Regeling vervallen per 31-12-2021

Afsprakenkader machtiging contractteam Noord-/Midden-Drenthe (Wmo en Jeugdwet)

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Afsprakenkader machtiging contractteam Noord-/Midden-Drenthe (Wmo en Jeugdwet)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

overwegende dat:

De vijf gemeenten in Noord-/Midden-Drenthe (NMD) met ingang van 1 januari 2017 hulp en ondersteuning in het kader van Wmo en Jeugdwet samen hebben ingekocht

Het Aanbestedingsdocument Inkoop Jeugdwet-Wmo van juli 2016 hiervoor de basis vormt

Het Bestuurlijk Overleg voor Jeugdwet-Wmo NMD (BO NMD) van 28 september 2016 heeft aangegeven het contractmanagement, kwaliteitsmanagement en toezichthouderschap Wmo en Jeugdwet gezamenlijk vorm te willen geven

Er een contractteam NMD is gevormd

Het contractteam NMD een werkplan 2017 heeft opgesteld, dat in het BO NMD is geaccordeerd

Het contractteam op onderdelen een formele basis nodig heeft om het werkplan 2017 (en verdere werkplannen) uit te kunnen voeren

besluiten:

Opdracht

Het contractteam NMD draagt zorg voor het bewaken van de doelstellingen van de met zorgaanbieders gesloten raamovereenkomsten en voor het in stand houden en zo nodig ontwikkelen van de samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen de (financiële) kaders van het Aanbestedingsdocument en de doelen zoals verwoord in het werkplan 2017 (en verdere werkplannen).

Scope

Wmo, Jeugdwet, begeleiding maatschappelijke opvang, beschermd wonen (voor de laatste twee is de gemeente Assen centrumgemeente)

Gecontracteerde aanbieders én PGB-aanbieders (laatste geldt voor de kwaliteitsmanagers)

Machtiging contractmanagers en contractbeheerder

De door de afzonderlijke NMD-gemeenten aangewezen contractmanagers en contractbeheerder(s) voeren namens de gezamenlijke NMD-gemeenten het contractmanagement en contractbeheer uit. Zij worden daartoe gemachtigd om:

De afgesloten raamovereenkomsten te beheren

Gesprekken met zorgaanbieders en ketenpartners te voeren (inclusief benodigde correspondentie)

Bij te sturen op de inzet van zorgaanbieders

Aanpassingen in de afgesloten raamovereenkomsten (resultaten en tarieven) voor te bereiden en hierover te adviseren richting het BO NMD

Coördinerend op te treden bij door zorgaanbieders gemelde calamiteiten

Eventuele aanvullende afspraken (resultaten en tarieven) met zorgaanbieders te makenN.B.Afspraken met zorgaanbieders die:1. tot financiële consequenties die groter zijn dan 5% van de omzet van de betreffende zorgaanbieder (met een minimum van €25.000,-) leiden;2. tot juridische consequenties leiden anders dan die geregeld zijn in het aanbestedingsdocument;worden altijd langs de reguliere gemeentelijke besluitvormingsprocessen (college/raad) afgehandeld.

De volgende contractmanagers en contractbeheerder(s) zijn aangewezen:

Mevrouw S. Boxem (Noordenveld)

De heer H. Brons (Assen)

De heer J. Brouwer (Assen)

Mevrouw J. Dekker (Aa en Hunze)

Mevrouw E. Grootjans (Noordenveld)

De heer M. Korf (Midden-Drenthe)

De heer A. Vonk (Tynaarlo).

Machtiging kwaliteitsmanagers

De door de afzonderlijke NMD-gemeenten aangewezen kwaliteitsmanagers voeren namens de gezamenlijke NMD-gemeenten het kwaliteitsmanagement uit. Zij worden daartoe gemachtigd om:

Het Drentse Kwaliteitskader te waarborgen

Bezoeken af te leggen bij zorgaanbieders

Gesprekken met zorgaanbieders en ketenpartners te voeren (inclusief benodigde correspondentie)

Signalen en klachten te verzamelen

Trajecten, gericht op kwaliteitsverbetering bij zorgaanbieders, op te zetten

Coördinerend op te treden bij door zorgaanbieders gemelde calamiteiten

De volgende kwaliteitsmanagers zijn aangewezen:

Mevrouw L. Adema (Midden-Drenthe)

De heer S. Edwards (Assen)

Mevrouw M. Hazeveld (Midden-Drenthe)

De heer G. Scholing (Assen)

Mevrouw M. van der Veen (Tynaarlo)

De kwaliteitsmanagers worden, omdat de Wmo dit vereist, door de afzonderlijke NMD-gemeenten door middel van een Aanwijzingsbesluit aangewezen als toezichthouder Wmo.

Werkplan

Jaarlijks stelt het contractteam NMD een werkplan op, dat in het BO NMD wordt geaccordeerd.

Verantwoording

Het contractteam rapporteert per kwartaal over de voortgang/werkzaamheden. De rapportages worden in het BO NMD besproken en vervolgens aan de colleges van B&W aangeboden.

Rechtspositie

De leden van het contractteam NMD zijn in dienst van de gemeente die hen heeft aangewezen. De desbetreffende rechtspositieregeling is voor hen van toepassing.

Aansturing en opschaling

De hiërarchische aansturing van de leden van het contractteam NMD geschiedt door de desbetreffende leidinggevende van de gemeente die hen heeft aangewezen.

De functionele aansturing van de leden van het contractteam NMD geschiedt door de voorzitter van het contractteam NMD. De gezamenlijke gemeentesecretarissen wijzen deze voorzitter aan.

Als voorzitter is aangewezen: mevrouw S. Boxem (Noordenveld). Als vice-voorzitter is aangewezen: de heer J. Brouwer (Assen).

In voorkomende gevallen vindt opschaling plaats als volgt:

Via voorzitter contractteam NMD naar procesmanager inkoopsamenwerking NMD

Via procesmanager inkoopsamenwerking NMD naar kernteam NMD (overleg leidinggevenden sociaal domein NMD)

Via kernteam NMD naar de gezamenlijke gemeentesecretarissen of het BO NMD (afhankelijk van het onderwerp).

Aansprakelijkheid

De gemeente waar het lid van het contractteam NMD in dienst is, draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van deze medewerker.

Klachten

Indien er een klacht wordt ingediend over een gedraging van een lid van het contractteam NMD , wordt deze klacht behandeld door de gemeente waar deze medewerker in dienst is.

Looptijd

Het Afsprakenkader machtiging gaat in op 1 januari 2017 en geldt gedurende de looptijd van de NMD-aanbesteding Jeugdwet-Wmo (maximaal vijf jaar).

Aa en Hunze, 6 juni 2017

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

Ondertekening

secretaris, burgemeester,

mevrouw mr. M. Tent de heer drs. J. Th. Hoekema

De burgemeester voornoemd,

burgemeester

de heer drs. J. Th. Hoekema