Verordening voorzieningen wethouders 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Intitulé

Verordening voorzieningen wethouders 2007

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 4 september 2007,

gelezen de circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 29 maart 2007, kenmerk ECCVA / U200700476;

gelet op artikel 44 en 149 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit wethouders,

besluit

1.vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • b.

  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 • c.

  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212:

 • d.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • e.

  Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

 • f.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 3, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 3 Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 4 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 3 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt.

De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

 • b.

  bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • c.

  een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten

Artikel 5 Buitenlandse dienstreis

 • 1. Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 7 Computer

Voor de kosten van een ADSL-abonnement, alsmede de kosten voor papier, inktcartridges en virusscanner e.d. ten behoeve van de uitoefening van het wethouderschap, wordt een maandelijkse, vaste, bruto vergoeding verstrekt van € 49,-.

Artikel 8 Mobiele telefoon

 • 1. Op aanvraag wordt de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld die uitsluitend bestemd is voor zakelijk gebruik.

 • 2. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 9 Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1. De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.

 • 2. De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3. Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling.

 • 4. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 10 Fietsregeling

 • 1. De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 11 Reis- pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 12 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

 • a.

  betaling uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente; of

 • c.

  een gemeentelijke creditcard.

Artikel 13 Declaratie van vooruitbetaalde kosten

 • 1. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. De wethouder dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar ingediend, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 14 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1. De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3. De wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 2 maanden in bij de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 15 Intrekking oude regeling

De verordening Voorzieningen wethouders 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening voorzieningen wethouders 2007.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 4 oktober 2007.
E.Hoogstraten J.J.H. Colijn-de Raat
griffier voorzitter