, Potgietersingel of de Branie op vrijdag en/of zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur .

  • e.

   Horen tot een categorie bedoeld in artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016 en ook als op het opgegeven adres geen parkeervergunning kan worden verleend op grond van artikel 11, lid 1, sub c of artikel 12, lid 2 sub c van deze Regeling (de Nulvergunningenafspraak) en of omdat er beschikt kan worden over privéparkeergelegenheid;

 • 2.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderzins blijkt dat het één eigenaar betreft dan wel dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt de situatie beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 3.

  Aanvragers komen alleen voor een abonnement zoals bedoeld in lid 1 onder a, b en c in aanmerking als zij niet op een adres met voldoende privéparkeergelegenheid wonen, werkzaam of gevestigd zijn;.

 • 4.

  Aan een bewonersbelanghebbende kan maximaal één abonnement worden verleend zoals bedoeld in lid 1 onder b.

 • 5.

  Aan een zakelijk belanghebbende kan naar het oordeel van burgemeester en wethouders, afhankelijk van de grootte en de aard van het bedrijf en de grootte van de betreffende parkeeraccommodatie maximaal twee abonnementen zoals bedoeld in lid 1 onder a en maximaal tien abonnementen, zoals bedoeld in lid 1 onder c worden verleend;

 • 6.

  Per parkeeraccommodatie is een maximaal aantal uit te geven abonnementen. Deze abonnementen worden verleend afhankelijk van de sector, waarin de aanvrager woonachtig, gevestigd en of werkzaam is en als het maximale aantal uit te geven abonnementen voor deze accommodatie nog niet is bereikt, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. De parkeeraccommodaties waar vanuit een sector met een abonnement kan worden geparkeerd, zijn:

Parkeer-accommodatie

Aantal parkeer-apparatuurplaatsen

Maximale uitgifte abonnementen

voor bewonersbelanghebbende en/of zakelijke belanghebbende uit sector

Noordereiland (NE)

637

45% (287)

1 en 2

Dijkstraat

Alleen bewonersvergunningen

100

50% (50)

Diezerpoort

600

65% (390)

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13

Turfmarkt

275

65% (177)

Emmawijk

204

65% (176)

Burgemeester van Roijensingel

190

50% (95)

Albert Cuypstraat

43

65% (28)

Schuttevaerkade

97

65% (58)

Van Karnebeekstraat P2 Oostzijde

120

65% (78)

Assendorperstraat

86

45% (44)

Katwolderpleingarage

700

30% (210)

’t Streekien

75

65% (49)

Lübeckgarage

Alleen voor NS of OV abonnementhouders

175

15% (26)

Alleen voor houders in het bezit van een NS- of openbaar vervoer abonnement

Artikel 19 Inwerkingtreding, intrekking en overgangsbepaling
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Parkeervergunningen 2018.

 • 2.

  De Regeling Parkeervergunningen 2018 treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De Regeling voor het aanvragen van parkeervergunning voor het jaar 2016, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 22 maart 2016, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de Regeling Parkeervergunningen 2018 in werking is getreden.

 • 4.

  Bestaande vergunningen die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze Regeling Parkeervergunningen en die op basis van deze regeling niet meer verleend kunnen worden, blijven tot uiterlijk 1 januari 2019 geldig, mits de aanvrager aan de voorwaarden uit de Regeling zoals genoemd in lid 2 blijft voldoen, of totdat deze vergunningen worden ingetrokken.

Ondertekening