Regeling vervallen per 01-01-2024

Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Goirle

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Goirle

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Afschrijvingstijdvak: periode van maximaal 10 maanden, welke aanvangt in de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en eindigt op de laatste dag van de maand van de laatste termijn;

 • Automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van het IBAN-nummer van de belastingschuldige, ten gunste van het IBAN-nummer van de gemeente Goirle;

 • Belastingjaar: kalenderjaar;

 • Belastingschuldige: natuurlijke persoon of rechtspersoon die is aangeslagen voor één of meerdere gemeentelijke belastingen van de gemeente Goirle;

 • Dagtekening: de datum waarop een aanslagbiljet is opgelegd;

 • Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet is vermeld;

 • Gecombineerd aanslagbiljet: aanslagbiljet dan kan bestaan uit meerdere belastingsoorten en/of belastingregels;

 • Incassotermijn: het aantal afschrijvingen overeenkomstig het aantal maanden gelegen tussen de dagtekening van de aanslag en de laatste vervaldag, zijnde 31 december van het betreffende belastingjaar;

 • Incassant: de invorderingsambtenaar van de gemeente Goirle;

 • Ontheffing: verlaging van de formele belastingschuld;

 • Storno: mislukte poging om een termijnbedrag te incasseren;

 • Vermindering: verlaging van de formele belastingschuld;

 • Vervaldag: laatste dag van de betaaltermijn.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige gedurende het afschrijvingstijdvak te spreiden door middel van maandelijkse termijnen te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen:

 • onroerende-zaakbelastingen (OZBE en OZBG)

 • afvalstoffenheffing (AFV)

 • rioolheffing eigenaar (RIOE)

 • rioolheffing gebruik (RIOG)

 • hondenbelasting (HOND)

 • BedrijvenInvesteringszone (BIZ)

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van alle belastingschuldigen door de afgifte van een schriftelijke machtiging.

 • 2.

  Het daarvoor in aanmerking komende (gecombineerde) aanslagbiljet wordt in de automatische incasso betrokken, als de machtiging is ingediend voordat er een aanmaning is verzonden.

 • 3.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen worden belemmerd.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door het machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend toe de sturen aan Gemeente Goirle.

Artikel 6 Ingangsdatum van de machtiging

 • 1.

  Indien de machtiging tot automatische incasso is ontvangen vóór de 10e van de maand, is automatische incasso nog diezelfde maand van toepassing.

 • 2.

  Indien de machtiging tot automatische incasso is ontvangen na de 10e van de maand, is automatische incasso van toepassing met ingang van de maand volgend op ontvangst van de machtiging tot automatische incasso.

Artikel 7 Doorlopende machtiging

Een machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging. De machtiging wordt alleen beëindigd op basis van artikelen 11 en 18 van dit reglement.

Artikel 8 Aantal termijnen

 • 1.

  Het aantal termijnen binnen een afschrijvingstijdvak is gelijk aan het aantal maanden vanaf de maand volgend op de maand waarin de dagtekening valt, met een maximum van tien (10), waarbij de laatste vervaltermijn 31 december van het betreffende kalenderjaar is.

 • 2.

  De gemeente streeft ernaar het gecombineerde aanslagbiljet in februari van het belastingjaar op te leggen. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend.

 • 3.

  Indien het aanslagbiljet later wordt opgelegd wordt het aantal termijnen vastgesteld op het aantal gehele maanden dat er in het kalenderjaar overblijven na dagtekening van het aanslagbiljet, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie bedraagt.

 • 4.

  Aanslagbiljetten met een dagtekening van 31 december komen in aanmerking voor maximaal drie termijnen automatische incasso.

Artikel 9 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Indien de machtiging is verleend voordat de aanslag is opgelegd of stilzwijgend is verlengd, dan is het termijnbedrag gelijk aan het totale openstaande bedrag van de formele belastingschuld, gedeeld door het aantal incassotermijnen zoals in de betreffende belastingverordening is bepaald.

 • 2.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, leiden mislukte incassopogingen tot een verhoging van het termijnbedrag.

 • 3.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, leiden ontheffingen en verminderingen tot een verlaging van het termijnbedrag.

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan in de maand volgende op de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op de laatste werkdag van de incassomaand. Is de laatste werkdag een erkende feestdag, dan vindt de afschrijving een werkdag eerder plaats.

Artikel 11 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt door de incassant beëindigd:

 • 1.

  Als de automatische incasso gedurende drie achtereenvolgende incassotermijnen niet slaagt of is teruggeboekt.

 • 2.

  Als de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, vertrekt naar een land buiten de eurozone of indien er anderszins omstandigheden zijn die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  Als ten aanzien van de belastingschuldige de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

 • 4.

  Als een automatische incasso niet slaagt (storno) incasseert de incassant de maand erna een dubbele termijn. Bij het niet slagen van deze poging, incasseert de incassant de maand erna een driedubbele termijn. Bij het niet slagen van deze poging, komt de machtiging automatische incasso te vervallen.

Artikel 12 Opschorten van de automatische incasso

Automatische incasso wordt opgeschort als de belastingschuldige een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend of als om andere redenen uitstel door de incassant wordt verleend.

Artikel 13 Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingplichtige dienen de erven de automatische incasso zo spoedig mogelijk te beëindigen.

 • 2.

  De erven kunnen zich voor de automatische incasso weer aanmelden door het afgeven van een nieuwe groene machtigingskaart.

Artikel 14 Echtscheiding, verhuizing of vertrek

 • 1.

  Echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst, verhuizing of vertrek van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Als door echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst, verhuizing of vertrek van de belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd van het IBAN-nummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een nieuw IBAN-nummer af te geven.

Artikel 15 Wijziging bankrekeningnummer

Als het niet mogelijk is of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het IBAN-nummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een nieuw IBAN-nummer door te geven.

Artikel 16 Terugboeking geïncasseerd bedrag

Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan hij/zij binnen zesenvijftig (56) dagen na afschrijving, zijn bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te boeken. Deze terugstorting van de afgeschreven termijn wordt aangemerkt als een storno.

Artikel 17 Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de belastingschuldige

De incasso-overeenkomst kan door de belastingschuldige worden stopgezet door schriftelijke opzegging.

Artikel 18 Gevolgen van beëindiging automatische incasso

 • 1.

  Als de automatische incasso door belastingschuldige dan wel de incassant wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in het aanslagbiljet weer van kracht.

 • 2.

  Ingeval de in het aanslagbiljet vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de belastingschuldige het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan zullen er wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten voor deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

Artikel 19 Betalingen buiten de automatische incasso om

Betalingen die niet met automatische incasso plaatsvinden, worden allereerst afgeboekt op het bij de betaling genoemde aanslagbiljet en vervolgens op andere nog openstaande formele belastingschulden. Eventuele volgende incassotermijnen worden aangepast aan het restsaldo van de formele belastingschuld gedeeld door het aantal resterende incassotermijnen.

Artikel 20 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het "Incassoreglement Gemeente Goirle", vastgesteld door het college op 15 juni 1999 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum ingang van dit reglement is 1 januari 2018.

 • 4.

  Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Goirle kan worden aangehaald als "Reglement automatische incasso gemeente Goirle".

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 7 november 2017.

de secretaris,

de burgemeester,