Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • organisatie: een vereniging, stichting, natuurlijke persoon, informele sportgroep of rechtspersoon die zich als hoofddoel stelt om voor iedereen toegankelijke sport- en beweegactiviteiten te verrichten;

 • sportevenementorganisator: een vereniging, stichting, informele sportgroep of rechtspersoon die zich als doel stelt een sportevenement in Nijmegen te organiseren;

 • vereniging: een groepering van personen die is opgericht met een sport of beweegstimuleringsdoel;

 • actieve leden: contributie-betalende leden van een vereniging, die de activiteiten van de organisatie beoefenen;

 • maatschappelijk betrokken club: een vereniging die die meer doet dan het aanbieden van het reguliere sportaanbod. De vereniging is vraag-en buurtgericht en draagt de maatschappelijke waarde van sport uit door:

  • in samenwerking met anderen, activiteiten aan niet-leden aan te bieden;

  • voor een doelgroep een additioneel sport- en beweegaanbod te ontwikkelen.

 • gezonde kantine: een gezonde kantine heeft een aanbod en een uitstraling die voldoen aan de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De kantine maakt gezonde keuzes aantrekkelijk en voor de hand liggend;

 • rookvrije generatie: campagne waarbij organisaties bijdragen kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Hiermee geven we kinderen de kans om volledig rookvrij op te groeien;

• topsportevenement: een sportevenement ter bevordering van de bekendheid van een bepaalde tak van sport in Nijmegen en het vergroten van naamsbekendheid van Nijmegen door middel van sportevenementen met nationale of internationale betekenis;

• talentsportevenementen: een jeugdsportevenement ter bevordering van de bekendheid van een bepaalde tak van sport in Nijmegen en het vergroten van naamsbekendheid van Nijmegen door middel van sportevenementen met een provinciale, nationale of internationale betekenis;

 • deskundigheidsbevordering: bevordering van de deskundigheid van het bestuurlijk en/of sporttechnisch kader van de organisatie, uitgezonderd kadervorming voor beroepsopleidingen;

 • speciale doelgroepen: sportactiviteiten ten behoeve van groepen inwoners met een beweegachterstand, zoals mensen met een beperking, kwetsbare ouderen en (jonge) allochtone vrouwen.

 • NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking;

• uitvoeringsvoorschrift subsidies: het Uitvoeringsvoorschrift subsidies voor de programma’s Werk, Inkomen, Sport, Maatschappelijke Opvang, Zorg en Welzijn, Jeugd, Integratie en Emancipatie, Onderwijs en Cultuur en voor de productgroepen Speelvoorzieningen en Coördinatie evenementenbeleid.

Artikel 2 Grondslag van subsidie

Subsidie in het kader van de beleidsregels Sport en Bewegen kan worden verstrekt ten behoeve van de volgende vijf thema’s uit het beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020:

Inclusiviteit,iedereen doet mee: bijdrage in de trainingsuren voor speciale doelgroepen, zijnde aangepast sporten voor mensen met een beperking, kwetsbare ouderen en (jonge) allochtone vrouwen.

 • Laagdrempelig en dichtbij : subsidie voor initiatieven die er op gericht zijn om meer mensen aan het sporten en/of bewegen te krijgen, aanbod te ontwikkelen voor speciale doelgroepen en (vernieuwende) activiteiten van een maatschappelijk betrokken vereniging.

Vrijwilligers:

 • subsidie deskundigheidsbevordering;

 • jubileumsubsidie verenigingen;

 • subsidie Jeugd.

Gezondheid

• Subsidie ter stimulering van een gezonde leefstijl. Hieronder vallen initiatieven om:

• te komen tot een Gezonde Kantine;

• bij te dragen aan een Rookvrije Generatie door het invoeren van een rookvrije sportvereniging;

• de mogelijkheid van duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken.

Profilering:

 • subsidie voor topsportevenementen

 • subsidie voor talentsportevenementen

Artikel 3 Algemene voorwaarden subsidie

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een organisatie te voldoen aan de voorwaarden van de NKS en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies;

 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd komen de stad Nijmegen en haar burgers ten goede.

Artikel 4 Vereisten aanvraag

 • 1. Voor de indiening van de aanvraag kan het college een aanvraagformulier voorschrijven.

 • 2. De aanvraag wordt vooraf ingediend. Indien er een indieningstermijn is, wordt deze in het artikel van de subsidievorm genoemd.

 • 3. De aanvraag moet passen en/of aansluiten bij het vigerende sportbeleid van de gemeente Nijmegen.

 • 4. Bij de indiening van de aanvraag dient de volgende informatie te worden overgelegd:

  • a.

   een omschrijving van de activiteit, wanneer deze plaatsvindt en de duur daarvan, alsmede de beschrijving van het resultaat en de borging dat men wil behalen;

  • b.

   de begroting.

Artikel 5 Bevoegdheden

Bevoegdheden college:

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten op subsidieaanvragen voor Sport en Bewegen.

 • 2. Het college kan de hoogte van de subsidiebedragen genoemd in deze beleidsregels aanpassen onder de voorwaarde dat de raad de bedragen voor de betreffende subsidieperiode ter beschikking stelt.

Bevoegdheden raad:

De Raad stelt jaarlijks het totale subsidieplafond voor sportsubsidies, zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Weigerings- en intrekkingsgronden

Het college kan naast het bepaalde in de artikelen 4:25, 4:35 en 4:48 van de Awb subsidie weigeren, lager vaststellen of intrekken indien:

 • a. De aanvrager een organisatie of sportevenementorganisator is met winstoogmerk;

 • b. De activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op de belangen van de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente, meer in het bijzonder de sport- en beweegdeelname van Nijmegenaren of de profilering van Nijmegen als sport- en beweegstad;

 • c. De aanvrager ook zonder subsidie over de benodigde gelden, hetzij uit eigen middelen of uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken;

 • d. De gelden niet of in onvoldoende mate besteed zijn voor het doel waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • e. De doelstellingen of activiteiten van aanvrager in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;

 • f. Subsidieverstrekking anderszins niet past binnen het beleid van de gemeente.

Artikel 7 Meerjarensubsidies

Het College kan op grond van het Uitvoeringsvoorschrift meerjarige subsidies beschikbaar stellen. Aan meerjarensubsidies zijn samenwerkingsafspraken gekoppeld waarbij een meerwaarde voor sportstimulering in Nijmegen, economie en/of maatschappelijke ambities kernelementen zijn. De organisatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. de organisatie beschikt over een beleidsplan waarin duidelijk visie, topsport-, breedtesport- en maatschappelijke ambities, het organisatorische vermogen en het meerjaren financiële beleid is omschreven;

 • b. de organisatie is in staat om (op eigen kracht) te professionaliseren;

 • c. een aantal kaderfuncties binnen de organisatie is geprofessionaliseerd;

 • d. de organisatie is in staat om naast het aanbieden van sport(faciliteiten), andersoortige activiteiten te organiseren en andere Nijmeegse sportverenigingen te ondersteunen;

 • e. de organisatie is in staat om autonoom te werken en om samenwerking met de gemeente aan te gaan op basis van wederkerigheid.

De subsidie wordt verleend voor een periode van maximaal vier jaar. Onderdeel van een meerjaren subsidie kan een samenwerkingsovereenkomst tussen de (sportevenement)organisatie en de gemeente zijn. In deze overeenkomst worden concreet de doelen en tegenprestaties beschreven. Met Sportservice Nijmegen kan tevens een activiteitenplan uitgewerkt worden.

Artikel 8 Beslissing op de aanvraag

Het beschikbare budget voor sportsubsidies wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Een aanvraag wordt eerst in deze volgorde opgenomen indien zij volledig is. Op aanvragen subsidie voor trainingsuren speciale doelgroepen wordt binnen 12 weken beslist, op de andere subsidievormen zijn de termijnen genoemd in artikel 6 van de NKS van toepassing.

Artikel 9 Subsidieverlening

 • 1. In afwijking op artikel 12 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies kan het college in de beschikking tot subsidieverlening specifieke verplichtingen aan de subsidieverlening verbinden.

Indien de subsidie niet is gebruikt voor de activiteit waarvoor deze is verstrekt, kan het college besluiten deze terug te vorderen.

Artikel 10 Verantwoording subsidie

 • 1. De subsidieaanvraag voor trainingsuren speciale doelgroepen, deskundigheidsbevordering, jubileumsubsidie en subsidie voor jeugd is tevens de verantwoording.

 • 2. Voor de subsidievormen: gezonde leefstijl, sport- en/of beweeginitiatieven, talent- en topsportevenementen stuurt de subsidieontvanger binnen drie maanden na afronding van de activiteit of voor 1 juni van het daaropvolgende jaar een inhoudelijk en financieel verslag naar het college. De termijn is afhankelijk van de specifieke subsidie en wordt in de beschikking vermeld.

 • 3. Voor de vaststelling en de verantwoording van meerjarige subsidies zijn de artikelen 34 t/m 38 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies van toepassing.

Artikel 11 Betaling subsidiebedrag

Het tijdstip van uitbetaling wordt opgenomen in de beschikking.

SUBSIDIE Thema Laagdrempelig en dichtbij

Artikel 12 Specifieke voorwaarden subsidieverlening sport- en/of beweeginitiatieven

Voor subsidie ten behoeve van deze initiatieven komen in aanmerking aanvragen van organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. zonder subsidie is de begroting van het initiatief niet sluitend;

 • b. de organisator van het initiatief heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking;

 • c. het initiatief is voor iedereen – al dan niet tegen betaling – toegankelijk;

 • d. het initiatief heeft een meerwaarde voor de wijk of de stad, betreft (vernieuwende) activiteiten, draagt bij aan het verhogen van de sport- en/of beweegdeelname en/of de promotie van de sport;

Artikel 13 Specifieke voorwaarden subsidieverlening wijkgerichte sport- en/of beweeginitiatieven en maatschappelijk betrokken clubs

Voor subsidie ten behoeve van deze initiatieven komen in aanmerking aanvragen van organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. het sportinitiatief is voor iedereen – al dan niet tegen betaling – toegankelijk;

 • b. het sportinitiatief heeft een meerwaarde voor de wijk of stad, betreft (vernieuwende) activiteiten van een maatschappelijk betrokken club, draagt bij aan het verhogen van de sport- en/of beweegdeelname;

 • c. het maximum subsidiebedrag is € 750.

SUBSIDIE Thema Inclusiviteit, iedereen doet mee

Artikel 14 Specifieke voorwaarden subsidieverlening trainingsuren speciale doelgroepen

De subsidie ten behoeve van trainingsuren speciale doelgroepen kan verstrekt worden aan verenigingen en organisaties die tot doel hebben het bieden van sportmogelijkheden aan in Nijmegen woonachtige sporters met een beperking, kwetsbare ouderen en (jonge) allochtone vrouwen. Subsidie kan worden toegekend voor ten hoogste twee sporturen per week per groep met een maximum van 40 weken per jaar, indien een groep bestaat uit gemiddeld tenminste zoveel deelnemers als bij de desbetreffende tak van sport gebruikelijk is;

 • a. In de aanvraag wordt het aantal actieve leden van het huidige jaar met peildatum 1 oktober vermeld en het aantal actieve leden dat woonachtig is in Nijmegen.

 • b. de vereniging levert met de subsidieaanvraag een recente ledenlijst aan waarop aangegeven wordt voor wie de subsidie van toepassing is;

 • c. het maximum subsidiebedrag is € 9,50 per trainingsuur;

 • d. Artikel 4 lid 4 sub b is niet van toepassing.

SUBSIDIE Thema Vrijwilligers

Artikel 15 Specifieke voorwaarden subsidieverlening deskundigheidsbevordering

Voor subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering komen sportorganisaties in aanmerking die de deskundigheid van het bestuurlijk en/of sporttechnisch kader willen bevorderen. Subsidie kan worden toegekend in de kosten van:

 • deelname van individuele deelnemers aan niet op beroepsopleiding gerichte cursussen of sportopleidingen;

 • het laten organiseren van opleidingen en thema-avonden door derden;

 • deelname aan cursussen, gericht op verbetering van de bestuurlijke kwaliteit;

  • a.

   De betreffende opleiding of cursus is erkend;

  • b.

   De subsidie voor deelname aan cursussen of sportopleidingen bedraagt 50% van de cursuskosten met als maximum € 400,00;

  • c.

   Artikel 4 lid 4 sub b is niet van toepassing.

Artikel 16 Voorwaarden jubileumsubsidie

Wanneer een sportorganisatie 25 jaar (of een veelvoud hiervan) bestaat kan men subsidie aanvragen als bijdrage in de jubileumactiviteiten.

 • a. Als bewijs dient de sportorganisatie een document mee te sturen, waaruit de leeftijd van de jubilerende sportorganisatie blijkt;

 • b. De hoogte van de subsidie is 10 euro per leeftijdsjaar van de organisatie;

Artikel 17 Specifieke voorwaarden subsidie Jeugd

Verenigingen kunnen subsidie aanvragen als bijdrage in hun activiteiten om sport bij jeugd te stimuleren.

 • a. De subsidie jeugd komt ten goede aan sport- en beweegstimulering van jeugd in de breedste zin van het woord (0-18 jaar);

 • b. De vereniging dient meer dan 25 weken in een seizoen, trainingen te verzorgen en/of deel te nemen aan jeugdcompetities;

 • c. Verenigingen moeten minimaal bestaan uit 15 jeugdleden jonger dan 18 jaar, die inwoner van de gemeente Nijmegen zijn;

 • d. De vereniging levert met de subsidieaanvraag een recente ledenlijst aan;

De hoogte van de subsidie is € 300,00 per vereniging per jaar.

SUBSIDIE Thema Gezondheid

Artikel 18 Specifieke voorwaarden subsidie gezonde leefstijl

Deze subsidie is gericht op verenigingen. Voor subsidie komen in aanmerking initiatieven die een gezonde leefstijl van leden en buurtbewoners stimuleren door:

te komen tot een Gezonde Kantine;

bij te dragen aan een Rookvrije Generatie door het invoeren van een rookvrije sportvereniging;

de mogelijkheid van duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken.

De subsidie is maximaal € 1.000,00 per vereniging per jaar.

SUBSIDIE Thema Profilering

Artikel 19 Specifieke voorwaarden subsidieverlening topsportevenementen

Door topsportevenementen te subsidiëren promoten we de desbetreffende sport en zetten we Nijmegen op de kaart als sport- en beweegstad. We toetsen de impact van een topsportevenement aan de ‘thermometer topsportevenementen’. Voor subsidie ten behoeve van topsportevenementen komen in aanmerking aanvragen van sportevenementorganisaties, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. het topsportevenement is organisatorisch goed van opzet;

 • b. zonder subsidie is de begroting van het topsportevenement niet sluitend;

 • c. de organisator van het evenement heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking;

 • d. het topsportevenement vindt in Nijmegen plaats;

 • e. het topsportevenement is van nationale of internationale betekenis;

 • f. Het is een evenement dat extra inzet op de maatschappelijke en/of economische impact van het evenement. Het evenement draagt bij aan een actieve sportdeelname in aanloop naar en na afloop van het evenement en/of het evenement organiseert een side event dat aansluit bij overige gemeentelijke beleidsdoelstellingen;

 • g. het topsportevenement heeft aantoonbare meerwaarde voor de breedtesport in Nijmegen. Waar mogelijk werkt de sportevenementorganisator intensief samen met Nijmeegse verenigingen en organisaties;

 • h. het topsportevenement trekt bij voorkeur een groot aantal bezoekers;

 • i. het topsportevenement is voor iedereen – al dan niet tegen betaling – toegankelijk;

 • j. aan het sportevenement wordt in ruime mate bekendheid gegeven, zowel in Nijmegen als in het land;

 • k. de aanvraag moet uiterlijk 16 weken voor aanvang van het sportevenement binnen zijn.

Artikel 20 Specifieke voorwaarden subsidieverlening talentsportevenementen

Door talentsportevenementen te subsidiëren promoten we de desbetreffende sport en zetten we Nijmegen op de kaart als sport- en beweegstad. Voor subsidie ten behoeve van talentsportevenementen komen in aanmerking aanvragen van sportevenementorganisaties, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. het talentsportevenementen is organisatorisch goed van opzet;

 • b. zonder subsidie is de begroting van het talentsportevenement niet sluitend;

 • c. de organisator van het evenement heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking;

 • d. het talentsportevenement vindt in Nijmegen plaats;

 • e. het talentsportevenement draagt bij aan de breedtesport in Nijmegen. Waar mogelijk werkt de sportevenementorganisator intensief samen met Nijmeegse verenigingen en organisaties

 • f. het talentsportevenement is van provinciale, nationale of internationale betekenis;

 • g. het talentsportevenement is voor iedereen – al dan niet tegen betaling – toegankelijk;

 • h. aan het sportevenement wordt in ruime mate bekendheid gegeven, zowel in Nijmegen en/of de regio;

 • i. de aanvraag moet uiterlijk 16 weken voor aanvang van het sportevenement binnen zijn.

Artikel 21 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van deze regeling, in die gevallen waarin de regeling niet voorziet of de toepassing van een of meer bepalingen van deze regeling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 22 NKS en Uitvoeringsvoorschrift subsidies

De bepalingen van de NKS en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies zijn van toepassing op deze regeling, voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 23 Intrekking oude regeling

Met de vaststelling van deze beleidsregels vervalt de werking van de Beleidsregels Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2013 eveneens met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 24 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 25 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen van 28 november 2017.

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls