Gemeente Heerlen - Verordening Fit&fun-regeling Heerlen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heerlen - Verordening Fit&fun-regeling Heerlen 2018

Artikel 1 Begrippen

a. de belanghebbende: de belanghebbende zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

c. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub a van de Participatiewet.

Artikel 2 Doelstelling

De tegemoetkoming zoals omschreven in deze verordening is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten voor inwoners van de gemeente Heerlen die voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Voorwaarden

1. Voor de tegemoetkoming komen enkel inwoners van de gemeente Heerlen in aanmerking die:

a. 18 jaar of ouder zijn, én;

b. geen draagkracht hebben uit inkomen.

2. Indien het inkomen gelijk is of lager ligt dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, zoals bedoeld in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de Participatiewet, wordt geen draagkracht uit inkomen, zoals bedoeld in het eerste lid, aanwezig geacht. Indien het inkomen meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm dan bestaat géén recht op de tegemoetkoming.

3. Het percentage genoemd in het tweede lid van dit artikel is inclusief vakantietoeslag.

4. Personen die studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 ontvangen dan wel daar aanspraak op kunnen maken, zijn uitgesloten van de tegemoetkoming.

5. Voor het recht op de tegemoetkoming is bepalend de situatie op 1 januari, 1 juli dan wel de situatie per aanvraagdatum.

6. De tegemoetkoming wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Aanvragen welke op of na 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waar deze betrekking op hebben door het college worden ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 4 Behandeling

1. Het college beoordeelt ieder kalenderjaar in de maanden januari en juli welke personen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. De personen die naar het oordeel van het college voldoen aan de voorwaarden als genoemd in deze verordening ontvangen in genoemde maanden ambtshalve de tegemoetkoming. Daarnaast beoordeelt het college bij aanvragen levensonderhoud tevens of recht bestaat op de tegemoetkoming en kent zij deze, zo er recht bestaat, ambtshalve toe.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel staat het eenieder vrij om een aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming op de wijze zoals staat beschreven in artikel 6 van deze verordening.

3. In de toekenningsbeschikking wordt de tegemoetkoming expliciet benoemd als een tegemoetkoming in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele activiteiten. Aan welke activiteiten de tegemoetkoming wordt besteed, staat ter vrije keuze van de ontvanger.

Artikel 5 Tegemoetkoming

1. De tegemoetkoming bedraagt € 75,00 per persoon.

2. De tegemoetkoming wordt één keer per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7 Intrekken verordening

De Verordening Fit&fun-regeling Heerlen 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Fit&fun-regeling Heerlen 2018.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 29 november 2017.

Algemene toelichting

Het doel van deze verordening is het bevorderen van deelname van volwassen inwoners van Heerlen met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, aan sociale- en culturele activiteiten, door middel van het opheffen of verminderen van financiële belemmeringen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Er is gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van de betreffende definities in de betreffende wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

Artikel 3

Lid 1

Voor deze regeling komen Heerlenaren van 18 jaar en ouder in aanmerking, omdat zij in een sociaal isolement kunnen raken als zij financiële beperkingen ervaren om mee te doen aan sportieve, sociale of culturele activiteiten. Voor gezinnen met kinderen bestaan er sinds 2016 tegemoetkomingen in de vorm van regelingen uit het Kindpakket en bestaan er al langer voorzieningen en tegemoetkomingen voor sociale, sportieve en culturele activiteiten vanuit Stichting Leergeld, het Jeugdsport en Jeugdcultuurfonds.

Lid 2

Er wordt bij het toetsen van het criterium ‘inkomen tot 110% van de toepasselijke norm’ géén rekening gehouden met de kostendelersnorm (artikel 22a).

Lid 4

Studenten hebben reeds vele en laagdrempelige mogelijkheden tot

participatie, middels sportactiviteiten, korting op cultuuraanbod, etc. Zij

behoren om deze reden ook niet direct tot de doelgroep van deze regeling.

Artikel 4

Lid 1

Er is gekozen om de tegemoetkoming voor zover mogelijk, door het college ambtshalve toe te laten kennen wanneer een burger op een van de controlemomenten, 1 januari en 1 juli, hier naar het oordeel van het college recht op heeft.

Lid 3

Er kan met een expliciete benoeming van het doel van deze bijdrage in

de beschikking een motivatie worden gegeven, zonder directe verplichtingen

op te leggen. Intrinsieke motivatie zal bij burgers de vrijwillige deelname aan

de maatschappij de meest duurzame blijken, waarbij de gemeente hen met

deze regeling financieel ondersteunt.

Ondertekening

De griffier,

drs. T.W. Zwemmer

De voorzitter,